Malatya Edit�r / Malatya Haberleri http://www.malatyaeditor.com tr Tue, 30 May 2023 11:08:27 EEST Tue, 30 May 2023 11:08:27 EEST 10 [email protected] Haberler Malatya Edit�r / Malatya Haberleri <link>http://www.malatyaeditor.com</link> <url></url> <width>160</width> <height>80</height> <description /> </image> <item> <pubDate>Tue, 30-05-2023 09:53 EEST</pubDate> <title><![CDATA[ Battalgazililer Cumhurba�kan� Erdo�an��n Zaferini Kutlad� ]]> Cumhurba�kanl��2tur se�imlerinde resmi olmayan sonu�lara g�re Cumhurba�kanRecep Tayyip Erdo�an�n se�imi y�zde 52�nin �zerinde �nde tamamlamas�n�n ard�ndan Malatyal�lar zaferi Battalgazi Belediyesi �n�nde kutlad�B�y�k co�kunun oldu�u kutlamada Battalgazi Belediye Ba�kanOsman G�der�T�rkiye�nin geli�mesini istemeyenT�rkiye�nin y�kselmesini istemeyen herkese ders verdiniz.dedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/battalgazililer-cumhurbaskani-erdoganin-zaferini-kutladi_d6404.html Tue, 30-05-2023 09:51 EEST <![CDATA[ 1 Ton Su 1 Kuru� ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon �daresi (MASK�Genel M�d�rl�� 6 �ubat 2023 tarihi ile 31 May�s 2023 tarihleri aras�nda t�ketilen suyun maliyetini ton ba��na 1 kuruolarak hesaplanaca��nduyurduMASKGenel M�d�rl����nden yap�lan yaz�la��klamadaMASKݒye ait t�m i�me suyu depolar�nda hijyen ve temizlik �al��malar�n�n tamamland���n vatanda�lar�n da kendilerine ait bireysel su depolar�ntemizlemesini istedi.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/1-ton-su-1-kurus_d6403.html Tue, 30-05-2023 09:48 EEST <![CDATA[ Sad�ko�lu�ndan Se�im De�erlendirmesi ]]> Cumhurba�kanl��2Tur Se�iminin sonucunu de�erlendiren Malatya Ticaret ve Sanayi Odas(MTSOBa�kanO�uzhan Ata Sad�ko�lu�Milletimizin tevecc�hile yeniden Cumhurba�kanse�ilen Cumhurba�kan�m�z Say�n Recep Tayyip Erdo�antebrik ediyorse�im sonu�lar�n�n �ehrimiz�lkemiz ve milletimiz i�in hay�rlara vesile olmas�ndiliyorumdedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/sadikoglundan-secim-degerlendirmesi_d6402.html Tue, 30-05-2023 09:45 EEST <![CDATA[ Deprem B�lgesinde Konutlar Y�kseliyor ]]> Asr�n felaketinde b�y�k y�k�ma u�rayan Malatya Do�an�ehir�de TOKdeprem konutlarve K�y Evleri h�zla y�kseliyorDa�l�k veya kayal�k olan sa�lam zeminlere kurulan konutlart�nel kal�p sistemiyle in�a ediliyor.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/deprem-bolgesinde-konutlar-yukseliyor_d6401.html Tue, 30-05-2023 09:43 EEST <![CDATA[ Malatya Milletvekilleri Mazbatalar�n� Ald�lar ]]> 14 May�s tarihinde ger�ekle�tirilen 28D�nem Milletvekili Genel Se�imlerinde Malatya�dan milletvekili se�ilen adaylarmazbatalar�nMalatya B�y�k�ehir Belediyesi Meclis Salonunda ger�ekle�tirilen t�renle ald�lar.���Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/malatya-milletvekilleri-mazbatalarini-aldilar_d6400.html Tue, 30-05-2023 09:39 EEST <![CDATA[ ��nar, �kizce Mahallesinde Yap�m� H�zla S�ren Toki Konutlar�n� �nceledi ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��nar�Toplu Konut �daresi Ba�kanl��(TOK�taraf�ndan temeli at�lan �kizce Mahallemizdeki deprem konutlar�yla birlikte depremzede vatanda�lar�m�za sa�lam ve g�venilir ya�am alanlarteslim edilecek.diye konu�tu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/-cinar-ikizce-mahallesinde-yapimi-hizla-suren-toki-konutlarini-inceledi_d6399.html Tue, 12-05-2023 12:20 EEST <![CDATA[ Ko� Grup Taraf�ndan Sat�n Al�nan Yurtlar�n A��l��� Yap�ld� ]]> 6 �ubat tarihli meydana gelen depremler sonras�nda sa�l�k �al��anlar�n�n bar�nma sorunlar�n�n ��z�mamac�yla KoGrup taraf�ndan �n�n�niversitesi�ne iki ��renci yurdu binassat�n al�narak hibe edildi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/koc-grup-tarafindan-satin-alinan-yurtlarin-acilisi-yapildi_d6398.html Tue, 12-05-2023 12:14 EEST <![CDATA[ �zcan �Bu B�lgeler Kentsel D�n���mle Aya�a Kalkacak� ]]> AK Parti Malatya Milletvekili Ramazan �zcanTa�tepe Mahallesinde se�im �al��masyaparakvatanda�larla bir araya geldi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/ozcan-bu-bolgeler-kentsel-donusumle-ayaga-kalkacak_d6397.html Tue, 12-05-2023 12:10 EEST <![CDATA[ G��mez �Serden Ge�eriz K�blemizden D�nmeyiz� ]]> �YParti Malatya Milletvekili Aday�eyhmus G��mez ve partililer se�im �al��malarkapsam�nda Cemal G�rsel MahallesiA�a��ba�lar MahallesiKuyu�nCaddesiFahri Kayahan Bulvarve SamanlMahallelerini ziyaret ederek esnaf ve vatanda�lar ile bir araya geldiG��mez �14 May�s ak�ambu �lkeyi ayd�nl�k yar�nlara sa�lam basan HakHukukAdalet �a�r�s�na kulak veren elit kadrolara yani Millet �ttifak�na teslim edeceksiniz.dedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/gocmez-serden-geceriz-kiblemizden-donmeyiz_d6396.html Tue, 12-05-2023 12:08 EEST <![CDATA[ Kuyumcu Esnaf� ��in Ge�ici �ar�� Kuruluyor ]]> 6 �ubat tarihinde KahramanmaraMerkezli meydana gelen depremlerin ard�ndan Malatya �ehir merkezinde iyerleri hasar g�ren kuyumcu esnaflar�na Kent Meydanalt�nda bulunan otopark alange�ici olarak ihdas edildiDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/kuyumcu-esnafi-icin-gecici-carsi-kuruluyor_d6395.html Tue, 12-05-2023 12:06 EEST <![CDATA[ ��nar ��lkemizin dirli�i, birli�i ve beraberli�i i�in 14 May�s se�imlerinden ��kacak sonu� �ok �nemlidir�� ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��narAK Parti Malatya Milletvekili Aday�nanS�raKara �lmeztoprakAK Parti Ye�ilyurt �l�e Ba�kanRamazan Yaylacile AK Parti Ye�ilyurt �l�e Kad�n KollarBa�kanEsin Tanr�verdise�im gezileri kapsam�nda Cevatpa�a mahalle sakinleriyle bir araya geldiler.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/cinar-ulkemizin-dirligi-birligi-ve-beraberligi-icin-14-mayis-secimlerinden-cikacak-sonuc-cok-onemlidir_d6394.html Tue, 12-05-2023 12:03 EEST <![CDATA[ ANKARA DERNEKLER B�RL��ݒDEN BA�KAN G�RKAN�A Z�YARET ]]> Ankara Dernekler Birli�i Ba�kanBattal Y�ld�z ve beraberindeki dernek ba�kanlar�nmakam�nda kabul eden Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkanbirlik ba�kanve dernek ba�kanlar�yla isti�arelerde bulundu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/ankara-dernekler-birligiden-baskan-gurkana-ziyaret_d6393.html Tue, 11-05-2023 12:54 EEST <![CDATA[ �Y� Partili G��mez �Yaz�kt�r, Ay�pt�r, G�naht�r� ]]> �YParti Malatya Milletvekili Aday�eyhmus G��mezyeni �ar�merkezine ili�kin yapt��de�erlendirmede �Kendi evinizin dekorasyonunu mu yap�yorsunuzAK Parti il binas�n�n dekorasyonunu mu yap�yorsunuz?diye sordu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/iyi-partili-gocmez-yaziktir-ayiptir-gunahtir_d6392.html Tue, 10-05-2023 12:54 EEST <![CDATA[ �Y� Partili G��mez �Bir Oy Kemal�e Bir Oy Meral�e� ]]> Ye�ilyurt il�esi �ay�rk�y (Pirpirim Ku�do�anG�zene Mahallesi ve Oluklu Mahallesi Mahallelerini ziyaret eden �YParti Malatya Milletvekili Aday�eyhmus G��mez ve partililer vatanda�lar ile bir araya gelerek sorunlaryerinde dinledi �Bir Oy Kemal�e Bir Oy Meral�ededi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/iyi-partili-gocmez-bir-oy-kemale-bir-oy-merale_d6391.html Tue, 09-05-2023 21:08 EEST <![CDATA[ �Y� Partili G��mez �Malatya�da K�kl� ��z�m Gerekiyor� ]]> �YParti Malatya Milletvekili Aday�eyhmus G��mezHalk TVde yay�mlanan �smail K���kkaya ile Yeni Bir Sabah program�n�n konu�u olduDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/iyi-partili-gocmez-malatyada-koklu-cozum-gerekiyor_d6390.html Tue, 09-05-2023 21:06 EEST <![CDATA[ �zcan �14 May�s�tan zaferle ��kaca��z� ]]> AK Parti Malatya Milletvekili AdayRamazan �zcan�14 May�s se�imlerinde Cumhurba�kan�m�z Recep Tayyip Erdo�an ve AK Parti milletvekili adaylar�m�z ile b�y�k bir zaferle ��kaca��zdedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/ozcan-14-mayistan-zaferle-cikacagiz_d6389.html Tue, 09-05-2023 21:01 EEST <![CDATA[ Malatyada Uyu�turucu Operasyonu ]]> Malatya Narkotik Su�larla M�cadele �ube M�d�rl���nce �Uyu�turucu Madde �mal ve Ticaretisu�lar�na y�nelik yap�lan �al��malar kapsam�nda B.Hisimli �ahs�n y�klmiktarda uyu�turucuyu do�u illerinden batillerine sevk edece�i bilgisi elde edilmive narkotik ekipleri taraf�ndan �ah�s �anl�urfa ilinde yakalanm� �ahs�n sevk ve idaresindeki ara�ta yap�lan aramada benzin deposuna zulalanm��ekilde 30 paket halinde toplam 15 kilo 100 gr eroin ele ge�irilmive g�zalt�na al�n�p ilimize getirilen �ah�s sevk edildi�i adli makamlarca tutuklanm��t�r.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/malatyada-uyusturucu-operasyonu_d6388.html Tue, 09-05-2023 20:59 EEST <![CDATA[ ��nar �Hem�ehrilerimizin Dua ve Destekleriyle 14 May�s�ta B�y�k Bir Zafer Kazanaca��z� ]]> 14 May�s Se�imleri i�in mahalle gezilerine ara vermeden devam eden Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��nar beraberinde AK Parti Malatya Milletvekili Aday�nanS�raKara �lmeztoprak ve AK Parti Ye�ilyurt �l�e Ba�kanRamazan Yaylacile birlikte Koyuno�lu Mahallesini ziyaret etti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/cinar-hemsehrilerimizin-dua-ve-destekleriyle-14-mayista-buyuk-bir-zafer-kazanacagiz_d6387.html Tue, 09-05-2023 20:56 EEST <![CDATA[ Savunma Sanayii Ba�kan� Prof. Dr. �smail Demir Deprem B�lgesi Malatya�da ]]> Savunma Sanayii Ba�kanProfDr�smail Demir�e�itli temaslarda bulunmak �zere Malatyaya geldiValili�i ziyaret eden Demir�in Valilik Makam�nziyaretine Malatya Milletvekili �znur �al�k da kat�ld�.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/savunma-sanayii-baskani-prof-dr-ismail-demir-deprem-bolgesi-malatyada_d6386.html Tue, 09-05-2023 20:50 EEST <![CDATA[ Kiraz ��ktidar�n yan�nda meclis �o�unlu�unu da almal�y�z� ]]> Cumhuriyet Halk Partisi (CHPMalatya Milletvekili AdayEnver Kiraz14 May�s se�imlerinin T�rkiye�nin demokrasisi�zg�rl�� insan haklar bar��ve huzuru i�in b�y�k �nem ta��d���na dikkat �ekerekg��lbir destekle mecliste �lkeye hep birlikte g�zellikleri getireceklerini s�ylediDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/kiraz-iktidarin-yaninda-meclis-cogunlugunu-da-almaliyiz_d6385.html Tue, 08-05-2023 15:09 EEST <![CDATA[ G��mez ��ktidar Milletvekilleri Sahada Yok� ]]> Battalgazi il�esi Sancaktar Mahallesi Ot�u Sokakta bulunan 5 katlbinan�n y�k�lmasve bir ki�inin �l�m�ne ili�kin olarak ba�sa�l��dileyen �YParti Malatya Milletvekili Aday�eyhmus G��mez �Binan�n bug�ne kadar y�k�lmamas�n�n nedeninin y�k�m ekiplerinin �deneklerini alamamas�oldu�unu s�yledi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/gocmez-iktidar-milletvekilleri-sahada-yok_d6384.html Tue, 08-05-2023 15:05 EEST <![CDATA[ Kiraz �G�zel bir birliktelikle iktidara y�r�yoruz� ]]> Cumhuriyet Halk Partisi (CHPMalatya Milletvekili AdayEnver KirazT�rkiye�de farklseslerin bir araya gelerek g�zel bir birliktelik olu�turdu�unu ifade ederekbu birlikteli�in emin ad�mlarla iktidara y�r�d���ns�ylediDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/kiraz-guzel-bir-birliktelikle-iktidara-yuruyoruz_d6383.html Tue, 07-05-2023 14:32 EEST <![CDATA[ G��mez �Hizmetleri Malatya�ya Getirece�iz� ]]> �YParti Malatya Milletvekili Aday�eyhmus G��mez�Malatya�yaya�a kald�rmak istiyorsak �ncelikle k���k ve orta gelirli esnafaya�a kald�rmam�z gerekmektededi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/gocmez-hizmetleri-malatyaya-getirecegiz_d6382.html Tue, 07-05-2023 14:25 EEST <![CDATA[ Kiraz: �Malatya�n�n sesi olaca��z� ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/kiraz-malatyanin-sesi-olacagiz_d6381.html Tue, 06-05-2023 12:34 EEST <![CDATA[ G��mez �Evleri �cretsiz Olarak Teslim Edece�iz� ]]> �YParti Malatya Milletvekili Aday�eyhmus G��mezYe�ilyurt�a ba�lSeyitu�a�Mahallesinde vatanda�larla bir araya gelerek sorunlaryerinde dinleyerek�YParti iktidar�nda evlerin �cretsiz teslim edilece�ini s�yledi. Malatya�yyeniden dizayn edip derleyip toparlayacaklar�nifade eden G��mez �Malatya�ybiz bir defa yerinde d�n���mle aya�a kald�raca��zdedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/gocmez-evleri-ucretsiz-olarak-teslim-edecegiz_d6380.html Tue, 06-05-2023 12:28 EEST <![CDATA[ YAKLA�IK 2 M�LYON ABONEYE H�ZMET VEREN FIRAT EDA�, 104 SAHA �ALI�ANINI �D�LLEND�RD� ]]> Do�u Anadolu B�lgesi�nde yakla��k 2 milyon aboneye elektrik da��t�m hizmeti sunan F�rat Elektrik Da��t�m A.�(F�rat EDA� 2022 y�lboyunca �st�n performans ve ba�arortaya koyan �al��anlar�n�d�llendirdi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yaklasik-2-milyon-aboneye-hizmet-veren-firat-edas-104-saha-calisanini-odullendirdi_d6379.html Tue, 05-05-2023 10:23 EEST <![CDATA[ �Y� Partili G��mez ��Y� Parti Esnaf�n Her Zaman Yan�nda Olacakt�r� ]]> �YParti Malatya Milletvekili Aday�eyhmus G��mez6 �ubat tarihli y�k�cdepremler sonras�nda Malatyada ma�dur olan esnaflarla ilgili haz�rlad�klarprojenin detaylar�npayla�t�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/iyi-partili-gocmez-iyi-parti-esnafin-her-zaman-yaninda-olacaktir_d6378.html Tue, 05-05-2023 10:18 EEST <![CDATA[ Kiraz: �Kemal K�l��daro�lu ilk turda �lkenin 13��nc� cumhurba�kan� olacak� ]]> Cumhuriyet Halk Partisi (CHPMalatya Milletvekili AdayEnver Kiraz�Emin ad�mlarla yola devam edece�iz ama bu iktidar umudunu ka��rmamal�y�zOylar�m�z�n t�m�nsand��a g�t�rmeliyizMutlaka bu birlikteli�e de katksunmal�y�zBu birliktelikle biz inan�yoruz ki Kemal K�l��daro�lu ilk turda �lkenin 13��nccumhurba�kanolacakdediDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/kiraz-kemal-kilicdaroglu-ilk-turda-ulkenin-13uncu-cumhurbaskani-olacak_d6377.html Tue, 04-05-2023 21:07 EEST <![CDATA[ �Y� Partili G��mez �Allah �ahittir Benim Tek Derdim Malatya� ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/iyi-partili-gocmez-allah-sahittir-benim-tek-derdim-malatya_d6376.html Tue, 03-05-2023 20:49 EEST <![CDATA[ �Y� Partili G��mez ��nceli�imiz Malatyad�r ]]> �YPartili G��mez ��nceli�imiz Malatyad�r� �YParti Malatya Milletvekili Aday�eyhmus G��mezDo�an�ehir il�esinde h�k�mete sert s�zlerle y�klendiG��mez �H�DAPAR ile aynlistede yer alanlar Dolmabah�e�de ter�r �rg�tleriyle mutabakat imzalayanlarTRT�ye bebek katili ter�rist ba��n�n karde�ini ��kartanlar bizleri ter�rist konumuna koymaya �al���yorlarGenel Ba�kan�m�z�n s�ylemini bizlerde tekrarl�yoruz ve diyoruz ki e�er PKK�lisek derhal bizi tutuklay�ndedi. �SORUNLARI ��Z�ME KAVU�TURACAK KADROLAR �YPARTKADROLARINDA MEVCUTTUR� �Malatyam�z�n t�m il�elerini geziyor esnaf�m�z�nvatanda�lar�m�z�n sorunlar�ndinliyoruz ve genel s�k�nt�n�n deprem sonrash�zla artan ekonomii�sizlik ve liyakatiz kadrolar oldu�unu g�r�yoruzGen�lerimiz yurt d���na ��kmak i�in u�ra��yor22 y�ld�r ya�anan adaletsizlik her kesimi yurt d���na itiyor22 y�lda gelinen nokta sosyal medya payla��mile tutuklanabiliyorsunuz�zg�rl�k yokliyakat yoke�itim sistemi ��km�durumda�YParti iktidar�nda s�z veriyoruz �nceli�imiz �zg�rl�kler olacakliyakat olacake�itim olacakUnutmay�n ki sorunlar onlaryaratanlarla ��z�lemezSorunlar��z�me kavu�turacak kadrolar �YParti kadrolar�nda mevcuttur.� ��NCEL���M�Z MALATYA�DIR� �nceli�imiz Malatya�d�r diyen �YPartili G��mez��ad�r sorununun bir an �nce ��z�mlenerek konteynerlara ge�i�in h�zland�r�lmasve gekal�nan enkaz kald�rman�n ivedilikle sonuca ula�t�r�lmasgerekmektedirYaz aylarile birlikte �ad�rlarda kalmak i�kenceye d�necektirMalatya�n�n gelece�ini in�a ederken ortak ak�lla hareket ederek planlama yap�lmal�d�r ��nkMalatya hepimizindirMalatya�daki y�k�mse�im �al��malars�ras�nda unutturulmamasgerekiyor.dedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/iyi-partili-gocmez-onceligimiz-malatyadir_d6375.html Tue, 03-05-2023 20:46 EEST <![CDATA[ Sad�ko�lu: �eklerin ibraz s�releri 9 Hazirana kadar durduruldu ]]> Ger�ek ve t�zel ki�ilerin 6 �ubat itibar�yla ke�idecisi oldu�u �eklerin ibraz s�relerinin 9 Hazirana kadar durduruldu�unu duyuran Malatya TSO Ba�kanO�uzhan Ata Sad�ko�lu�Giri�imlerimizin olumlu sonu�lanmas�yelerimiz ad�na bizleri memnun etmi�tirDepremzede �yelerimizin t�m �deme kanallar�nda kolayl�k sa�lanmasve daha kapsay�cad�mlar at�lmasi�in giri�imlerimiz devam edecekdedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/sadikoglu-ceklerin-ibraz-sureleri-9-haziran-a-kadar-durduruldu_d6374.html Tue, 02-05-2023 19:45 EEST <![CDATA[ �Y� Partili G��mez �Benim Meselem Malatya� ]]> �YParti Malatya Milletvekili Aday�eyhmus G��mez �Ben Malatya i�in sava��r�mdedi. �YParti �l ve �l�e Ba�kanlar�yla beraber merkezde esnaf ve vatanda�lar ile bir araya gelen �YParti Malatya Milletvekili Aday�eyhmus G��mezg�nyetmedi�i i�in hak etti�i halde emekli olamayan EYT ma�durlar�na ili�kin olarak �Sorunun ��z�m�YParti iktidar�ndadedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/iyi-partili-gocmez-benim-meselem-malatya_d6373.html Tue, 02-05-2023 19:42 EEST <![CDATA[ Kiraz: �Yoksullu�u ortadan kald�raca��z� ]]> Cumhuriyet Halk Partisi (CHPMalatya Milletvekili AdayEnver Kiraz�Milletimizin cumhurba�kanl��se�iminde aday�m�z Kemal K�l��daro�lu�na b�y�k bir destek verece�ineMillet �ttifak��n�n meclisteki sandalye say�s�nart�raca��na inan�yorumdediDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/kiraz-yoksullugu-ortadan-kaldiracagiz_d6372.html Tue, 01-05-2023 09:22 EEST <![CDATA[ �Y� Partili G��mez �T�t�ndeki sorunu ��zece�iz, kald�raca��z.� ]]> �YParti Malatya Milletvekili Aday�eyhmus G��mez ��ift�i kazanmad��s�rece millet kazanamazmillet kazanamad��s�rece �lke kalk�nmazdedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/iyi-partili-gocmez-tutundeki-sorunu-cozecegiz-kaldiracagiz-_d6371.html Tue, 01-05-2023 09:11 EEST <![CDATA[ Keskin, �Malatya �ar��s�na hemen ba�lan�lmal�� ]]> Malatya Esnaf ve Sanatkarlar OdalarBirli�i (MESOBBa�kan�evket KeskinMalatya �ar��s�n�n yap�m�na biran �nce ba�lan�lmasgerekti�ini s�yledi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/keskin-malatya-carsisina-hemen-baslanilmali_d6370.html Tue, 30-04-2023 13:28 EEST <![CDATA[ G��mez: �90 G�nde Enkaz Temizleyemeyenler Bir Y�lda Nas�l Ev Teslim Edecekler?� ]]> �YParti Malatya Milletvekili Aday�eyhmus G��mez �90 g�nde enkaz temizleyemeyenler bir y�lda nas�l ev teslim edecekler?diye sorduDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/gocmez-90-gunde-enkaz-temizleyemeyenler-bir-yilda-nasil-ev-teslim-edecekler-_d6369.html Tue, 30-04-2023 13:20 EEST <![CDATA[ �zcan: �Cumhurba�kan�m�z Hayal Bile Edilemeyen Dev Yat�r�mlar� �lkemizle Bulu�turdu� ]]> AK Parti Malatya Milletvekili AdayRamazan �zcan ile Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��narse�im �al��malarkapsam�nda ziyaret ettikleri Kaynarca Mahallesinde vatanda�larla bir araya gelerek14 May�s se�imlerinin T�rkiye i�in �nemini anlatt�lar.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/ozcan-cumhurbaskanimiz-hayal-bile-edilemeyen-dev-yatirimlari-ulkemizle-bulusturdu_d6368.html Tue, 30-04-2023 07:59 EEST <![CDATA[ �Y� Partili G��mez �Vekil Dedi�iniz Hizmetk�r Olmal�� ]]> �YParti Malatya Milletvekili Aday�eyhmus G��mez �Malatya�n�n geli�iminde en �nemli rolHekimhanKuluncak ve Darende ��genindeki maden kaynaklaralacakt�rdedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/iyi-partili-gocmez-vekil-dediginiz-hizmetkr-olmali_d6367.html Tue, 30-04-2023 00:36 EEST <![CDATA[ �Y� Partili G��mez �Vekil Dedi�iniz Hizmetk�r Olmal�� ]]> �YParti Malatya Milletvekili Aday�eyhmus G��mez �Malatya�n�n geli�iminde en �nemli rolHekimhanKuluncak ve Darende ��genindeki maden kaynaklaralacakt�rdedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/iyi-partili-gocmez-vekil-dediginiz-hizmetkr-olmali_d6366.html Tue, 28-04-2023 21:21 EEST <![CDATA[ Keskin, �Esnaf ��yerini A�arak Malatya�y� Canl� G�steriyor� ]]> Malatya Esnaf ve Sanatkarlar OdalarBirli�i (MESOBBa�kan�evket Keskinesnaflarziyaret edereksorun ve taleplerini dinledi.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/keskin-esnaf-isyerini-acarak-malatyayi-canli-gosteriyor_d6365.html Tue, 28-04-2023 21:18 EEST <![CDATA[ Kiraz, ��Yap�lacak Evlerin Hepsi Anan�z�n Ak S�t� Gibi Size Helal Olacak�� dedi. ]]> Depremzede vatanda�larziyaret etmeye devam eden Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili AdayEnver KirazYe�ilyurt Kadiru�a�mahallesinde vatanda�lar ile bir araya gelip hem dertlerini dinledi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/kiraz-yapilacak-evlerin-hepsi-ananizin-ak-sutu-gibi-size-helal-olacak-dedi-_d6364.html Tue, 28-04-2023 21:16 EEST <![CDATA[ Malatyada Kurulan Saltanattan Herkes Rahats�z ]]> �YParti Malatya Milletvekili Aday�eyhmus G��mez��nsanlar�m�z 82 g�n ge�mihalen �ad�rlarda ya��yorBunlar caiz miHak m�Ondan sonra d�n�p diyorsunuz ki bize f�rsat verirseniz biz m�lakatkald�raca��zekonomiyi g��lendirece�izNe f�rsatya m�bareksen 22 y�ld�r iktidardas�n neyin f�rsat�ndan bahsediyorsunKoskoca Bostanba���nyedinizfarklbir �ekle �evirdinizzemin et�dyapmadan insanlara d�nya kadar paraya yer satt�n�z gelmibir f�rsat daha istiyorsunuz.dedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/-malatya-da-kurulan-saltanattan-herkes-rahatsiz-_d6363.html Tue, 28-04-2023 21:13 EEST <![CDATA[ �14 May�s Gelece�in Oylamas� Olacak� ]]> AK Parti MKYK �yesi ve Malatya Milletvekili B�lent T�fenkciAK Parti iktidarlar�nda T�rkiye�de bir�ok devrimin yap�ld���nifade ederek�Milletimizin verece�i oyT�rkiye�nin istikametini belirleyecekBiz istiyoruz kiT�rkiye�nin istikametini vesayet odaklarde�il milletin ta kendisi belirlesinDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/14-mayis-gelecegin-oylamasi-olacak_d6362.html Tue, 28-04-2023 21:11 EEST <![CDATA[ Fendo�lu, �Malatya�m�z Ve Esnaf�m�z Hakketti�i Her T�rl� Deste�i Alacakt�r� ]]> MHP Malatya Milletvekili ve AdayMehmet Fendo�lu��Depremlerden dolayyaralar�n sar�lmasi�in Cumhur �ttifakb�y�k bir gayretle �al���yor.Malatya sahipsiz de�ildirolmam��t�rolmayacakt�r.Esnaf�m�z sahipsiz de�ildirMalatya�m�z ve esnaf�m�z hakketti�i her t�rldeste�i ve katk�yfazlas�yla alacakt�rdedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/fendoglu-malatyamiz-ve-esnafimiz-hakkettigi-her-turlu-destegi-alacaktir_d6361.html Tue, 28-04-2023 21:09 EEST <![CDATA[ ��pheliler Yakaland� ]]> 25.04.2023 g�nMelekbaba Mahallesinde meydana gelen Ate�li Silahla Kasten Yaralama olayile ilgili Ye�ilyurt Su�nleme ve Soru�turma B�ro ekipleri olarak yap�lan �al��malarda ��pheliler Merkez Beyda�Mahallesinde bir ikamette yakalanarak g�zalt�na al�nm� al�nan arama karar�na istinaden ikamette yap�lan aramada 1 adet pompalt�fek39 adet �e�itli ebatlarda fi�ek ile 1 adet kesici alet ele ge�irilmi i�lemlerinin ard�ndan adli makamlara sevk edilen MAve MKisimli �ah�slar tutuklanarak cezaevine teslim edilmi�tir Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/supheliler-yakalandi_d6360.html Tue, 28-04-2023 21:04 EEST <![CDATA[ �Malatya�m�z� Ve �l�elerimizi Yeniden �mar, �n�a Ve �hya Edece�iz� ]]> AK Parti Malatya Milletvekili Aday�nanKara �lmeztoprak6 �ubat�taki Kahramanmaramerkezli depremlerde b�y�k bir y�k�ma u�rayan Do�an�ehir�i ziyaret ettiEsnaf ve vatanda�larla bir araya gelen �lmeztoprak�Malatya�m�zve il�elerimizi yeniden imarin�a ve ihya edece�izdedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/malatyamizi-ve-ilcelerimizi-yeniden-imar-insa-ve-ihya-edecegiz_d6359.html Tue, 28-04-2023 21:02 EEST <![CDATA[ Y�ld�r�m, �Yeniden Refah Partisinin Baraj Problemi De Yoktur� ]]> Yeniden Refah Partisi Malatya 1S�ra Milletvekili AdayBilal Y�ld�r�m�Yeniden Refah Partisi olarak bizlerin baraj problemi de yokturBiz cumhur ittifak�n�n i�indeyiz�ttifak y�zde 7 baraj�na�t��an t�m partiler bu baraja�m�say�l�yorSahada yap�lan Yeniden Refah barajge�emezoylarb�lmeyin gibi s�zlere halk�m�z�n itibar etmemesini istirham ediyorumdedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yildirim-yeniden-refah-partisinin-baraj-problemi-de-yoktur_d6358.html Tue, 28-04-2023 21:00 EEST <![CDATA[ �Omuz Omuza Verece�iz, Birbirimize Destek Olaca��z� ]]> AK Parti Malatya �l Ba�kanNam�k G�renYe�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��nar ile AK Parti Ye�ilyurt �l�e Ba�kanRamazan Yaylac 6 �ubat 2023 tarihinde meydana gelen depremin ard�ndan yaralar�n sar�lmasi�in mahallelerinde b�y�k bir �zveriyle �al��an Muhtar Derneklerinin Ba�kanlarve Mahalle Muhtarlar�yla ��sti�are ve De�erlendirmeToplant�s�nda bir araya geldiler.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/omuz-omuza-verecegiz-birbirimize-destek-olacagiz_d6357.html Tue, 28-04-2023 20:56 EEST <![CDATA[ Malatya Emniyeti �al��malar�na Devam Ediyor ]]> Malatya Emniyeti �lin huzur ve g�venli�i ile genel asayi�inin sa�lanmasy�n�nde �al��malar�na aral�ks�z devam ediyorEkipler taraf�ndan deprem sonrasbokalan cadde ve sokaklarda devriye hizmetleri ile sabit ve �ok uygulamalar ile yedi yirmi d�rt denetimler devam ediyorDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/malatya-emniyeti-calismalarina-devam-ediyor_d6356.html Tue, 27-04-2023 18:47 EEST <![CDATA[ �Y� Partili G��mez ���z�m �Y� Parti �ktidar�nda� ]]> �YParti Malatya Milletvekili Aday�eyhmus G��mezP�t�rge ve Do�anyol il�esi ziyaretinde vatanda�lar�n sorunlar�ndinleyerek ���z�m �YParti iktidar�ndadedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/iyi-partili-gocmez-cozum-iyi-parti-iktidarinda_d6355.html Tue, 26-04-2023 17:28 EEST <![CDATA[ �Y� Partili G��mez �Kay�s� Her Alanda De�erlendirilmeli� ]]> �YParti Malatya Milletvekili Aday�eyhmus G��mez Kale il�esi ziyaretinde Kay�skonusuna de�inerek �Kay�sher alanda de�erlendirilmeli ve hazine arazileri d�hil kay�smutlaka her yere dikilmelidedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/iyi-partili-gocmez-kayisi-her-alanda-degerlendirilmeli_d6353.html Tue, 26-04-2023 12:07 EEST <![CDATA[ �Y� Partili G��mez: ���z�m �retmeye Devam Edece�iz� ]]> �YParti Malatya Milletvekili Aday�eyhmus G��mez�Sahalarda olmayaanlatmaya ve ��z�m �retmeye devam edece�iz�n�allah 15 May�s itibariyle Malatya Milletvekilleriyle tarih yazaca��z.dedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/iyi-partili-gocmez-cozum-uretmeye-devam-edecegiz_d6352.html Tue, 25-04-2023 23:40 EEST <![CDATA[ �Y� Partili G��mez: ���z�m �retmeye Devam Edece�iz� ]]> �YParti Malatya Milletvekili Aday�eyhmus G��mez�Sahalarda olmayaanlatmaya ve ��z�m �retmeye devam edece�iz�n�allah 15 May�s itibariyle Malatya Milletvekilleriyle tarih yazaca��z.dedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/iyi-partili-gocmez-cozum-uretmeye-devam-edecegiz_d6350.html Tue, 24-04-2023 21:54 EEST <![CDATA[ �Y� Partili G��mez �Malatyal� De�i�im �stiyor� ]]> �YParti Malatya Milletvekili Aday�eyhmus G��mez�Malatyalde�i�im istiyordedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/iyi-partili-gocmez-malatyali-degisim-istiyor_d6349.html Tue, 21-04-2023 20:53 EEST <![CDATA[ �Y� Partili G��mez �Sorunlar� Ancak Ortak Ak�l �le ��zebiliriz� ]]> �YParti Malatya Milletvekili Aday�eyhmus G��mezTeknopark arkas�na kurulan Konteyner Kent ziyaretinde yapt��a��klamada Sorunlarancak ortak ak�lla ��zebilirizdedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/iyi-partili-gocmez-sorunlari-ancak-ortak-akil-ile-cozebiliriz_d6348.html Tue, 21-04-2023 20:51 EEST <![CDATA[ Keskin�den Y�l�n Ahisine Bayram Ziyareti ]]> Malatya Esnaf ve Sanatkarlar OdalarBirli�i (MESOBBa�kan�evket Keskin2016 Y�l�n�n Ahisi Abuzer Salik�i evinde ziyaret ederekbayram�ntebrik etti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/keskinden-yilin-ahisine-bayram-ziyareti_d6347.html Tue, 21-04-2023 20:47 EEST <![CDATA[ Chpden Arguvana Ziyaret ]]> Toplant�yaArguvan Belediye Ba�kanMehmet K�z�lda Milletvekili adaylarCHP Genel Ba�kan Yard�mc�sVeli A�baba Enver KirazOkay DemirhanCHP �l Ba�kanBar�Y�ld�zArguvan �l�e Ba�kanEkber Aslant�rkKad�n KollarBa�kanG�l Nilay M�llao�luZiraat OdasBa�kanTuran Aslant�rkArguvan Do�al Tar�msal Kalk�nma Kooperatifi Ba�kanS�leyman S�rrY�celbelediye meclis �yelerimuhtarlarpartililer ve vatanda�lar yo�un kat�l�m sa�lad�lar.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/chp-den-arguvan-a-ziyaret_d6346.html Tue, 20-04-2023 19:06 EEST <![CDATA[ �yi Partili G��mez �Malatya Tarih Yazacak� ]]> �YParti Milletvekili Adaylar�eyhmus G��mezAtilla �ahinProfDrElif ApohanSel�uk HanDo�DrMetin Kap�dere ve Menije Nur �zcan�l ve �l�e y�neticileri�l�e Ba�kanlar�almad�k kaps�kmad�k el dinlemedik insan b�rakmayaca��z slogan�yla se�im �al��malar�na ba�lad�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/iyi-partili-gocmez-malatya-tarih-yazacak_d6345.html Tue, 20-04-2023 19:03 EEST <![CDATA[ Keskin, �deprem b�lgesinde esnaf�n ba�-kur, vergi, sigorta, internet, elektrik ve do�algaz paralar� al�nmas�n� ]]> Malatya Esnaf ve Sanatkarlar OdalarBirli�i (MESOBBa�kan�evket Keskindeprem b�lgesindeki esnaf ve sanatkarlardan devletin Ba�-Kurvergisigortainternetelektrik ve do�algaz �cretlerinin almamasgerekti�ini s�yledi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/keskin-deprem-bolgesinde-esnafin-bag-kur-vergi-sigorta-internet-elektrik-ve-dogalgaz-paralari-alinmasin_d6344.html Tue, 20-04-2023 19:01 EEST <![CDATA[ G�der, Depremzede �ocuklar�n Y�z�n� G�ld�rd� ]]> Asr�n felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaramerkezli depremlerden etkilenen Battalgazi�de vatanda�lar�n ihtiya�larkar��lamaya devam ederkenBattalgazi Belediye Ba�kanOsman G�der�de Ramazan Bayram�ncesi �ad�r ve konteynerde ya�ayan depremzede �ocuklar�n y�z�nbayraml�k hediyeler ile g�ld�rd�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/guder-depremzede-cocuklarin-yuzunu-guldurdu_d6343.html Tue, 20-04-2023 18:57 EEST <![CDATA[ Mezarl�klarda Bayram �ncesi Bak�m �al��malar�na Ba�land� ]]> Ramazan Bayram�ncesiTekke Mezarl��ba�ta olmak �zere genel temizlik ve bak�m �al��malaryap�l�yor.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/mezarliklarda-bayram-oncesi-bakim-calismalarina-baslandi_d6342.html Tue, 27-03-2023 10:42 EEST <![CDATA[ Malatyal� �� �nsan� Hikmet Tar�verdi, �Y� Parti �stanbul 3.b�lgeden aday aday� oldu ]]> Malatyal��nsanHikmet Tar�verdi�YParti �stanbul 3.b�lgeden aday adayolduDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/malatyali-is-insani-hikmet-tariverdi-iyi-parti-istanbul-3-bolgeden-aday-adayi-oldu_d6341.html Tue, 06-02-2023 03:24 EEST <![CDATA[ Son dakika malatya da deprem ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/son-dakika-malatya-da-deprem_d6340.html Tue, 04-02-2023 22:34 EEST <![CDATA[ B�y�k�ehir Belediyesi Ana Caddeleri Temizliyor ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi ekipleri kar ya����n�n ba�lad��ilk andan itibaren sahada �al��malar�nyo�un bir �ekilde s�rd�r�yor Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/buyuksehir-belediyesi-ana-caddeleri-temizliyor_d6339.html Tue, 04-02-2023 22:28 EEST <![CDATA[ Kore Gazimizin Vefat� Nedeniyle Askeri T�ren D�zenlendi ]]> Ya�l�l��a ba�lnedenlerden dolaybu sabah tedavi g�rd��hastanede vefat eden 94 ya��ndaki Abdullah Tilba d�zenlenen askeri t�renle son yolculu�una u�urland�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/kore-gazimizin-vefati-nedeniyle-askeri-toren-duzenlendi_d6338.html Tue, 03-02-2023 23:37 EEST <![CDATA[ Ye�ilyurt Belediyesi�nin �cretsiz �Amele� Tiyatro Etkinli�i 5 �ubat Pazar G�n� Saat 16:00�da ]]> Ye�ilyurt Belediyesinin k�lt�rel etkinlikler kapsam�nda d�zenleyece�iTRT 1�de yay�mlanan �Seksenlerdizisinde oynayan sanat��lar�n da rol ald��komedi t�r�ndeki �Ameletiyatro g�sterimi 5 �ubat Pazar g�nsaat 16:00�da Kongre ve K�lt�r Merkezi Kemal Sunal Salonunda ger�ekle�tirilecek.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurt-belediyesinin-ucretsiz-amele-tiyatro-etkinligi-5-subat-pazar-gunu-saat-16-00da_d6337.html Tue, 03-02-2023 23:32 EEST <![CDATA[ B�y�k�ehir Kar Mesaisi Devam Ediyor ]]> Malatya merkez ve il�elerde kapanan yollara�ma �al��malar�na devam eden B�y�k�ehir Belediyesi taraf�ndan 3 �ubat Cuma g�n��len saatleri itibariyle kapalt�m yollar a��ld�.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/buyuksehir-kar-mesaisi-devam-ediyor_d6336.html Tue, 03-02-2023 23:30 EEST <![CDATA[ �G�n�lden G�n�le� G�n�l Taba�� Projesi ]]> Ye�ilyurt Belediyesi K�lt�r ve Sosyal ��ler M�d�rl��ailemahalle ve kom�uluk k�lt�r�nya�atmak ad�na �G�n�lden G�n�lesloganalt�nda �G�n�l Taba��projesini ba�latt�Proje kapsam�nda Ye�ilyurt Belediyesi Sosyal Tesislerinde haz�rlanan yemekler paketler haline getirilip farklmahallelerdeki ailelere ikram ediliyor.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/-gonulden-gonule-gonul-tabagi-projesi_d6335.html Tue, 03-02-2023 23:29 EEST <![CDATA[ B�y�k�ehir Kar Mesaisine Devam Ediyor ]]> Malatya merkez ve il�elerde kapanan yollara�ma �al��malar�na devam eden Malatya B�y�k�ehir Belediyesi il genelinde meteorolojik verileri de dikkate alarak �al��malar�ns�rd�r�yor.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/buyuksehir-kar-mesaisine-devam-ediyor_d6334.html Tue, 03-02-2023 23:26 EEST <![CDATA[ 2022-2023 E�itim-��retim Y�l� 2. D�neminde Al�nacak E�itim ve G�venlik Tedbirleri Toplant�s� D�zenlendi ]]> 6 �ubat 2023 tarihinde ba�layacak olan2022-2023 e�itim-��retim y�l2d�neminin huzur ve g�ven ortami�erisinde ge�irilebilmesi amac�yla �al�nacak trafik ve g�venlik tedbirleri konulu toplantVali Hulusi �ahin Ba�kanl���nda d�zenlendi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/2022-2023-egitim-ogretim-yili-2-doneminde-alinacak-egitim-ve-guvenlik-tedbirleri-toplantisi-duzenlendi_d6333.html Tue, 03-02-2023 23:24 EEST <![CDATA[ Kar Ya����n�n Durmas�yla Birlikte Ana Yollarda Ve Grup Yollar�nda �al��malar Daha Da Yo�unla�t�r�ld� ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesikar ya����n�n durmas�yla birlikte yakla��k 500 arave 1.300 personelle kar k�remetemizleme ve tuzlama �al��malar�naral�ks�z bir �ekilde s�rd�r�yor.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/-kar-yagisinin-durmasiyla-birlikte-ana-yollarda-ve-grup-yollarinda-calismalar-daha-da-yogunlastirildi_d6332.html Tue, 02-02-2023 15:15 EEST <![CDATA[ Sad�ko�lu: 2023 Y�l�na Artan �hracatla Ba�lad�k ]]> 2023 y�l�n�n ilk ihracat rakamolan Ocak ayihracat rakamlara��kland�Malatya�dan Ocak ay�nda ge�en y�l�n aynay�na g�re y�zde 20 art��la 35 milyon 826 bin dolar ihracat ger�ekle�tirildi�ini belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odas(MTSOBa�kanO�uzhan Ata Sad�ko�lu�Uluslararasticarette ya�anan talep daralmaskar��s�nda daha rekabet�i olabilmemiz i�in �retim maliyetlerimizin d���r�lmesi gerekiyordedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/sadikoglu-2023-yilina-artan-ihracatla-basladik_d6331.html Tue, 02-02-2023 15:14 EEST <![CDATA[ Malatya�ya Kar Ya�d�, Ye�ilyurt�ta Kartpostall�k G�r�nt�ler Ortaya ��kt� ]]> Malatya�da etkili olan kar ya����yla birlikte Ye�ilyurt �l�esinde muhte�em kar manzaralarortaya ��kt�Kartpostall�k g�r�nt�lerin h�kim oldu�u Ye�ilyurt �l�esinde ya�an kar�n tad�n��kartmak i�in d��ar�ya ��kan vatanda�lar olu�an muhte�em g�zellikleri bire bir ya�ad�lar.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/malatyaya-kar-yagdi-yesilyurtta-kartpostallik-goruntuler-ortaya-cikti_d6330.html Tue, 02-02-2023 15:11 EEST <![CDATA[ B�y�k�ehir Belediye Ekipleri 200 Mahalle Yolunu Ula��ma A�t� ]]> �ar�amba g�nak�am saatlerinde ba�layan yo�un kar ya����yla birlikte �al��malar�na ba�layan B�y�k�ehir Belediyesi ekipleri kapalolan 530 mahalle yolundan 200��n��len 12.00�ye kadar ula��ma a�t�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/buyuksehir-belediye-ekipleri-200-mahalle-yolunu-ulasima-acti_d6329.html Tue, 02-02-2023 15:09 EEST <![CDATA[ ��nar Kar Temizleme �al��malar�n� �nceledi, �a�r� Merkezine Gelen Taleplere Yan�t Verdi ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��narMalatya�yetkisi alt�na alan kar ya����n�n toplumun g�nl�k ya�ant�lar�na y�nelik olumsuz etkilerini en aza indirmek ve yollarda trafik ak���n�n sa�lanabilmesi i�in Ye�ilyurt Belediyesi ekiplerince y�r�t�len �al��malaryerinde incelerken444 8 910 Nolu �a�rmerkezini ziyaret ederek gelen taleplere yan�t verdi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/cinar-kar-temizleme-calismalarini-inceledi-cagri-merkezine-gelen-taleplere-yanit-verdi_d6328.html Tue, 02-02-2023 15:05 EEST <![CDATA[ Yo�un Kar Ya���� Nedeniyle 530 Mahallenin Yolu Kapand� ]]> 1 �ubat �ar�amba g�nak�am saatlerinde ba�layan yo�un kar ya����ndan dolayMalatya genelinde 530 mahallenin yolu kapan�rkenB�y�k�ehir Belediyesi ekipleri 500 arave 1300 personelle yollar�n biran �nce a��lmasi�in �al��malar�na ba�lad�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yogun-kar-yagisi-nedeniyle-530-mahallenin-yolu-kapandi_d6327.html Tue, 02-02-2023 15:01 EEST <![CDATA[ Vali �ahin Firma Ziyaretlerine Devam Ediyor ]]> �limizde faaliyet g�steren firmalars�k s�k ziyaret ederek isti�arelerde bulunan Vali Hulusi �ahin�ubat ay�n�n ilk ig�n�nde Murat YapTekstil Fabrikas�nziyaret etti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/vali-sahin-firma-ziyaretlerine-devam-ediyor_d6326.html Tue, 01-02-2023 19:48 EEST <![CDATA[ Kad�nlara Savunma Sporlar� Hakk�nda E�itim Verildi ]]> Malatya Kent Konseyi Kad�n Meclisi ve Malatya Gen�lik Spor �l M�d�rl��ibirli�inde Kad�n Meclisi �yelerine savunma sporlarhakk�nda bir e�itim programd�zenlendi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/kadinlara-savunma-sporlari-hakkinda-egitim-verildi_d6325.html Tue, 01-02-2023 19:45 EEST <![CDATA[ Ye�ilyurt Belediye Meclisi �ubat Ay� Toplant�s�n� Yapt� ]]> Ye�ilyurt Belediye Meclisi�ubat AyOla�an Toplant�s�nda komisyon raporlarve teklifleri g�r��erek karara ba�lad�.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurt-belediye-meclisi-subat-ayi-toplantisini-yapti_d6324.html Tue, 01-02-2023 19:41 EEST <![CDATA[ ��nar, Cumhurba�kanl��� K�lliyesi�nde Ki �Su Verimlili�i Seferberli�i� Tan�t�m Toplant�s�na Kat�ld� ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��narCumhurba�kan�n�n e�i Emine Erdo�an��n himayesinde Tar�m ve Orman Bakanl���n�n koordinasyonunda ger�ekle�en �Su Verimlili�i Seferberli�iTan�t�m Toplant�s�na kat�ld�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/cinar-cumhurbaskanligi-kulliyesinde-ki-su-verimliligi-seferberligi-tanitim-toplantisi-na-katildi_d6323.html Tue, 01-02-2023 19:39 EEST <![CDATA[ Ye�ilyurt Belediyesi�nin Yar�y�l Tatil Hediyesi Olan �Hara Gezisi Ve Do�a Y�r�y���� Yo�un �lgi G�rd� ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��nar��n talimat�yla Ye�ilyurt Belediyesi Gen�lik ve Spor Hizmetleri M�d�rl��taraf�ndan Sultansuyu Tar�m ��letmesinde d�zenlenen �YarY�l Tatil Hediyesi Hara Gezisi ve Do�a Y�r�y���etkinli�ine yo�un ilgi g�steren gen�ler ve �ocuklarunutulmaz anlar ya�ad�lar.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurt-belediyesinin-yariyil-tatil-hediyesi-olan-hara-gezisi-ve-doga-yuruyusu-yogun-ilgi-gordu_d6322.html Tue, 01-02-2023 19:35 EEST <![CDATA[ Ba�kan G�rkan Birinci Etab� Tamamlanan Ges�te �ncelemelerde Bulundu ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon �daresi (MASK�Genel M�d�rl�� artan enerji maliyetlerini en aza indirgemek ad�na G�neEnerji Santrali (GES�al��malar�na devam ediyorDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/baskan-gurkan-birinci-etabi-tamamlanan-geste-incelemelerde-bulundu_d6321.html Tue, 01-02-2023 19:32 EEST <![CDATA[ Malatya Tso �yelerine Tarsim�in Yenilikleri Anlat�ld� ]]> Malatya Ticaret ve Sanayi Odastaraf�ndan d�zenlenen TARS�M Poli�e UygulamalarBilgilendirme Toplant�s��nda konu�an Malatya TSO Ba�kanO�uzhan Ata Sad�ko�luoda �yelerine seslenerek �L�tfensorunlar�n�z ne olursa olsun meslek komiteniz arac�l���yla bize ta��y�ndedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/malatya-tso-uyelerine-tarsimin-yenilikleri-anlatildi_d6320.html Tue, 01-02-2023 19:28 EEST <![CDATA[ �l Koordinasyon Kurulu ve �l �dare �ube Ba�kanlar� Toplant�s� Ger�ekle�tirildi ]]> Yat�r�mckamu kurum ve kurulu�lar�n �ldeki projeleri hakk�nda bilgi almakkurumlar araskoordinasyonu sa�lamak ve ibirli�ini g��lendirmek amac�yla yap�lan 2023 y�l1�l Koordinasyon Kurulu toplant�sVali Hulusi �ahin Ba�kanl���nda ger�ekle�tirildi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/il-koordinasyon-kurulu-ve-il-idare-sube-baskanlari-toplantisi-gerceklestirildi_d6319.html Tue, 31-01-2023 19:25 EEST <![CDATA[ P�narba�� Mesire Alan�n�n ��me Suyu Altyap�s� Yenileniyor ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon �daresi (MASK�Genel M�d�rl�� altyap�al��malar�n�n yans�ra i�levini yitirmive devamlar�za veren hatlaryenilemeye devam ediyor�al��malar kapsam�nda Battalgazi �l�esi Orduzu P�narba�Mesire alan�n�n i�me suyu altyap�s�nyeniliyorMASKGenel M�d�rMehmet Mert�al��malaryerinde inceledi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/pinarbasi-mesire-alaninin-icme-suyu-altyapisi-yenileniyor_d6318.html Tue, 31-01-2023 19:19 EEST <![CDATA[ Ba�kan G�rkan 100. Y�l Park�nda �ncelemelerde Bulundu ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi taraf�ndan Tecde Mahallesi Alt�n Kay�sBulvar�zerinde bulunan 300 d�n�ml�k alanda yap�mdevam eden 100Y�l Kent Park��nda �al��malar devam ediyorDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/baskan-gurkan-100-yil-parkinda-incelemelerde-bulundu_d6317.html Tue, 31-01-2023 19:18 EEST <![CDATA[ ��nar, Ye�ilyurt Belediyespor Kul�b�n�n �ampiyon Kick-Bokscular�n� Makam�nda A��rlad� ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��narKick-Boks Milli Tak�m�na oyuncu se�me kriterlerine sahip T�rkiye Kick-Boks �ampiyonas�ndan alt�n madalya ile d�nen Ye�ilyurt Belediyespor Kul�bKick-Boks alt yapsporcular�ndan Zekeriya Hamza �zpolat�mer Faruk Y�lmazMehmet Deveci ve T�rkiye ikincisi Ali Pusat Do�an ile ailelerini makam�nda a��rlad�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/cinar-yesilyurt-belediyespor-kulubunun-sampiyon-kick-bokscularini-makaminda-agirladi_d6316.html Tue, 30-01-2023 22:26 EEST <![CDATA[ Karla M�cadele �al��malar� ]]> B�y�k�ehir Belediyesi�zellikle ya���lar�n yo�un olarak g�r�ld��k�rsal mahalleler ile rak�my�ksek olan il�elerde karla m�cadele �al��malar�na aral�ks�z bir �ekilde devam ediyorDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/karla-mucadele-calismalari_d6315.html Tue, 30-01-2023 22:25 EEST <![CDATA[ Engellilerin Engelsiz Enler Program�na Yo�un �lgi ]]> Malatya Kent Konseyi Engelliler �al��ma Grubuengellilere y�nelik yap�lan �al��malar ho�g�r�y �zveriyi ve �nemi �d�llendirmek ad�na �Engelsiz Enlerismi ile bir programd�zenledi.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/engellilerin-engelsiz-enler-programina-yogun-ilgi_d6314.html Tue, 30-01-2023 22:23 EEST <![CDATA[ Milletvekili �al�k �le Belediye Ba�kan� ��nar, Ye�ilyurt�lu Muhtarlarla �sti�are Toplant�s�nda Bir Araya Geldi ]]> AK Parti MKYK �yesi ve Malatya Milletvekili �znur �al�k ile Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��narYe�ilyurt�lu Muhtarlarla bir araya gelerekMalatya�da yap�lan ve yap�lmasgereken hizmetlerle ilgili isti�are toplant�sd�zenlediler.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/milletvekili-calik-ile-belediye-baskani-cinar-yesilyurtlu-muhtarlarla-istisare-toplantisinda-bir-araya-geldi_d6313.html Tue, 30-01-2023 22:20 EEST <![CDATA[ Malatya B�y�k�ehir Belediyesi, Karla M�cadele �al��malar�na Devam Ediyor ]]> Malatya B�y�k�ehir BelediyesiMalatya merkez olmak �zere ya���lar�n yo�un olarak g�r�ld��k�rsal mahalleler ile rak�my�ksek olan il�elerde karla m�cadele �al��malar�ns�rd�r�yor.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/malatya-buyuksehir-belediyesi-karla-mucadele-calismalarina-devam-ediyor_d6312.html Tue, 30-01-2023 22:19 EEST <![CDATA[ Sanat Eseri Kay�s�l� Pastalar �d�llendirildi ]]> Ye�ilyurt Belediyesi K�lt�r ve Sosyal ��ler M�d�rl��taraf�ndan ba�lat�lan �Kad�nlar Yar���yorProjesi kapsam�nda d�zenlenen �Kay�s�lPastamYar��mas�nda dereceye girenlerin �d�lleri d�zenlenen t�renle takdim edildiYar��may�Kay�s�lMus Pastaisimli pastas�yla Leman �zdemir birinci olarak tamamlad�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/sanat-eseri-kayisili-pastalar-odullendirildi_d6311.html Tue, 30-01-2023 22:17 EEST <![CDATA[ Malatya ESKKK Genel Kurulu Yap�ld� ]]> Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi�nin (ESKKKse�imli genel kurulu ger�ekle�tirildi ve tek liste ile mevcut ba�kan Ali Evren ba�kanl���ndaki y�netim kurulu se�ildi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/malatya-eskkk-genel-kurulu-yapildi_d6310.html Tue, 28-01-2023 14:51 EEST <![CDATA[ �elikhan Do�an�ehir Yolunda Trafik Kazas� ]]> �elikhan Do�an�ehir yolukas�mlar mevkiinde meydana gelen tek tarafltrafik kazas�nda 1 vatanda��m�z yaralanm��t�r.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/celikhan-dogansehir-yolunda-trafik-kazasi-_d6309.html Tue, 28-01-2023 14:48 EEST <![CDATA[ K�recik Mevkiinde Kaza ]]> Kayseri Malatya yolu k�recik mevkiinde meydana gelen tek tarafltrafik kazas�nda malatya b�y�k�ehir belediyesi itfaiye daire ba�kanl��ekipleri taraf�ndan m�dahale edilmi�tir.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/kurecik-mevkiinde-kaza_d6308.html Tue, 28-01-2023 14:40 EEST <![CDATA[ No�ay , Karla M�cadele �al��malar�n� De�erlendirdi ]]> Malatya B�y�k�ehir BelediyesiMalatya merkez olmak �zere ya���lar�n yo�un olarak g�r�ld��k�rsal mahalleler ile rak�my�ksek olan il�elerde karla m�cadele �al��malar�ns�rd�r�yor.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/nogay-karla-mucadele-calismalarini-degerlendirdi_d6307.html Tue, 28-01-2023 14:36 EEST <![CDATA[ B�y�k�ehir �tfaiyesi 7 Bin 178 Olaya M�dahale Etti ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi �tfaiye Dairesi Ba�kanl�� 2022 y�li�erisinde 7 bin 178 olaya m�dahale etti Etkin ve ba�ar�l�al��malar yaparak vatanda�lar�n can ve mal g�venli�ini sa�layan B�y�k�ehir Belediyesi �tfaiye Dairesi Ba�kanl��ge�ti�imiz y�llarda oldu�u gibi 2022 y�l�nda da yo�un mesai harcad�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/buyuksehir-itfaiyesi-7-bin-178-olaya-mudahale-etti_d6306.html Tue, 28-01-2023 14:34 EEST <![CDATA[ G�rkan, Orduzu Mahallesini Ziyaret Etti ]]> Orduzu Mahallesinde B�y�k�ehir Belediyesi taraf�ndan ger�ekle�tirilen altyapve �styap�al��malarsonras�nda hizmetlerden duyduklarmemnuniyetlerini dile getiren mahalle sakinleri Ba�kan G�rkan�mahallelerine davet ederek te�ekk�r ettiler.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/gurkan-orduzu-mahallesini-ziyaret-etti_d6305.html Tue, 28-01-2023 14:32 EEST <![CDATA[ ��nar, G�nd�zbey Mahalle Sakinleriyle Bir Araya Gelip Talepleri Dinledi ]]> G�nd�zbey Ye�ilkonak Hizmet Binas�nda d�zenlenen �S�z Kad�nlar�m�zda Ye�ilyurt�ta Kad�nlar�m�zDinliyoruzprogram�nda konu�an Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��nar�G�nd�zbey�in ge�mi�ten bug�ne kadar uzanan tarihsel ve k�lt�rel de�erlerinin �n plana ��kmas�nsa�layan yat�r�mlar�m�z�n say�s�nart�raca��z.diye konu�tu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/cinar-gunduzbey-mahalle-sakinleriyle-bir-araya-gelip-talepleri-dinledi_d6304.html Tue, 28-01-2023 14:27 EEST <![CDATA[ F�rat Eda��tan B�y�k Ba�ar� ]]> Sorumluluk b�lgesinde bulunan MalatyaEl�z� Tunceli ve Bing�l illerindes�rd�r�lebilir ve kaliteli enerji arz�nsa�lamak ad�na �al��malar�na devam eden F�rat Elektrik Da��t�m A.�(F�rat EDA� teknik ve teknik olmayan kay�p olan yerleri tespit ederek kay�p ka�ak oran�n2022 y�l�nda bir �nceki y�la g�re y�zde 1 puan daha d���rd�.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/firat-edastan-buyuk-basari_d6303.html Tue, 26-01-2023 15:02 EEST <![CDATA[ Yeni Malatyaspor�a Moral Ziyareti ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkanSpor Toto 1Lig�in 22Haftas�nda sahas�nda Ey�pspor ile kar��la�acak olan Yeni Malatyaspor�un antrenman�nziyaret ederek teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yeni-malatyaspora-moral-ziyareti_d6302.html Tue, 26-01-2023 15:00 EEST <![CDATA[ S�z K�����n Program�n�n Konu�u Vali Hulusi �ahin ]]> Malatya Kent Konseyi �ocuk Meclisi�ocuklar ile kentin y�neticilerini bir araya getirerek �ocuklar kentin ekonomiksosyalsanatsalk�lt�rel kimli�i hakk�nda bilgilendirmek �ocuklar�n ki�isel geli�imlerine destek olmak ve �ehrin y�netimin de s�z sahibi olmalar�nsa�lamak amac�yla �S�z K�����nkonulu bir projesi devam ediyor.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/soz-kucugun-programinin-konugu-vali-hulusi-sahin_d6301.html Tue, 26-01-2023 14:56 EEST <![CDATA[ Malatya Tabipler Odans�ndan G�rkana Ziyaret ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkan Malatya Tabipler OdasBa�kanDrMustafa Sezai Orhan ve Y�netim Kurulu �yelerini makam�nda kabul ederek bir s�re g�r��t�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/malatya-tabipler-odansindan-gurkan-a-ziyaret_d6300.html Tue, 26-01-2023 14:54 EEST <![CDATA[ Akrobasi, �lizyonist G�sterileri Yo�un �lgi G�rd� ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��nar��n ��rencilere yar�y�l tatil hediyesi olan �Yetenek Sirkiniz Cambaz MithatSirk G�sterisi b�y�k bir heyecana sahne oldu�ayrseans halinde sahnelenen g�sterilere yo�un ilgi g�steren �ocuklar g�n�llerince e�lenip keyifli anlar ya�ad�lar.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/akrobasi-ilizyonist-gosterileri-yogun-ilgi-gordu_d6299.html Tue, 25-01-2023 23:51 EEST <![CDATA[ Han�m�n �iftli�inde Yang�n ! ]]> Han�m�n�iftli�i mhk�lt�r Cd�zerinde bulunan tek katlm�stakil evin oturma odas�nda meydana gelen yang�na malatya b�y�k�ehir belediyesi itfaiye daire ba�kanl��ekipleri taraf�ndan m�dahale edilmi�tirYang�nda dumandan etkilenen 1 vatanda��m�z tedbir ama�lhastaneye sevk edilmi�tir.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/hanimin-ciftliginde-yangin-_d6298.html Tue, 25-01-2023 19:21 EEST <![CDATA[ Malatyada Halk Otob�s� Baraja D��t� ]]> 25 Ocak �ar�amba g�nak�am saatlerinde Merkez - Atabey �skele Hatt�na �al��makta olan �zel Halk Otob�s iskele yan�nda yolcu indirmek i�in manevra yapt��s�rada bilinmeyen bir nedenle �of�r�n direksiyon h�kimiyetini kaybetmesi sonucu Karakaya Baraj G�l�ne d��t�.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/malatya-da-halk-otobusu-baraja-dustu_d6297.html Tue, 25-01-2023 19:17 EEST <![CDATA[ G�rkan, H�ro�lu Mahallesine Ziyarette Bulundu ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkanYe�ilyurt �l�esi H�ro�lu Mahallesini ziyaret ederek b�lgedeki mahalle muhtarlar esnaf ve oda ba�kanlar STK temsilcileri ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/gurkan-hiroglu-mahallesine-ziyarette-bulundu_d6296.html Tue, 25-01-2023 19:15 EEST <![CDATA[ Malatya Muhtarlar Derne�inden Ba�kan G�rkan�a Ziyaret ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkanMalatya Muhtarlar Derne�i Ba�kan�ahin DemirciHekimhan Muhtarlar Derne�i Ba�kanMustafa Tunve y�netim kurulu �yelerini makam�nda kabul ederek bir s�re g�r��t�Ziyaret esnas�nda muhtarlarla isti�arelerde bulunan Ba�kan G�rkanmahallelerin ihtiya�larnoktas�nda gerekli �al��malar�n yap�ld���nbelirtti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/malatya-muhtarlar-derneginden-baskan-gurkana-ziyaret_d6295.html Tue, 25-01-2023 19:14 EEST <![CDATA[ Ba�kan ��nar�dan Regaip Kandili Mesaj� ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��nar�aylar�n da ba�lang�colan Regaib Kandiliinsano�lu i�in manevi bir f�rsatt�rRahmet ve merhamet kap�lar�n�n ard�na kadar a��ld�� g�nahlar�n ba���lanmasi�in el a��p dua edildi�i bu m�stesna geceyi bir kez daha hep birlikte eda etmenin mutlulu�unu ya�ayaca��zdedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/baskan-cinardan-regaip-kandili-mesaji_d6294.html Tue, 25-01-2023 19:12 EEST <![CDATA[ Ba�kan G�rkan�dan Regaib Kandili Mesaj� ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkanRegaib Kandili nedeniyle bir mesaj yay�nlad�.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/baskan-gurkandan-regaib-kandili-mesaji_d6293.html Tue, 25-01-2023 19:10 EEST <![CDATA[ ��nar Engelli Mehmet Ka�an��n Ak�l� Ara� Talebini Yerine Getirdi ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��nar�ukurdere Mahallesinde ailesiyle birlikte ya�ayan engelli Mehmet Ka�an��n ak�laratalebini yerine getirdiBa�kan ��narengelli vatanda�lar�n taleplerini yerine getirip hayatlar�nkolayla�t�racak hizmetler �retmenin asli g�revleri aras�nda yer ald���ns�yledi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/cinar-engelli-mehmet-kacanin-akulu-arac-talebini-yerine-getirdi_d6292.html Tue, 24-01-2023 22:44 EEST <![CDATA[ B�y�k�ehir Belediyesinden �Nesilden Nesile T�rk�ler� Konseri ]]> Sosyal Belediyecilik hizmetleri �er�evesinde �e�itli etkinlikleri vatanda�larla bulu�turan Malatya B�y�k�ehir Belediyesi K�lt�r ve Sosyal ��ler Dairesi Ba�kanl��taraf�ndan �Nesilden Nesile T�rk�lerKonseri d�zenleniyor.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/buyuksehir-belediyesinden-nesilden-nesile-turkuler-konseri_d6291.html Tue, 24-01-2023 22:42 EEST <![CDATA[ G�rkan Bilkent �niversitesi E�itim Kamp�s�nde �ncelemelerde Bulundu ]]> Son d�nemlerde bir�ok alanda ciddi yat�r�mlar alan MalatyaB�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkan��n giri�imleriylee�itim alan�nda da ciddi yat�r�mlara imza at�yor.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/gurkan-bilkent-universitesi-egitim-kampusunde-incelemelerde-bulundu_d6290.html Tue, 24-01-2023 22:38 EEST <![CDATA[ Ba�kan ��nar, Ye�ilyurt�taki Yat�r�mlar� Anlatt� ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��narYe�ilyurt�u bug�nden gelece�e ta��yan dev yat�r�mlar�n ger�e�e d�n��mesinde kad�nlar�n ve gen�lerin �ok b�y�k katk�lar sundu�unu s�yledi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/baskan-cinar-yesilyurttaki-yatirimlari-anlatti_d6289.html Tue, 24-01-2023 22:36 EEST <![CDATA[ B�y�k�ehir Belediyespor Voleybol Ve Basketbolda Kazand� ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyespor Kul�bVoleybol tak�mve Tekerlekli Sandalye Basketbol tak�mhaftaygalibiyetle kapatt�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/buyuksehir-belediyespor-voleybol-ve-basketbolda-kazandi_d6288.html Tue, 24-01-2023 22:33 EEST <![CDATA[ Sad�ko�lu: 24 Ocak Depremini Unutmad�k ]]> Malatya Ticaret ve Sanayi Odas(MTSOBa�kanO�uzhan Ata Sad�ko�lu24 Ocak Elaz�Depreminin 3Y�l d�n�mdolay�s�yla bir mesaj yay�mlad�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/sadikoglu-24-ocak-depremini-unutmadik_d6287.html Tue, 24-01-2023 22:30 EEST <![CDATA[ Ba�kan G�rkan Gen�lerle Bir Araya Geldi ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkanAK Parti Ye�ilyurt Gen�lik Kollartaraf�ndan d�zenlenen s�yle�iye kat�l�m sa�layarakgen�lerle bir araya geldiS�yle�ide gen�lerin sorular�nyan�tlayan Ba�kan G�rkansohbet s�ras�nda gen�lere baztavsiyelerde bulundu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/baskan-gurkan-genclerle-bir-araya-geldi_d6286.html Tue, 24-01-2023 22:28 EEST <![CDATA[ Arama Noktas�nda 40 Kilo Skunk Ele Ge�irildi ]]> Malatya Emniyeti Narkotik Su�larla M�cadele �ube M�d�rl��ekiplerince Kale uygulama noktas�nda durdurulan bir kamyonda yap�lan arama esnas�nda narkotik arama k�pe�inin tepki verdi�i dorsede y�klolarak bulunan kul�benin d�cephe i�erisine gizlenmivaziyette 70 paket halinde 40 Kilo SKUNK maddesi ele ge�irilmi�tir.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/arama-noktasinda-40-kilo-skunk-ele-gecirildi_d6285.html Tue, 24-01-2023 22:25 EEST <![CDATA[ Ye�ilyurt Belediyesinin �Drone (Fpv) Yar�� Pilotu E�itim� Kursu Yo�un �lgi G�r�yor ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��nar��i�leri Bakanl��Sivil Toplumla �li�kiler Genel M�d�rl��taraf�ndan desteklenen �Teknofest Gen�li�iProjesi kapsam�ndaYe�ilyurt Kent KonseyiYe�ilyurt Belediyesi AR-GE M�d�rl��ve Kentsel Geli�im Derne�i i�birli�iyle ba�lat�lan �Drone (FPVYar�Pilotu E�itimkursunu ziyaret etti.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurt-belediyesinin-drone-fpv-yaris-pilotu-egitim-kursu-yogun-ilgi-goruyor_d6284.html Tue, 24-01-2023 22:22 EEST <![CDATA[ G�rkan Orduzu B�lgesi�nde Yap�lan �al��malar�n� Yerinde �nceledi ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi taraf�ndan yap�lan Orduzu Gen�lik ve Spor KompleksiOrduzu Rekreasyon proje alanve EXPO 2028 Malatya D�nya Bah�eleri Fuar alan�nyerinde inceleyen Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkanyap�lan �al��malar�n son durumu hakk�nda a��klamalarda bulundu.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/gurkan-orduzu-bolgesinde-yapilan-calismalarini-yerinde-inceledi_d6283.html Tue, 24-01-2023 22:16 EEST <![CDATA[ Ye�ilyurt Kent Konseyi, �d�l� Alan Merve Canpolat Atalay�� A��rlad� ]]> �evre�ehircilik ve �klim De�i�ikli�i Bakanl��taraf�ndan d�zenlenen Uluslararas3.S�f�r At�k �d�l t�reninde Cumhurba�kan�n e�i Emine Erdo�an�dan �S�f�r At�k Giri�imcilik�d�lalan G�da M�hendisi Merve Canpolat AtalayYe�ilyurt Kent Konseyinin d�zenledi�i �Kad�n Kad�n�n Yurdudurs�yle�i etkinli�ine kat�larak deneyimlerini ve tecr�belerini kad�nlarla payla�t�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurt-kent-konseyi-odulu-alan-merve-canpolat-atalayi-agirladi_d6282.html Tue, 24-01-2023 22:14 EEST <![CDATA[ Malatya B�y�k�ehir Belediyesi Gen�lerin Yan�nda Olmaya Devam Ediyor ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi gen�lere y�nelik olarak yapm�oldu�u yat�r�mlar�n yan�nda d�zenlemioldu�u sosyal ve k�lt�rel etkinliklerle de gen�lerin bilin�lenmesinde aktif bir �ekilde �al��malar y�r�t�yor.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/malatya-buyuksehir-belediyesi-genclerin-yaninda-olmaya-devam-ediyor_d6281.html Tue, 20-01-2023 21:12 EEST <![CDATA[ ��rencilerin Yar� Y�l Tatil Heyecan� Ba�lad� ]]> 2022-2023 e�itim ��retim d�neminin yar�y�l tatiline girmesi ile Malatya�da 867 okulda ��renciler karnelerini ald�.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/ogrencilerin-yari-yil-tatil-heyecani-basladi_d6280.html Tue, 20-01-2023 21:07 EEST <![CDATA[ B�y�k�ehir Belediyesi �l�e �sti�are Toplant�lar� Devam Ediyor ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkan Ba�kanl���nda2023 y�l�nda il�elere yap�lacak olan yat�r�m ve hizmetlerle ilgili olarak t�m payda�lar�n kat�l�mile d�zenlenen isti�are toplant�lar�na devam ediliyor.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/buyuksehir-belediyesi-ilce-istisare-toplantilari-devam-ediyor_d6279.html Tue, 20-01-2023 21:03 EEST <![CDATA[ G�rkan Do�anyol �l�e �sti�are Toplant�s�nda Konu�tu ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkan Ba�kanl���nda2023 y�l�nda il�elere yap�lacak olan yat�r�m ve hizmetlerle ilgili olarak t�m payda�lar�n kat�l�mile isti�are toplant�lard�zenleniyor.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/gurkan-doganyol-ilce-istisare-toplantisinda-konustu-_d6278.html Tue, 20-01-2023 20:58 EEST <![CDATA[ Ba�kan ��nar ��rencilerin Karne Sevincine Ortak Oldu, Sirk G�sterisine Davet Etti ]]> �ehit Koray Se�kin �lkokulunda d�zenlenen karne da��t�m t�renine kat�lan Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��nar��rencilere yar�y�l tatili hediyesi olarak 25 Ocak �ar�amba g�nKongre ve K�lt�r Merkezinde �ayrseans halinde g�sterimi yap�lacak olan �Yetenek Sirkiniz Cambaz MithatSirk G�sterisine b�t�n �ocuklardavet etti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/baskan-cinar-ogrencilerin-karne-sevincine-ortak-oldu-sirk-gosterisine-davet-etti_d6277.html Tue, 20-01-2023 20:55 EEST <![CDATA[ �ki Ayr� �ebekeye Operasyon ]]> Asayi�ube M�d�rl��ekiplerince ilimizde iki ayrh�rs�zl�k �ebekesine y�nelik ger�ekle�tirilen ve 21 h�rs�zl�k olay�n�n ayd�nlat�lmas�nsa�layan Demir 44 ile �ahin 44 operasyonlarba�lam�ndaDemir 44 operasyonunda yakalanan 8 ��pheli 01.01.2023 g�ntutuklanm�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/iki-ayri-sebekeye-operasyon_d6276.html Tue, 20-01-2023 20:52 EEST <![CDATA[ Vali Hulusi �ahin Zeynel Abidin T�rbesi K�lt�r Vakf�n� Ziyaret Etti ]]> ProgramaVali Hulusi �ahinB�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkanBattalgazi KaymakamErkan SavarHz�mam Zeynel Abidin T�rbesi K�lt�r VakfBa�kanCelal Abbas Karaduman �Vak�f Dedesi Ali Ekber KaradumanMuhtarlar ve vatanda�lar kat�ld�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/vali-hulusi-sahin-zeynel-abidin-turbesi-kultur-vakfini-ziyaret-etti_d6275.html Tue, 20-01-2023 20:48 EEST <![CDATA[ B�y�k�ehir Belediyesi Nezaket Okullar�ndan �lk Karnem Etkinli�i ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi K�lt�r ve Sosyal ��ler Dairesi Ba�kanl��b�nyesinde hizmet veren Semt Konaklar�Nezaket Okullar��na kay�tl4-6 yagrubu ��renciler 2022-2023 y�le�itim ve ��retim yar�y�l karnelerini Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkan��n elinden ald�lar.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/buyuksehir-belediyesi-nezaket-okullarindan-ilk-karnem-etkinligi_d6274.html Tue, 20-01-2023 20:44 EEST <![CDATA[ G�rkan, Hekimhan �l�e �sti�are Toplant�s�nda Konu�ma Yapt� ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkan Ba�kanl���nda2023 y�l�nda il�elere yap�lacak olan yat�r�m ve hizmetlerle ilgili olarak t�m payda�lar�n kat�l�mile isti�are toplant�lard�zenleniyor.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/gurkan-hekimhan-ilce-istisare-toplantisinda-konusma-yapti_d6273.html Tue, 20-01-2023 20:42 EEST <![CDATA[ Sad�ko�lu: �ire Pazar� Esnaf�m�zla Her Zaman �sti�are Halindeyiz ]]> Malatya Ticaret ve Sanayi Odas(MTSOBa�kanO�uzhan Ata Sad�ko�lu�ire Pazar�nziyaret ederek esnaflar ve kay�s�reticileriyle bir araya geldi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/sadikoglu-sire-pazari-esnafimizla-her-zaman-istisare-halindeyiz_d6272.html Tue, 20-01-2023 20:40 EEST <![CDATA[ Ba�kan ��nar �Malatya Bilik Ekme�i� Co�rafi ��aret Tescil Belgesini ��letmelere Teslim Etti ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��narMalatya mutfa��n�n geleneksel tatlar�ndan olan Malatya Bilik Ekme�inin Co�rafi ��aret Tescil Belgesini Tecde ile �ukurdere mahallelerinde bu ekme�in �retimini ve sat���nyapan i�letmelere teslim etti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/baskan-cinar-malatya-bilik-ekmegi-cografi-isaret-tescil-belgesini-isletmelere-teslim-etti_d6271.html Tue, 19-01-2023 12:31 EEST <![CDATA[ �� Yerinde Yap�lan Aramada... ]]> KOM �ube M�d�rl��ekiplerince 6136 SKM kapsam�nda bir i�yerinde arama karar�na istinaden yap�lan aramada 3 adet Tabanca ve 3 adet pompalt�fek ele ge�irilmi konu ile ilgili 5 �ah�s g�zalt�na al�nm��t�r��lemlerinin ard�ndan 4 �ah�s �ube M�d�rl���nden sal�verilmi bir �ahsa ise sevk edildi�i adli makamlarca Adli Kontrol H�k�mleri uygulanm��t�r. Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/is-yerinde-yapilan-aramada-_d6270.html Tue, 19-01-2023 12:26 EEST <![CDATA[ Vali Hulusi �ahin �ire Pazar� ve Bu�day Pazar�n� Ziyaret Etti ]]> Vali Hulusi �ahin ve B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkanTicaret BorsasBa�kanRamazan �zcan�l Tar�m ve Orman M�d�rTahir MacitF�rat Kalk�nma AjansGenel Sekreteri DrAbdulvahap Yo�unlu�dan olu�an heyetle birlikte �ire Pazarve Bu�day Pazar�nda incelemelerde bulunduDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/vali-hulusi-sahin-sire-pazari-ve-bugday-pazarini-ziyaret-etti_d6269.html Tue, 19-01-2023 12:22 EEST <![CDATA[ Ba�kan G�rkan Yat�r�m ve Hizmetlerle �lgili Bas�n Toplant�s� D�zendi ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkan1 Nisan 2019 31 Aral�k 2022 tarihleri aras�nda yap�lan yat�r�m ve hizmetler ile ilgili bir bas�n toplant�sd�zenledi.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/baskan-gurkan-yatirim-ve-hizmetlerle-ilgili-basin-toplantisi-duzendi_d6268.html Tue, 19-01-2023 12:18 EEST <![CDATA[ Vali Hulusi �ahin 1. Organize Sanayi B�lgesini Ziyaret Etti ]]> 1Organize Sanayi B�lgesini ziyaret eden Vali �ahin1Organize Sanayi B�lgesinde faaliyet g�steren fabrikalarda incelemelerde bulundu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/vali-hulusi-sahin-1-organize-sanayi-bolgesini-ziyaret-etti_d6267.html Tue, 19-01-2023 12:17 EEST <![CDATA[ Malatya Kent Konseyi Kad�n Meclisi Kad�n Muhtarlarla S�yle�i Program� D�zenledi ]]> Malatya Kent Konseyi Kad�n Meclisinin organizasyonunda Malatya Merkez il�elerde g�revli kad�n muhtarlar ile bir s�yle�i programd�zenlendi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/malatya-kent-konseyi-kadin-meclisi-kadin-muhtarlarla-soylesi-programi-duzenledi_d6266.html Tue, 19-01-2023 12:15 EEST <![CDATA[ Ye�ilyurt Belediyesi Yetim Koordinasyon Merkezi Minik Misafirlerinin Sinema Keyfi ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��naril�edeki yetim ve �ks�z �ocuklar ile ailelerine y�nelik sosyalpsikolojik ve k�lt�rel e�itimlerin verildi�i Yetim Koordinasyon Merkezindeki etkinliklerden yararlanan �ocuklar ve aileleriyle birlikte �Rafadan Tayfa Galaktik Tayfasinema filmini izledi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurt-belediyesi-yetim-koordinasyon-merkezi-minik-misafirlerinin-sinema-keyfi_d6265.html Tue, 19-01-2023 12:06 EEST <![CDATA[ H�rs�zl�k �eteleri ��kertildi ]]> Vali Hulusi �ahinMalatya �l Emniyet M�d�rl��Asayi�ube M�d�rl��taraf�ndan iki ayrh�rs�zl�k �ebekesine y�nelik 3 ay s�ren teknik ve fiziki takip sonucunda ger�ekle�tiren DEM�R-44 ve �ahin-44 operasyonlar�na ili�kin bas�n mensuplar�na a��klamalarda bulundu Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/hirsizlik-ceteleri-cokertildi_d6264.html Tue, 19-01-2023 12:04 EEST <![CDATA[ Tecde Mahallesi Sakinlerinden Ba�kan G�rkan�a Te�ekk�r ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkan��n giri�imleri �evre�ehircilik ve �klim De�i�ikli�i Bakanl��ile Tar�m ve Orman Bakanl����n�n destekleriyle Tecde Mahallesi Alper Tunga Bulvar��nda ya�ayan vatanda�lar�n20 y�ll�k imar sorununa ne�ter vuruldu Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/tecde-mahallesi-sakinlerinden-baskan-gurkana-tesekkur_d6263.html Tue, 19-01-2023 11:55 EEST <![CDATA[ ��nar, Ye�ilyurt�ta Ki B�y�k D�n���m� Mahalle Muhtarlar� �le Ak Parti Mahalle Temsilcilerine Anlatt� ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��narYe�ilyurt �l�esinde 2022 y�l�nda hayata ge�en yat�r�mlar ve 2023 y�l�ndaki hedefler �zerine Muhtar Dernekleri Ba�kanlar Mahalle Muhtarlarve AK Parti Mahalle Temsilcilerine bilgilendirme sunumu yapt�Ye�ilyurt�un her alanda b�y�k bir kalk�nma d�neminden ge�ti�ini s�yleyen Ba�kan ��nard�rt y�l i�erisinde il�eye kazand�rd�klar95 projenin toplam bedelinin419 milyon 875 bin 560 TL g�ncel reel piyasa de�erinin ise 1 Milyar 175 Milyon 651 Bin 569 TLoldu�unu s�yledi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/cinar-yesilyurtta-ki-buyuk-donusumu-mahalle-muhtarlari-ile-ak-parti-mahalle-temsilcilerine-anlatti_d6262.html Tue, 19-01-2023 11:52 EEST <![CDATA[ Operasyondan D�nen �zel Harek�t Polisleri ��in Kurban Kesildi ]]> Malatya �l Emniyet M�d�rl���zel Harek�t �ube M�d�rl��kadrosunda g�revli iken Van ve Suriye�deki ter�rle m�cadele operasyonlar�na kat�lmak �zere g�revlendirilen ve g�revlerini ba�ar�lbir �ekilde tamamlayarak �limize d�nen �zel Harek�t Polisleri i�in kurban kesim t�reni d�zenlendi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/operasyondan-donen-ozel-harekt-polisleri-icin-kurban-kesildi_d6261.html Tue, 11-01-2023 16:34 EEST <![CDATA[ Maski Hizmet Binas� Enerji Kimlik Belgesine Kavu�tu ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon �daresi (MASK�Genel M�d�rMehmet Mert9-15 Ocak 2023 Enerji Verimlili�i Haftasnedeni ile yapt��a��klamadag�nl�k al��kanl�klardan vazge�ilerek �ok ciddi bir �ekilde enerji tasarrufunun yap�lmasgerekti�ini s�yledi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/maski-hizmet-binasi-enerji-kimlik-belgesine-kavustu_d6260.html Tue, 11-01-2023 16:30 EEST <![CDATA[ B�y�k�ehir Belediyesi �l�e �sti�are Toplant�lar� P�t�rge �l�esi �le Devam Etti ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkan Ba�kanl���nda2023 y�l�nda il�elere yap�lacak olan yat�r�m ve hizmetlerle ilgili olarak t�m payda�lar�n kat�l�mile isti�are toplant�lard�zenleniyorDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/buyuksehir-belediyesi-ilce-istisare-toplantilari-puturge-ilcesi-ile-devam-etti_d6259.html Tue, 11-01-2023 16:29 EEST <![CDATA[ Ye�ilyurt Kent Konseyi Geli�tirdi�i Projelerle �niversite ��rencilerinin Yan�nda Yer Al�yor ]]> �n�n�niversitesi Rekt�rProfDrAhmet K�z�lay ile Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��narYe�ilyurt Kent Konseyinin �B�te Kalma �krama Kaletkinli�iyle final s�navlar�na haz�rlanan �niversite ��rencilerini ziyaret edipba�ar�lar dilediler.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurt-kent-konseyi-gelistirdigi-projelerle-universite-ogrencilerinin-yaninda-yer-aliyor_d6258.html Tue, 11-01-2023 16:26 EEST <![CDATA[ B�y�k�ehir Meclisi, 2023 Y�l�n�n �lk Toplant�s�n� Yapt� ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi 2023 y�l�n�n ilk meclis toplant�s�n11 Ocak 2023 �ar�amba g�n saat 14.00�te Belediye Meclis Salonu�nda ger�ekle�tirdiDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/buyuksehir-meclisi-2023-yilinin-ilk-toplantisini-yapti_d6257.html Tue, 11-01-2023 16:24 EEST <![CDATA[ 10 Ocak �dareciler G�n� Kutland� ]]> �limizde g�rev yapan m�lki idare amirleri �10 Ocak �dareciler G�n�m�nasebetiyleVali Hulusi �ahin ve e�i Ebru �ahin ev sahipli�inde d�zenlenen programda bir araya geldi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/10-ocak-idareciler-gunu-kutlandi_d6256.html Tue, 10-01-2023 21:28 EEST <![CDATA[ �n�n� �niversitesi Akademik �d�l T�reni Ger�ekle�tirildi ]]> �n�n�niversitesi b�nyesinde g�rev yapan ba�ar�lakademik personele �d�lleri Turgut �zal Kongre ve K�lt�r Merkezinde d�zenlenen t�renle verildi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/inonu-universitesi-akademik-odul-toreni-gerceklestirildi_d6255.html Tue, 10-01-2023 21:25 EEST <![CDATA[ �Mekke�nin Fethi� Konulu Konferans D�zenlendi ]]> �Mekke�nin FethiKonulu Konferans D�zenlendiDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/-mekkenin-fethi-konulu-konferans-duzenlendi_d6254.html Tue, 10-01-2023 21:22 EEST <![CDATA[ Tar�msal E�itim ve ��retiminin 177. Y�l� Kutland� ]]> �lkemizde10 Ocak 1846da ilk Ziraat Mektebinin a��lmas�yla ba�layan Tar�msal E�itim ve ��retimin 177y�l d�n�mm�nasebetiyleMalatya Turgut �zal �niversitesi Ziraat Fak�ltesi ve Ziraat M�hendisleri OdasMalatya �ubesi taraf�ndanMalatya Turgut �zal �niversitesi Battalgazi Yerle�kesi Konferans Salonunda Kutlama programd�zenlendi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/tarimsal-egitim-ve-ogretiminin-177-yili-kutlandi_d6253.html Tue, 10-01-2023 21:18 EEST <![CDATA[ Kale �l�esi �sti�are Toplant�s� Ger�ekle�tirildi ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkan Ba�kanl���nda2023 y�l�nda il�elere yap�lacak olan yat�r�m ve hizmetlerle ilgili olarak t�m payda�lar�n kat�l�mile isti�are toplant�lard�zenleniyorDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/kale-ilcesi-istisare-toplantisi-gerceklestirildi_d6252.html Tue, 10-01-2023 21:16 EEST <![CDATA[ �ocuk Koordinasyon Kurulu Y�l Sonu Toplant�s� Ger�ekle�tirildi ]]> 5395 Say�l�ocuk Koruma Kanununa g�re verilen koruyucu ve destekleyici tedbirlerin yerine getirilebilmesi ve �ocuklarla ilgili yap�lmasgereken �al��malarda kurumlar araskoordinasyon ve g�rev da��l�m�nsa�lamak amac�yla olu�turulan�ocuk Koruma �l Koordinasyon Kurulu Y�l Sonu De�erlendirme Toplant�sValilik toplantsalonunda ger�ekle�tirildi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/cocuk-koordinasyon-kurulu-yil-sonu-toplantisi-gerceklestirildi_d6251.html Tue, 10-01-2023 21:10 EEST <![CDATA[ Kuluncak De�erlendirme �sti�are Toplant�s� Yap�ld� ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkan Ba�kanl���nda2023 y�l�nda il�elere yap�lacak olan yat�r�m ve hizmetlerle ilgili olarak t�m payda�lar�n kat�l�mile isti�are toplant�lard�zenleniyor.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/kuluncak-degerlendirme-istisare-toplantisi-yapildi_d6250.html Tue, 10-01-2023 21:02 EEST <![CDATA[ Malatyada Yasad��� bahis operasyonunda 21 Ki�i G�z Alt�na Al�nd� ]]> Malatya Cumhuriyet Ba�savc�l��ile �l Emniyet M�d�rl��koordinesinde 7258 SKM Yasad��Bahis ile m�cadele kapsam�nda yap�lan �al��malardaDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/malatya-da-yasadisi-bahis-operasyonunda-21-kisi-goz-altina-alindi_d6249.html Tue, 10-01-2023 20:59 EEST <![CDATA[ �Sar�kam�� �ehitleri� Ye�ilyurt�ta �zel Bir Programla Y�d Edildi ]]> Ye�ilyurt Belediyesi ile Ye�ilyurt Kent Konseyi90 bin kahraman vatan evlad�n�n �ehit d��t�� �anlT�rk tarihinde �Beyaz H�z�nolarak bilinen Sar�kam�Harek�t�n�n 108�nci y�ld�n�mnedeniyle Ye�ilyurt�un y�ksek kesimlerinden B�r�cek Yaylas�nda �zel bir anma programd�zenledi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/sarikamis-sehitleri-yesilyurtta-ozel-bir-programla-yd-edildi_d6248.html Tue, 09-01-2023 20:22 EEST <![CDATA[ Bir Ayda Ortalama 28 Bin �htiya� Sahibi Faydalan�yor ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi taraf�ndan dar gelirli vatanda�lar�n ihtiya�lar�nkar��lamak amac�yla hizmete a��lan ve rahmetli iinsanVahap K���k��n isminin verildi�i Hay�r �ar��s��nda her ay yakla��k 28 bin ihtiyasahibine ula��l�yor.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/bir-ayda-ortalama-28-bin-ihtiyac-sahibi-faydalaniyor_d6247.html Tue, 09-01-2023 20:21 EEST <![CDATA[ B�y�k�ehir Belediyespor Basketbol Ve Futbol�da Kazand� ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyespor Kul�bTekerlekli Sandalye Basketbol tak�mve Ampute Futbol tak�mhaftaygalibiyetle kapatt�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/buyuksehir-belediyespor-basketbol-ve-futbolda-kazandi_d6246.html Tue, 09-01-2023 20:19 EEST <![CDATA[ ��nar�dan �10 Ocak �al��an Gazeteciler G�n�� Kutlama Mesaj� ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��nar�Yapt�klarhaber ve de�erlendirmeler ile toplumu do�ru bilin�lendirme gibi �nemli sorumluluklarda bulunan yaz�l g�rsel ve i�itsel medya kurulu�lar�m�ztoplumun ortak sesidir.dedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/cinardan-10-ocak-calisan-gazeteciler-gunu-kutlama-mesaji_d6245.html Tue, 09-01-2023 20:17 EEST <![CDATA[ Vali �ahin Tarihi Ye�ilyurt Konaklar�, Gedik K�lt�r Merkezi Ve M�zeleri �nceledi ]]> Malatya Valisi Hulusi �ahinMalatya ve Ye�ilyurt�un k�lt�rel ve tarihsel hazinelerinin �n plana ��kar�lmasamac�yla Ye�ilyurt Belediyesi taraf�ndan yap�mtamamlanarak hizmete sunulan Tarihi Ye�ilyurt Konaklar Gedik K�lt�r Merkezi ve M�zeleri inceledi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/vali-sahin-tarihi-yesilyurt-konaklari-gedik-kultur-merkezi-ve-muzeleri-inceledi_d6244.html Tue, 09-01-2023 20:15 EEST <![CDATA[ G�rkan 10 Ocak �al��an Gazeteciler G�n� Dolay�s�yla Bir Mesaj Yay�nlad� ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkan10 Ocak �al��an Gazeteciler G�ndolay�s�yla bir mesaj yay�nlad�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/gurkan-10-ocak-calisan-gazeteciler-gunu-dolayisiyla-bir-mesaj-yayinladi_d6243.html Tue, 09-01-2023 20:13 EEST <![CDATA[ ��nar, Kiltepe Meslek Edindirme Kurs Merkezi Kursiyerlerini Ziyaret Etti ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��narErdem Okullarve Meslek Edindirme Kurslar�n�n yans�ra e�itim ve k�lt�rel hizmetlere ev sahipli�i yapan Kiltepe Meslek Edindirme Kurs Merkezini ziyaret ederek kursiyerlerle sohbet edipyap�lan �al��malaryerinde takip etti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/cinar-kiltepe-meslek-edindirme-kurs-merkezi-kursiyerlerini-ziyaret-etti_d6242.html Tue, 05-01-2023 12:04 EEST <![CDATA[ Ye�ilyurt Belediye Meclisi Ocak Ay� �al��malar�n� S�rd�r�yor ]]> Ye�ilyurt Belediye Meclisi Ocak Ay2.Birle�im Toplant�s�nda komisyon raporlarve teklifleri tek tek g�r��erek karara ba�lad�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurt-belediye-meclisi-ocak-ayi-calismalarini-surduruyor_d6241.html Tue, 05-01-2023 12:00 EEST <![CDATA[ Sad�ko�lu: 6 Puanl�k Prim Deste�i Yeniden Hayata Ge�irilmeli ]]> Malatya TSO Ba�kanO�uzhan Ata Sad�ko�lui�verenin �zerindeki maliyet y�k�n�n d���r�lmesi i�in 6 puanl�k sigorta primi i�veren deste�ine her zamankinden daha fazla ihtiyaoldu�unu belirterekdeste�inin yeniden hayata ge�irilmesini talep etti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/sadikoglu-6-puanlik-prim-destegi-yeniden-hayata-gecirilmeli_d6240.html Tue, 05-01-2023 11:56 EEST <![CDATA[ Ba�kan ��nar��n Yeni D�nem Vaatlerinden �Ye�ilyurt Bilim Merkezi� Projesi Ger�e�e D�n���yor ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��nar��n yeni d�nem vaatleri aras�nda yer al�pT�rkiye Bilimsel ve Teknolojik Ara�t�rma Kurumu (T�B�TAKtaraf�ndan onaylanan Ye�ilyurt Bilim Merkezi Projesiyle ilgili �al��malar h�z kazand�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/baskan-cinarin-yeni-donem-vaatlerinden-yesilyurt-bilim-merkezi-projesi-gercege-donusuyor_d6239.html Tue, 04-01-2023 15:47 EEST <![CDATA[ Vali Hulusi �ahin�in E�i Ebru �ahin�den Huzurevi�ne Ziyaret ]]> Vali Hulusi �ahin�in E�i Malatya G�n�l El�ileri Temsilcisi Ebru �ahinyeni y�l m�nasebetiyle Aile ve Sosyal Hizmetler �l M�d�rGalip S�kmen ve �l Milli E�itim M�d�rl��Proje Koordinat�rBurak G�r ile birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler �l M�d�rl���ne ba�lMalatya Huzurevini ziyaret etti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/vali-hulusi-sahinin-esi-ebru-sahinden-huzurevine-ziyaret_d6238.html Tue, 04-01-2023 15:45 EEST <![CDATA[ Ye�ilyurt Belediye Meclisi 2023 Y�l�n�n �lk Toplant�s�n� Yapt� ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��nar Ba�kanl���nda 2023 y�l�n�n ilk toplant�s�nger�ekle�tiren Ye�ilyurt Belediye Meclisikomisyon raporlarve teklifleri g�r��erek karara ba�lad�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurt-belediye-meclisi-2023-yilinin-ilk-toplantisini-yapti_d6237.html Tue, 04-01-2023 15:42 EEST <![CDATA[ Ak�ada� Gen�lik Merkezinin Yap�m� Tamamland� ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi Fen ��leri Daire Ba�kanl��taraf�ndan projelendirilen ve yap�mtamamlanan Ak�adaGen�lik Merkezi�nde incelemelerde bulunan Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkanGen�lik Merkezinin konsept ve lokasyon olarak �ok y�nloldu�unu belirterekburan�n Ak�ada�lvatanda�lara hay�rlolmas�ntemenni etti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/akcadag-genclik-merkezi-nin-yapimi-tamamlandi_d6236.html Tue, 04-01-2023 15:41 EEST <![CDATA[ Ka�ak �r�nler Ele Ge�irildi ]]> KOM �ube M�d�rl��ekiplerince 5607 SKM kapsam�nda yap�lan �al��malarda toplam 170 kilogram bandrols�z t�t�n27.800 dal makaron17 litre el yap�msahte alkol176 adet cinsel i�erikli �r�n9 adet g�mr�k ka�a�parf�m6 adet elektronik nargile1 adet elektronik sigara dolum makinesi16 adet kablosuz kulakl�k ile 7 adet g�mr�k ka�a��izim kalemi ele ge�irilmi ��pheli 4 ayr�ahsa 5607 SKM�den yasal i�lem yap�lm��t�r.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/kacak-urunler-ele-gecirildi_d6235.html Tue, 04-01-2023 15:37 EEST <![CDATA[ ��nar, Ye�ilyurt�u Gelece�e Ta��yan Dev Yat�r�mlar� Ak Parti �l Te�kilat� Ve Ye�ilyurt �l�e Te�kilat�na Anlatt� ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��narYe�ilyurt �l�esinde 2022 y�l�nda hayata ge�en yat�r�mlar ve yap�lan hizmetlerin yans�ra 2023 y�l�ndaki hedefleriAK Parti �l ve �l�e Ba�kanile �l ve �l�e Kad�n ve Gen�lik KollarBa�kanlar�n�n kat�l�m�yla d�zenlenen isti�are ve de�erlendirme toplant�s�nda t�m boyutlar�yla anlatt�.��Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/cinar-yesilyurtu-gelecege-tasiyan-dev-yatirimlari-ak-parti-il-teskilati-ve-yesilyurt-ilce-teskilatina-anlatti_d6234.html Tue, 04-01-2023 15:34 EEST <![CDATA[ BBP�den �l Te�kilat�ndan MGC�ye Ziyaret ]]> BBP Malatya il te�kilat�ndan Malatya Gazeteciler Cemiyeti (MGC)�ye ziyaret ger�ekle�tirildiZiyarette Haziran ay�nda yap�lmasplanlanan genel se�imler i�in yap�lan �al��malar g�ndemdeydi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/bbpden-il-teskilatindan-mgcye-ziyaret_d6233.html Tue, 04-01-2023 15:33 EEST <![CDATA[ Sad�ko�lu: T�m Zamanlar�n En Y�ksek �hracat�n� Ger�ekle�tirdik ]]> Malatya�dan 2022 y�l�nda bir �nceki y�la g�re y�zde 7 art��la 455 milyon dolar ihracat ger�ekle�tirildiMalatya�n�n t�m zamanlar�n en y�ksek ihracat�nger�ekle�tirdi�ini belirten Malatya TSO Ba�kanO�uzhan Ata Sad�ko�lu�Cumhuriyetimiz ve Odam�z 100y�l�na girerken�ehrimizin ihracatta yakalad��ba�arivmesinin artarak devam etmesi i�in ihracat odakl�al��malar y�r�tmeye 2023 y�l�nda da aral�ks�z devam edece�izdedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/sadikoglu-tum-zamanlarin-en-yuksek-ihracatini-gerceklestirdik_d6232.html Tue, 04-01-2023 15:31 EEST <![CDATA[ Keskin, �Bu �art Ve �mkanlarla Esnafl�k Yapmak Ate�ten G�mle�e D�n��t�� ]]> Malatya Esnaf ve Sanatkarlar OdalarBirli�i (MESOBBa�kan�evket Keskinesnaf ve sanatkarlarziyaret ederektalep ve sorunlar�ndinledi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/keskin-bu-sart-ve-imkanlarla-esnaflik-yapmak-atesten-gomlege-donustu_d6231.html Tue, 04-01-2023 15:30 EEST <![CDATA[ Arslantepe H�y��� Kar��lama Merkezi Yap�m Porejesi Onayland� ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi taraf�ndan yap�lan yo�un giri�imler neticesinde UNESCO D�nya MirasListesine al�nan Arslantepe H�y����nziyaret edecek turistler i�in hemen her �eyin d���n�ld��modern bir Kar��lama Merkezi yap�l�yor.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/arslantepe-hoyugu-karsilama-merkezi-yapim-porejesi-onaylandi_d6230.html Tue, 02-01-2023 17:50 EEST <![CDATA[ Keskin�den Mhp �l Ba�kan� G�k�e Hay�rl� Olsun Ziyareti ]]> Malatya Esnaf ve Sanatkarlar OdalarBirli�i (MESOBBa�kan�evket KeskinMilliyet�i Hareket Partisi (MHP�l Ba�kanl���na atanan G�khan G�k�ziyaret ederekg�revinde ba�ar�lar diledi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/keskinden-mhp-il-baskani-goke-hayirli-olsun-ziyareti_d6229.html Tue, 02-01-2023 17:49 EEST <![CDATA[ G�rkan �n�n� �niversitesinde Ders �al��an ��rencilerle Bir Araya Geldi ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkan �n�n�niversitesinde Final Haftasolmasdolay�s�yla �niversite yerle�kesi i�erisinde bulunan k�t�phanelerde ders �al��an ��rencilere �orba ikram�nda bulunduDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/gurkan-inonu-universitesinde-ders-calisan-ogrencilerle-bir-araya-geldi_d6228.html Tue, 02-01-2023 17:47 EEST <![CDATA[ �ahintepesi Macera Park� Ve Sosyal Tesisleri, Do�aseverlerin U�rak Noktas� Olacak ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��nar�Kadim ��rm�ht��n�n e�siz do�al g�zelliklerine tepeden bakan h�kim bir noktada bulunan �ahintepesi�niin�aatdevam eden Macera Parkve Sosyal Tesisleri ile farklbir h�viyete ula�t�raca��zProjemizhayvanat bah�esibalonlu e�lence havuzulokanta ve kafeteryamini masal park dak�za�alanve paintbaal alanile b�lgenin cazibesini art�racakt�r.diye konu�tu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/sahintepesi-macera-parki-ve-sosyal-tesisleri-dogaseverlerin-ugrak-noktasi-olacak_d6227.html Tue, 02-01-2023 17:46 EEST <![CDATA[ Malatya�ya Yak��an Bir Gen�lik Kamp� ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkanBeyda�Tabiat Parki�erisinde yap�mdevam eden Gen�lik Kampalan�nda incelemelerde bulunduDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/malatyaya-yakisan-bir-genclik-kampi_d6226.html Tue, 02-01-2023 17:45 EEST <![CDATA[ Yeni Y�la G�revi Ba��nda Giren Personeller Ziyaret Edildi ]]> Malatya Valisi Hulusi �ahin ve Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkan beraberindeJandarma K�demli Albay Ercan Alt�n�l Emniyet M�d�rErcan Da�deviren ile birlikte 2023 y�l�na g�revi ba��ndagiren personellere moral ziyaretinde bulunduDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yeni-yila-gorevi-basinda-giren-personeller-ziyaret-edildi_d6225.html Tue, 02-01-2023 17:42 EEST <![CDATA[ Kore Gazisi Hayat�n� Kaybetti ]]> Darende �l�esi G�np�nar Mahallesinde ya�ayan Kore Gazisi Kemal G�lderen Baykal hayat�nkaybetti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/kore-gazisi-hayatini-kaybetti_d6224.html Tue, 02-01-2023 17:40 EEST <![CDATA[ Sad�ko�lu: Sanayi Elektri�ine �ndirim Talebimizi Her Platformda G�ndeme Ta��d�k ]]> Sanayi kurulu�lar�n�n kulland��elektrikte yap�lan y�zde 16 indirimi de�erlendiren Malatya TSO Ba�kanO�uzhan Ata Sad�ko�lu�Sanayi elektri�ine indirim talebimizi her platformda g�ndeme ta��d�kCumhurba�kan�m�z Say�n Recep Tayyip Erdo�an��n Ekim ay�nda �ehrimize yapt��ziyarette kendisine sundu�umuz �zel dosyada sanayi elektri�ine indirim talebimiz de vard�Taleplerimizin olumlu sonu�lanmas�yelerimiz ad�na bizleri memnun etmi�tirdedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/sadikoglu-sanayi-elektrigine-indirim-talebimizi-her-platformda-gundeme-tasidik_d6223.html Tue, 30-12-2022 12:17 EEST <![CDATA[ Ba�kan G�rkandan Yeni Y�l Mesaj� ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkanyeni y�l mesajyay�nlayarak yeni y�l�n �lkemizemilletimize ve t�m insanl��a bar� huzurmutluluk ve refah getirmesini dilediDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/baskan-gurkan-dan-yeni-yil-mesaji_d6222.html Tue, 30-12-2022 12:16 EEST <![CDATA[ Ye�ilyurt Belediye Ba�kan� Mehmet ��nar�dan Yeni Y�l Kutlama Mesaj� ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��nar�2023 y�l�nda da her ge�en g�n b�y�yen ve geli�en Ye�ilyurt�umuzda yeni hedefleryeni projeler ve yat�r�mlarla kentimize en iyi �ekilde hizmet etmeyi s�rd�rece�iz.diye konu�tu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurt-belediye-baskani-mehmet-cinardan-yeni-yil-kutlama-mesaji_d6221.html Tue, 30-12-2022 12:14 EEST <![CDATA[ ��nar, Turgut �zal Anadolu Lisesindeki �S�f�r At�k� E�itim Toplant�s�na Kat�ld� ]]> ��rencileri �evre ve do�a konusunda bilin�lendirmek ad�na okullarda e�itim �al��malard�zenleyen Ye�ilyurt Belediyesi �klim De�i�ikli�i ve S�f�r At�k M�d�rl�� Turgut �zal Anadolu Lisesi�nde �S�f�r At�k ve �evre Bilinci Fark�ndal�k E�itimprogramger�ekle�tirdiBa�kan ��nardo�an�n g�zelliklerini koruman�n t�m insanl���n ortak vazifesi oldu�unu s�yledi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/cinar-turgut-ozal-anadolu-lisesindeki-sifir-atik-egitim-toplantisina-katildi_d6220.html Tue, 29-12-2022 16:32 EEST <![CDATA[ Mehmet Akif Ersoy Vefat�n�n 86. Y�l�nda Etkinlikle An�ld� ]]> �stiklal Mar��m�z�n yazar �stiklal �airimiz Mehmet Akif Ersoy �l�m�n�n 86��ncy�l d�n�m�nde Kongre ve K�lt�r Merkezinde d�zenlenen programla an�ld�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/mehmet-akif-ersoy-vefatinin-86-yilinda-etkinlikle-anildi_d6219.html Tue, 29-12-2022 16:30 EEST <![CDATA[ G�n�l D�nyam�zda Tasavvuf Konulu Program D�zenlendi ]]> Malatya Kent Konseyi Niyazi M�sri �al��ma Grubunun organizasyonunda d�zenlenen ��rfan Sofras�n�n Kandilleriprogram�n�n konu�u �G�n�l D�nyam�zda Tasavvufkonusu ile Van Y�z�ncY�l �niversitesi Edebiyat Fak�ltesi ��retim �yesi Dr�mer DemirbaolduDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/gonul-dunyamizda-tasavvuf-konulu-program-duzenlendi_d6218.html Tue, 29-12-2022 16:29 EEST <![CDATA[ Sar�kam�� Destan�n�n 108. Y�l D�n�m� M�nasebetiyle Anma Program� D�zenlendi ]]> Sar�kam�Harek�t�n�n 108y�l d�n�m�nde�ehit olan Mehmet�iklerimizBattalgazi Belediyesi ve �l Milli E�itim M�d�rl��i�birli�i ile Battalgazi Belediyesi Konferans Salonunda d�zenlenen programla an�ld�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/sarikamis-destaninin-108-yil-donumu-munasebetiyle-anma-programi-duzenlendi_d6217.html Tue, 29-12-2022 16:27 EEST <![CDATA[ Malatya Tso�dan ��rencilere Bot Ve Mont Yard�m� ]]> Malatya Ticaret ve Sanayi Odas sosyal sorumluluk projesi kapsam�nda al�nan bot ve montlarihtiyasahibi ��rencilere da��t�lmasi�in Malatya Milli E�itim M�d�rl����ne teslim etti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/malatya-tsodan-ogrencilere-bot-ve-mont-yardimi_d6216.html Tue, 29-12-2022 16:25 EEST <![CDATA[ G�rkan Hekimhan �l�esi Muhtarlar�yla Bir Araya Geldi ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkanAK Parti MKYK �yesi ve Malatya Milletvekili B�lent T�fenkci ile birlikte Hekimhan �l�esi mahalle muhtarlar�yla bir araya gelerek isti�arelerde bulundu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/gurkan-hekimhan-ilcesi-muhtarlariyla-bir-araya-geldi-_d6215.html Tue, 29-12-2022 16:20 EEST <![CDATA[ �Ye�ilyurt�u T�rkiye Y�zy�l� Vizyonuna Haz�rlamak ��in �ok �al��aca��z� ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��nar�Zengin tarihie�siz do�al g�zelliklerigastronomisiverimli tar�m arazileri ve sanayi alanlar�yla g��lbir potansiyele sahip Ye�ilyurt�umuzu �T�rkiye Y�zy�l�Vizyonuna haz�r hale getirmek i�in 2022 y�l�nda her alanda �ok aktif ve dinamik bir �ekilde �al��arak hem�ehrilerimizin hizmetinde oldukYeni y�lda da yeni yat�r�mlarlayeni projelerle Ye�ilyurt�umuza kaliteli hizmetlerin gelmesi i�in daha fazla �al��aca��z.dedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurtu-turkiye-yuzyili-vizyonuna-hazirlamak-icin-cok-calisacagiz_d6214.html Tue, 29-12-2022 16:19 EEST <![CDATA[ G�rkan Anadolu Ajans�n�n �Y�l�n Foto�raflar�� Oylamas�na Kat�ld� ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkanAnadolu Ajanstaraf�ndan d�zenlenen �Y�l�n Foto�raflar�oylamas�na kat�ld�Ba�kan G�rkanHaber�evre-Ya�am ve Spor kategorilerinde foto muhabirleri ve muhabirler taraf�ndan yurt i�i ve yurt d���nda �ekilen foto�raflar�n yer ald��oylamada her bir kategoriden oy kulland�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/gurkan-anadolu-ajansinin-yilin-fotograflari-oylamasina-katildi_d6213.html Tue, 29-12-2022 16:15 EEST <![CDATA[ Vali Hulusi �ahin Nemrut Da�� Milli Park�nda ]]> Vali �ahinAd�yaman K�hta il�esi s�n�rlari�erisinde kalan ve P�t�rge �l�emizden de kolayl�kla ula��labilenKommagene KralIAntiochos�un tanr�lara ve atalar�na minnettarl���ng�stermek i�inNemrut Da���n�n yama�lar�na yapt�rd��mezar ve an�tsal heykellerin bulundu�u Nemrut Da�Milli Park�nziyaret etti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/vali-hulusi-sahin-nemrut-dagi-milli-parkinda_d6212.html Tue, 29-12-2022 16:12 EEST <![CDATA[ Muhtarlardan Ba�kan G�rkan�a Te�ekk�r ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkanAK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK �yesi B�lent T�fenkci ile birlikte Ak�ada�l�esi Levent Mahallesinde b�lge muhtarlar�yla bir araya geldi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/muhtarlardan-baskan-gurkana-tesekkur_d6211.html Tue, 18-12-2022 14:35 EEST <![CDATA[ G�rkan Do�an�ehirli Muhtarlar �le �sti�arede Bulundu ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkanDo�an�ehir ���l�k��mlekoba �at�roba ve G�roba mahallelerinde yap�lan hizmet ve yat�r�mlaryerinde inceleyerekmuhtarlarla beraber isti�are ettiDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/gurkan-dogansehirli-muhtarlar-ile-istisarede-bulundu_d6210.html Tue, 18-12-2022 14:32 EEST <![CDATA[ Erdem Okulu ��rencilerinden Mevlana Haftas�na Yak��an Etkinlik ]]> Ye�ilyurt Belediyesi K�lt�r ve Sosyal ��leri M�d�rl��b�nyesinde yer alan Esma Biltaci K�lt�r ve Sanat Merkezinde ki Erdem Okulunda e�itim g�ren minik ��rencilerMevlana Haftasetkinlikleri �er�evesinde anma g�sterisi d�zenlediD�zenlenen etkinlikte minik ��renciler semazen g�sterisi yaparakb�y�k be�eni toplad�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/erdem-okulu-ogrencilerinden-mevlana-haftasina-yakisan-etkinlik_d6209.html Tue, 18-12-2022 14:31 EEST <![CDATA[ Vali Hulusi �ahinden �ehit ve Gazi Derneklerine Ziyaret ]]> Vali �ahin ilimizde faaliyet g�steren �ehit ve gazi derneklerini ziyaret ederek dernek ba�kan ve �yeleri ile bir araya geldi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/vali-hulusi-sahinden-sehit-ve-gazi-derneklerine-ziyaret_d6208.html Tue, 18-12-2022 14:28 EEST <![CDATA[ G�rkan Elmal� Mahallesini Ziyaret Etti ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkanDo�an�ehir il�esi ElmalMahallesini ziyaret ederekmahallelilerle bir araya geldiDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/gurkan-elmali-mahallesini-ziyaret-etti_d6207.html Tue, 18-12-2022 14:26 EEST <![CDATA[ �So�uk K�� Gecelerini T�rk�lerle Is�t�yoruz� �simli M�zik Program� D�zenlendi ]]> �n�n�niversitesi Devlet KonservatuarT�rk Halk M�zi�i Toplulu�u taraf�ndan Turgay Ba�yayla�n�n onur konu�u oldu�u �So�uk K�Gecelerini T�rk�lerle Is�t�yoruzisimli m�zik program �n�n�niversitesi yerle�kesi i�erisinde bulunan �lhan Ak�nc Erkek ��renci Yurdunda d�zenlendi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/soguk-kis-gecelerini-turkulerle-isitiyoruz-isimli-muzik-programi-duzenlendi_d6206.html Tue, 18-12-2022 14:23 EEST <![CDATA[ Sad�ko�lu: Giri�imlerimiz Olumlu Sonu�land�, 6. B�lge Te�vikleri S�resi 2 Y�l Uzat�ld� ]]> Malatya TSO Ba�kanO�uzhan Ata Sad�ko�lu��ehrimizin �retimiihracatve istihdamad�na b�y�k �nem arz eden 6B�lge Te�viklerinin s�resi 2 y�l daha uzat�ld�Yapm�oldu�umuz giri�imlerin olumlu sonu�lanmas �yelerimiz ad�na bizleri memnun etmi�tirdedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/sadikoglu-girisimlerimiz-olumlu-sonuclandi-6-bolge-tesvikleri-suresi-2-yil-uzatildi_d6205.html Tue, 18-12-2022 14:21 EEST <![CDATA[ Vali Hulusi �ahin Hekimhan �l�esinde �ncelemelerde Bulundu ]]> Vali �ahinyat�r�mlar hakk�nda bilgi almak ve incelemelerde bulunmak �zere Hekimhan il�esini ziyaret etti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/vali-hulusi-sahin-hekimhan-ilcesinde-incelemelerde-bulundu_d6204.html Tue, 16-12-2022 16:41 EEST <![CDATA[ Yerli Mal� Haftas��nda Yerli �retme Vurgusu ]]> Malatya Kent Konseyi Kad�n Meclisi 12-18 Aral�k �TutumYat�r�m ve T�rk MallarHaftas�nedeniyle yerli �r�n t�ketimininyerli �retmeninin �nemine dikkat �ekmek amac�yla bir program d�zenlediMalatya Kent Konseyi ToplantSalonu�nda ger�ekle�tirilen programa Genel Sekreter Avukat Abdulkadir ArtanKad�n Meclisi Ba�kanSaliha Bulut ve Kad�n Meclisi �yeleri kat�ld�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yerli-mali-haftasinda-yerli-uretme-vurgusu_d6203.html Tue, 16-12-2022 16:40 EEST <![CDATA[ B�y�k�ehir Belediye Meclisi Aral�k Ay� Toplant�s� II. Birle�imi Yap�ld� ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Meclisi Aral�k aytoplant�sIIbirle�imi Meclis Ba�kan Vekili Vahap Erdem Ba�kanl���nda16 Aral�k 2022 Cuma g�nsaat 15.00�de Belediye Meclis Salonu�nda ger�ekle�tirildiDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/buyuksehir-belediye-meclisi-aralik-ayi-toplantisi-ii-birlesimi-yapildi_d6202.html Tue, 16-12-2022 16:38 EEST <![CDATA[ G�rkan Ak�ada� Mahalle Muhtarlar� �le Bir Araya Geldi ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkanAk�adail�esini ziyaretinde mahalle muhtarlar�yla bir araya geldiDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/gurkan-akcadag-mahalle-muhtarlari-ile-bir-araya-geldi_d6201.html Tue, 16-12-2022 16:31 EEST <![CDATA[ Okul Ve Personel Servisleri Denetlendi ]]> Malatya Emniyeti Trafik Denetleme �ube M�d�rl��ekipleri ile B�y�k�ehir Belediyesi Ula��m Hizmetleri ekipleri taraf�ndan 16.12.2022 g�n07.00-09.00 saatleri aras�nda koordineli olarak yap�lan okul ve personel servis ara�lardenetiminde 162 servis aracdenetlenmi eksiklik tespit edilen 54 araca muhtelif maddelerden cezai i�lem uygulanm� 6 aratrafikten men edilmi�tir.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/okul-ve-personel-servisleri-denetlendi_d6200.html Tue, 16-12-2022 16:26 EEST <![CDATA[ Sad�ko�lu: Malatya�n�n Y�k�n� Ta��yorlar ]]> Malatya Ticaret ve Sanayi Odas(MTSOBa�kanO�uzhan Ata Sad�ko�luMalatya Nakliyeciler Sitesini ziyaret ederek site esnaf�yla bir araya geldisorun ve talepleri dinledi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/sadikoglu-malatyanin-yukunu-tasiyorlar_d6199.html Tue, 16-12-2022 16:22 EEST <![CDATA[ Ye�ilyurt Belediyesi 1.�d�ll� 3 Bant Bilardo �ampiyonas� Ba�lad� ]]> Ye�ilyurt Belediyesi Gen�lik ve Spor Hizmetleri M�d�rl�� Malatya �l Gen�lik ve Spor M�d�rl��ve Bilardo �l Temsilcili�i i�birli�iyle d�zenlenen Ye�ilyurt Belediyesi 1.�d�ll3 Bant Bilardo Turnuvas�n�n a��l�yap�ld�D�rt g�n s�recek olan turnuvaya Malatya ve �evre illerden 90 sporcu kat�ld�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurt-belediyesi-1-odullu-3-bant-bilardo-sampiyonasi-basladi_d6198.html Tue, 16-12-2022 16:19 EEST <![CDATA[ Vali Hulusi �ahin�in E�i Malatya G�n�l El�ileri Temsilcisi Ebru �ahin K�y Okullar� Ziyaretlerine Devam Ediyor ]]> Vali Hulusi �ahin�in E�i Malatya G�n�l El�ileri Temsilcisi Ebru �ahinbirle�tirilmis�n�f okutan k�y okullar�nda g�rev yapan ��retmenlerin ihtiyaalanlar�nbelirlemek��retmen ve ��rencilerle ortak etkinlikler y�r�tmekonlara her zaman yanlar�nda oldu�unu hissettirmek amac�yla k�y okullarziyaretlerine devam ediyor.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/vali-hulusi-sahinin-esi-malatya-gonul-elcileri-temsilcisi-ebru-sahin-koy-okullari-ziyaretlerine-devam-ediyor_d6197.html Tue, 16-12-2022 16:18 EEST <![CDATA[ G�rkan Do�an�ehir Muhtarlar� �le Bir Araya Geldi ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkanDo�an�ehir il�esi mahalle muhtarlarile isti�are toplant�sd�zenledi Do�an�ehir il�esinde ger�ekle�tirilen isti�are toplant�ss�ras�ndaMalatya B�y�k�ehir Belediyesinin il�e genelinde yapt���al��malar ile 2023 y�lyat�r�m programhakk�nda kar��l�klfikir teatisinde bulunulduDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/gurkan-dogansehir-muhtarlari-ile-bir-araya-geldi-_d6196.html Tue, 16-12-2022 16:16 EEST <![CDATA[ ��nar, �S�z Sizde� Etkinli�inde ��rencilerle Bulu�tu ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��narYe�ilyurt Belediyesi K�lt�r ve Sosyal ��ler M�d�rl��taraf�ndan Kernek Anadolu Lisesinde d�zenlenen �S�z Sizdeetkinli�inde ��rencilerle bulu�uptalep ve istekleri dinledi��rencilere tavsiyelerde bulunan Ba�kan ��narkonu�mas�nda planlve �ok �al��man�n �neminden bahsetti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/cinar-soz-sizde-etkinliginde-ogrencilerle-bulustu_d6195.html Tue, 16-12-2022 16:14 EEST <![CDATA[ Malatyada El Yap�m� 128 Litre Ka�ak ��ki Ele Ge�irildi ]]> Malatya Emniyeti KOM �ube M�d�rl��ekiplerince el yap�msahte alkolli�ki imalatve ticareti ile m�cadele kapsam�nda bir �ahs�n i�yeri ve ikametinde yap�lan aramada toplam 128 litre el yap�msahte alkol ile 28 adet alkol kiti ele ge�irilmi konu ile ilgili H.Yisimli �ahsa 5607 SKM�den yasal i�lem yap�lm��t�r.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/malatya-da-el-yapimi-128-litre-kacak-icki-ele-gecirildi-_d6194.html Tue, 14-12-2022 20:38 EEST <![CDATA[ �l Tan�t�m ve Geli�tirme Kurulu Toplant�s� Yap�ld� ]]> Malatya�n�n ulusal ve uluslararasalanda daha etkin tan�t�m�nsa�lamaktan�t�ma y�nelik s�rd�r�len ileti�im s�re�lerini g��lendirmek ve y�r�t�len faaliyetlerde koordinasyon sa�lamak amac�yla ��l Tan�t�m ve Geli�tirme Kurulutoplant�sd�zenlendi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/il-tanitim-ve-gelistirme-kurulu-toplantisi-yapildi_d6193.html Tue, 14-12-2022 20:36 EEST <![CDATA[ B�y�k�ehir Belediye Meclisi Aral�k Ay� Toplant�s� Yap�ld� ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Meclisi Aral�k ayilk toplant�s B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkan Ba�kanl���nda14 Aral�k 2022 �ar�amba g�nsaat 14.00�de Belediye Meclis Salonu�nda ger�ekle�tirildiDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/buyuksehir-belediye-meclisi-aralik-ayi-toplantisi-yapildi_d6192.html Tue, 14-12-2022 20:33 EEST <![CDATA[ Kavuk�uo�lu Soka��nda da Sa�l�kla�t�rma �al��malar� Ba�l�yor ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkanKahveciler Soka�esnaflar�yla bir araya gelereksokak i�erisinde yap�lmasplanlanan cephe giydirme ve sa�l�kla�t�rma �al��malar�yla ilgili isti�arelerde bulundu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/kavukcuoglu-sokaginda-da-sagliklastirma-calismalari-basliyor_d6191.html Tue, 14-12-2022 20:29 EEST <![CDATA[ Ba�kan G�rkan ve Vali �ahin �ncelemede Bulundular ]]> �evre �ehircilik ve �klim De�i�ikli�i Bakanl��taraf�ndan yetkileri Malatya B�y�k�ehir Belediyesine devredilen eski Y�MPABinas MALATYA C�TY AVM Konsepti ile faaliyetlerine ba�l�yorDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/baskan-gurkan-ve-vali-sahin-incelemede-bulundular_d6190.html Tue, 14-12-2022 20:27 EEST <![CDATA[ ��nar, Tops���t Ye�ilkonak�ta ki �Yerli Mal� Haftas�� Etkinli�ine Kat�ld� ]]> �ocuklara tutumlu olman�n ve yerli malkullanman�n �nemini anlatmak amac�yla Tops���t Ye�ilkonak Erdem Okulunda d�zenlenen �Yerli MalHaftas�etkinli�ine kat�lan Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��nar�Yerli �r�nlerimizi t�keterek hem yerli ve milli ekonomiye destek olal�m hem de kendi �z de�erlerimize sahip ��kal�mTutumlu olmayve tasarruf etmeyi bilenbilin�li t�ketimi hayat�n�n merkezine alacak bir nesil yeti�tirmek i�inde elimizden geleni yap�yoruz.diye konu�tu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/cinar-topsogut-yesilkonakta-ki-yerli-mali-haftasi-etkinligine-katildi_d6189.html Tue, 14-12-2022 20:26 EEST <![CDATA[ Vali �ahin, �ire Pazar� ve Kuru Kay�s� Lisansl� Depo Tesislerinde �ncelemelerde Bulundu ]]> Vali �ahinberaberinde Malatya Ticaret BorsasBa�kanRamazan �zcan ve F�rat Kalk�nma AjansGenel Sekreteri DrAbdulvahap Yo�unlu ile birlikte �ire Pazari�erisinde yer alan iyerlerini ziyaret ederekesnaflar�n sorun ve taleplerini dinledi ve pazar i�erisinde yap�lan �al��malarincelediDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/vali-sahin-sire-pazari-ve-kuru-kayisi-lisansli-depo-tesislerinde-incelemelerde-bulundu_d6188.html Tue, 14-12-2022 20:23 EEST <![CDATA[ G�rkan Yerli Mal� Haftas� Program�na Kat�ld� ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi K�lt�r ve Sosyal ��ler Daire Ba�kanl��taraf�ndan Melekbaba Semt Kona���nda TutumYat�r�m ve T�rk MallarHaftasprogramd�zenlendiD�zenlenen programa kat�lan Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkanyerli mal�n�n �nemine de�inerekyerli malbilincinin �ocuklara aktar�lmasve yerli mallar�n�n kullan�m�n�n ��retilmesi gerekti�ini s�yledi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/gurkan-yerli-mali-haftasi-programina-katildi_d6187.html Tue, 14-12-2022 20:18 EEST <![CDATA[ Sad�ko�lu: Esnaf�m�z�n, T�ccar�m�z�n Ve Sanayicimizin G�r Sesi Olmaya Devam Edece�iz ]]> Malatya TSO Ba�kanO�uzhan Ata Sad�ko�lu�Bizlere iletilen t�m sorunlar�n ��z�mi�in �atkurulu�umuz TOBB ve ilgili kurumlarla dirsek temashalindeyizEsnaf�m�z�nt�ccar�m�z�n ve sanayicimizin g�r sesi olmaya devam edece�izdedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/sadikoglu-esnafimizin-tuccarimizin-ve-sanayicimizin-gur-sesi-olmaya-devam-edecegiz_d6186.html Tue, 14-12-2022 20:18 EEST <![CDATA[ ��nar, Y�resel �r�nlerin Co�rafi ��aret Tescil Belgelerini Esnaflarla Bulu�turuyor ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��narYe�ilyurt Belediyesi ile Ye�ilyurt Kent Konseyinin giri�imleri neticesinde T�rk Patent ve Marka Kurumundan al�nan �Malatya Tarhanas�Co�rafi ��aret Tescil Belgesini �avu�o�lu Bu�day Pazar�ndaki Halao�lu Malatya Tarhanasi�letmesine teslim ettiBa�kan ��narco�rafi i�aret tescil belgeleriyle esnaf ve sanatk�rlar�n kalk�nmas�na destek sunduklar�ns�yledi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/cinar-yoresel-urunlerin-cografi-isaret-tescil-belgelerini-esnaflarla-bulusturuyor_d6185.html Tue, 14-12-2022 20:14 EEST <![CDATA[ Expo 28 Malatya Lansman� Yap�ld� ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi taraf�ndan 12 Aral�k Pazartesi G�nEXPO 2028 Malatya Lansman Programger�ekle�tirildiDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/expo-28-malatya-lansmani-yapildi_d6184.html Tue, 09-12-2022 12:31 EEST <![CDATA[ Do�anyol At�ksu Ar�tma Tesisi Denemeye Al�nd� ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkan 2022 y�li�erisinde Malatya B�y�k�ehir Belediyesi taraf�ndan yap�lan altyapve �styap�al��malar�n�n de�erlendirilmesi ve Malatya Su ve Kanalizasyon �daresi (MASK�Genel M�d�rl��taraf�ndan Do�anyol �l�esi�neDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/doganyol-atiksu-aritma-tesisi-denemeye-alindi_d6183.html Tue, 09-12-2022 12:29 EEST <![CDATA[ Keskin, �Esnaf�n�zdan Al��veri� Yap�n, Paran�z Malatya�da Kals�n, Memleketimiz B�y�s�n� ]]> T�rkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESKY�netim Kurulu �yesiMalatya Esnaf ve Sanatkarlar OdalarBirli�i (MESOBBa�kan�evket Keskinherkesi esnaf ve sanatkardan al��veriyapmaya davet etti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/keskin-esnafinizdan-alisveris-yapin-paraniz-malatyada-kalsin-memleketimiz-buyusun-_d6182.html Tue, 09-12-2022 12:28 EEST <![CDATA[ F�rat EDAޒa Malatya Muhtarlar Konfederasyonu�ndan Te�ekk�r Plaketi ]]> Malatya�da kaliteli ve kesintisiz enerji arzsunma hedefiyle faaliyetlerini s�rd�ren F�rat Elektrik Da��t�m A.�(F�rat EDA� il genelinde ger�ekle�tirdi�i �al��malardan dolayMalatya Muhtarlar Konfederasyonu�ndan te�ekk�r plaketi ald�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/firat-edasa-malatya-muhtarlar-konfederasyonundan-tesekkur-plaketi_d6181.html Tue, 09-12-2022 12:27 EEST <![CDATA[ Ye�ilyurt Belediyesi Yeni Hizmet Binas� Ve Millet Bah�esi Mimari Yap�s� Ve G�rselli�iyle Kent Esteti�ine De�er Katacak ]]> Turgut �zal Mahallesinde yap�mdevam eden Ye�ilyurt Belediyesi Yeni Hizmet Binasve Millet Bah�esinde incelemelerde bulunan Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��nar�Geleneksel �izgilerle modern yap�la�mas�n�n bir arada olaca� hizmet mekanlar�n�n yans�ra mimari yap�sve tasar�m�yla g�z dolduracak olan Yeni Hizmet Binam�z ile Millet Bah�emizkonforlu ve modern yap�s�yla kentimizin siluetine farklbir g�zellik kazand�racak.diye konu�tu. Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurt-belediyesi-yeni-hizmet-binasi-ve-millet-bahcesi-mimari-yapisi-ve-gorselligiyle-kent-estetigine-deger-katacak_d6180.html Tue, 09-12-2022 12:25 EEST <![CDATA[ Vali Hulusi �ahin�in E�i Malatya G�n�l El�ileri Temsilcisi Ebru �ahin�den K�y Okullar�na Ziyaret ]]> Vali Hulusi �ahin�in E�i Malatya G�n�l El�ileri Temsilcisi Ebru �ahinKuluncak �l�esinde birle�tirilmis�n�f okutan k�y okullar�nda g�rev yapan ��retmenlerin ihtiyaalanlar�nbelirlemek��retmen ve ��rencilerle ortak etkinlikler y�r�tmek amac�ylaKuluncak il�esinde yer alan A�a�Sultanl�lkokuluK�z�lhisar �lkokulu ve �lisuluk �ehit Yal��n G�rb�z �lkokulunu ziyaret ettiDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/vali-hulusi-sahinin-esi-malatya-gonul-elcileri-temsilcisi-ebru-sahinden-koy-okullarina-ziyaret_d6179.html Tue, 09-12-2022 12:24 EEST <![CDATA[ �Engelsiz Hayatlar ��in Ailenin �nemi� Anlat�ld� ]]> Malatya Kent Konseyi Kad�n Meclisi organizasyonunda �Engelsiz Hayatlar ��in Ailenin �nemikonulu bir konferans d�zenlediDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/engelsiz-hayatlar-icin-ailenin-onemi-anlatildi_d6178.html Tue, 09-12-2022 12:23 EEST <![CDATA[ Do�an�ehir �l�esi S�rg� Mahallesine Fifa Standartlar�nda Futbol Sahas� ]]> Malatya�n�n d�rt bir yan�nda altyapve �st yap�al��malar�nyo�un ir �ekilde s�rd�ren Malatya B�y�k�ehir BelediyesiDo�an�ehir il�esi S�rgMahallesinde F�FA Standartlar�nda bir futbol sahasyap�yorDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/dogansehir-ilcesi-surgu-mahallesine-fifa-standartlarinda-futbol-sahasi_d6177.html Tue, 09-12-2022 12:22 EEST <![CDATA[ Ye�ilyurt Belediye Meclisi 2022 Y�l�n�n Son Toplant�s�n� Yapt� ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��nar Ba�kanl���nda toplanan Ye�ilyurt Belediye MeclisiAral�k AyToplant�s�nda g�ndemde ki komisyon raporlar�nve teklifleri karara ba�lad�ktan sonra 2022 y�l�al��malar�ntamamlad�Ba�kan ��naral�nan t�m kararlar�n Malatya ve Ye�ilyurt�a h�y�rlolmas�ntemenni etti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurt-belediye-meclisi-2022-yilinin-son-toplantisini-yapti_d6176.html Tue, 09-12-2022 12:21 EEST <![CDATA[ Ba�kan G�rkan, Hayvancl�k Projeleri Destekleme Seminerine Kat�ld� ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkanMalatya Koyun Ke�i Yeti�tiricileri Birli�i taraf�ndan d�zenlenen �Hayvanc�l�k Projeleri Desteklemeleri ve Tar�m Sigortalar(TARS�M)konulu seminere kat�ld�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/baskan-gurkan-hayvanclik-projeleri-destekleme-seminerine-katildi_d6175.html Tue, 09-12-2022 11:27 EEST <![CDATA[ Ki�inin Hastal���na �zel Haz�rlanan T�bbi Aromoterapi �r�nleri Malatya Eczanelerinde ]]> Aromaterapinin Krali�esi diye adland�r�lan H�lya Kayhan��n sa�l�k ve tedaviyi destekleyici �r�nlerini �lkemizde doktor re�etelerine girmesini sa�layan t�bbi aromaterapi �r�nlerine ilimizdeki yetkili eczanelerde de sat��a sunuldu�rettikleriyle y�l�n mucidi �d�l�ne lay�k g�r�len Uzman EczacH�lya Kayhanfitoterapi e�itimini Londra�da ald�Kayhan �r�nlerinin en �nemli farkiseorganik sertifikalve el de�meden paketlenmiolmas�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/kisinin-hastaligina-ozel-hazirlanan-tibbi-aromoterapi-urunleri-malatya-eczanelerinde_d6174.html Tue, 07-12-2022 11:34 EEST <![CDATA[ ��nar, �ehit Yarbay Song�l Yakut K�z�lay �zel E�itim Anaokulunu Ziyaret Etti ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��narYe�ilyurt Belediyesi K�lt�r ve Sosyal ��ler M�d�rl��taraf�ndan �ehit Yarbay Song�l Yakut K�z�lay �zel E�itim Anaokulunda d�zenlenen �D�nya Engelliler G�n�etkinli�inde dengekoordinasyonalgoritma ve dikkat geli�tirme �zerine e�itimler alan �zel gereksinimli �ocuklarla bir araya gelerekyap�lan �al��malaryerinde inceledi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/cinar-sehit-yarbay-songul-yakut-kizilay-ozel-egitim-anaokulunu-ziyaret-etti_d6173.html Tue, 07-12-2022 11:32 EEST <![CDATA[ G�rkan, �st Yap� �al��malar�n�n Tamamland��� Mahallelerde �ncelemelerde Bulundu ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkanSar�c�o�luHidayet ve Cirikp�nar Mahallelerinde tamamlanan �st yap�al��malar�ninceleyerek ilgililerden bilgiler ald�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/gurkan-ust-yapi-calismalarinin-tamamlandigi-mahallelerde-incelemelerde-bulundu_d6172.html Tue, 07-12-2022 11:28 EEST <![CDATA[ �eki�meli Ge�en M�sabakay� Kazanan Malatya B�y�k�ehir Belediyesi Tekerlekli Basketbol Tak�m� Oldu ]]> T�rkiye Bedensel Engelli Federasyonu 2Ligde m�cadele eden Malatya B�y�k�ehir Belediyesi Spor Kul�bTekerlekli Basketbol Tak�m evinde a��rlad��Engelsiz Gaziantep Spor Kul�bbasketbol tak�m�n62-61�lik skorla ma�lup etti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/cekismeli-gecen-musabakayi-kazanan-malatya-buyuksehir-belediyesi-tekerlekli-basketbol-takimi-oldu_d6171.html Tue, 07-12-2022 11:25 EEST <![CDATA[ P���kl� Lahana Sarmas� Ve Simit Pilav�na Co�rafi ��aret Tescil Belgesi Al�nd� ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi BELSOS taraf�ndan s�rd�r�len �al��malar neticesinde Malatya�n�n zengin mutfa��nda yer alan P���klLahana Sarmas(Nahna K�ftesive Simit PilavT�rk Patent ve Marka Kurumunca tescillenerek Co�rafi ��aret Tescil Belgesi ald�Tescil belgelerini Malatya Valisi Hulusi �ahinMalatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkan�a teslim etti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/pocuklu-lahana-sarmasi-ve-simit-pilavina-cografi-isaret-tescil-belgesi-alindi_d6170.html Tue, 07-12-2022 11:23 EEST <![CDATA[ Ka�ak Makaron Ele Ge�irildi ]]> Malatya Emniyeti KOM �ube M�d�rl��ekiplerince Ka�ak��l�k ile M�cadele Kanunu kapsam�nda yap�lan �al��malarda201.600 adet g�mr�k ka�a�bandrols�z makaron ele ge�irildikonu ile ilgili ��pheli bir �ahsa 5607 SKM�den yasal i�lem yap�ld�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/kacak-makaron-ele-gecirildi_d6169.html Tue, 07-12-2022 11:21 EEST <![CDATA[ ��nar, Turgut �zal Mahallesindeki Kentsel D�n���m Binalar�n� �nceledi ]]> Turgut �zal Mahallesinde yap�mdevam eden Kentsel D�n���m Binalar�ninceleyen Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��nar�Ye�ilyurt Belediyemizin kendi �z kaynaklarve g�c�yle kentimize modernsa�lam ve depreme dayan�klkonutlar in�a ederekil�emize yeni bir ya�am alandaha kazand�raca��z.diye konu�tu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/cinar-turgut-ozal-mahallesindeki-kentsel-donusum-binalarini-inceledi_d6168.html Tue, 07-12-2022 11:17 EEST <![CDATA[ Keskin�den Esnaf Ziyareti ]]> Malatya Esnaf ve Sanatkarlar OdalarBirli�i (MESOBBa�kan�evket Keskinesnaf ziyaretinde bulundu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/keskinden-esnaf-ziyareti_d6167.html Tue, 07-12-2022 11:17 EEST <![CDATA[ Malatya Kent Konseyi Malatya�n�n G�n�ll�leri �le Kent ��in Bir Araya Geldi ]]> Malatya Kent Konseyi Genel Sekreterli�i kentteki payda�larbir araya getirerek kente dair sorunlar�n tespit edilmesibunlara dair �nerilerde bulunmasve bu y�nde kararlar al�nmasdemokrasi ve uzla�ma k�lt�r�n�n olu�turulmasmisyonu do�rultusunda isti�are toplant�lar�na devam ediyorDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/malatya-kent-konseyi-malatyanin-gonulluleri-ile-kent-icin-bir-araya-geldi_d6166.html Tue, 07-12-2022 11:14 EEST <![CDATA[ Ye�ilyurt Belediyesi�nden �Kad�nlara Se�me Ve Se�ilme Hakk�n�n Verili�inin 88.Y�ld�n�m�� Kutlama Etkinli�i ]]> �Kad�nlara Se�me ve Se�ilme Hakk�n�n Verili�inin 88.Y�ld�n�m�dolay�s�yla Ye�ilyurt Belediyesi Kad�n ve Aile Hizmetleri M�d�rl��taraf�ndan d�zenlenen kutlama program�nda konu�an Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��nar�Kad�nlar�m�z�n sosyal ve ekonomik hayatta elde ettikleri ba�ar�lardan gurur duyuyoruzKad�n�n oldu�u yerde ba�ar adalet ve merhamet vard�r.diye konu�tu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurt-belediyesinden-kadinlara-secme-ve-secilme-hakkinin-verilisinin-88-yildonumu-kutlama-etkinligi_d6165.html Tue, 15-11-2022 17:04 EEST <![CDATA[ Bat� Kolekt�r� Tamamlan�yor ]]> BatKolekt�rve Kanalizasyon Hatt�al��malar�nyerinde inceleyen Mehmet Mert�al��malar�n tamamlanmak �zere oldu�unu belirterek�BatKolekt�rve Kanalizasyon hatt�n�n zaman�nda tamamlanmasi�in 5 ekip olu�turuldu��in sonuna geldikdedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/bati-kolektoru-tamamlaniyor_d6164.html Tue, 15-11-2022 17:03 EEST <![CDATA[ G�rkan Millet K�t�phanesinde �ncelemelerde Bulundu ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkanyap�mtamamlanmak �zere olan Millet K�t�phanesi�nde incelemelerde bulunduDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/gurkan-millet-kutuphanesinde-incelemelerde-bulundu_d6163.html Tue, 15-11-2022 17:01 EEST <![CDATA[ B�y�k�ehir Belediye Meclisi lV. Birle�imi Yap�ld� ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Meclisi Kas�m aytoplant�sIVbirle�imi Meclis Ba�kan Vekili Selim Pilten Ba�kanl���nda15 Kas�m 2022 Salg�nsaat 14.00�de Belediye Meclis Salonu�nda ger�ekle�tirildiDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/buyuksehir-belediye-meclisi-lv-birlesimi-yapildi_d6162.html Tue, 15-11-2022 17:00 EEST <![CDATA[ Ak Parti Kuluncak �l�e Ba�kan� Ve Y�netiminden Ba�kan G�rkan�a Ziyaret ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkan AK Parti Kuluncak �l�e Ba�kanAhmet Boyraz ve Y�netim Kurulu �yelerini kabul ederek bir s�re g�r��t�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/ak-parti-kuluncak-ilce-baskani-ve-yonetiminden-baskan-gurkana-ziyaret_d6161.html Tue, 15-11-2022 16:59 EEST <![CDATA[ A�baba: Malatya�da Siyasete Devam Edece�im ]]> CHP Genel Ba�kan Yard�mc�sve Malatya milletvekili Veli A�babayeniden Malatya�dan milletvekili adayolaca��na i�aret ederek �Malatya�da do�dumMalatya�da ya�ayaca��mSiyaset yapacaksamyapaca��m yer Malatya olmaldedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/agbaba-malatyada-siyasete-devam-edecegim_d6160.html Tue, 15-11-2022 16:57 EEST <![CDATA[ B�y�k�ehir Belediye Meclisi lll. Birle�imi Yap�ld� ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Meclisi Kas�m aytoplant�sIIIBirle�imi Belediye Ba�kanSelahattin G�rkan Ba�kanl���nda14 Kas�m 2022 Pazartesi g�nsaat 14.00�de Belediye Meclis Salonu�nda ger�ekle�tirildiDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/buyuksehir-belediye-meclisi-lll-birlesimi-yapildi_d6159.html Tue, 15-11-2022 16:56 EEST <![CDATA[ Milletvekili Cihan Pekta��tan Ba�kan G�rkan�a Ziyaret ]]> AK Parti G�m��hane Milletvekili Cihan Pekta TBMM AK Parti Grup Amiri Halil Ergen ve Tarih�i Adnan Baycar B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkan�makam�nda ziyaret ederek bir s�re g�r��t�ler.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/milletvekili-cihan-pektastan-baskan-gurkana-ziyaret_d6158.html Tue, 15-11-2022 16:54 EEST <![CDATA[ Ye�ilyurt Belediyesi �Namazla Dirili�� Konferans�na Ev Sahipli�i Yapt� ]]> Ye�ilyurt Belediyesinin k�lt�rel etkinlikler kapsam�nda ev sahipli�i yapt�� �lahiyat�Yazarlar Abdullah Y�ld�zAhmet Akbulut ve Ramazan Kayan��n konu�macolarak kat�ld��Namazla Dirili�Konferans�na vatanda�lar yo�un ilgi g�sterdiDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurt-belediyesi-namazla-dirilis-konferansina-ev-sahipligi-yapti_d6157.html Tue, 15-11-2022 16:53 EEST <![CDATA[ �zyal�n, �Koop Bakkal Projesini �nemsiyor Ve Destekliyoruz� ]]> Malatya Bakkallar ve Bayiler Esnaf OdasBa�kanNejdet �zyal�nT�rkiye Esnaf ve SanatkarlarKonfederasyonu (TESKile T�rkiye Tar�m Kredi Kooperatifleri Merkez Birli�i aras�ndaki �Koop Bakkalprojesinin tan�t�m toplant�s�na ili�kin imza t�renin Ankara�da ger�ekle�tirildi�ini a��klad�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/ozyalin-koop-bakkal-projesini-onemsiyor-ve-destekliyoruz_d6156.html Tue, 15-11-2022 16:52 EEST <![CDATA[ Ye�ilyurt Belediyesi Deprem E�itim Sim�lasyon Merkezi Ve Bilim At�lyesinde ���k, Kapan,Tutun� Tatbikat� D�zenlendi ]]> T�rkiye�nin say�lafet e�itim merkezleri aras�nda yer alan Ye�ilyurt Belediyesi Deprem E�itim Sim�lasyon Merkezi ve Bilim At�lyesinde12 Kas�m 1999 y�l�nda ki D�zce Depreminin 23�ny�l d�n�mnedeniyle 12 Kas�m Cumartesi g�nsaat 18.57�de ��kKapanTutun deprem tatbikatd�zenlendi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurt-belediyesi-deprem-egitim-simulasyon-merkezi-ve-bilim-atolyesinde-cok-kapantutun-tatbikati-duzenlendi_d6155.html Tue, 15-11-2022 16:51 EEST <![CDATA[ Engelli Vatanda�lar ��in 5 Yeni Ara� �arj �stasyonu Kuruldu ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesiak�larakullanan engelli vatanda�lar i�in 5 farllnoktada daha ara�arj istasyonu kurdu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/engelli-vatandaslar-icin-5-yeni-arac-sarj-istasyonu-kuruldu_d6154.html Tue, 15-11-2022 16:50 EEST <![CDATA[ �Sosyal Medyadan Sosyal Hayata� Program� D�zenledi ]]> Ye�ilyurt Belediyesi ve Ye�ilyurt Kent Konseyi taraf�ndan d�zenlenen �Sosyal Medyadan Sosyal Hayata-Ye�ilyurt�ta Sonbaharprogram�na kat�larak Tarihi Ye�ilyurt Konaklarve M�zeleri gezipdo�a y�r�y��yapan 300 �niversite ��rencisiYe�ilyurt�un tarihi ve k�lt�rel mek�nlarile tabiat g�zelliklerine hayran kald�larPrograma kat�lan ��renciler do�al ortamda keyifli bir hafta sonu ya�ad�lar.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/-sosyal-medyadan-sosyal-hayata-programi-duzenledi_d6153.html Tue, 15-11-2022 16:47 EEST <![CDATA[ Sad�ko�lu: �yelerimiz Y�kselen Enerji Ve Girdi Maliyetleri Kar��s�nda Zorlan�yor ]]> AK Parti MKYK �yesi ve Malatya Milletvekili �znur �al�k��n MTSO ziyaretinde konu�an Malatya Ticaret ve Sanayi Odas(MTSOBa�kanO�uzhan Ata Sad�ko�lu��yelerimiz y�kselen enerji ve girdi maliyetleri kar��s�nda zorlan�r hale geldi�d�nyasolarak gerekli ad�mlar�n at�lmas�nbekliyoruzdedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/sadikoglu-uyelerimiz-yukselen-enerji-ve-girdi-maliyetleri-karsisinda-zorlaniyor_d6152.html Tue, 15-11-2022 16:46 EEST <![CDATA[ Malatya�da T�rkiye Y�zy�l�na Nefes ��in Fidan Dikildi ]]> Cumhurba�kanSay�n Recep Tayyip Erdo�an��n himayelerinde Tar�m ve Orman Bakanl��ile Orman Genel M�d�rl���n�n koordinasyonunda ba�lat�lan �Gelece�e Nefes Kampanyas�bu y�lda 11 Kas�m Saat 11.11�de 80 �l ile aynanda �T�rkiye Y�zy�l�na Nefesslogan�yla fidan dikim t�reni Malatya�da da ger�ekle�tirildi Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/malatyada-turkiye-yuzyilina-nefes-icin-fidan-dikildi_d6151.html Tue, 15-11-2022 16:42 EEST <![CDATA[ Gazi Mustafa Kemal Atat�rk 84. �l�m Y�l D�n�m�nde Cumhuriyet Meydan��nda An�ld� ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkanMustafa Kemal Atat�rk��n �l�m�n�n 84.y�l d�n�m�nde Malatya�da d�zenlenen t�rene kat�ld�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/gazi-mustafa-kemal-ataturk-84-olum-yil-donumunde-cumhuriyet-meydaninda-anildi_d6150.html Tue, 10-11-2022 11:55 EEST <![CDATA[ Tso, Okul Bah�esine Atat�rk B�st� Yapt�rd� ]]> Do�an�ehir Fen Lisesi bah�esinde bulunan ve hasar g�ren Atat�rk B�st Malatya Ticaret ve Sanayi Odas(MTSOtaraf�ndan yeniden yapt�r�ld�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/tso-okul-bahcesine-ataturk-bustu-yaptirdi_d6149.html Tue, 10-11-2022 11:53 EEST <![CDATA[ �Hareket �la�t�r� �simli S�yle�i Program� Ger�ekle�tirildi ]]> �n�n�niversitesi ve Malatya �l Jandarma Komutanl��aras�nda yap�lan protokol kapsam�ndaSpor Bilimleri Fak�ltesinde �Hareket �la�t�risimli s�yle�i programger�ekle�tirildi. ProgramaVali Hulusi �ahin�n�n�niversitesi Rekt�rProfDrAhmet K�z�lay�l Jandarma KomutanJKdAlbErcan Alt�nSpor Bilimleri Fak�ltesi DekanProfDrCemal G�ndo�duSpor Bilimleri Fak�ltesi Akademik ve �dari Kadrosu ile �l Jandarma Komutanl��Personelleri kat�ld�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/hareket-ilactir-isimli-soylesi-programi-gerceklestirildi_d6148.html Tue, 10-11-2022 11:51 EEST <![CDATA[ �ahnahan�l� Kad�nlar, �S�z Kad�nlar�m�zda-Ye�ilyurt�ta Kad�nlar�m�z� Dinliyoruz� Program�nda Taleplerini �lettiler ]]> Ye�ilyurt Belediyesi Kad�n ve Aile Hizmetleri M�d�rl��taraf�ndan �ahnahan mahallesinde d�zenlenen �S�z Kad�nlar�m�zda-Ye�ilyurt�ta Kad�nlar�m�zDinliyoruzprogram�na kat�lan kad�nlartalep ve isteklerini yetkililerle payla�t�larBa�kan ��narkad�nlar�n bilgili ve bilin�li olmas�n�n toplumsal geli�meyi h�zland�raca��ns�yledi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/sahnahanli-kadinlar-soz-kadinlarimizda-yesilyurtta-kadinlarimizi-dinliyoruz-programinda-taleplerini-ilettiler_d6147.html Tue, 10-11-2022 11:50 EEST <![CDATA[ Kariyer Fuar� D�zenlendi ]]> �niversite ��rencilerini sekt�rel firmalar�n temsilcileriyle bulu�turmak amac�ylaTRB1 b�lgesindeki (MalatyaElaz� Bing�l ve Tunceliillerde yap�lacak olan �Kariyer Fuarlar�n�nilki�n�n�niversitesi ve F�rat Kalk�nma Ajans��birli�i ile �n�n�niversitesi Turgut �zal Kongre ve K�lt�r Merkezinde d�zenlendi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/kariyer-fuari-duzenlendi_d6146.html Tue, 10-11-2022 11:47 EEST <![CDATA[ Keskin, �Atat�rk��n Liderli�i Bug�nde Milletimiz ��in I��k Olmaya Devam Etmektedir� ]]> Malatya Esnaf ve Sanatkarlar OdalarBirli�i (MESOBBa�kan�evket KeskinGazi Mustafa Kemal Atat�rk�n vefat�n�n 84Y�ld�n�m�nde yay�nlad��mesaj da�Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atat�rk�vefat�n�n 84y�ld�n�m�nde sayg rahmet ve ��kranla an�yoruz.Dedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/keskin-ataturkun-liderligi-bugunde-milletimiz-icin-isik-olmaya-devam-etmektedir_d6145.html Tue, 10-11-2022 11:40 EEST <![CDATA[ Gen�ler Kitap Tahlilleri �le Yeni Ufuklar Kazan�yor ]]> Malatya Kent Konseyi �lmi ve Fikri Okumalar �al��ma Grubu kitap m�talaalar�na devam ediyorBu kapsamda ��renciler bu hafta �mer Tu�rul �nan�er�in �Kalbi Selimkitab�nokuyarak m�talaas�nyapt�lar.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/gencler-kitap-tahlilleri-ile-yeni-ufuklar-kazaniyor_d6144.html Tue, 10-11-2022 11:37 EEST <![CDATA[ B�y�k�ehir Belediye Meclisi Kas�m Ay� Toplant�s� Yap�ld� ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Meclisi Kas�m ayilk toplant�s�n B�y�k�ehir Belediye Ba�kan Vekili Nevzat Aslan Ba�kanl���nda9 Kas�m 2022 �ar�amba g�nsaat 14.00�de Belediye Meclis Salonunda ger�ekle�tirdiDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/buyuksehir-belediye-meclisi-kasim-ayi-toplantisi-yapildi_d6143.html Tue, 10-11-2022 11:36 EEST <![CDATA[ ��nar�dan 10 Kas�m Atat�rk�� Anma G�n� Ve Atat�rk Haftas� Mesaj� ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��nar�T�rk milletine �nderlik yaparak Anadoluyu yeniden vatan haline getirenmilleti kendi iradesine sahip ��kma g�c�ne kavu�turan T�rkiye Cumhuriyeti Devletimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atat�rk�vefat�n�n 84.Y�ld�n�m�nde rahmetle ve minnetle y�d ediyoruz.dedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/cinardan-10-kasim-ataturku-anma-gunu-ve-ataturk-haftasi-mesaji_d6142.html Tue, 10-11-2022 11:34 EEST <![CDATA[ G�rkandan 10 Kas�m Atat�rk� Anma G�n� Mesaj� ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkanT�rkiye Cumhuriyeti�nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atat�rk��n vefat�n�n 84y�ld�n�mdolay�s�yla bir mesaj yay�mlad�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/gurkan-dan-10-kasim-ataturk-u-anma-gunu-mesaji_d6141.html Tue, 09-11-2022 11:21 EEST <![CDATA[ ��nar, Hatice K�m�rc� Teyzenin Engelli Ara� Talebini Yerine Getirdi ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��narYe�ilyurt Belediyesi Sosyal Yard�m ��leri M�d�rl��taraf�ndan y�r�t�len �Ba�tac�projesinden yararlanan Hatice K�m�rcteyzenin engelli aratalebini yerine getirdi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/cinar-hatice-komurcu-teyzenin-engelli-arac-talebini-yerine-getirdi_d6140.html Tue, 09-11-2022 11:19 EEST <![CDATA[ Sad�ko�lu�ndan 10 Kas�m Atat�rk�� Anma Mesaj� ]]> Malatya Ticaret ve Sanayi Odas(MTSOBa�kanO�uzhan Ata Sad�ko�lu10 Kas�m Mustafa Kemal Atat�rk��n vefat�n�n 84y�l d�n�mdolay�s�yla bir anma mesajyay�mlad�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/sadikoglundan-10-kasim-ataturku-anma-mesaji_d6139.html Tue, 09-11-2022 11:16 EEST <![CDATA[ Ticaret Borsas� Ba�kan� �zcan�dan Keskin�e Ziyaret ]]> Malatya Ticaret BorsasBa�kanRamazan �zcanTicaret BorsasMeclis Ba�kanErdo�an �nal ile birlikte Malatya Esnaf ve Sanatkarlar OdalarBirli�i (MESOBBa�kan�evket Keskin�i ziyaret ederekTESK Y�netim Kurulu�na yeniden se�ilmesinden dolayhay�rlolsun ve ba�ardileklerinde bulundu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/ticaret-borsasi-baskani-ozcandan-keskine-ziyaret_d6138.html Tue, 08-11-2022 12:42 EEST <![CDATA[ B�y�k�ehir Belediyesi Hizmet ��i E�itim Seminerleri Devam Ediyor ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesipersonelin hizmet kalitesinin daha da y�kseltilmesi i�in periyodik olarak d�zenledi�i hizmet i�in e�itim �al��malar�na devam ediyorDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/buyuksehir-belediyesi-hizmet-ici-egitim-seminerleri-devam-ediyor_d6137.html Tue, 08-11-2022 12:40 EEST <![CDATA[ Ye�ilyurt Belediye Meclisi Kas�m Ay� �al��malar�n� Tamamlad� ]]> Ye�ilyurt Belediye Meclisig�ndemdeki komisyon raporlarve teklifleri g�r���p karara ba�lad��Kas�m Ay2.Oturum Toplant�s�yla birlikte Kas�m Ay�al��malar�ntamamlad�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurt-belediye-meclisi-kasim-ayi-calismalarini-tamamladi_d6136.html Tue, 08-11-2022 12:39 EEST <![CDATA[ 21. Y�zy�l Belediyecili�i Yerel Y�netimler Zirvesi ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkanTurkuvaz Medya�n�n d�zenledi�i �21Y�zy�l Belediyecili�i Yerel Y�netimler Zirvesiprogram�na kat�ld�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/21-yuzyil-belediyeciligi-yerel-yonetimler-zirvesi_d6135.html Tue, 08-11-2022 12:31 EEST <![CDATA[ Elifnaz Anaokuluna Temel Trafik Kurallar� E�itimi ]]> Elifnaz Anaokulu ��renci ve ��retmenleri Malatya �l Emniyet M�d�rl��Trafik Denetleme �ube M�d�rl���nziyaret ettiZiyaret esnas�nda ��rencilere temel trafik kurallare�itimi verildi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/elifnaz-anaokuluna-temel-trafik-kurallari-egitimi_d6134.html Tue, 08-11-2022 12:28 EEST <![CDATA[ ��nar, Ye�ilyurt Kent Konseyinin �Kad�n Kad�n�n Yurdudur� Projesinin A��l���na Kat�ld� ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��narba�ar�likad�nlar�n�n hayat tecr�belerini payla�malar�na destek olmak ad�na Ye�ilyurt Kent Konseyi Kad�n Meclisi taraf�ndan ba�lat�lan �Kad�n Kad�n�n YurdudurProjesinin a��l�program�na kat�ld�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/cinar-yesilyurt-kent-konseyinin-kadin-kadinin-yurdudur-projesinin-acilisina-katildi_d6133.html Tue, 06-11-2022 17:17 EEST <![CDATA[ Usta �agirt K�mbeti Restorasyon �al��malar�na Muhtarlardan Te�ekk�r ]]> Malatya�daki bir�ok tarihi ve k�lt�rel eserleri gelecek nesillere ta��mak i�in aya�a kald�ran ve bu anlamda �al��malar�na devam eden Malatya B�y�k�ehir BelediyesiBattalgazi �l�esi Karahan Mahallesi�nde bulunan Usta �agirt K�mbeti�ndeki �al��malarda tamamlayarakSay�n Cumhurba�kan�m�z�n kat�l�mlarile 22 Ekim tarihinde d�zenlenen Toplu A��l�T�reni kapsam�nda hizmete sunduDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/usta-sagirt-kumbeti-restorasyon-calismalarina-muhtarlardan-tesekkur_d6132.html Tue, 06-11-2022 17:13 EEST <![CDATA[ T�rkiye �ehit Aileleri ve Gazileri Vakf� Malatya �ubesi A��ld� ]]> T�rkiye �ehit Aileleri ve Gazileri VakfMalatya �ubesi a��l��d�zenlenen t�renle yap�ld�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/turkiye-sehit-aileleri-ve-gazileri-vakfi-malatya-subesi-acildi_d6131.html Tue, 06-11-2022 17:12 EEST <![CDATA[ �Ye�ilyurt �ocuk Kitaplar�� Festivali Dolu Dolu Ge�ti ]]> Ye�ilyurt Belediyesi ile Ye�ilyurt �l�e Milli E�itim M�d�rl��i�birli�iyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramve T�rkiye Cumhuriyetinin 99.KuruluY�ld�n�metkinlikleri kapsam�nda d�zenlenen �Ye�ilyurt �ocuk Kitaplar�Festivali renkli ve keyifli etkinliklerle �ocuklar�n haf�zalar�nda g�zel an�lar b�rakt�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurt-cocuk-kitaplari-festivali-dolu-dolu-gecti_d6130.html Tue, 06-11-2022 17:11 EEST <![CDATA[ Sa�l�k De�erlendirme Toplant�s� Yap�ld� ]]> �limiz genelinde vatanda�lar�m�za sunulan sa�l�k hizmetlerini ve sa�l�k kurulu�lar�n�n durumlar�nde�erlendirmeksorunlarve ��z�m �nerilerini g�r��mek amac�yla Battalgazi Devlet Hastanesi ToplantSalonunda ��l Sa�l�k De�erlendirme Toplant�s�yap�ld�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/saglik-degerlendirme-toplantisi-yapildi_d6129.html Tue, 06-11-2022 17:08 EEST <![CDATA[ B�y�k�ehir Belediyesi 300.000 Metrekare Alanda �im ve Fidan �retiyor ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi daha ye�il ve ya�anabilir bir Malatya i�in kendi imk�nlar�yla toplamda 300.000 metrekarelik alanda ihtiyaduydu�u �e�itli t�r ve cinsten fidan ve rulo �im �retimini ger�ekle�tiriyorDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/buyuksehir-belediyesi-300-000-metrekare-alanda-cim-ve-fidan-uretiyor_d6128.html Tue, 03-11-2022 13:43 EEST <![CDATA[ Serdar Tuncer, �Ye�ilyurt �ocuk Kitaplar�� Festivalinde Sevenleriyle Bulu�tu ]]> �ocuklarkitaplarla ve yazarlarla bulu�turmak amac�yla Ye�ilyurt Belediyesi ve Ye�ilyurt �l�e Milli E�itim M�d�rl��taraf�ndan ortakla�a d�zenlenen �Ye�ilyurt �ocuk Kitaplar�Festivaline kat�lan sunucu�air ve yazar Serdar Tuncer�Derdi Derman Eylediks�yle�isinde sevenleriyle bulu�tu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/serdar-tuncer-yesilyurt-cocuk-kitaplari-festivalinde-sevenleriyle-bulustu_d6127.html Tue, 03-11-2022 13:40 EEST <![CDATA[ Malatya�dan 360 Milyon Dolar �hracat ]]> Malatya�dan 2022 y�l�n�n ilk on ay�nda �nceki y�l�n aynd�nemine g�re y�zde 11 art��la 360 milyon 780 bin dolar ihracat ger�ekle�tirildi�ini belirten Malatya TSO Ba�kanO�uzhan Ata Sad�ko�lu��retiministihdam�n ve ihracat�n yara almadan devam edebilmesi i�in i�letmelerimizin daha �ok desteklenmeye ihtiyacvardedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/malatyadan-360-milyon-dolar-ihracat_d6126.html Tue, 03-11-2022 13:38 EEST <![CDATA[ Ye�ilyurt Belediye Meclisi Kas�m Ay� Toplant�lar�na Ba�lad� ]]> Ye�ilyurt Belediye MeclisiKas�m Ay1.Oturum Toplant�s�nda g�ndemde ki komisyon raporlar�nve teklifleri karara ba�lad�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurt-belediye-meclisi-kasim-ayi-toplantilarina-basladi_d6125.html Tue, 03-11-2022 13:36 EEST <![CDATA[ Maski, Ali�ar ve Kemerk�pr��ye 1000 Tonluk ��me Suyu Deposu Yapt� ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon �daresi (MASK�Genel M�d�rl�� Malatya genelinde altyap�al��malar�na devam ediyorBattalgazi �l�esi Ali�ar-Kemerk�prMahalleleri i�me suyu �al��malarkapsam�nda her iki mahallenin i�me suyu ihtiyac�nkar��lamak i�in in�a edilen 1000 tonluk depo �al��malartamamland�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/maski-alisar-ve-kemerkopruye-1000-tonluk-icme-suyu-deposu-yapti_d6124.html Tue, 03-11-2022 13:34 EEST <![CDATA[ G�rkan, �zsan Sanayi Sitesi Esnaf�n� Ziyaret Etti ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkan�zsan Sanayi Sitesinde esnaflarla bir araya gelerek yeni sanayi sitesiyle ilgili isti�arelerde bulundu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/gurkan-ozsan-sanayi-sitesi-esnafini-ziyaret-etti_d6123.html Tue, 03-11-2022 13:32 EEST <![CDATA[ �l Hayat Boyu ��renme Halk E�itimi Planlama ve �� Birli�i Toplant�s� Yap�ld� ]]> Resmi�zel ve sivil toplum kurulu�larile hayat boyu ��renme alan�nda ibirli�i ve koordinasyonu sa�lamaketkinlikleri birlikte planlama ve uygulamaya koymakhizmet tekrarve kaynak israf�n�nlemek ve verimlili�i artt�rmak amac�yla yap�lan �l Hayat Boyu ��renmeHalk E�itimi Planlama ve ��birli�i Komisyonu Toplant�svalilik toplantsalonunda yap�ld�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/il-hayat-boyu-ogrenme-halk-egitimi-planlama-ve-is-birligi-toplantisi-yapildi_d6122.html Tue, 03-11-2022 13:29 EEST <![CDATA[ G�rkan, Orduzu Mahallesini Ziyaret Etti ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkan Orduzu b�lgesine yap�lan yat�r�mlaryerinde g�r�p incelemek �zere Orduzu Mahallesini ziyaret ederek mahalle muhtarlarve mahalle sakinleriyle bir araya geldiDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/gurkan-orduzu-mahallesini-ziyaret-etti_d6121.html Tue, 03-11-2022 13:25 EEST <![CDATA[ �limizde Huzurlu Sokalar Uygulamas� Ger�ekle�tirildi ]]> Genel asayive kamu d�zeninin devaml�l��ile huzur ve g�ven ortam�n�n s�rd�r�lebilmesiasayive ter�r olaylarba�ta olmak �zere sui�lemesinin �nlenmesi amac�yla Emniyet Genel M�d�rl��koordinesinde 01.11.2022 g�n�lke genelinde ezamanlyap�lan Huzurlu Sokaklar Uygulamaskapsam�nda ilimizde 85 ekip ve 361 personel g�revlendirilmiolup...Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/ilimizde-huzurlu-sokalar-uygulamasi-gerceklestirildi_d6120.html Tue, 03-11-2022 13:21 EEST <![CDATA[ F�rat Eda��tan Solunum Cihaz�na Ba�l� Hastaya Jenerat�r Deste�i ]]> F�rat EDA El�z�Sug�zSar�can b�lgelerinde ger�ekle�en planlkesintiyle enerjisiz kalacak b�lgede solunum cihaz�na ba�lhastaya jenerat�r deste�i sundu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/firat-edastan-solunum-cihazina-bagli-hastaya-jenerator-destegi_d6119.html Tue, 03-11-2022 13:20 EEST <![CDATA[ �Tekstil ve Haz�r Giyimde Markala�ma Ve Sekt�r�n Gelece�i� �al��tay� Yap�ld� ]]> Sanayi ve Teknoloji ��birli�i Kurulu (SANTEKprogramd�hilinde Malatya�da yap�lacak olan �T�rkiye�de Tekstil ve Haz�r Giyimde Markala�ma ve Sekt�r�n Gelece�ikonulu �al��tay �n�n�niversitesinde ger�ekle�tirildi Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/tekstil-ve-hazir-giyimde-markalasma-ve-sektorun-gelecegi-calistayi-yapildi_d6118.html Tue, 03-11-2022 13:18 EEST <![CDATA[ Uyu�turucu ile M�cadelede ]]> Malatya Polisi taraf�ndan uyu�turucu ve uyar�cmadde ticareti ile m�cadele kapsam�nda aral�ks�z devam eden �al��malarda 10 �ah�s g�zalt�na al�nd�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/uyusturucu-ile-mucadelede_d6117.html Tue, 03-11-2022 13:16 EEST <![CDATA[ Sanayi ve Teknoloji Bakan Yard�mc�s� B�y�kdede G�rkan� Ziyaret Etti ]]> �e�itli temasziyaret ve incelemelerde bulunmak �zere Malatya�ya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakan Yard�mc�sHasan B�y�kdedeMalatya Valisi Hulusi �ahin ile TSE Y�netim Kurulu Ba�kanMahmut Sami �ahin ve beraberindeki heyetle birlikte B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkan�makam�nda ziyaret ederek bir s�re g�r��t� Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/sanayi-ve-teknoloji-bakan-yardimcisi-buyukdede-gurkan-i-ziyaret-etti_d6116.html Tue, 03-11-2022 13:13 EEST <![CDATA[ �Ye�ilyurt �ocuk Kitaplar�� Festivali Renkli Anlara Sahne Oluyor ]]> Ye�ilyurt Belediyesi ile Ye�ilyurt �l�e Milli E�itim M�d�rl��i�birli�iyle d�zenlenen Ye�ilyurt �ocuk KitaplarFestivalinde sahnelenen �7 B�lge 7 T�rk�konseri ile �Z Tak�mTiyatro G�sterisib�y�k ilgi g�rd�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurt-cocuk-kitaplari-festivali-renkli-anlara-sahne-oluyor_d6115.html Tue, 31-10-2022 17:58 EEST <![CDATA[ Battalgazi Destan��ndan �anakkale Destan��na Yolculuk ]]> Malatya Kent Konseyi Kad�n Meclisi k�lt�r gezileri kapsam�nda �anakkale�ye bir gezi programd�zenlediGezi program�na Kent Konseyi Kad�n Meclisi Ba�kanSaliha Bulut ve kad�n meclisi �yeleri kat�ld�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/battalgazi-destanindan-canakkale-destanina-yolculuk_d6114.html Tue, 31-10-2022 17:56 EEST <![CDATA[ Ye�ilyurt Belediyesi �Cumhuriyet Kupas�� Spor �d�lleri, �ocuk Kitaplar� Festivalinde Takdim Edildi ]]> Ye�ilyurt Belediyesi Gen�lik ve Spor Hizmetleri M�d�rl���n�n 29 Ekim Cumhuriyet Bayramve T�rkiye Cumhuriyetinin Kurulu�unun 99.Y�ld�n�metkinlikleri kapsam�nda d�zenledi�i �Cumhuriyet Kupas�HokeyBadminton ve Curling yar��malar�nda dereceye giren sporcular�n �d�lleri Ye�ilyurt �ocuk KitaplarFestivalinde takdim edildi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurt-belediyesi-cumhuriyet-kupasi-spor-odulleri-cocuk-kitaplari-festivalinde-takdim-edildi_d6113.html Tue, 31-10-2022 17:53 EEST <![CDATA[ Malatya Tso Heyeti Tobb Ba�kan� Hisarc�kl�o�lu�nu Ziyaret Etti ]]> Malatya Ticaret ve Sanayi Odas(MTSOY�netim Kurulu Ba�kanO�uzhan Ata Sad�ko�luberaberinde MTSO Meclis Ba�kanHakan Er ve meclis �yeleri ile birlikte T�rkiye Odalar ve Borsalar Birli�i (TOBBBa�kanR�fat Hisarc�kl�o�lu�nu ziyaret etti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/malatya-tso-heyeti-tobb-baskani-hisarciklioglunu-ziyaret-etti_d6112.html Tue, 31-10-2022 17:50 EEST <![CDATA[ �Ye�ilyurt �ocuk Kitaplar�� Festivali Yo�un �lgi Alt�nda Devam Ediyor ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��nar�30�dan fazla yay�nevi ile �ok say�da yazar�n kat�ld�� tiyatro ve animasyon g�steriyle renkli bir atmosfere b�r�nen �Ye�ilyurt �ocuk Kitaplar�Festivalimize g�sterilen yo�un ilgi hepimizi mutlu ederkenaktivitelere kat�lan �ocuklar�m�z hem kitapla bulu�uyor hem de g�n�llerince e�lenip g�zel anlar ya��yorlar.diye konu�tu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurt-cocuk-kitaplari-festivali-yogun-ilgi-altinda-devam-ediyor_d6111.html Tue, 31-10-2022 17:50 EEST <![CDATA[ G�rkan, Hisartepe Mahallesini Ziyaret Etti ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkanBattalgazi �l�esi Hisartepe Mahallesinde vatanda�larla ve b�lge muhtarlar�yla bir araya geldi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/gurkan-hisartepe-mahallesini-ziyaret-etti_d6110.html Tue, 31-10-2022 17:48 EEST <![CDATA[ 29 Ekim Cumhuriyet Bayram� Resepsiyonu D�zenlendi ]]> Cumhuriyetimizin kurulu�unun 99y�l d�n�mve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramm�nasebetiyle Vali Hulusi �ahin ve e�i Ebru �ahin ev sahipli�inde resepsiyon d�zenlendi. Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/29-ekim-cumhuriyet-bayrami-resepsiyonu-duzenlendi_d6109.html Tue, 31-10-2022 17:47 EEST <![CDATA[ Milliyet�i Hareket Partisi Malatya �l Te�kilat� Se�im �al��malar�na H�z Verdi ]]> Milliyet�i Hareket Partisi Malatya �l Te�kilat�ehir genelindeki se�im �al��malar�na h�z verdi ve toplant�lara yo�un bir tempo ile devam ediyor Milliyet�i Hareket Partisi Malatya �l Ba�kanMesut Samanl��n�n �nc�l���ndeMilliyet�i Hareket Partisi Malatya Milletvekili ve MYK �yesi Mehmet Fendo�lu ve Milliyet�i Hareket Partisi Ye�ilyurt �l�e Ba�kanS�leyman Emre�nin kat�l�mlar�yla yap�lan toplant�ya�lk olarak Ye�ilyurt �l�e Ba�kanl����na ba�lmahalle ba�kanlar�n�n birinci grubu kat�ld�ToplantsonrasBa�kan Samanlve Milletvekili Fendo�lu �e�itli a��klamalarda bulundular.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/milliyetci-hareket-partisi-malatya-il-teskilati-secim-calismalarina-hiz-verdi_d6108.html Tue, 31-10-2022 17:46 EEST <![CDATA[ 29 Ekim Cumhuriyet Kupas� Bilardo B�lge �ampiyonas� D�zenlendi ]]> Gen�lik ve Spor Bakanl��taraf�ndan Gen�lik ve Spor �l M�d�rl���ok Ama�lSpor Tesisi i�erisinde yap�mtamamlanan �Bilardo Salonua��l��d�zenlenen t�renle yap�ld�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/29-ekim-cumhuriyet-kupasi-bilardo-bolge-sampiyonasi-duzenlendi-_d6107.html Tue, 31-10-2022 17:45 EEST <![CDATA[ �Ye�ilyurt �ocuk Kitaplar�� Festivali Renkli ve Co�ku Dolu A��l�� T�reniyle Ba�lad� ]]> Ye�ilyurt Belediyesinin ev sahipli�indeYe�ilyurt �l�e Milli E�itim M�d�rl���n�n destekleriyle d�zenlenen30�dan fazla yay�nevi ile �ok say�da yazar�n kat�ld��Ye�ilyurt �ocuk Kitaplar�Festivali renkli ve co�ku dolu ge�en a��l�t�reniyle kap�lar�n�ocuklara a�t�6 Kas�m�a kadar a��k kalacak olan festivalde s�yle�iler�ocuk tiyatrolar konserler ve animasyon g�sterileri de yer alacak.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurt-cocuk-kitaplari-festivali-renkli-ve-cosku-dolu-acilis-toreniyle-basladi_d6106.html Tue, 31-10-2022 17:41 EEST <![CDATA[ Uyu�turucuya Ge�it Yok ]]> Malatya ve Diyarbak�r �l J.K.l�klar�nca uyu�turucu ile m�cadele kapsam�nda yap�lan istihbari �al��malar neticesindeDiyarbak�r ilinden �stanbul iline uyu�turucu madde sevkiyatyap�laca�duyumu al�nm��t�r.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/uyusturucuya-gecit-yok_d6105.html Tue, 31-10-2022 17:29 EEST <![CDATA[ 29 Ekim Cumhuriyet Bayram� Co�kuyla Kutland� ]]> 29 Ekim Cumhuriyet Bayramkutlamalarkapsam�nda 15 Temmuz Milli �rade Meydan��nda �Ge�iT�reniyap�ld�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/29-ekim-cumhuriyet-bayrami-coskuyla-kutlandi_d6104.html Tue, 31-10-2022 17:27 EEST <![CDATA[ Cumhuriyet Fener Alay� ve Kortej Y�r�y��� Co�kuyla Yap�ld� ]]> Cumhuriyetimizin kurulu�unun 99�uncu y�l d�n�mkutlamalarkapsam�nda kortej y�r�y��ve fener alayd�zenlendi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/cumhuriyet-fener-alayi-ve-kortej-yuruyusu-coskuyla-yapildi_d6103.html Tue, 28-10-2022 18:22 EEST <![CDATA[ 29 Ekim Kutlamalar� Yeni Cumhuriyet Meydan��nda Yap�lan T�renle Ba�lad� ]]> 29 Ekim Cumhuriyet Bayramdolay�s�yla Cumhuriyet Meydan�nda �elenk sunma t�reni d�zenlendi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/29-ekim-kutlamalari-yeni-cumhuriyet-meydaninda-yapilan-torenle-basladi_d6102.html Tue, 28-10-2022 18:20 EEST <![CDATA[ �ift�ilere Bu�day ve Arpa Tohumu Da��t�m� Yap�ld� ]]> Tar�m arazilerinin kullan�m�n�n etkinle�tirilmesi amac�yla �Malatya Bu�day �retimini Art�r�yor Projesikapsam�nda bu�day�n�Malatya Tah�l AmbarlarArpa �le Doluyor Projesikapsam�nda da arpa tohumununTar�m ve Orman Bakanl�� Malatya Valili�i ve Malatya B�y�k�ehir Belediyesi organizasyonunda �ift�ilere da��t�mger�ekle�tirildi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/ciftcilere-bugday-ve-arpa-tohumu-dagitimi-yapildi_d6101.html Tue, 28-10-2022 18:19 EEST <![CDATA[ Keskin�den 29 Ekim Mesaj� ]]> Malatya Esnaf ve Sanatkarlar OdalarBirli�i (MESOBBa�kan�evket Keskin�Cumhuriyetimizin korumam�z ve �d�n vermeden ya�atmam�z gereken en de�erli varl���m�z oldu�unun bilinci ve kararl�l��i�indeyizdedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/keskinden-29-ekim-mesaji_d6100.html Tue, 28-10-2022 18:17 EEST <![CDATA[ G�rkandan 29 Ekim Mesaj� ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkan29 Ekim Cumhuriyet Bayramdolay�s�yla bir mesaj yay�nlad�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/gurkan-dan-29-ekim-mesaji_d6099.html Tue, 28-10-2022 18:15 EEST <![CDATA[ ��nar�dan 29 Ekim Mesaj� ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��nar�99 y�l �nce29 Ekim 1923�te ilan edilen Cumhuriyetmilletimizin ortak iradesi ve b�y�k bir iman g�cile m�cadele ederek kazand��ba��ms�zl�k ve �zg�rl�k zaferidir.dedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/cinardan-29-ekim-mesaji_d6098.html Tue, 28-10-2022 18:11 EEST <![CDATA[ Sad�ko�lu�ndan 29 Ekim Mesaj� ]]> Malatya Ticaret ve Sanayi Odas(MTSOBa�kanO�uzhan Ata Sad�ko�lu29 Ekim Cumhuriyet Bayramve Cumhuriyetimizin ilan�n�n 99�uncu y�ldolay�s�yla bir mesaj yay�mlad�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/sadikoglundan-29-ekim-mesaji_d6097.html Tue, 28-10-2022 18:09 EEST <![CDATA[ Ye�ilyurt Belediyesi �le Ye�ilyurt Kent Konseyi �Usta-��rak� Bulu�malar�n� Ba�latt� ]]> Ye�ilyurt Belediyesi ile Ye�ilyurt Kent Konseyi taraf�ndan ba�lat�lan �Usta-��rakbulu�malarkapsam�nda Malatya �eker Fabrikas�na giden Teknoloji ve Sa�l�k Koleji Elektrik ve Elektronik B�l�m��rencileri�eker pancar�n�n fabrikaya giri�inden�r�n olarak ��k���na kadar ge�en s�rehakk�nda yetkililerden bilgi al�pfarklbir deneyim ya�ad�lar.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurt-belediyesi-ile-yesilyurt-kent-konseyi-usta-cirak-bulusmalarini-baslatti_d6096.html Tue, 28-10-2022 18:08 EEST <![CDATA[ Yikob Ara� Tahsisi Yap�ld� ]]> Y�KOB (Yat�r�m �zleme ve Koordinasyon Ba�kanl���taraf�ndan Devlet Malzeme Ofisi kanal�yla sat�n al�nan ve Y�KOB�un yat�r�m faaliyetlerido�al kaynaklarmaden ruhsat kontrol ve denetleme g�revlerinde kullan�lmak �zere tahsis edilen 2 adet arazi arac�n�n anahtarlar�nVali Hulusi �ahin Y�KOB yetkililerine teslim etti.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yikob-arac-tahsisi-yapildi_d6095.html Tue, 28-10-2022 18:05 EEST <![CDATA[ Sad�ko�lu: Aile �irketlerinin S�rd�r�lebilirli�i Kurumsall�ktan Ge�iyor ]]> �Neden Kurumsal Y�netim?konulu panelde konu�an Malatya TSO Ba�kanO�uzhan Ata Sad�ko�lu�Aile �irketlerinin kurumsalla�ma kavram�nfazlas�yla �nemsemesi gerekiyordedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/sadikoglu-aile-sirketlerinin-surdurulebilirligi-kurumsalliktan-geciyor_d6094.html Tue, 27-10-2022 15:53 EEST <![CDATA[ B�y�k�ehir Belediyesine Ba�l� Semt Kona�� Kurslar�na Kat�l�m Y�ksek ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi�ne ba�lsemt konaklar�nda e�itim ve at�lye �al��malararal�ks�z bir �ekilde s�rd�r�l�yor.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/buyuksehir-belediyesine-bagli-semt-konagi-kurslarina-katilim-yuksek_d6093.html Tue, 27-10-2022 15:52 EEST <![CDATA[ Muhtarlardan �zcan�a Hay�rl� Olsun Ziyareti ]]> T�rkiye Muhtarlar Derne�i Genel Ba�kan Yard�mc�sve Malatya �ube Ba�kanMustafa Eren ile y�netim kurulu �yeleri Malatya Ticaret BorsasY�netim Kurulu Ba�kanRamazan �zcan�a �hay�rlolsunziyaretinde bulundu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/muhtarlardan-ozcana-hayirli-olsun-ziyareti_d6092.html Tue, 27-10-2022 15:50 EEST <![CDATA[ Elektrikli Scooter Denetimi ]]> Mevsim �artlar�n�n uygunlu�uyo�un trafikte h�zlhareket edilebilmesi ve kolay ula��m sa�layabilmesi nedeniyle trafikte her ge�en g�n artan ve trafi�in bir par�ashaline gelen elektrikli skuterlerin ya�anan trafik kazalar�na kar��ma oranlar�nda art�g�r�lmektedir.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/elektrikli-scooter-denetimi_d6091.html Tue, 27-10-2022 15:48 EEST <![CDATA[ Ka�ak �r�nler Ele Ge�irildi ]]> Malatya KOM �ube M�d�rl��ekiplerince 5607 SKM kapsam�nda yap�lan �al��malarda...Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/kacak-urunler-ele-gecirildi_d6090.html Tue, 27-10-2022 15:45 EEST <![CDATA[ 29 Ekim �le 6 Kas�m G�nleri Aras�nda �Ye�ilyurt �ocuk Kitaplar�� Festivali D�zenlenecek ]]> Ye�ilyurt BelediyesiT�rkiye Cumhuriyetinin 99.KuruluY�ld�n�metkinlikleri kapsam�nda�ocuklarkitapla bulu�turmak ve aynzamanda �ocuk kitaplarkonusunda �al��ma yapan pek �ok yazard���n�r ve akademisyenle�bir araya getirmek amac�yla 29 Ekim ile 6 Kas�m g�nleri aras�nda �Ye�ilyurt �ocuk Kitaplar�Festivaline ev sahipli�i yapacak.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/29-ekim-ile-6-kasim-gunleri-arasinda-yesilyurt-cocuk-kitaplari-festivali-duzenlenecek_d6089.html Tue, 27-10-2022 15:43 EEST <![CDATA[ Tso�da Yeni D�nemin �lk Meclis Toplant�s� D�zenlendi ]]> Malatya Ticaret ve Sanayi Odas��nda yeni d�nemin ilk meclis toplant�syo�un bir kat�l�mla d�zenlendi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/tsoda-yeni-donemin-ilk-meclis-toplantisi-duzenlendi_d6088.html Tue, 27-10-2022 15:42 EEST <![CDATA[ B�y�k�ehir �tfaiye Ekipleri E�itimlerini S�rd�r�yor ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi �tfaiye Daire Ba�kanl��taraf�ndan 2022 y�lplanlama kapsam�nda Beg�m Kartal �lkokulu ��rencilerine yang�nseldepremsu ta�k�nlarve di�er olasafet durumlar�yla ilgili e�itim verildiDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/buyuksehir-itfaiye-ekipleri-egitimlerini-surduruyor_d6087.html Tue, 27-10-2022 15:39 EEST <![CDATA[ �Anal�-K�zl�� Temal� �d�ll� Geleneksel Yemek Yar��mas� D�zenliyor ]]> Ye�ilyurt Belediyesi ile Ye�ilyurt Kent KonseyiMalatya�n�n yemek k�lt�r�nde �zel bir konumda bulunan Co�rafi ��aret Tescil Belgeli �Anal�- K�zl�yemeklerin yar��aca��d�llGeleneksel Yemek Yar��masd�zenleyecek16 Kas�m�da sona erecek ba�vurular�n ard�ndan 19 Kas�m�da yap�lacak t�renle dereceye girenlerin �d�lleri takdim edilecek.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/-anali-kizli-temali-odullu-geleneksel-yemek-yarismasi-duzenliyor_d6086.html Tue, 27-10-2022 15:37 EEST <![CDATA[ Gen�lerle Malatya Tarihine Yolculuk ]]> Malatya Kent Konseyi Gen�lik MeclisiKYK�ya ba�lMalatya HacHafize �zal K�z ��renci Yurdu ��rencilerine �Gen�lerle Malatya Tarihine Yolculukkonulu bir gezi programd�zenledi.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/genclerle-malatya-tarihine-yolculuk_d6085.html Tue, 27-10-2022 15:36 EEST <![CDATA[ ��nar, �Gen� �al��ma Gruplar�� Proje Tan�t�m Etkinli�ine Kat�ld� ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��nard�nyada h�zla ilerleyen teknolojinin yans�ra toplumsal hayatolumsuz etkileyen pandeminin etkisiyle ileti�im sorunu ya�ayan gen�leri topluma kazand�rmak amac�yla d�zenlenen �Gen�al��ma Gruplar�proje yar��mas�nda dereceye giren Sadreddin Konevi K�z Anadolu �mam Hatip Lisesi ��rencilerinin Beyda�Anadolu Lisesinde ki proje tan�t�m etkinli�ine kat�ld�.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/cinar-genc-calisma-gruplari-proje-tanitim-etkinligine-katildi_d6084.html Tue, 27-10-2022 15:34 EEST <![CDATA[ Maski, Sulama Projeleri �le Malatya�ya Hayat Veriyor ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon �daresi (MASK�Genel M�d�rl�� Malatya genelinde altyap�al��malar�na ara vermeden devam ediyor��me suyuKanalizasyon ve ya�mur suyu hatlar�n�n yans�raDAP B�lge �daresi Ba�kanl��taraf�ndan finansmansa�lanan sulama suyu tesisleri �al��malar�na devam eden MASKGenel M�d�rl�� 1 Nisan 2019 tarihinden bu g�ne kadar 697 bin metrelik sulama hattyapt�45 bin dekar araziyi suya kavu�turan MASKGenel M�d�rl�� yakla��k 1.100 �ift�i ailenin y�z�ng�ld�rd�.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/maski-sulama-projeleri-ile-malatyaya-hayat-veriyor_d6083.html Tue, 27-10-2022 15:32 EEST <![CDATA[ ��nar, Yeni Belediye Hizmet Binas� �le Millet Bah�esi Alan�n� �nceledi ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��narTurgut �zal Mahallesindeki 40 d�n�ml�k alanda in�aatdevam eden Ye�ilyurt Belediyesi Yeni Hizmet Binasile Millet Bah�esinin birbirini b�t�nle�tirecek mimari yap�larve tasar�mlar�n�n yans�ra ye�il alanlar sosyalk�lt�rel ve sportif mek�nlar�yla �rnek bir yat�r�m olarak Ye�ilyurt�ta hizmete sunulaca��ns�yledi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/cinar-yeni-belediye-hizmet-binasi-ile-millet-bahcesi-alanini-inceledi_d6082.html Tue, 27-10-2022 15:30 EEST <![CDATA[ Sad�ko�lu, Cumhurba�kan��ndan Talep Etti ]]> Malatya Ticaret ve Sanayi Odas(MTSOBa�kanO�uzhan Ata Sad�ko�luOda �yeleri ba�ta olmak �zere t�m sanayiciesnaf ve KOBݒlerinin kar��la�t��sorunlar ile ��z�m �nerilerinin yer ald��dosyayCumhurba�kanRecep Tayyip Erdo�an�a sundu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/sadikoglu-cumhurbaskanindan-talep-etti_d6081.html Tue, 24-10-2022 17:51 EEST <![CDATA[ Malatya Cemevi ve K�lt�r Merkezi Temel Atma T�reni Yap�ld� ]]> Cumhuriyet�i E�itim ve K�lt�r Merkezi Vakf(CEMMalatya �ubesi taraf�ndan Cemal G�rsel Mahallesinde yap�lacak olan Malatya Cemevi ve K�lt�r Merkezinin temeli d�zenlenen t�renle at�ld�.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/malatya-cemevi-ve-kultur-merkezi-temel-atma-toreni-yapildi_d6080.html Tue, 24-10-2022 17:50 EEST <![CDATA[ B�y�k�ehir Zab�tas� Okullarda Kantin, Kafeterya Ve B�feleri Denetliyor ]]> 2022-2023 E�itim-��retim y�l�n�n ba�lamasile birliktedenetimlerine ba�layan Malatya B�y�k�ehir Belediyesi Zab�ta ekipleri denetimlerine belirli aral�klarla devam ediyor.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/buyuksehir-zabitasi-okullarda-kantin-kafeterya-ve-bufeleri-denetliyor_d6079.html Tue, 24-10-2022 17:44 EEST <![CDATA[ Foto�raf��lardan Kulunca�a Sonbahar ��kartmas� ]]> 2019 y�l�nda beri faaliyet g�steren Malatya Kolektif Foto�raf Toplulu�u 23 Ekim 2022 pazar g�nKuluncak belediye ba�kansay�n Erhan Cengiz�in davetlisi olarak Kuluncak il�esine sonbahar temalfoto�raf �ekim gezisi d�zenlemi�tir.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/fotografcilardan-kuluncaga-sonbahar-cikartmasi_d6078.html Tue, 24-10-2022 17:42 EEST <![CDATA[ Esnaf�n Sorun ve Talep Dosyas� Erdo�an�a Sunuldu ]]> T�rkiye Esnaf ve SanatkarlarKonfederasyonu (TESKY�netim Kurulu �yesiMalatya Esnaf ve Sanatkarlar OdalarBirli�i (MESOBBa�kan�evket Keskin taraf�ndan esnaflar�n talep ve ��z�m �nerilerini i�eren dosya Malatya�ya ziyarette bulunan Cumhurba�kanRecep Tayip Erdo�an�a takdim edildi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/esnafin-sorun-ve-talep-dosyasi-erdogana-sunuldu_d6077.html Tue, 24-10-2022 17:41 EEST <![CDATA[ �ehit Piyade S�zle�meli Onba�� Emre B�y�ky�ld�r�m ��in Mevlit Okutuldu ]]> 2020 y�l�nda Hakkari �ukurca�da b�l�cter�r �rg�t�yle ya�anan �at��mada �ehit olan Piyade S�zle�meli Onba�Emre B�y�ky�ld�r�m i�in mevlit okutuldu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/sehit-piyade-sozlesmeli-onbasi-emre-buyukyildirim-icin-mevlit-okutuldu_d6076.html Tue, 24-10-2022 17:38 EEST <![CDATA[ Cumhurba�kan� Erdo�an 133 Projenin Toplu A��l�� T�renini Ger�ekle�tirdi ]]> Cumhurba�kanRecep Tayyip Erdo�an�B�y�k�ehir Belediyemizkendisinden kat be kat b�t�elere sahip oldu�u halde paras�zl�ktan yat�r�m yapamad���ns�yleyen beceriksizleri mahcup edecek �al��malar y�r�t�yor.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/cumhurbaskani-erdogan-133-projenin-toplu-acilis-torenini-gerceklestirdi_d6075.html Tue, 24-10-2022 17:37 EEST <![CDATA[ ��nar, Kentsel D�n���m Konutlar�nda �ncelemelerde Bulundu ]]> Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde yap�mtamamlanan 1.Etap Kentsel D�n���m Projesindeki binalarinceleyen Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��nar�Malatya�n�n deprem ku�a��nda yer almasnedeniyle gerek TOKile i�birli�i halinde gerekse de belediyemizin kendi imk�nlar�yla bug�ne kadar il�emizin muhtelif b�lgelerinde 2 bin 265 konut ve d�kk�n �retimi yap�laraksa�lam ve g�venilir ya�am alanlar�m�z�n say�s�nart�rd�k.diye konu�tu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/cinar-kentsel-donusum-konutlarinda-incelemelerde-bulundu_d6074.html Tue, 24-10-2022 17:35 EEST <![CDATA[ Erdo�an B�y�k�ehir Belediyesini Ziyaret Etti ]]> Toplu A��l�T�reni�ne kat�lmak �zere Malatya�ya gelen Cumhurba�kanSay�n Recep Tayyip Erdo�ant�ren sonras�nda B�y�k�ehir Belediyesini ziyaret etti Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/erdogan-buyuksehir-belediyesini-ziyaret-etti_d6073.html Tue, 24-10-2022 17:34 EEST <![CDATA[ G�rkan T�ren Alan�nda �ncelemelerde Bulundu ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkanCumhurba�kanSay�n Recep Tayyip Erdo�an��n 22 Ekim Cumartesi g�nMalatya�ya gelerek kat�laca�a��l�program�n�n d�zenlenece�i B�y�k�ehir Belediyesi yan�ndaki alanda incelemelerde bulundu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/gurkan-toren-alaninda-incelemelerde-bulundu_d6072.html Tue, 24-10-2022 17:30 EEST <![CDATA[ ��nar, Cumhurba�kan� Recep Tayyip Erdo�an��n Kat�laca�� Mitinge T�m Malatya�l�lar� Davet Etti ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��narCumhurba�kan�m�zAK Parti Genel Ba�kan�m�zayd�nl�k ve g��lT�rkiye�nin mimar d�nya lideri Say�n Recep Tayyip Erdo�an��n te�rifleriyle 22 Mart Cumartesi g�nsaat 14:00�de Malatya B�y�k�ehir Belediyesinin yan taraf�ndaki alanda d�zenlenecek tarihi mitinge b�t�n ham�ehrilerimizi davet ediyoruz.diye konu�tu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/-cinar-cumhurbaskani-recep-tayyip-erdoganin-katilacagi-mitinge-tum-malatyalilari-davet-etti_d6071.html Tue, 24-10-2022 17:24 EEST <![CDATA[ Sad�ko�lu: �Kay�s� �reticimiz Taban Fiyat Bekliyor� ]]> Malatya Ticaret ve Sanayi Odas(MTSOBa�kanO�uzhan Ata Sad�ko�lukay�s�reticisinin TMO�nun taban fiyat a��klamas�nbekledi�ini s�yledi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/sadikoglu-kayisi-ureticimiz-taban-fiyat-bekliyor_d6070.html Tue, 24-10-2022 17:20 EEST <![CDATA[ ��nar, �n�n� �niversitesinde ki �Memlekete Ho�geldin� Stant�n� Ziyaret Etti ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��nar�n�n�niversitesine kay�t yapt�ran ��rencilerin Malatya�ytan�malari�in ba�lat�lan �Memlekete Ho�geldinprojesi kapsam�nda Ye�ilyurt Kent Konseyiyle i�birli�i halinde a��lan stantziyaret ederek�niversiteli ��rencilere Ye�ilyurt�u anlatt�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/cinar-inonu-universitesinde-ki-memlekete-hosgeldin-stantini-ziyaret-etti_d6069.html Tue, 24-10-2022 17:15 EEST <![CDATA[ T�rkiye Ermenileri Patri�i Ma�alyan�dan Ba�kan G�rkan�a Ziyaret ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/turkiye-ermenileri-patrigi-masalyandan-baskan-gurkana-ziyaret_d6068.html Tue, 24-10-2022 17:14 EEST <![CDATA[ Elektrik�iler Esnaf ve Sanatkarlar Odas� �yeleri �sti�are Toplant�s�nda Bir Araya Geldi ]]> Malatya Elektrik�iler Esnaf ve Sanatkarlar Odas�na kay�tlolan esnaf ve sanatkarlarla 2022 y�listi�are toplant�sd�zenlendi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/elektrikciler-esnaf-ve-sanatkarlar-odasi-uyeleri-istisare-toplantisinda-bir-araya-geldi_d6067.html Tue, 24-10-2022 17:13 EEST <![CDATA[ G�rkan Belediyespor Sporcular�yla Bir Araya Geldi ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkanMalatya B�y�k�ehir Belediyespor Kul�bsporcular�yla bir araya geldiDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/gurkan-belediyespor-sporculariyla-bir-araya-geldi_d6066.html Tue, 24-10-2022 17:11 EEST <![CDATA[ Ye�ilyurt Belediyesi Taraf�ndan �19 Ekim Muhtarlar G�n�� Program� D�zenlendi ]]> Ye�ilyurt �l�e KaymakamOsman U�urluYe�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��nar ve AK Parti Ye�ilyurt �l�e Ba�kanMuhammed Emin Yal��nkaya�19 Ekim Muhtarlar G�n�dolay�s�yla G�nd�zbey Sosyal Tesislerinde d�zenlenen programdaMuhtar Derneklerinin Ba�kanlarve Mahalle Muhtarlar�yla bir araya geldiler.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurt-belediyesi-tarafindan-19-ekim-muhtarlar-gunu-programi-duzenlendi_d6065.html Tue, 24-10-2022 17:10 EEST <![CDATA[ Malatya Tso�dan Bir �lk Daha ]]> Malatya Ticaret ve Sanayi Odas(MTSObir ilki daha ba�ard�TSE ile s�rd�r�len akreditasyon �al��malarneticesinde T�rkiye�deki t�m Ticaret ve Sanayi Odalararas�nda ilk kez ��ye Dostu Kurulu�unvanalan TSO oldu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/malatya-tsodan-bir-ilk-daha_d6064.html Tue, 19-10-2022 17:44 EEST <![CDATA[ Esenlik A.� Personellerine Hizmet ��i E�itim Verildi ]]> Esenlik A.�al��anlar�na stres y�netimi�fke kontrol etkili ileti�im ve beden dili konulu teorik ve uygulamalolarak seminer verildi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/esenlik-a-s-personellerine-hizmet-ici-egitim-verildi_d6063.html Tue, 19-10-2022 17:41 EEST <![CDATA[ Minib�sc� ve Halk Otob�s� Esnaflar�ndan Ba�kan G�rkan�a Ziyaret ]]> Malatya Minib�s��ler ve Umum Servis�iler OdasBa�kanMesut �nceberaberinde Ye�ilyurt �of�rler OdasBa�kanTaner K�l� Ak�adaBirlik Kooperatif Ba�kanHamit Cengiz ve bir grup minib�s�esnafile birlikte Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkan�ziyaret etti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/minibuscu-ve-halk-otobusu-esnaflarindan-baskan-gurkana-ziyaret_d6062.html Tue, 19-10-2022 17:40 EEST <![CDATA[ Muhtarlar G�n� Program� Ger�ekle�tirildi ]]> 19 Ekim Muhtarlar G�ndolay�s�yla Malatya B�y�k�ehir Belediyesi taraf�ndan Muhtarlar G�nBulu�masger�ekle�tirildiDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/muhtarlar-gunu-programi-gerceklestirildi_d6061.html Tue, 19-10-2022 17:34 EEST <![CDATA[ Ye�ilyurt Belediye Meclisi Ekim Ay� �al��malar�n� Tamamlad� ]]> Ye�ilyurt Belediye MeclisiEkim AyToplant�lar2Birle�iminde Ye�ilyurt Belediyesinin 2023 Mali Y�lB�t�esi ve �cret Tarifelerini karara ba�lad�Toplant�da�Ye�ilyurt Belediyesi 2023 Mali Y�ltahmini b�t�esi 867 Milyon 375 Bin TLolarak kabul edildi.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurt-belediye-meclisi-ekim-ayi-calismalarini-tamamladi_d6060.html Tue, 19-10-2022 17:30 EEST <![CDATA[ S�kmen MGC�ni Ziyaret Etti ]]> Malatya Aile Ve Sosyal Hizmetler �l M�d�rGalip S�kmenOcak ve A�ustos 2022 tarihlerindeMalatya�da GSS prim �demelerinin 1 milyar 780 milyon 869 bin TLoldu�unu belirterek yard�mlar�n hak sahiplerine zaman�nda ula�t�r�ld���ns�ylediS�kmen Ocak ve A�ustos 2022 tarihleri aras�ndaMalatya�da GSS prim �demelerinin 1 milyar 780 milyon 869 bin lira olarak ger�ekle�ti�ini a��klad�.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/sokmen-mgcni-ziyaret-etti_d6059.html Tue, 19-10-2022 17:27 EEST <![CDATA[ Malatya�ya 600 Milyon Liral�k Dev Proje ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkan��n giri�imleri ve MASKGenel M�d�rl����n�n �al��malarneticesinde G�nd�zbey Kaptaj Tesisinden �ehir Merkezine kadar olan 45 km�lik i�mesuyu ana isale hatt�n�n DStaraf�ndan yap�lmassa�land�Ayr�caProjenin 1 Etap �al��malar�n�n ise 28 Kas�m 2022 tarihinde ihalesi yap�lacakDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/malatyaya-600-milyon-liralik-dev-proje_d6058.html Tue, 19-10-2022 17:26 EEST <![CDATA[ Ba�kan ��nar�dan, Sad�ko�lu�na Hay�rl� Olsun Ziyareti ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��nar ve AK Parti Ye�ilyurt �l�e Ba�kanMuhammed Yal��nkaya�n�n hay�rlolsun ziyaretinde konu�an Malatya Ticaret ve Sanayi Odas(MTSOBa�kanO�uzhan Ata Sad�ko�lu�Bir�ok projeyi birlikte hayata ge�irdikYeni d�nemde de �ehrimizin ekonomik ve sosyal anlamda geli�mesine katksunacak projeleri birlikte hayata ge�irece�izdedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/baskan-cinardan-sadikogluna-hayirli-olsun-ziyareti_d6057.html Tue, 19-10-2022 17:25 EEST <![CDATA[ �Ba�tac�� Projesiyle Evde Bak�m Hizmeti Alan Ya�l�lar, Ye�ilyurt Belediyesinin Yat�r�m Alanlar�n� Gezdiler ]]> Ye�ilyurt Belediyesi Sosyal Yard�m ��leri M�d�rl��taraf�ndan y�r�t�len �Ba�tac�projesi kapsam�nda evde bak�m hizmeti alan ya�l�lar�Vefa Bulu�malar�kapsam�nda Ye�ilyurt Belediyesinin yat�r�m alanlar�ngezdiler.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/bastaci-projesiyle-evde-bakim-hizmeti-alan-yaslilar-yesilyurt-belediyesinin-yatirim-alanlarini-gezdiler_d6056.html Tue, 19-10-2022 17:23 EEST <![CDATA[ Ketem Bilgilendirmesi Yap�ld� ]]> Halk Sa�l��Merkezine ba�lYe�ilyurt KETEM birimince bilgilendirme toplant�syap�ld�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/ketem-bilgilendirmesi-yapildi_d6055.html Tue, 18-10-2022 19:01 EEST <![CDATA[ Fka Ekim Ay� Toplant�s� Tuncelide Yap�ld� ]]> Toplant�ya;F�rat Kalk�nma Ajansd�nem Ba�kanTunceli Valisi Mehmet Ali �zkanMalatya Valisi Hulusi �ahinBing�l Valisi Kadir EkinciElaz�Valisi Dr�mer ToramanElaz�Belediye Ba�kan�ahin �erifo�ullar Bing�l Belediye Ba�kanErdal Ar�kanTunceli Ticaret ve Sanayi OdasBa�kanZeynel A��kg�z Tunceli �l Genel Meclisi Ba�kanSel�uk BozkurtElaz��l Genel Meclisi Ba�kan�brahim �erbetF�rat Kalk�nma AjansGenel Gekreteri DrAbdulvahap Yo�unlu kat�ld�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/fka-ekim-ayi-toplantisi-tunceli-de-yapildi_d6054.html Tue, 18-10-2022 18:01 EEST <![CDATA[ Muhtarlar Derne�inden Ba�kan G�rkan�a Ziyaret ]]> Malatya Muhtarlar Dernek Ba�kan�ahin Demirci ve y�netimiMalatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkan�makam�nda ziyaret ederek bir s�re g�r��t�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/muhtarlar-derneginden-baskan-gurkana-ziyaret_d6053.html Tue, 18-10-2022 17:59 EEST <![CDATA[ Kad�nlardan B�y�k�ehir Belediyesine Tam Not ]]> Malatya Kent Konseyi Kad�n Meclisi �yeleriMalatya�da yerel y�netimlerin yapm�oldu�u �al��malaryerinde incelemek amac�yla Kent Konseyi Kad�n Meclisi taraf�ndan d�zenlenen teknik gezi program�nda bir araya geldiler.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/kadinlardan-buyuksehir-belediyesine-tam-not_d6052.html Tue, 18-10-2022 17:57 EEST <![CDATA[ Malatya Esnaf�ndan Mt� Rekt�r� Bentli�ye Ziyaret ]]> TESK Y�netim Kurulu �yesiMalatya Esnaf ve Sanatkarlar OdalarBirli�i (MESOBBa�kan�evket Keskin �Esnaf OdasBa�kanlarile birlikte�Malatya Turgut �zal �niversitesi Rekt�rProfDrRecep�Bentliyiziyaret ederek yeni g�revinden dolaytebrik etti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/malatya-esnafindan-mtu-rektoru-bentliye-ziyaret_d6051.html Tue, 18-10-2022 17:56 EEST <![CDATA[ K�z�lay Genel Ba�kan� Dr. K�n�k�dan Ba�kan G�rkan�a Ziyaret ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkanK�z�lay Genel Ba�kanDrKerem K�n�k�ve heyetini kabul ederek bir s�re g�r��t�Ba�kan G�rkanVagon Onar�m Fabrikas�nK�z�lay �retim Merkezi haline getirilmesindeki emeklerinden dolayK�z�lay Genel Ba�kanDrKerem K�n�k�a te�ekk�r etti.��Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/kizilay-genel-baskani-dr-kinikdan-baskan-gurkana-ziyaret_d6050.html Tue, 18-10-2022 17:54 EEST <![CDATA[ B�y�k�ehir Ekim Ay� Meclis Toplant�lar� Sona Erdi ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Meclisi Ekim ayIVbirle�imiB�y�k�ehir Belediyesi Meclis Ba�kan Vekili Selim Pilten Ba�kanl���nda18 Ekim 2022 Salg�nsaat 14.00�de Belediye Meclis Salonunda ger�ekle�tirildi.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/buyuksehir-ekim-ayi-meclis-toplantilari-sona-erdi_d6049.html Tue, 18-10-2022 17:52 EEST <![CDATA[ Naat-� �erif Program� D�zenlendi ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkanMABESEM Konferans Salonunda ger�ekle�tirilen Naat-�erif program�na kat�ld�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/naat-i-serif-programi-duzenlendi_d6048.html Tue, 18-10-2022 17:48 EEST <![CDATA[ Narkotik G�z A�t�rm�yor ]]> Narkotik Su�larla M�cadele �ube M�d�rl��g�revlilerince torbacolarak tabir edilen sokak sat�c�lar�na y�nelik yap�lan 3 farkl�al��ma neticesinde yap�lan ikamet�st ve araaramalar�nda...Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/narkotik-goz-actirmiyor_d6047.html Tue, 18-10-2022 17:47 EEST <![CDATA[ �Haydi Gen�ler! Fikir Ve Uygulama Sizden, Destek Bizden� Projesinin �d�lleri Da��t�ld� ]]> Ye�ilyurt Belediyesi ve Ye�ilyurt �l�e Milli E�itim M�d�rl��i�birli�iyleteknolojinin ve pandeminin etkisiyle ileti�im sorunu ya�ayan gen�leri topluma kazand�r�ptoplumsal sorunlara ve olaylara kar�daha duyarlhale getirmek amac�yla Ye�ilyurt�ta ki 32 lisenin kat�l�m�yla d�zenlenen �Gen�al��ma Gruplar�projesinde dereceye giren okullar�n �d�lleri d�zenlenen t�renle takdim edildi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/haydi-gencler-fikir-ve-uygulama-sizden-destek-bizden-projesinin-odulleri-dagitildi_d6046.html Tue, 18-10-2022 17:45 EEST <![CDATA[ Mtso�nun Yeni Y�netim Kurulundan Vali �ahin�e Ziyaret ]]> Malatya Ticaret ve Sanayi Odas(MTSOBa�kanO�uzhan Ata Sad�ko�lu2 Ekim 2022 tarihinde yap�lan se�im sonrasolu�an yeni MTSO Meclis Divanve Y�netim Kurulu �yeleri ile birlikte Malatya Valisi Hulusi �ahin�i ziyaret etti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/mtsonun-yeni-yonetim-kurulundan-vali-sahine-ziyaret_d6045.html Tue, 18-10-2022 17:42 EEST <![CDATA[ Silah Ticareti Yapanlara Operasyon ]]> Malatya KOM �ube M�d�rl��g�revlilerince 5607 SKM kapsam�nda kentte silah ticareti yapan �ah�slara y�nelik yap�lan operasyonda...Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/silah-ticareti-yapanlara-operasyon_d6044.html Tue, 17-10-2022 22:32 EEST <![CDATA[ G�rkan Muhtarlar �le Bir Araya Geldi ]]> 19 Ekim Muhtarlar g�nnedeniyle mahalle muhtarlar B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkan�ziyaret ettilerZiyareteT�rkiye Muhtarlar Derne�i Malatya �ube Ba�kanMustafa ErenKay�sKent Muhtarlar Dernek Ba�kanAlaattin Akta Do�an�ehir Muhtarlar Dernek Ba�kanMemet HatunAk�adaMuhtarlar Dernek Ba�kanAyd�n Co�kunHekimhan Muhtarlar Dernek Ba�kanMustafa Tun Arapgir Dernek Ba�kan�zg�r �atalda Darende Muhtarlar Dernek Ba�kanMehmet �elikDo�anyol Muhtarlar Dernek Ba�kanBekir CongerKale �zzollu Muhtarlar Dernek Ba�kanEmir G�l�ekMalatya �li Mahalle ve K�y MuhtarlarDernek Ba�kanAliseydi Y�cekaya Battalgazi Muhtarlar Dernek Ba�kanAbdulvahap Orta Arguvan Muhtarlar Dernek Ba�kanEkrem AslanMalatya Muhtarlar Dernek Ba�kan�ahin DemirciYe�ilyurt Muhtarlar Derne�i Ba�kan Vekili (Bentba�Mahalle Muhtar�Yakup Korkmaz ve Muhtarl�k ��leri �ube M�d�rkat�ld�.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/gurkan-muhtarlar-ile-bir-araya-geldi_d6043.html Tue, 17-10-2022 22:30 EEST <![CDATA[ Engelliler Hava Alan� Ve Tren Gar�n� Gezdiler ]]> Malatya Kent Konseyi Engelliler �al��ma Grubu ve 3 Aral�k Engelsiz Ya�am Derne�i i�birli�inde Malatya Havalimanve Malatya Tren Gar��na bir gezi ger�ekle�tirdiD�zenlenen geziye Malatya HavalimanM�d�rSerdar Aky�zMalatya Tren Gar M�d�r Yard�mc�sZiyaettin Sel�ukKent Konseyi Engelliler �al��ma Grubu Temsilcisi Naile Altuntaengelli �ocuklar ve aileleri kat�ld�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/engelliler-hava-alani-ve-tren-garini-gezdiler_d6042.html Tue, 17-10-2022 22:26 EEST <![CDATA[ �ak�r Ve G�der�den Ba�kan Sad�ko�lu�na Hay�rl� Olsun Ziyareti ]]> AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet �ak�rBattalgazi Belediye Ba�kanOsman G�derAK Parti Malatya �l Ba�kan Yard�mc�sKahraman KavukAK Parti Battalgazi �l�e Ba�kanBasri KahveciAK Parti �l ve �l�e Y�netim Kurulu �yeleriMalatya Ticaret ve Sanayi Odas(MTSOBa�kanO�uzhan Ata Sad�ko�lu�nu ziyaret ederek hay�rlolsun dileklerini iletiptebrik ettiler.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/cakir-ve-guderden-baskan-sadikogluna-hayirli-olsun-ziyareti_d6041.html Tue, 17-10-2022 22:24 EEST <![CDATA[ F�rat Eda� Uyar�yor: �Elektrik Hatt�na M�dahale Etmeyin� ]]> F�rat Elektrik Da��t�m A.�(F�rat EDA� da��t�m b�lgesinde yer alan t�keticilerine kesintisiz enerji sunma hedefi do�rultusunda �al��malar�na devam ediyorVatanda�lar�n bilin�li veya bilin�siz bir �ekilde elektrik �ebekelerine m�dahale etmeleri sonucu elektrik da��t�m hizmetinde zorluklar ya�and���nifade eden F�rat EDA t�keticilerini uyard�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/firat-edas-uyariyor-elektrik-hattina-mudahale-etmeyin_d6040.html Tue, 17-10-2022 22:22 EEST <![CDATA[ Yetim Koordinasyon Merkezinin Minik Misafirleri ��in Ah�ap Boyama Etkinli�i D�zenlendi ]]> Ye�ilyurt Belediyesi taraf�ndan hizmete sunulan Yetim Koordinasyon Merkezindeki etkinliklere kat�lan�ocuklar�n e�lenmesi ve yarat�c�l�k y�nlerini �n plana ��kartmak i�in ah�ap oyuncaklarboyama etkinli�i d�zenlendi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yetim-koordinasyon-merkezinin-minik-misafirleri-icin-ahsap-boyama-etkinligi-duzenlendi_d6039.html Tue, 17-10-2022 22:20 EEST <![CDATA[ Bakkallar Odas�, �Bakkal Esnaf� �ekerini Arac� �irketten De�il, Fabrikadan Almak �stiyor� ]]> Malatya Bakkallar ve Bayiler Esnaf OdasBa�kanNejdet �zyal�nMalatya �eker Fabrikas�n�n esnaflara torba �eker vermesi i�in ba�vuruda bulunduklar�nve s�reci takip ettiklerini bildirdi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/bakkallar-odasi-bakkal-esnafi-sekerini-araci-sirketten-degil-fabrikadan-almak-istiyor_d6038.html Tue, 17-10-2022 22:18 EEST <![CDATA[ ��nar, Ak Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci�yi Misafir Etti ]]> AK Parti Genel Merkezi taraf�ndan d�zenlenen �2023�e Do�ru �ehir Bulu�malar�i�in Malatya�ya gelen Cumhurba�kanYard�mc�sFuat Oktay��n heyetinde yer alan AK Parti Sivas Milletvekili Semiha EkinciYe�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��nar��n daveti �zerine Ye�ilyurt Belediyesinin yat�r�m alanlar�ninceleyip�2023�e Do�ru �ehir Bulu�malar�-Ye�ilyurtToplant�s�na kat�ld�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/cinar-ak-parti-sivas-milletvekili-semiha-ekinciyi-misafir-etti_d6037.html Tue, 17-10-2022 22:17 EEST <![CDATA[ ��rfan Sofras�n�n Kandilleri� Program�na Yo�un �lgi ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi K�lt�r ��leri Dairesi Ba�kanl��ve Malatya Kent Konseyi Niyazi M�sri �al��ma Grubu i�birli�inde �mer Tu�rul �nan�er an�s�na ��rfan Sofras�n�n Kandillerikonulu bir program d�zenlendi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/-irfan-sofrasinin-kandilleri-programina-yogun-ilgi_d6036.html Tue, 17-10-2022 22:15 EEST <![CDATA[ Cumhurba�kan� Yard�mc�s� Fuat Oktaydan B�y�k�ehire Ziyaret ]]> �e�itli temasziyaret ve incelemelerde bulunmak �zere Malatya�ya gelen Cumhurba�kanYard�mc�sFuat OktayB�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkan�makam�nda ziyaret ederek bir s�re g�r��t�.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/cumhurbaskani-yardimcisi-fuat-oktay-dan-buyuksehir-e-ziyaret_d6035.html Tue, 17-10-2022 22:13 EEST <![CDATA[ Ye�ilyurt Belediyesi�bden Gen�lere Y�nelik Bir Proje Daha: �S�z Sizde� ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��narYe�ilyurt Belediyesi K�lt�r ve Sosyal ��ler M�d�rl��taraf�ndan ba�lat�lan �S�z SizdeProjesinin a��l�program�nda Koluk�sa Anadolu Lisesi 12.S�n�f ��rencileriyle bir araya geldiBa�kan ��nar gen�lerin s�z fikri ve tespitlerine b�y�k �nem verdiklerini s�yledi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurt-belediyesibden-genclere-yonelik-bir-proje-daha-soz-sizde_d6034.html Tue, 17-10-2022 22:13 EEST <![CDATA[ Su Sporlar� Etkinli�i Program� D�zenlendi ]]> �n�n�niversitesi Spor Bilimleri Fak�ltesi ve Malatya �l Jandarma Komutanl��ortak protokolkapsam�nda Kale �l�esi Karakaya Baraj g�l�nde su sporlaretkinlikleri ger�ekle�tirildi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/su-sporlari-etkinligi-programi-duzenlendi_d6033.html Tue, 17-10-2022 22:11 EEST <![CDATA[ 9 Ayda 33 Milyon Metrek�p Su Ar�t�ld� ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon �daresi (MASK�Genel M�d�rl�� 2022 y�l�n�n ilk 9 ay�nda 33 milyon 472 bin metrek�p at�k suyun ar�t�ld���na��klad�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/9-ayda-33-milyon-metrekup-su-aritildi_d6032.html Tue, 17-10-2022 22:10 EEST <![CDATA[ Malatya B�y�k�ehir Belediyesi Enerji Verimlili�ini Art�racak �al��malar�n� S�rd�r�yor ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi enerjinin daha verimli kullan�lmas enerjinin do�ru bir �ekilde y�netilmesi amac�yla Fen ��leri Daire Ba�kanl��b�nyesinde Enerji ve Ayd�nlatma �ube M�d�rl��kapsam�nda Enerji Y�netim Birimi olu�turularak enerjinin verimli kullan�lmasnoktas�nda �al��malar y�r�t�lmekte.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/malatya-buyuksehir-belediyesi-enerji-verimliligini-artiracak-calismalarini-surduruyor_d6031.html Tue, 17-10-2022 22:08 EEST <![CDATA[ Keskin, �Esnaf Kredi Paketi Piyasaya Olumlu Yans�yacak� ]]> T�rkiye Esnaf ve SanatkarlarKonfederasyonu (TESKY�netim Kurulu �yesi ve Malatya Esnaf ve Sanatkarlar OdalarBirli�i (MESOBBa�kan�evket Keskinesnaf ve sanatkarlar i�in ba�lat�lan yeni kredi destek paketini desteklediklerini belirterek�Esnaf�n ekonomik krizlere kar�korunmas ekonominin temellerinin sa�lam kalmas�nsa�lardedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/keskin-esnaf-kredi-paketi-piyasaya-olumlu-yansiyacak_d6030.html Tue, 17-10-2022 22:07 EEST <![CDATA[ Ye�ilyurt Belediyesi �Karde� Aile� Projesiyle Hay�rseverlerle �htiya� Sahipleri Aras�nda K�pr� Kuruyor ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��narHem�ehrilerimiz aras�ndaki payla�mayve dayan��mayart�rmak ad�na ba�latt���m�z �KardeAileprojemizba�ar�yla y�r�tt���m�z �G�n�l Belediyecili�ihizmetlerimize farklbir anlam y�klemi�tir.diye konu�tu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurt-belediyesi-kardes-aile-projesiyle-hayirseverlerle-ihtiyac-sahipleri-arasinda-kopru-kuruyor_d6029.html Tue, 17-10-2022 22:04 EEST <![CDATA[ Hay�rsever S�leyman K�l�� Kasso ile Okul Protokol� �mzaland� ]]> E�itime %100 destek kampanyaskapsam�nda hay�rsever S�leyman K�l�Kasso taraf�ndan �limiz Ye�ilyurt �l�esi �ahnahan Mahallesinde yapt�r�lacak olan 16 derslikli �lkokul ProtokolValilik Makam�nda imzaland�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/hayirsever-suleyman-kilic-kasso-ile-okul-protokolu-imzalandi_d6028.html Tue, 17-10-2022 22:03 EEST <![CDATA[ Ziraat Oda Ba�kanlar�ndan G�rkana Ziyaret ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkanMalatya Ziraat OdalarBa�kanlar�yla bir araya geldiZiyarette Ba�kan G�rkanZiraat Odalar�n�n her zaman yanlar�nda olduklar�nifade ettiDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/ziraat-oda-baskanlarindan-gurkan-a-ziyaret_d6027.html Tue, 17-10-2022 22:01 EEST <![CDATA[ �S�z Kad�nlar�m�zda, Ye�ilyurt�Ta Kad�nlar�m�z� Dinliyoruz� Program� Yo�un �lgi G�rd� ]]> �ukurdere Mahallesinde d�zenlenen �S�z Kad�nlar�m�zdaYe�ilyurt�ta Kad�nlar�m�zDinliyoruzprogram�nda mahalle sakinleriyle bir araya gelen Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��nar��zveri ve gayretlerini her zaman takdirle kar��lad���m�z kad�nlar�m�z�n talep ve �nerileriYe�ilyurt�a yapaca��m�z yeni yat�r�mlara ���k tutuyor.diye konu�tu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/-soz-kadinlarimizda-yesilyurtta-kadinlarimizi-dinliyoruz-programi-yogun-ilgi-gordu_d6026.html Tue, 17-10-2022 21:59 EEST <![CDATA[ Mtso ve Mtb�den Birliktelik Vurgusu ]]> Malatya Ticaret Borsas��na hay�rlolsun ziyareti ger�ekle�tiren Malatya Ticaret ve Sanayi Odas(MTSOBa�kanO�uzhan Ata Sad�ko�lu��nceki d�nemde oldu�u gibi yeni d�nemde de birlik i�erisinde �yelerimize fayda sa�layacak projeleri hayata ge�irece�izdedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/mtso-ve-mtbden-birliktelik-vurgusu_d6025.html Tue, 17-10-2022 21:58 EEST <![CDATA[ B�y�k�ehir Belediyesine 50001 Enerji Y�netimi Sistemi Belgesi ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi iklim de�i�ikli�i ile m�cadelede enerjinin verimli kullan�lmasamac�yla enerjinin do�ru y�netilmesi ile alakalolarak yapm�oldu�u �al��malar T�rk StandartlarEnstit�staraf�ndan �TS EN ISO 50001 Enerji Y�netim Sistemi Belgesi ile �d�llendirildi.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/buyuksehir-belediyesine-50001-enerji-yonetimi-sistemi-belgesi_d6024.html Tue, 17-10-2022 21:56 EEST <![CDATA[ Maski Birimler Aras� Futbol Turnuvas� Ba�lad� ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon �daresi (MASK�Genel M�d�rl��taraf�ndan ger�ekle�tirilen �Birimler ArasFutbol Turnuvas�Santra HalSaha Tesisleri�nde ba�lad�Ba�lama vuru�unu MASKGenel M�d�rMehmet Mert�in yapt��ma�lar heyecanlve bol gollge�ti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/maski-birimler-arasi-futbol-turnuvasi-basladi_d6023.html Tue, 17-10-2022 21:54 EEST <![CDATA[ Yeni Malatyaspordan G�rkan�a Ziyaret ]]> Ba�kan G�rkan�Malatyaspor bizim ortak paydam�z ve Malatya�n�n ortak de�eridirMalatya�da 7�den 70�e herkes Malatyaspor�un ba�ar�s�ndan �v�nduyarba�ar�s�zl���nda da �z�ntduyar�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yeni-malatyaspor-dan-gurkana-ziyaret_d6022.html Tue, 17-10-2022 21:53 EEST <![CDATA[ Malatya Tso�Nun Yeni Y�netim Kurulu Belirlendi ]]> 2 Ekim Pazar g�nyap�lan Malatya TSO Meclis �yeli�i se�imlerinin ard�ndan 9 Ekim Pazar g�nyeni meclis �yelerinin oylar�yla ger�ekle�tirilen se�imleO�uzhan Ata Sad�ko�lu bir kez daha Y�netim Kurulu Ba�kanl���na se�ildi. Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/malatya-tsonun-yeni-yonetim-kurulu-belirlendi_d6021.html Tue, 07-10-2022 18:12 EEST <![CDATA[ 1.Uluslararas� Hem�irelikte Palyatif Bak�m Kongresi Yap�ld� ]]> �n�n�niversitesi Hem�irelik Fak�ltesi ev sahipli�indePalyatif Bak�m Hem�ireleri Derne�i�n�n�niversitesi Turgut �zal T�p MerkeziMalatya E�itim ve Ara�t�rma Hastanesi i�birli�i ile 6-8 Ekim 2022 tarihleri aras�nda �n�n�niversitesi Turgut �zal Kongre K�lt�r Merkezinde d�zenlenen 1UluslararasHem�irelikte Palyatif Bak�m Kongresi a��l�programger�ekle�tirildi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/1-uluslararasi-hemsirelikte-palyatif-bakim-kongresi-yapildi_d6020.html Tue, 07-10-2022 18:10 EEST <![CDATA[ �al�nan Para Sahibine Teslim Edildi ]]> Malatya �l Emniyet M�d�rl���nce �limizin asayive huzurunun temini y�n�nde yap�lan �al��malar kapsam�nda bir ara�tan yakla��k 100.000 TL de�erinde d�viz ve TL �al�nmasolayile ilgili yap�lan titiz �al��malar sonucu...Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/calinan-para-sahibine-teslim-edildi_d6019.html Tue, 07-10-2022 18:07 EEST <![CDATA[ G�rkan Yimpa� Binas�nda �ncelemelerde Bulundu ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkanYimpabinas�nda ger�ekle�tirilen �al��malaryerinde inceleyerek �al��malar hakk�nda yetkililerden bilgiler alarak a��klamalarda bulundu.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/gurkan-yimpas-binasinda-incelemelerde-bulundu_d6018.html Tue, 07-10-2022 18:06 EEST <![CDATA[ Ye�ilyurt Kent Konseyi�nde �Mevlid-i Nebi Haftas�� �zel Program� D�zenlendi ]]> Ye�ilyurt Kent Konseyi�ndePeygamber Efendimiz HzMuhammed�in (S.A.V.d�nyaya m�jdelendi�i gece olan Mevlid Kandili nedeniyle �Mevlid-i Nebi Haftas��zel bir program d�zenlendi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurt-kent-konseyinde-mevlid-i-nebi-haftasi-ozel-programi-duzenlendi_d6017.html Tue, 07-10-2022 18:04 EEST <![CDATA[ Muhtarlardan G�rkana Ziyaret ]]> Battalgazi �l�esi Mahalle MuhtarlarEXPO 2028 Uluslararasetkinli�in Malatya�da yap�lmasi�in g�stermioldu�u �aba ve katk�lardan dolayB�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkan�a te�ekk�r ziyaretinde bulundular.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/muhtarlardan-gurkan-a-ziyaret_d6016.html Tue, 07-10-2022 18:03 EEST <![CDATA[ ��nar�dan Mevlid Kandili Mesaj� ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��nar�Dinimizin emirlerini insanl��a ula�t�rangerek hayat tarzgerekse s�z ve d���nceleriyle yarat�l�ve var olu�un s�rr�nanlamayabilgiinanve sel�mete �a��ran Peygamberimizb�t�n ahl�ki g�zellikleri ya�ayarak ���tleyen �rnek bir ki�idir.dedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/cinardan-mevlid-kandili-mesaji_d6015.html Tue, 07-10-2022 17:59 EEST <![CDATA[ Malatya Emniyeti Uyu�turucu ile M�cadelede Kararl� ]]> Uyu�turucu ve uyar�cmadde ticareti ile m�cadele kapsam�nda narkotik ekiplerince her ge�en g�n artarak devam eden ba�ar�lsokak �al��malar�nda son olarak 10 �ah�s g�zalt�na al�nd�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/malatya-emniyeti-uyusturucu-ile-mucadelede-kararli_d6014.html Tue, 07-10-2022 17:57 EEST <![CDATA[ F�rat Elektrik Da��t�m A.�.�den Malatya�ya 10 Milyon TL�lik Yat�r�m ]]> Malatya�da kaliteli ve kesintisiz enerji arzsunma hedefiyle faaliyetlerini s�rd�ren F�rat Elektrik Da��t�m A.�(F�rat EDA� altyap�al��malar�na 7/24 devam ediyor Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/firat-elektrik-dagitim-a-s-den-malatyaya-10-milyon-tllik-yatirim_d6013.html Tue, 07-10-2022 17:55 EEST <![CDATA[ �G�� Sende Senin ��in Buraday�z� Projesi ]]> 3-7 Ekim 2022 tarihleri aras�nda �n�nve Turgut �zal �niversitelerinde �G�SENDE SEN�N �C�N BURADAYIZtemalstant kuruldu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/guc-sende-senin-icin-buradayiz-projesi_d6012.html Tue, 07-10-2022 17:53 EEST <![CDATA[ �l G�venlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Toplant�s� Yap�ld� ]]> Kamu d�zeni ve g�venli�inibireylerin temel hak ve �zg�rl�klerinican ve mal emniyetinitoplumun huzur ve g�venini temin etmeye y�nelik faaliyetler ile do�ainsan ve teknoloji kaynaklacil durumlarda ortaya ��kan her t�rlg�venlik riskine kar�gerekli tedbirlerin al�nmasve kurumlar araskoordinasyonu sa�lamak amac�yla kurulan �G�venlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi(GAMER�zlemeDe�erlendirme ve Koordinasyon Kurulu bilgilendirme toplant�sVali Hulusi �ahin ba�kanl���nda yap�ld�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/il-guvenlik-ve-acil-durumlar-koordinasyon-merkezi-gamer-toplantisi-yapildi_d6011.html Tue, 06-10-2022 13:56 EEST <![CDATA[ Malatya B�y�k�ehir Belediyesi �al��malar�na Devam Ediyor ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi Yol ve AltyapKoordinasyon Dairesi Malatya genelinde yapm�oldu�u �al��malarla ula��ms�r�c�ler a��s�ndan daha konforlu ve g�venli hale getiriyor.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/malatya-buyuksehir-belediyesi-calismalarina-devam-ediyor_d6010.html Tue, 06-10-2022 13:55 EEST <![CDATA[ Maski Birimler Aras� Futbol Turnuvas� Ba�l�yor ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon �daresi (MASK�Genel M�d�rl��taraf�ndan her y�l geleneksel olarak d�zenlenen �Birimler ArasFutbol Turnuvas�10 Ekim 2022 Pazartesi g�nsaat 18.00�de Santra HalSaha Tesisleri�nde ba�l�yor8 tak�m�n kat�laca�turnuvayla ilgili kura �ekimiM��teri Hizmetleri ve Kurumsal �leti�im Dairesi Ba�kanAhmet Yal�nk�l�ba�kanl���nda yap�ld�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/maski-birimler-arasi-futbol-turnuvasi-basliyor_d6009.html Tue, 06-10-2022 13:53 EEST <![CDATA[ Ye�ilyurt Belediyesi�nin� Tam Bana G�re� Festivalinde A�t��� Stant Gen�lerin U�rak Noktas�na D�n��t� ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��nar�AK Parti Genel Merkez Yerel Y�netim Ba�kanl��taraf�ndan Ankara Ba�kent Millet Bah�esinde d�zenlenen �Tam Bana G�refestivalinde stant a�arakiki y�ld�r AK Parti Genel Merkezimiz taraf�ndan �d�le lay�k g�r�len gen�lik yat�r�mlar�m�z�lkemizin d�rt bir taraf�ndan gelen gen�lerimize ve belediye ba�kanlar�m�za anlatma ve aktarma f�rsatyakal�yoruz.diye konu�tu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurt-belediyesinin-tam-bana-gore-festivalinde-actigi-stant-genclerin-ugrak-noktasina-donustu_d6008.html Tue, 06-10-2022 13:50 EEST <![CDATA[ G�rkandan Mevlid Kandili Mesaj� ]]> Mevlid Kandili dolay�s�yla bir mesaj yay�nlayan Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkanPeygamber Efendimiz HzMuhammed�in (SAVd�nyaya te�riflerininy�l d�n�m�nde bir Mevlid Kandilini daha idrak etmenin huzur ve mutlulu�unu ya�ad�klar�ns�yledi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/gurkan-dan-mevlid-kandili-mesaji_d6007.html Tue, 06-10-2022 13:47 EEST <![CDATA[ Ak Parti Genel Merkez Yerel Y�netim Ba�kanl���, �Bu Tak�m Kazan�r� Projesinden Dolay� Ye�ilyurt Belediyesini �d�le Lay�k G�rd� ]]> �Gen�lerin ve Gen�li�in Belediyesislogan�yla hayata ge�irdi�i gen�lik yat�r�mlar�ndan dolay2021 y�l�nda Cumhurba�kanRecep Tayyip Erdo�an taraf�ndan ba�arpl�ketiyle �d�llendirilen Ye�ilyurt Belediyesidezavantajldurumdaki gen�leri daha fazla sporla bulu�turmak amac�yla ba�latt��Bu Tak�m Kazan�rprojesinden dolayAK Parti Genel Merkez Yerel Y�netimler Ba�kanl��taraf�ndan bir kez daha �d�le lay�k g�r�ld�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/ak-parti-genel-merkez-yerel-yonetim-baskanligi-bu-takim-kazanir-projesinden-dolayi-yesilyurt-belediyesini-odule-layik-gordu_d6006.html Tue, 06-10-2022 13:45 EEST <![CDATA[ G�rkan �d�l�n� Cumhurba�kan� Erdo�an��n Elinden Ald� ]]> Yapm�oldu�u hizmet ve yat�r�mlarla T�rkiye�de �rnek g�sterilen Malatya B�y�k�ehir Belediyesi hizmetlerinin kar��l���n�d�l olarak almaya devam ediyor.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/gurkan-odulunu-cumhurbaskani-erdoganin-elinden-aldi_d6005.html Tue, 06-10-2022 13:44 EEST <![CDATA[ Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Derne�i �yelerinden �limize Ziyaret ]]> T�rkiyenin bir�ok ilini gezerek yerel ve ulusal gazetecilerin temsilcileri ile yapt��k�lt�r haberleriyle illerin tan�t�m�na b�y�k katk�lar sunan Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Derne�i �yeleri ilimizi ziyaret etti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/kocaeli-gazeteciler-cemiyeti-dernegi-uyelerinden-ilimize-ziyaret_d6004.html Tue, 06-10-2022 13:42 EEST <![CDATA[ Keskin, �Esnaf�m�z�n Sorunlar�n�n ��z�m� ��in M�cadele Etmeye Devam Edece�iz� ]]> Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Ba�kanAli Evren ve beraberindeki Y�netim ve denetim kurulu ile birlikte T�rkiye Esnaf ve SanatkarlarKonfederasyonu (TESKY�netim Kurulu�na yeniden se�ilen Malatya Esnaf ve Sanatkarlar OdalarBirli�i (MESOBBa�kan�evket Keskin�i ziyaret ederektebrik ettiler.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/keskin-esnafimizin-sorunlarinin-cozumu-icin-mucadele-etmeye-devam-edecegiz_d6003.html Tue, 06-10-2022 13:41 EEST <![CDATA[ Kuzey Ku�ak Yolundaki �al��malar Yo�un Bir �ekilde Devam Ediyor ]]> Ula��m noktas�nda Malatya genelinde yo�un bir �al��ma i�erisinde olan Malatya B�y�k�ehir Belediyesi aynzamanda yeni a��lan caddebulvar ve ku�ak yollar�yla Malatya�n�n gelece�ine yat�r�m yapmaya devam ediyor.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/kuzey-kusak-yolundaki-calismalar-yogun-bir-sekilde-devam-ediyor_d6002.html Tue, 06-10-2022 13:38 EEST <![CDATA[ Malatya �li �klim De�i�ikli�i Eylem Plan� 1. Payda� �al��tay� D�zenlendi ]]> T�m d�nyayetkileyen iklim de�i�ikli�i sorununa kar���z�m �nerileri ortaya koymak ve bu ��z�m �nerilerine uygun eylem planolu�turmak amac�yla Malatya B�y�k�ehir Belediyesi ev sahipli�inde �Malatya �klim De�i�ikli�i Eylem Plan1Payda�al��tay�d�zenlendi.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/malatya-ili-iklim-degisikligi-eylem-plani-1-paydas-calistayi-duzenlendi_d6001.html Tue, 06-10-2022 13:35 EEST <![CDATA[ Ye�ilyurt Belediye Meclisi Ekim Ay� Toplant�lar�na Ba�lad� ]]> Ekim Ay1.Oturum Toplant�s�nger�ekle�tiren Ye�ilyurt Belediye Meclisig�ndemde ki komisyon raporlar�nve teklifleri karara ba�lad�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurt-belediye-meclisi-ekim-ayi-toplantilarina-basladi_d6000.html Tue, 06-10-2022 13:33 EEST <![CDATA[ Ye�ilyurt Belediye Meclis �yeleri, Yeni Belediye Hizmet Binas� �le Millet Bah�esinin �n�aat�n� �nceledi ]]> Ye�ilyurt Belediye Meclis �yeleriYe�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��nar��n daveti �zerine Turgut �zal Mahallesinde yap�mdevam eden Ye�ilyurt Belediyesi Yeni Hizmet Binasile Millet Bah�esinin in�aat�nincelediler.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurt-belediye-meclis-uyeleri-yeni-belediye-hizmet-binasi-ile-millet-bahcesinin-insaatini-inceledi_d5999.html Tue, 06-10-2022 13:30 EEST <![CDATA[ Hayvan Bar�na�� Minik Misafirlerini A��rlad� ]]> 4 Ekim D�nya HayvanlarKoruma G�n��ndeB�y�k�ehir Belediyesine ba�lHayvan Bar�na�minik ziyaret�ileriyle doldu ta�t�Y�zlerce �ocu�un ziyaret etti�i hayvan bar�na�sevgi ve ho�g�r�yle kalpleri �s�tt�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/hayvan-barinagi-minik-misafirlerini-agirladi_d5998.html Tue, 06-10-2022 13:28 EEST <![CDATA[ Ay�e Do�an Taziyeevi A��l��� Yap�ld� ]]> Sanat�Latif Do�an��n annesi Ay�e Do�an ad�na Malatya Valili�iDo�an�ehir Kaymakaml��ve Do�an�ehir Belediye Ba�kanl���n�n katk�lar�ylaLatif Do�an taraf�ndan Do�an�ehir �l�esi Erkenek Mahallesinde yap�lan Ay�e Do�an Taziyeevinin a��l��d�zenlenen t�renle yap�ld�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/ayse-dogan-taziyeevi-acilisi-yapildi_d5997.html Tue, 06-10-2022 13:27 EEST <![CDATA[ �Modern �a�da T�ketim� Konulu Konferans D�zenlendi ]]> Malatya Kent Konseyi Kad�n Meclisikad�nlarbilin�lendirmeye y�nelik yapm�oldu�u �al��malara aral�ks�z bir �ekilde devam ediyorBu kapsamda �Modern �a�da T�ketim�konulu bir konferans d�zenledi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/modern-cagda-tuketim-konulu-konferans-duzenlendi_d5996.html Tue, 06-10-2022 13:23 EEST <![CDATA[ Usta �agirt K�mbeti Restorasyon Projesine �d�l ]]> Malatya B�y�k�ehir BelediyesiTarihi Kentler Birli�inin 21�incisini d�zenledi�i Tarihi ve K�lt�rel MirasKoruma Proje ve Uygulamalar�n�zendirme Yar��mas�nda �d�le lay�k g�r�ld�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/usta-sagirt-kumbeti-restorasyon-projesine-odul_d5995.html Tue, 06-10-2022 13:05 EEST <![CDATA[ Cem Vakf� Cemevi Temeli 23 Ekim�de At�lacak ]]> Cumhuriyet�i E�itim ve K�lt�r Merkezi VakfMalatya �ubesi taraf�ndan haz�rlanan Malatya Cemevi ve K�lt�r Merkezinin temeli 23 Ekim Pazar g�nat�lacak.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/cem-vakfi-cemevi-temeli-23-ekimde-atilacak_d5994.html Tue, 06-10-2022 13:02 EEST <![CDATA[ �4 Ekim Hayvanlar� Koruma G�n�� �zel Program� D�zenlendi ]]> Ye�ilyurt Belediyesisokak hayvanlar�na y�nelik ba�latt��Ulusal Kuduz Eradikasyon Program�kapsam�nda verdi�i veterinerlik hizmetiyle fark�ndal�k olu�turmaya devam ederken2019 y�l�ndan bug�ne kadar ger�ekle�en hizmetlerle 2 Bin 175 sokak ve evcil hayvan�n ihtiya�lar�n�n giderilmesi sa�land�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/4-ekim-hayvanlari-koruma-gunu-ozel-programi-duzenlendi_d5993.html Tue, 06-10-2022 13:01 EEST <![CDATA[ ��nar, Bas�n Mensuplar�n� Savunma Sanayi ve Sava� Aletleri A��k Hava M�zesi �le Zafer Sosyal Tesislerinde A��rlad� ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��naryerel y�netimler ile vatanda�lar aras�nda k�prvaziyeti g�ren bas�n mensuplar�nYe�ilyurt�un gelece�ine emanet edilen en b�y�k eserlerden bir tanesi olan Beylerderesi �ehir Parki�erisinde yer alan Savunma Sanayi ve SavaAletleri A��k Hava M�zesi ile yap�mtamamlanan Zafer Sosyal Tesislerinde a��rlad�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/cinar-basin-mensuplarini-savunma-sanayi-ve-savas-aletleri-acik-hava-muzesi-ile-zafer-sosyal-tesislerinde-agirladi_d5992.html Tue, 06-10-2022 12:57 EEST <![CDATA[ Sad�ko�lundan Te�ekk�r Mesaj� ]]> �Malatya�m�za hizmet etmenin �erefi bize yeterd�sturuyla Nisan 2018�den bug�ne Y�netim Kurulu Ba�kanl��g�revini y�r�tt���m Malatya Ticaret ve Sanayi Odam�z2 Ekim Pazar g�n�nemli bir se�im ge�irdi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/sadikoglu-ndan-tesekkur-mesaji_d5991.html Tue, 06-10-2022 12:56 EEST <![CDATA[ ��rencilerimizin G�venli Ortamda Spor Yapmalar� Bizleri Mutlu Ediyor ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi ile Malatya Valili�i aras�nda ger�ekle�tirilen protokol �er�evesinde Gen�lik ve Spor Bakanl���n�n katk�lar�yla Fen ��leri Dairesi Ba�kanl��taraf�ndan projelendirilen spor tesisleri tamamlanarak hizmete giriyor.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/ogrencilerimizin-guvenli-ortamda-spor-yapmalari-bizleri-mutlu-ediyor_d5990.html Tue, 06-10-2022 12:53 EEST <![CDATA[ Ye�ilyurt Belediyesi�nden �D�nya Y�r�y�� G�n�� Etkinliklerine Destek ]]> Ye�ilyurt Belediyesi Kad�n ve Aile Hizmetleri M�d�rl�� her y�l 3 ile 4 Ekim G�nleri aras�nda kutlanan D�nya Y�r�y�G�netkinlikleri kapsam�ndasa�l�klbir ya�ama dikkat �ekmek ve herkesi spor yapmaya davet etmek i�in Beylerderesi �ehir Park�nda �Sa�l���m�z ��in Y�r�yelimprogramd�zenledi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurt-belediyesinden-dunya-yuruyus-gunu-etkinliklerine-destek_d5989.html Tue, 06-10-2022 12:51 EEST <![CDATA[ Malatya B�y�k�ehir Belediyesi, �znik�teki D�nya G��ebe Oyunlar��nda Yer Ald� ]]> Malatya B�y�k�ehir BelediyesiBursa�n�n �znik il�esinde 29 Eyl�l 2 Ekim tarihleri aras�nda d�zenlenen 4D�nya G��ebe Oyunlar��nda stant a�t�Malatya�n�n tarihik�lt�rve sanat�n�n sergilendi�i �ad�r standG��ebe Oyunlar�ntakip eden vatanda�lar�n yo�un ilgisiyle kar��la�t�.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/malatya-buyuksehir-belediyesi-iznikteki-dunya-gocebe-oyunlarinda-yer-aldi_d5988.html Tue, 06-10-2022 12:48 EEST <![CDATA[ Malatya Yass� Kaday�f�n�n Co�rafi ��aret Tescil Belgesi, Akp�nar�daki Tatl�c� Esnaf�na Da��t�ld� ]]> Malatya�n�n zengin yemek mutfa��nda yer alan y�resel lezzetlerin kimliklendirilmesi ve ticari pay�n�n artmasi�in �al��malar�nyo�unla�t�ran Ye�ilyurt Belediyesi ile Ye�ilyurt Kent Konseyinin ortak giri�imi neticesinde T�rk Patent ve Marka Kurumundan Co�rafi ��aret Tescil Belgesine kavu�an Malatya YassKaday�f�n�n tescil belgesi Akp�nar�daki tatl�cesnaf�na da��t�ld�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/malatya-yassi-kadayifinin-cografi-isaret-tescil-belgesi-akpinardaki-tatlici-esnafina-dagitildi_d5987.html Tue, 06-10-2022 12:46 EEST <![CDATA[ Maski�Den 600 Milyonluk Dev Yat�r�m ]]> Altyap �styap ula��mturizmsa�l�k ve sosyal entegrasyon anlam�nda bir�ok yat�r�mhayata ge�iren B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkan�ehrin sa�lam temeller �zerinde y�kselmesi i�in altyapyat�r�mlar�na devam ediyorMASKGenel M�d�rl��2023 y�li�in maliyeti 600 Milyon TL�yi bulan 60 adet proje haz�rlad�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/maskiden-600-milyonluk-dev-yatirim_d5986.html Tue, 06-10-2022 12:43 EEST <![CDATA[ Millet K�t�phanesinde �al��malar Bitme A�amas�nda ]]> Her alanda hizmet ve yat�r�mlar�na devam eden Malatya B�y�k�ehir BelediyesiMalatya�ya yak���r modern ve g�n�m�z �artlar�nda ��rencilerin ihtiya�lar�nkar��layabilecek bir k�t�phane kazand�r�yor.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/millet-kutuphanesinde-calismalar-bitme-asamasinda_d5985.html Tue, 06-10-2022 12:41 EEST <![CDATA[ B�y�k�ehir G�venlik Ekipleri 7/24 Esas�na G�re �al��malar�n� S�rd�r�yor ]]> Malatya B�y�k�ehir BelediyesiZab�ta Daire Ba�kanl���na ba�l�al��malar�ny�r�ten G�venlik �ube M�d�rl��ekipleriB�y�k�ehir Belediyesi sorumluluk alanlar�nda olan B�y�k�ehir Hizmet Binasve �ehirlerarasOtob�s Terminali (MA�T�ile birlikte park bah�elerde ve hizmet binalar�nda vatanda�lar�n g�venli�ini sa�lamak i�in 7/24 �al��malar�ny�r�t�yor.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/buyuksehir-guvenlik-ekipleri-7-24-esasina-gore-calismalarini-surduruyor_d5984.html Tue, 06-10-2022 12:38 EEST <![CDATA[ �zalper Mahallesindeki �Ye�ilyurt �ocuk �enli�i� Yo�un �lgi Alt�nda D�zenlendi ]]> �zalper mahallesinde d�zenlenen Ye�ilyurt �ocuk �enli�inde g�n�llerince e�lenen �ocuklar�n heyecan�na ortak olan Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��nar�ocuk �enliklerimizin temel hedefi�ocuklar�m�z�n mutluhuzurlu ve g�zel bir hayat ya�amas�na f�rsat sunmakt�r.diye konu�tu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/ozalper-mahallesindeki-yesilyurt-cocuk-senligi-yogun-ilgi-altinda-duzenlendi_d5983.html Tue, 30-09-2022 16:24 EEST <![CDATA[ Sad�ko�lu�ndan Se�im Mesaj� ]]> Malatya Ticaret ve Sanayi Odas(MTSOBa�kanve Ba�kan AdayO�uzhan Ata Sad�ko�lu2 Ekim Pazar g�nyap�lacak se�im �ncesi bir mesaj yay�mlad�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/sadikoglundan-secim-mesaji_d5982.html Tue, 30-09-2022 16:22 EEST <![CDATA[ Ekmek ve Yemek Fabrikas� �n�aat� Tamamland� ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi taraf�ndan yakla��k 11 bin metrekare in�aat alan�na sahip olan ve b�lgeye hizmet edecek �ekilde planlanan ekmek ve yemek fabrikasin�aattamamland�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/ekmek-ve-yemek-fabrikasi-insaati-tamamlandi_d5981.html Tue, 30-09-2022 16:17 EEST <![CDATA[ �niversitelerde Huzur ve G�venin Artt�r�lmas� Toplant�s� Yap�ld� ]]> �limizde bulunan �niversiteler ve onlara ba�lY�ksekokullar�n sorunlar�n�n ve g�venli�inin g�r���ld���niversite G�venlik ve Koordinasyon Toplant�s Valilik toplantsalonunda Valisi Hulusi �ahin ba�kanl���nda ger�ekle�tirildi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/universitelerde-huzur-ve-guvenin-arttirilmasi-toplantisi-yapildi_d5980.html Tue, 30-09-2022 16:15 EEST <![CDATA[ Kaymakam U�urlu �le Belediye Ba�kan� ��nar, Gazi Mahallesindeki Metruk Ev Y�k�m�n� Takip Etti ]]> Ye�ilyurt �l�e KaymakamOsman U�urlu ile Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��narGazi Mahallesinde �evre ve insan sa�l���na zarar vermesinin yans�ra kent esteti�ini bozan ve tehlike arz eden iki katlmetruk evin y�k�m �al��malar�nyerinde takip ettiler.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/kaymakam-ugurlu-ile-belediye-baskani-cinar-gazi-mahallesindeki-metruk-ev-yikimini-takip-etti_d5979.html Tue, 30-09-2022 15:25 EEST <![CDATA[ G�mr�k Ka�a�� �r�nler Ele Ge�irildi ]]> Malatya KOM �ube M�d�rl��ekiplerince 5607 SKM kapsam�nda yap�lan �al��malarda 879.000 dal/adet bandrols�z makaron5.715 deste bandrols�z sigara sarma k���d 954 paket g�mr�k ka�a�bandrols�z sigara147 adet g�mr�k ka�a�elektronik sigara ve 100 adet g�mr�k ka�a�puro ele ge�irilmi 3 �ah�s hakk�nda tahkikata ba�lanm��t�r.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/gumruk-kacagi-urunler-ele-gecirildi_d5978.html Tue, 30-09-2022 14:55 EEST <![CDATA[ Vali �ahin Do�anyol ve P�t�rge �l�elerinde �ncelemelerde Bulundu ]]> Vali �ahinyat�r�mlar hakk�nda bilgi almak ve incelemelerde bulunmak �zere Do�anyol ve P�t�rge il�elerini ziyaret etti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/vali-sahin-doganyol-ve-puturge-ilcelerinde-incelemelerde-bulundu_d5977.html Tue, 30-09-2022 14:52 EEST <![CDATA[ Keskin, Yeniden Tesk Y�netiminde ]]> Malatya Esnaf ve Sanatkarlar OdalarBirli�i (MESOBBa�kan�evket KeskinT�rkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESKY�netim Kurulu �yeli�ine d�rd�nckez yeniden se�ildi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/keskin-yeniden-tesk-yonetiminde_d5976.html Tue, 30-09-2022 14:48 EEST <![CDATA[ Esnaflar Tso Ba�kan Aday� Ba�t�rke Se�imde Ba�ar�lar Diledi ]]> Malatya Ticaret ve Sanayi Odas(MTSO2 Ekim Pazar g�nsand��a gidiyorSe�im s�resi boyunca esnaflarla yak�n diyalog i�erisinde olan Ba�kan AdayAkif Ba�t�rkS�tmap�narve Malatya Park AVM esnaflarile bir araya geldiSorunlar�ndinledi ve desteklerini istedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/esnaflar-tso-baskan-adayi-basturk-e-secimde-basarilar-diledi_d5975.html Tue, 30-09-2022 14:46 EEST <![CDATA[ Can�m�z ve Mal�m�z Onlara Emanet ]]> Malatya Kent Konseyi Engelliler �al��ma Grubu ve 3 Aral�k Engelsiz Ya�am Derne�i i�birli�inde �tfaiye Haftasdolay�sile Malatya B�y�k�ehir Belediyesi �tfaiye Dairesi Ba�kanl����na bir ziyaret ger�ekle�tirildiDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/canimiz-ve-malimiz-onlara-emanet_d5974.html Tue, 30-09-2022 14:42 EEST <![CDATA[ Trafikte Yaya Bilincinin Olu�turulmas� Amac�yla Etkinlikler D�zenleniyor ]]> ��i�leri Bakanl��taraf�ndan �lke genelinde trafikte yaya �nceli�ine dikkat �ekmek ve s�r�cduyarl�l���nart�rmak amac�yla �Yayalara �ncelik duru�uhayata saygduru�uslogan�yla ba�lat�lan fark�ndal�k kampanyasMalatya�da da ger�ekle�tirildiDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/trafikte-yaya-bilincinin-olusturulmasi-amaciyla-etkinlikler-duzenleniyor_d5973.html Tue, 30-09-2022 14:40 EEST <![CDATA[ �klim De�i�ikli�inde Sera Gaz�n�n Etkileri Anlat�ld� ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi taraf�ndan haz�rl�klaryo�un bir �ekilde s�rd�r�len Sera GazEnvanteri ve �klim De�i�ikli�i Eylem Plan�al��malarkapsam�nda ��klim de�i�ikli�i ve Malatya �zerine etkilerikonulu bir seminer d�zenlediDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/iklim-degisikliginde-sera-gazinin-etkileri-anlatildi_d5972.html Tue, 30-09-2022 14:38 EEST <![CDATA[ Vali Hulusi �ahin, �l Emniyet M�d�rl���nde Brifing Ald� ]]> 02 Ekim 2022 Pazar g�nilimizde yap�lacak olan Malatya Ticaret ve Sanayi Odas(MTSOse�imi ile ilgili �l Emniyet M�d�rl��taraf�ndan al�nacak g�venlik tedbirleri hakk�nda �l Emniyet M�d�rErcan Da�devirenM�d�r Yard�mc�larve �ube M�d�rlerinin kat�l�m�yla �l Emniyet M�d�rl��toplantsalonunda Vali �ahin ba�kanl���nda toplantger�ekle�tirildi.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/vali-hulusi-sahin-il-emniyet-mudurlugunde-brifing-aldi_d5971.html Tue, 30-09-2022 14:36 EEST <![CDATA[ Sad�ko�lu, 2 Ekim�e Emin Ad�mlarla �lerliyor ]]> Malatya Ticaret ve Sanayi Odas(MTSOBa�kanve Ba�kan AdayO�uzhan Ata Sad�ko�luse�im �al��malarkapsam�nda ziyaretlerini s�rd�r�yor.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/sadikoglu-2-ekime-emin-adimlarla-ilerliyor_d5970.html Tue, 30-09-2022 14:35 EEST <![CDATA[ Kahramanmara� Valisi �mer Faruk Co�kun�dan Vali �ahin�e Ziyaret ]]> KahramanmaraValisi �mer Faruk Co�kun Vali Hulusi �ahin�i makam�nda ziyaret etti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/kahramanmaras-valisi-omer-faruk-coskundan-vali-sahine-ziyaret_d5969.html Tue, 28-09-2022 23:59 EEST <![CDATA[ Vali Hulusi �ahin�den Hay�rl� Olsun Ziyaretleri ]]> Vali �ahinCumhurba�kanl��Kararnamesi ile Turgut �zal �niversitesi Rekt�rl���ne atanan ProfDrRecep Bentli�yi ziyaret ederekyeni g�revinde ba�ar�lar diledi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/vali-hulusi-sahinden-hayirli-olsun-ziyaretleri_d5968.html Tue, 28-09-2022 23:54 EEST <![CDATA[ Mtso Ba�kan Aday� Akif Ba�t�rk, Emeksiz Caddesi Esnaflar�n� Ziyaret Etti ]]> Ba�t�rk�Malatya TSO�da Kad�n Meclis �yelerine �htiyac�m�z Var��Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/mtso-baskan-adayi-akif-basturk-emeksiz-caddesi-esnaflarini-ziyaret-etti_d5967.html Tue, 28-09-2022 23:53 EEST <![CDATA[ Maski�nin Hizmetlerine Tam Not ]]> MASKGenel M�d�rl��ALO 185 �a�rMerkezi taraf�ndan 7 bin ki�inin kat�l�mile memnuniyet anketi yap�ld�MASKGenel M�d�rMehmet Mert�Anketimize g�re vatanda�lar�m�z hizmet ve yat�r�mlar�m�zdan memnunHedefimiz y�zde 100 memnuniyeti sa�lamakt�rdedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/maskinin-hizmetlerine-tam-not_d5966.html Tue, 28-09-2022 23:50 EEST <![CDATA[ Ye�ilyurt Belediyesi �Cami Temizleme Ekipleri�, �l�edeki 170 Camiyi Ba�tan A�a��ya Temizliyor ]]> Ye�ilyurt Belediyesi Temizlik ��leri M�d�rl��b�nyesinde kurulan �Cami Temizleme Ekipleri vatanda�lar�n sa�l�klve huzurlu bir �ekilde ibadet edebilmeleri i�in d�zenli olarak camilerin ive d�mekanlar�n�n yans�ra abdesthanetuvalet ve lavabolarhijyenik olarak temizliyorYe�ilyurt Belediyesi Temizlik ��leri M�d�rl��b�nyesinde kurulan �Cami Temizleme Ekipleri vatanda�lar�n sa�l�klve huzurlu bir �ekilde ibadet edebilmeleri i�in d�zenli olarak camilerin ive d�mekanlar�n�n yans�ra abdesthanetuvalet ve lavabolarhijyenik olarak temizliyorDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurt-belediyesi-cami-temizleme-ekipleri-ilcedeki-170-camiyi-bastan-asagiya-temizliyor_d5965.html Tue, 28-09-2022 23:48 EEST <![CDATA[ Sad�ko�lu: �Se�imde Pusula Rengimiz Beyaz� ]]> Malatya Ticaret ve Sanayi OdasBa�kanve Ba�kan AdayO�uzhan Ata Sad�ko�luEski �ire Pazar Kasap Pazarve Kuyumcular �ar��sesnaflar�nziyaret etti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/sadikoglu-secimde-pusula-rengimiz-beyaz_d5964.html Tue, 28-09-2022 23:47 EEST <![CDATA[ Trafik Kazas�nda Hayat�n� Kaybeden Vatanda�lar�m�z ��in Cenaze Merasimi D�zenlendi ]]> 25.09.2022 tarihinde Kayseri- Malatya karayolunun Ak�adail�esi MuratlMahallesi Do�anlar mevkiinde Malatya y�n�nde seyir halinde olanhafif ticari araile kar�y�nden gelen kamyonun �arp��massonucu meydana gelen kazada hayat�nkaybeden vatanda�lar�m�z i�in Konak Su Mahallesi Merkez Camiinde cenaze merasimi d�zenlendi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/trafik-kazasinda-hayatini-kaybeden-vatandaslarimiz-icin-cenaze-merasimi-duzenlendi_d5963.html Tue, 28-09-2022 23:45 EEST <![CDATA[ �l Milli E�itim M�d�rl��� Proje Tan�t�m Toplant�s� Yap�ld� ]]> �l Milli E�itim M�d�rl����n�n 2022-2023 E�itim ��retim Y�li�erisinde hayata ge�irmeyi planlad��44 projenin tan�t�m�l Kongre ve K�lt�r Merkezinde d�zenlenen programla yap�ld�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/il-milli-egitim-mudurlugu-proje-tanitim-toplantisi-yapildi_d5962.html Tue, 28-09-2022 23:42 EEST <![CDATA[ Ba�kan G�rkan Kent Meydan�nda �ncelemelerde Bulundu ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkan beraberinde Malatya Valisi Hulusi �ahin ile birlikte resmi t�renlerde �ehir merkezinde olu�an trafik s�k�nt�lar�nortadan kald�rmak amac�yla Malatyaya kazand�r�lacak olan meydan ve t�ren alan�nda incelemelerde bulunduDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/baskan-gurkan-kent-meydaninda-incelemelerde-bulundu_d5961.html Tue, 28-09-2022 23:39 EEST <![CDATA[ �ehit P. �t�m. Serkan Erku� ��in Mevlit Okutuldu ]]> Kuzey Irak�ta Pen�e-Kilit Operasyonu b�lgesinde 23.09 2022 tarihinde b�l�cter�r �rg�tunsurlarile ��kan �at��ma sonucu �ehit d��en P�t�mSerkan Erkui�in Mevlit okutulduDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/sehit-p-utgm-serkan-erkus-icin-mevlit-okutuldu_d5960.html Tue, 28-09-2022 23:37 EEST <![CDATA[ Esnaflardan Mtso Aday� Ba�t�rk�E �Sizin Yan�n�zday�z� Mesaj� ]]> Malatya Ticaret ve Sanayi Odas(MTSOba�kanl�k se�imlerine say�lg�nler kala TSO Ba�kan AdayAkif Ba�t�rkEsnaf ziyaretlerine h�z verdiT�m esnaflargezmeye gayret g�steren Ba�t�rkesnaflardan tam destek mesajlarald�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/esnaflardan-mtso-adayi-basturke-sizin-yaninizdayiz-mesaji_d5959.html Tue, 28-09-2022 23:35 EEST <![CDATA[ D�nya K�lt�rleri Festivalinde �Arslantepe� Temas� Vurguland� ]]> 30 �lkenin Ankara B�y�kel�ilerinin kat�l�m�ylaD�nya K�lt�r Festivali a��l�t�reni ger�ekle�tirildi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/dunya-kulturleri-festivalinde-arslantepe-temasi-vurgulandi_d5958.html Tue, 28-09-2022 23:33 EEST <![CDATA[ Sad�ko�lu: ��yelerimizin Menfaati I�in Elimizi De�il, G�vdemizi Ta�in Altina Koyduk� ]]> Malatya Ticaret ve Sanayi Odas(MTSOBa�kanve Ba�kan AdayO�uzhan Ata Sad�ko�luMA�T Yeni K�y Garajve Do�u Garajesnaflar�nziyaret etti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/sadikoglu-uyelerimizin-menfaati-icin-elimizi-degil-govdemizi-tasin-altina-koyduk-_d5957.html Tue, 28-09-2022 23:31 EEST <![CDATA[ Ye�ilyurt Belediyesi, Cumhuriyet �rnekk�y��n Ya�am Seviyesini Y�kseltiyor ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��nar�Ye�ilyurt�umuzun d�rt bir tarafyeni yat�r�mlarla daha cazip hale gelirkenCumhuriyet �rnekk�y mahallemizinde ya�am seviyesini y�kselten yat�r�mlar�m�zteker teker hem�ehrilerimizle bulu�turuyoruz.diye konu�tu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurt-belediyesi-cumhuriyet-ornekkoyun-yasam-seviyesini-yukseltiyor_d5956.html Tue, 28-09-2022 23:28 EEST <![CDATA[ G�rkan B�y�kbo�az� & Ba��ren Grup Yolunda �ncelemelerde Bulundu ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkan Kuluncak �l�esi s�n�rlari�erisinde bulunan B�y�kbo�azmahallesi ile Ba��ren Mahallesi grup yolunda incelemelerde bulundu.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/gurkan-biyikbogazi-basoren-grup-yolunda-incelemelerde-bulundu_d5955.html Tue, 28-09-2022 23:26 EEST <![CDATA[ �tfaiye Te�kilat�ndan Ba�kan G�rkan�a Ziyaret ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkan�tfaiye Haftasnedeniyle B�y�k�ehir Belediyesi �tfaiye Te�kilat�nmakam�nda a��layarakg�stermiolduklargayret ve �abalar�ndan dolaytebrik etti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/itfaiye-teskilatindan-baskan-gurkana-ziyaret_d5954.html Tue, 28-09-2022 23:25 EEST <![CDATA[ Ye�ilyurt Belediye Stand� 5.Geleneksel Malatya Tan�t�m G�nlerinde Yo�un �lgi G�rd� ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��nar�stanbul Yenikap��da d�zenlenen 5.Geleneksel Malatya Tan�t�m G�nlerinde misafir etti�imiz t�m ziyaret�ilerimizi en g�zel �ekilde a��rlayarakMalatya ve Ye�ilyurt�un tan�t�m�nba�ar�lbir �ekilde yerine getirdik.diye konu�tu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurt-belediye-standi-5-geleneksel-malatya-tanitim-gunlerinde-yogun-ilgi-gordu_d5953.html Tue, 28-09-2022 23:22 EEST <![CDATA[ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan� Derya Yan�k Malatya�da ]]> Aile ve Sosyal Hizmetler BakanDerya Yan�k bir dizi incelemelerde bulunmak �zere ilimizi ziyaret etti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakani-derya-yanik-malatyada_d5952.html Tue, 28-09-2022 23:21 EEST <![CDATA[ �ehit P. �t�m. Serkan Erku� Dualarla U�urland� ]]> Kuzey Irak�ta Pen�e-Kilit Operasyonu b�lgesinde 23.09 2022 tarihinde b�l�cter�r �rg�tunsurlarile ��kan �at��ma sonucu �ehit d��en P�t�mSerkan Erkui�in cenaze t�reni d�zenlendi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/sehit-p-utgm-serkan-erkus-dualarla-ugurlandi_d5951.html Tue, 28-09-2022 23:18 EEST <![CDATA[ Mtso Ba�kan Aday� Akif Ba�t�rk�ten Esnaf Ziyareti ]]> Malatya Ticaret Ve Sanayi Odas(MTSOBa�kan AdayAkif Ba�t�rkYe�iltepe Sanayi B�lgesinde yapfirmalar�yla bir araya geldiBurada konu�an Akif Ba�t�rkBiz siyasi ��karlarla hareket etmiyoruz dedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/-mtso-baskan-adayi-akif-basturkten-esnaf-ziyareti_d5950.html Tue, 28-09-2022 23:16 EEST <![CDATA[ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan� Derya Yan�k Ba�kan G�rkan� Ziyaret Etti ]]> Baztemasziyaret ve incelemelerde bulunmak �zere Malatya�ya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler BakanDerya Yan�kMalatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSalahattin G�rkan�ziyaret ettiDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakani-derya-yanik-baskan-gurkan-i-ziyaret-etti_d5949.html Tue, 28-09-2022 23:14 EEST <![CDATA[ 17 Bin �stihdam Sad�ko�lu�na �d�l Getirdi ]]> G�rev s�resi boyunca Malatya�daki istihdam say�s�n�n artmasi�in nitelikli yat�r�mc�lardavet eden ve 4 y�lda 17 bin ek istihdam alanlarolu�mas�nsa�layan Malatya TSO Ba�kanO�uzhan Ata Sad�ko�lu�naAlt�n Kay�s�d�l t�reninde ��reten Malatya �zel �d�l�verildi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/17-bin-istihdam-sadikogluna-odul-getirdi_d5948.html Tue, 24-09-2022 13:09 EEST <![CDATA[ Akp�nar Esnaf� �Sad�ko�lu� Diyor ]]> Malatya Ticaret ve Sanayi Odas(MTSOBa�kanve Ba�kan AdayO�uzhan Ata Sad�ko�luAkp�nar esnaf�nziyaret etti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/akpinar-esnafi-sadikoglu-diyor_d5947.html Tue, 24-09-2022 13:07 EEST <![CDATA[ Malatya Tan�t�m G�nleri Devam Ediyor ]]> �stanbul Yenikap��da d�zenlenen �Arslantepe�den Yeditepe�ye Malatya Tan�t�m G�nleri standlar�naa��ld��ilk andan itibaren vatanda�lar yo�un ilgi g�steriyor.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/malatya-tanitim-gunleri-devam-ediyor_d5946.html Tue, 24-09-2022 13:02 EEST <![CDATA[ Esnaflardan Mtso Ba�kan Aday� Ba�t�rk�e Tam Destek ]]> Malatya Ticaret ve Sanayi Odas(MTSOBa�kan AdayAkif Ba�t�rkAkp�nar Arslantepe caddesi ve Dabakhane mahallelerini ziyaret ettiBurada esnaflar�n yo�un ilgisi ile kar��lanan Ba�t�rkel birli�i ile ��z�m �reteceklerini s�ylerkenesnaflarda sorunlar�n ��z�m�n�n Akif Ba�t�rk�te oldu�unu s�yledi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/esnaflardan-mtso-baskan-adayi-basturke-tam-destek_d5945.html Tue, 24-09-2022 13:00 EEST <![CDATA[ 5. Geleneksel �stanbul�da Malatya Tan�t�m G�nlerinin Resmi A��l��� Yap�ld� ]]> 5Geleneksel �stanbul�da Malatya Tan�t�m G�nlerinin resmi a��l�� 22 Eyl�l 2022 Per�embe g�n�stanbul Yenikap��da d�zenlenen t�renle start ald�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/5-geleneksel-istanbulda-malatya-tanitim-gunlerinin-resmi-acilisi-yapildi_d5944.html Tue, 24-09-2022 12:58 EEST <![CDATA[ Ye�ilyurt�un B�t�n G�zellikleri �stanbul�daki 5.Geleneksel Malatya Tan�t�m G�nlerine Ta��nd� ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��nar�stanbul Yenikap��da ba�layan 5.Geleneksel Malatya Tan�t�m G�nlerindeYe�ilyurt�un tarihik�lt�rve yemeklerinin yans�ra son d�nemlerde hayata ge�en dev yat�r�mlarve projeleri gelen ziyaret�ilere t�m boyutlar�yla tan�tt�klar�ns�yledi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurtun-butun-guzellikleri-istanbuldaki-5-geleneksel-malatya-tanitim-gunlerine-tasindi_d5943.html Tue, 24-09-2022 12:29 EEST <![CDATA[ Chp�Li A�baba�Dan Ba�t�rk��n Se�im B�rosuna Ziyaret ]]> Cumhuriyet Halk Partisi (CHPMalatya Milletvekili Veli A�babaMTSO Ba�kan AdayAkif Ba�t�rk�ziyaret etti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/chpli-agbabadan-basturkun-secim-burosuna-ziyaret_d5942.html Tue, 22-09-2022 21:46 EEST <![CDATA[ Kad�n STK�lar �le �sti�are Toplant�s� ]]> Malatya Kent Konseyi Kad�n Meclisi organizasyonunda kad�n STK temsilcilerinin kat�ld��bir isti�are toplant�sd�zenlendi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/kadin-stklar-ile-istisare-toplantisi_d5941.html Tue, 22-09-2022 21:44 EEST <![CDATA[ Ye�ilyurt Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftas�n� Dolu Dolu Ge�irdi ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��narAvrupa Hareketlilik Haftasdolay�s�yla Cumhuriyet �rnekk�y�de d�zenlenen etkinlikte ��rencilerle birlikte voleybol oynarken162 sporcunun kat�l�m�yla d�zenlenen 2.Ayak Tenisi Turnuvas�nda dereceye girenlerin �d�llerini takdim etti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurt-belediyesi-avrupa-hareketlilik-haftasini-dolu-dolu-gecirdi_d5940.html Tue, 22-09-2022 00:26 EEST <![CDATA[ �ire Pazar� Esnaf� Ba�t�rk�� Ba�r�na Bast� ]]> Malatya Ticaret ve Sanayi Odas(MTSOBa�kan AdayAkif Ba�t�rk�ire Pazar�nziyaret etti�ire pazar�nda Ba�t�rk�e ilgi yo�undu.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/sire-pazari-esnafi-basturku-bagrina-basti_d5939.html Tue, 22-09-2022 00:23 EEST <![CDATA[ G�rkan Kapal� �ar�� Esnaf�yla Bir Araya Geldi ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkan Kapal�ar�esnafile kahvalt�da bir araya geldi�ar�esnaf�n�n istek ve taleplerini dinleyen Ba�kan G�rkan Malatya�n�n eski esnaf k�lt�r�nburada ya�anm��l���nve ya�at�ld���ng�rd�mdedi.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/gurkan-kapali-carsi-esnafiyla-bir-araya-geldi_d5938.html Tue, 22-09-2022 00:20 EEST <![CDATA[ ��nar, �ehit Ve Gazi Yak�nlar� �le Gazilerle Bir Araya Geldi ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��nar19 Eyl�l Gaziler G�n��n�n 101�inci y�ld�n�mdolay�s�ylaEmniyet Te�kilatVazife Malulve �ehit Aileleri Yard�mla�ma Vakf Gaziler ve �ehit Aileleri Vakf Harp MalulGaziler �ehit Dul ve Yetimleri Derne�i ile T�rkiye Muharip Gaziler Derne�i Malatya �ube Ba�kanl���nziyaret etti.��Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/cinar-sehit-ve-gazi-yakinlari-ile-gazilerle-bir-araya-geldi-_d5937.html Tue, 22-09-2022 00:18 EEST <![CDATA[ Ba�kan Sad�ko�lu: ��nceli�imiz �yelerimiz� ]]> Oda �yelerinin ive i�lemlerinin daha h�zlbir �ekilde y�r�t�lmesi i�in Malatya TSO hizmet birimlerinin yenilendi�ini belirten Malatya TSO Ba�kanO�uzhan Ata Sad�ko�lu�T�m �al��malar�m�zda odak noktam�z olan �yelerimizin daha h�zl �effaf ve kaliteli hizmet alabilmeleri i�in hizmet birimlerimizi ba�tan a�a�yeniledikdedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/baskan-sadikoglu-onceligimiz-uyelerimiz_d5936.html Tue, 22-09-2022 00:17 EEST <![CDATA[ S�tl�ce�li Kad�nlar, �S�z Kad�nlar�m�zda, Ye�ilyurt�ta Kad�nlar�m�z� Dinliyoruz� Program�nda Taleplerini �lettiler ]]> Ye�ilyurt Belediyesi Kad�n ve Aile Hizmetleri M�d�rl���n�n il�edeki kad�nlar�n talep ve isteklerini yerinde ��renmek amac�yla ba�latt��S�z Kad�nlar�m�zdaYe�ilyurt�ta Kad�nlar�m�zDinliyoruzprojesi kapsam�nda S�tl�ce mahallesinde ger�ekle�en etkinli�e kat�lan kad�nlartalep ve isteklerini yetkililere ilettilerProgramda ��i�leri Bakanl��Kad�n Acil Destek uygulamas��(KADESbilgilendirmesi de yap�ld�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/sutluceli-kadinlar-soz-kadinlarimizda-yesilyurtta-kadinlarimizi-dinliyoruz-programinda-taleplerini-ilettiler_d5935.html Tue, 20-09-2022 20:08 EEST <![CDATA[ D�nya Otomobilsiz Ya�am G�n� Fark�ndal��� ]]> Malatya Kent Konseyi Bisiklet �al��ma Grubu ile Malatya Bisiklet ve Do�a SporlarKul�bDerne�i �D�nya Otomobilsiz Ya�am G�n�kapsam�nda �ehirde fark�ndal�k olu�turmak ad�na 40 bisiklet�inin kat�ld��bir bisiklet turu d�zenledi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/dunya-otomobilsiz-yasam-gunu-farkindaligi_d5934.html Tue, 20-09-2022 20:01 EEST <![CDATA[ Mtso Ba�kan Aday� Ba�t�rk, K���k Sanayi Sitesi Esnaf� �le Bir Araya Geldi ]]> Malatya Ticaret Ve Sanayi Odas(MTSOBa�kan AdayAkif Ba�t�rk�k���k sanayi sitesi esnafile bir araya geldi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/mtso-baskan-adayi-basturk-kucuk-sanayi-sitesi-esnafi-ile-bir-araya-geldi_d5933.html Tue, 20-09-2022 20:00 EEST <![CDATA[ B�y�k�ehir Belediye Meclisi Eyl�l Ay� Toplant�lar� Sona Erdi ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Meclisi Eyl�l aylVbirle�imiB�y�k�ehir Belediyesi Meclis Ba�kan Vekili Selim Pilten Ba�kanl���nda 20 Eyl�l Salg�nsaat 14.00�de B�y�k�ehir Belediyesi Meclis Salonu�nda ger�ekle�tirildiDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/buyuksehir-belediye-meclisi-eylul-ayi-toplantilari-sona-erdi_d5932.html Tue, 20-09-2022 19:58 EEST <![CDATA[ Malatya�daki Bask�resim Sergisi T�rkiye�ye �rnek Al�nmal� ]]> UluslararasMelita�dan Malatya�ya Arslantepe Bulu�maskapsam�nda Ta�horan K�lt�r ve Sanat Merkezi�nde 3 �lke ve 12 �niversitenin kat�l�m�yla a��l��ger�ekle�en T�rkiye�de �a�daResim sergisi �Arslantepe Bulu�mas�ve Bask�resim Workshop etkinli�i akademisyenler taraf�ndan takdirle kar��land�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/malatyadaki-baskiresim-sergisi-turkiyeye-ornek-alinmali_d5931.html Tue, 20-09-2022 19:57 EEST <![CDATA[ T�rkiye�nin En B�y�k Bask�resim Sergisi�ne Yo�un �lgi ]]> UluslararasMelita�dan Malatya�ya Arslantepe Bulu�maskapsam�nda Ta�horan K�lt�r ve Sanat Merkezi�nde T�rkiye�de �a�daResim sergisi �Arslantepe Bulu�mas�ve Bask�resim Workshop d�zenlenen t�renle a��ld�.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/turkiyenin-en-buyuk-baskiresim-sergisine-yogun-ilgi_d5930.html Tue, 20-09-2022 19:54 EEST <![CDATA[ 30 Kreasyondan Olu�an Tarihin Dokusunda Arslantepe 4 Defilesi Sergilendi ]]> Malatya�n�n fethinin 921y�ld�n�mve Melita�dan Malatya�ya Arslantepe Bulu�maskapsam�nda �Tarihin Dokusunda Arslantepe 4 Defilesi�Kongre ve Fuar Merkezinde g�rkemli bir programla yap�ld�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/30-kreasyondan-olusan-tarihin-dokusunda-arslantepe-4-defilesi-sergilendi_d5929.html Tue, 20-09-2022 19:53 EEST <![CDATA[ Zirai �la� Sat��� Yapan Firmalar, �Ba�kan Sad�ko�lu, Her Zor G�n�m�zde Yan�m�zda Oldu� Dediler ]]> Malatya Ticaret ve Sanayi OdasBa�kan(MTSOve Ba�kan AdayO�uzhan Ata Sad�ko�luzirai ilasat��yapan firmalarziyaret etti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/zirai-ilac-satisi-yapan-firmalar-baskan-sadikoglu-her-zor-gunumuzde-yanimizda-oldu-dediler_d5928.html Tue, 20-09-2022 19:51 EEST <![CDATA[ Narkotikten 3 Ayr� Operasyon ]]> Malatya �l Emniyet M�d�rl��narkotik ekiplerince uyu�turucu ile m�cadele kapsam�nda yap�lan 3 ayrsokak �al��mas�nda;Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/narkotik-ten-3-ayri-operasyon_d5927.html Tue, 20-09-2022 19:48 EEST <![CDATA[ Malatya Ticaret Borsas��nda Se�im Heyecan� Ya�an�yor ]]> Malatya Ticaret Borsas(MTBmeslek komitesi ve meclis �yelerinin belirlenece�i se�im1 Ekim 2022 Cumartesi g�n Malatya Ticaret Borsasbinas�nda yap�lacak.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/malatya-ticaret-borsasinda-secim-heyecani-yasaniyor_d5926.html Tue, 20-09-2022 19:47 EEST <![CDATA[ ��nar, Ku�do�an Mahallesindeki Kilit Ta�� �al��malar�n� �nceledi ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��narKu�do�an mahallemizin sosyal ya�am seviyesini art�rmak ad�na s�rd�rd���m�z yol a�ma�evre d�zenleme ve kilit ta�d��eme �al��malar�m�zla bu g�zel mahallemizde ya�ayan k�ymetli hem�ehrilerimize temiz ve d�zenli alanlar sunuyoruz.�eklinde konu�tu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/cinar-kusdogan-mahallesindeki-kilit-tasi-calismalarini-inceledi_d5925.html Tue, 19-09-2022 19:44 EEST <![CDATA[ 19 Eyl�l Gaziler G�n� Etkinlikleri D�zenlendi ]]> 19 Eyl�l Gaziler G�n�e�itli etkinliklerle kutland�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/19-eylul-gaziler-gunu-etkinlikleri-duzenlendi-_d5924.html Tue, 19-09-2022 15:43 EEST <![CDATA[ Malatyadan Arslantepeye Pedal �evirdiler ]]> �2UluslararasMelita�dan Malatya�ya K�lt�rSanatTarihArkeolojiTurizmGastronomi ve Moda G�nlerikapsam�nda Malatya Kent Konseyi Bisiklet �al��ma Grubu g�n�ll�yeleri Arslantepe�ye bisiklet turu d�zenlediler.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/malatya-dan-arslantepe-ye-pedal-cevirdiler_d5923.html Tue, 19-09-2022 15:41 EEST <![CDATA[ Ba�kan Sad�ko�lu: �Her Bir �yemiz Bizim ��in K�ymetli� ]]> 2018 y�l�nda 6 bin 600 olan �ye say�s�n�n y�zde 50 artarak 9 bin 600�e y�kseldi�ini belirten Malatya TSO Ba�kanve Ba�kan AdayO�uzhan Ata Sad�ko�lu��limiz ekonomisinin b�y�mesi ad�na att���m�z g��lad�mlar odam�za olan g�veni de artt�rd�Hedefimiz 10 bin �ye say�s�nge�erek�retimistihdam ve kalk�nmadaki ba�ar�m�zta�land�rmakt�rdedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/baskan-sadikoglu-her-bir-uyemiz-bizim-icin-kiymetli_d5922.html Tue, 19-09-2022 15:39 EEST <![CDATA[ G�rkan Yaz�handa �ncelemelerde Bulundu ]]> Yaz�han Hamidiye Mahallesi�nde yap�lan altyap yol ve kilit ta��al��malar�nyerinde inceleyen Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkanmahalle sakinleriyle de isti�arelerde bulundu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/gurkan-yazihan-da-incelemelerde-bulundu_d5921.html Tue, 19-09-2022 15:09 EEST <![CDATA[ Mtso Ba�kan Aday� Ba�t�rk�den Galericiler Sitesine Ziyaret ]]> Malatya Ticaret ve Sanayi Odas(MTSOBa�kan AdayAkif Ba�t�rkYak�nca ve Ye�iltepe Galericiler Sitesi esnaflar�nziyaret etti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/mtso-baskan-adayi-basturkden-galericiler-sitesine-ziyaret_d5920.html Tue, 19-09-2022 14:51 EEST <![CDATA[ B�y�k�ehir Belediye Meclisi Eyl�l Ay� III. Birle�imi Yap�ld� ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Meclisi Eyl�l aylllbirle�imiB�y�k�ehir Belediyesi Meclis Ba�kan Vekili Selim Pilten Ba�kanl���nda 19 Eyl�l Pazartesi g�nsaat 14.00�de B�y�k�ehir Belediyesi Meclis Salonu�nda ger�ekle�tirildi.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/buyuksehir-belediye-meclisi-eylul-ayi-iii-birlesimi-yapildi_d5919.html Tue, 19-09-2022 14:00 EEST <![CDATA[ Ba�kan G�rkan, 4. Yak�nca Birlik ve Beraberlik �enli�ine Kat�ld� ]]> Malatya Yerel Dernekler Federasyonu (MA-DEFtaraf�ndan organize edilen 4Yak�nca Birlik ve Beraberlik �enli�i yap�ld�.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/baskan-gurkan-4-yakinca-birlik-ve-beraberlik-senligine-katildi_d5918.html Tue, 19-09-2022 13:58 EEST <![CDATA[ �Gastronomi Workshop� Y�resel Yemek Ve �r�nler S�mer Park�ta Sergilendi ]]> Melitadan Malatyaya K�lt�r ve Sanat G�nleri Arslantepe Bulu�malarkapsam�nda Malatya B�y�k�ehir Belediyesi taraf�ndan organize edilen yurt d���ndanAzerbaycan�zbekistanEndonezya ve 13 il�e kad�n kooperatiflerinin de kat�ld��Gastronomi WorkshopS�mer Park�ta bulunan Y�resel �r�nler Pazar�n�n bulundu�u alanda ger�ekle�tirildi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/gastronomi-workshop-yoresel-yemek-ve-urunler-sumer-parkta-sergilendi_d5917.html Tue, 19-09-2022 12:31 EEST <![CDATA[ Ye�ilyurt Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftas� Kapsam�nda Do�a Y�r�y��� D�zenledi ]]> Ye�ilyurt Belediyesivatanda�larsa�l�klya�ama te�vik etmek i�in�Avrupa Hareketlilik Haftasetkinlikleri kapsam�ndaYe�ilyurt�un tabiat harikasb�lgelerinden ��rm�ht��da do�a y�r�y��d�zenledi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurt-belediyesi-avrupa-hareketlilik-haftasi-kapsaminda-doga-yuruyusu-duzenledi_d5916.html Tue, 19-09-2022 12:29 EEST <![CDATA[ Bandrols�z Makaron Ele Ge�irildi ]]> KOM �ube M�d�rl��Ekiplerince 5607 SKM kapsam�nda yap�lan �al��malarda Batilerinden Do�u ilerine bandrols�z sahte makaron g�t�r�lece�i bilgisinin al�nmas�zerine bahse konu malzemenin bulundu�u kamyon s�rguygulama noktas�nda takibe al�narak kontrollbir �ekilde durdurulmu ara�ta yap�lan kontrollerde 7.340.000 (Yedi milyon ��y�z k�rkbinadet/dal m�kerrer bandrollmakaron oldu�u tespit edilmi konu ile ilgili yasal i�lem ba�lat�lm��t�rDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/bandrolsuz-makaron-ele-gecirildi_d5915.html Tue, 19-09-2022 12:27 EEST <![CDATA[ Akademisyenlerden Arslantepe Bulu�malar�na �vg� ]]> Malatya�n�n fethinin 921�inci y�l d�n�mkutlamalar�yla birlikte 17-20 Eyl�l tarihleri aras�nda 2�ncisi d�zenlenen UluslararasMelita�dan Malatya�ya Arslantepe Bulu�masetkinlikleri kapsam�nda Malatya B�y�k�ehir Belediyesi Sanat Merkezinde Karma Sergi ve Foto Akademi Sergisinin a��l��yap�ld�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/akademisyenlerden-arslantepe-bulusmalarina-ovgu_d5914.html Tue, 19-09-2022 12:26 EEST <![CDATA[ ��nar, Suluk�y Mahallesindeki Yol Yenileme Hizmetlerini �nceledi ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��nar�Tar�m ve hayvanc�l�kla u�ra�an �al��kan hem�ehrilerimizin ya�ad�� verimli tar�m arazilerine sahip Suluk�y mahallemizin ula��m a��nba�tan a�a��ya yenileyerekb�lgeye ula��mdaha sa�l�klve g�venli hale getiriyoruz.diye konu�tu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/cinar-sulukoy-mahallesindeki-yol-yenileme-hizmetlerini-inceledi_d5913.html Tue, 19-09-2022 12:22 EEST <![CDATA[ Mtso Ba�kan Aday� Akif Ba�t�rk, Sanayicilerle Bir Araya Geldi ]]> Ba�t�rk ��km�oldu�umuz bu yolda amac�m�z Malatya�ya hizmet etmekBizler y�llarca kendi �abam�zla iyi k�tbir konuma geldikMakam ve mevki pe�inde de�iliz dedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/mtso-baskan-adayi-akif-basturk-sanayicilerle-bir-araya-geldi_d5912.html Tue, 19-09-2022 12:20 EEST <![CDATA[ Bat� Kollekt�r� Kas�m�da Faaliyete Ge�ecek ]]> BatKollekt�rve kanalizasyon hatt�al��malar�nyerinde inceleyen MASKGenel M�d�rMehmet Mert�Zorlu yolculu�umuz devam ediyorBatKollekt�rhatt�m�zKas�m ayi�inde bitirerekBeylerderesini at�klardan kurtaraca��zdedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/bati-kollektoru-kasimda-faaliyete-gececek_d5911.html Tue, 19-09-2022 12:19 EEST <![CDATA[ Gazi Derneklerinden Ba�kan G�rkan�a Ziyaret ]]> 19 Eyl�l Gaziler G�nve HaftasnedeniyleMalatya Gazi Dernekleri Ba�kanlarB�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkan�makam�nda ziyaret ettiler.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/gazi-derneklerinden-baskan-gurkana-ziyaret_d5910.html Tue, 19-09-2022 12:16 EEST <![CDATA[ G�rkan�dan 19 Eyl�l Gaziler G�n� Mesaj� ]]> 19 Eyl�l Gaziler G�ndolay�s�yla bir mesaj yay�nlayan Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkant�m �ehit ve Gazileri minnetle and�klar�ns�yledi.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/gurkandan-19-eylul-gaziler-gunu-mesaji_d5909.html Tue, 19-09-2022 12:14 EEST <![CDATA[ Mtso Ba�kan Aday� Akif Ba�t�rk, Sanayicilerle Bir Araya Geldi ]]> Ba�t�rk ��km�oldu�umuz bu yolda amac�m�z Malatya�ya hizmet etmekBizler y�llarca kendi �abam�zla iyi k�tbir konuma geldikMakam ve mevki pe�inde de�iliz dedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/mtso-baskan-adayi-akif-basturk-sanayicilerle-bir-araya-geldi_d5908.html Tue, 19-09-2022 12:12 EEST <![CDATA[ �ehit P. Uzm. �v�. Halil Ko� i�in Mevlit Okutuldu ]]> Kuzey Irak�ta ter�ristlere y�nelik d�zenlenen Pen�e-Kilit Operasyonu�b�lgesinde 03.08.2022 tarihinde el yap�mpatlay�c�n�n infilak etmesi sonucu a��r yaralanarak 08.08.2022 tarihinde �ehit olan PUzm�v�Halil Koi�in Mevlit okutuldu.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/sehit-p-uzm-cvs-halil-koc-icin-mevlit-okutuldu_d5907.html Tue, 19-09-2022 12:08 EEST <![CDATA[ Uluslararas� Melita�dan Malatya�ya Arslantepe Bulu�mas� d�zenlenen etkinliklerle devam ediyor ]]> Malatya�n�n fethinin 921�inci y�l d�n�mkutlamalar�yla birlikte 17-20 Eyl�l tarihleri aras�nda 2�ncisi d�zenlenen UluslararasMelita�dan Malatya�ya K�lt�rSanatTarihArkeolojiTurizmGastronomi ve Moda G�nleri etkinlikleri kapsam�nda Malatya B�y�k�ehir Belediyesi MABESEM �n�ndeki alanda Workshoplar a��l���n�n ard�ndan 15 Temmuz Millet Meydan�nda da Arslantepe UNESCO S�reci ve Tan�t�m Sergisi�l�e K�lt�r Varl�klarve El Eme�i G�z Nuru Sergilerinin a��l��ger�ekle�tirildi.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/uluslararasi-melitadan-malatyaya-arslantepe-bulusmasi-duzenlenen-etkinliklerle-devam-ediyor_d5906.html Tue, 19-09-2022 12:07 EEST <![CDATA[ �ire Pazar� Esnaf�, �O�uzhan Ba�kan Bizim Sesimiz Oldu� Dedi ]]> Malatya Ticaret ve Sanayi Odas(MTSOBa�kanve Ba�kan AdayO�uzhan Ata Sad�ko�lu�ire Pazar�nziyaret ederek esnaflar ve kay�s�reticileriyle bir araya geldi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/sire-pazari-esnafi-oguzhan-baskan-bizim-sesimiz-oldu-dedi_d5905.html Tue, 19-09-2022 12:05 EEST <![CDATA[ Malatya�n�n fethinin 921. Y�ld�n�m� ve 2. Uluslararas� Melita�dan Malatya�ya Arslantepe Bulu�mas� Ba�lad� ]]> Malatya�n�n fethinin 921�inci y�l d�n�mkutlamalar�yla birlikte 17-20 Eyl�l tarihleri aras�nda 2�ncisi d�zenlenen UluslararasMelita�dan Malatya�ya K�lt�rSanatTarihArkeolojiTurizmGastronomi ve Moda G�nleri etkinliklerinin a��l�programger�ekle�tirildi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/malatyanin-fethinin-921-yildonumu-ve-2-uluslararasi-melitadan-malatyaya-arslantepe-bulusmasi-basladi_d5904.html Tue, 19-09-2022 11:59 EEST <![CDATA[ Mtso Ba�kan Aday� Ba�t�rk�e Destek Her Ge�en G�n Art�yor ]]> 2 Ekim Pazar g�nyap�lacak Malatya Ticaret ve Sanayi Odas(MTSOse�imlerinde Ba�kan Adayolan Akif Ba�t�rkse�im �al��malarkapsam�nda �n�nKapal�ar��sesnaf�nziyaret ederek isti�arelerde bulunduEsnaflar�n yo�un ilgisi ile kar��lanan Ba�t�rkMalatya�n�n her alanda b�y�mesi ad�na ekip ruhu ile �al��acaklar�ns�yledi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/mtso-baskan-adayi-basturke-destek-her-gecen-gun-artiyor_d5903.html Tue, 19-09-2022 11:52 EEST <![CDATA[ ��nar, Huzurevi Sakinlerinin �Bocce Sahas�� Talebini Yerine Getirdi ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��nar�Huzurevimizde kalan de�erli b�y�klerimizin talep ettikleri Bocce Saham�ztamamlayarak hizmete sundukh�y�rlu�urlu olsun.diye konu�tu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/cinar-huzurevi-sakinlerinin-bocce-sahasi-talebini-yerine-getirdi_d5902.html Tue, 16-09-2022 23:17 EEST <![CDATA[ Uluslararas� Malatya Gastronomi ve Turizm Kongresi Ba�lad� ]]> Malatya B�y�k�ehir BelediyesiMalatya GastronomiTan�t�m ve Turizm Derne�i (MAGTADve �ktisadi Kalk�nma ve Sosyal Ara�t�rmalar Enstit�s(�KSADi�birli�iyle �g�n s�recek olan UluslararasMalatya Gastronomi ve Turizm Kongresi ba�lad�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/uluslararasi-malatya-gastronomi-ve-turizm-kongresi-basladi_d5901.html Tue, 16-09-2022 23:11 EEST <![CDATA[ Vali Hulusi �ahin Gaziler G�n� M�nasebetiyle Gaziler Onuruna Verilen Kahvalt� Program�na Kat�ld� ]]> 19 Eyl�l Gaziler G�nm�nasebetiyle Malatya �l Emniyet M�d�rl���nce Gazilerimizin kat�l�m�yla Polisevinde kahvaltprogramd�zenlendi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/vali-hulusi-sahin-gaziler-gunu-munasebetiyle-gaziler-onuruna-verilen-kahvalti-programina-katildi_d5900.html Tue, 16-09-2022 23:08 EEST <![CDATA[ B�y�k�ehir Belediye Meclisi Eyl�l Ay� II. Birle�imi Yap�ld� ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Meclisi Eyl�l ayIIbirle�imiB�y�k�ehir Belediyesi Meclis Ba�kan Vekili Vahap Erdem Ba�kanl���nda 16 Eyl�l Cuma g�nsaat 14.00�de B�y�k�ehir Belediyesi Meclis Salonu�nda ger�ekle�tirildi.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/buyuksehir-belediye-meclisi-eylul-ayi-ii-birlesimi-yapildi_d5899.html Tue, 16-09-2022 23:07 EEST <![CDATA[ Ba�kan G�rkan Yaz�han �l�esi Erecek Mahallesinde �ncelemelerde Bulundu ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkan Yaz�han �l�esi Erecek Mahallesinde yap�lan hizmet ve yat�r�mlaryerinde inceleyerekhizmetleri il�elere ula�t�ran personellerle bir araya geldi.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/baskan-gurkan-yazihan-ilcesi-erecek-mahallesinde-incelemelerde-bulundu_d5898.html Tue, 16-09-2022 22:57 EEST <![CDATA[ Malatya Sebze Ve Meyve Hali Esnaflar�ndan Tso Ba�kan Aday� Ba�t�rk�e Tam Destek ]]> Malatya Ticaret ve Sanayi OdasBa�kan AdayAkif Ba�t�rkse�im �al��malarkapsam�nda Sebze ve Meyve Hali esnaflar�nziyaret ederek isti�arelerde bulunduBa�t�rke ziyareti s�ras�ndahal esnaftam destek verdiDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/malatya-sebze-ve-meyve-hali-esnaflarindan-tso-baskan-adayi-basturke-tam-destek_d5897.html Tue, 16-09-2022 22:54 EEST <![CDATA[ Ye�ilyurt Belediyesi�nden Kad�nlara Y�nelik Bir Proje Daha! ]]> 2022 Y�l�n�Kad�n ve Aile Y�l�olarak ilan ettikten sonra aile de�erlerinin korunmasve kad�nlar�n sosyal hayata kat�l�mlar�nart�rmak ad�na faaliyetlerine a��rl�k veren Ye�ilyurt Belediyesiil�edeki kad�nlar�n talep ve isteklerini ��renmek amac�yla �S�z Kad�nlar�m�zdaYe�ilyurt�ta Kad�nlar�m�zDinliyoruzprojesine start verdi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurt-belediyesinden-kadinlara-yonelik-bir-proje-daha_d5896.html Tue, 16-09-2022 12:05 EEST <![CDATA[ Ba�kan ��nar, Avrupa Hareketlilik Haftas� Nedeniyle Mesaiye Bisikletle Geldi ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��narbu y�lki slogan��e�itlendir ve Devam Etolarak belirlenen Avrupa Hareketlilik Haftas�na destek veripdaha hareketli ve daha sa�l�klbir ya�am konusuna dikkat �ekebilmek amac�yla evinden belediyeye bisikletle geldi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/baskan-cinar-avrupa-hareketlilik-haftasi-nedeniyle-mesaiye-bisikletle-geldi_d5895.html Tue, 16-09-2022 12:03 EEST <![CDATA[ AFAD Ba�kan� Vali Yunus Sezer, �limizde �ncelemelerde Bulundu ]]> �e�itli ziyaretler ve incelemelerde bulunmak �zere ilimizi ziyaret edenAfet ve Acil Durum Y�netimi (AFADBa�kanVali Yunus SezerVali Hulusi �ahin�i makam�nda ziyaret etti.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/afad-baskani-vali-yunus-sezer-ilimizde-incelemelerde-bulundu_d5894.html Tue, 15-09-2022 21:17 EEST <![CDATA[ Uluslararas� Malatya Gastronomi ve Turizm Kongresi Ba�l�yor ]]> Malatya B�y�k�ehir BelediyesiMalatya Gastronomi ve Tan�t�m ve Turizm Derne�i (MAGTADve �ktisadi Kalk�nma ve Sosyal Ara�t�rmalar Enstit�s(�KSADi�birli�iyle UluslararasMalatya Gastronomi ve Turizm Kongresi d�zenleniyor.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/uluslararasi-malatya-gastronomi-ve-turizm-kongresi-basliyor_d5893.html Tue, 15-09-2022 21:16 EEST <![CDATA[ G�rkan Yaz�handa �ncelemelerde Bulundu ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkan Yaz�han �l�esi�ne ba�lTecirli ve Dedekarg�n mahallelerinde yap�lan �al��malaryerinde inceleyerek mahalle sakinleriyle bir araya geldi.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/gurkan-yazihan-da-incelemelerde-bulundu_d5892.html Tue, 15-09-2022 21:13 EEST <![CDATA[ �zel G�venlik G�revlilerine E�itim Verildi ]]> Malatya �l Emniyet M�d�rl���zel G�venlik �ube M�d�rl��koordinesinde �zel G�venlik HukukuGenel Kollukla �li�kiler�zel g�venlik KAAN Uygulamas Etkili �leti�imTer�rle M�cadeleAsayi Toplumsal Olaylara M�dahale Esaslarve Kitle Psikolojisi ve Narkotik Su�larla M�cadele konular�nda uzman personel taraf�ndan �n�n�niversitesiTurgut �zal �niversitesi ve Gen�lik ve Spor �l M�d�rl��b�nyesinde g�rev yapan �zel G�venlik G�revlilerine y�nelik hizmet i�i e�itim verildi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/ozel-guvenlik-gorevlilerine-egitim-verildi_d5891.html Tue, 15-09-2022 21:09 EEST <![CDATA[ 2. Uluslararas� Melita�dan Malatya�ya Arslantepe Bulu�mas� Ba�l�yor ]]> 17-20 Eyl�l 2022 tarihleri aras�nda d�zenlenecek olan �UluslararasMelitadan Malatyaya Arslantepe Bulu�mas�17 Eyl�l Cumartesi g�nsaat 09.30�da Kongre ve K�lt�r Merkezi�nde d�zenlenecek t�renle ba�layacak.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/2-uluslararasi-melitadan-malatyaya-arslantepe-bulusmasi-basliyor_d5890.html Tue, 15-09-2022 21:08 EEST <![CDATA[ G�rkan Yak�nca Mahallesinde �ncelemelerde Bulundu ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkan�al��malar�n tamamland��Yak�nca Mahallesi O�uz Ka�an ve Kenan I��k Caddesinde incelemelerde bulunarak a��klamalarda bulundu.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/gurkan-yakinca-mahallesinde-incelemelerde-bulundu_d5889.html Tue, 15-09-2022 21:04 EEST <![CDATA[ �zsan Sanayi Sitesi Esnaf� Sad�ko�lu�ndan Memnun ]]> Malatya Ticaret ve Sanayi Odas(MTSOBa�kanve Ba�kan AdayO�uzhan Ata Sad�ko�lu�zsan Sanayi Sitesi esnaflar�nziyaret etti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/ozsan-sanayi-sitesi-esnafi-sadikoglundan-memnun_d5888.html Tue, 09-09-2022 12:23 EEST <![CDATA[ Narkotik Ekipleri Su�lulara G�z A�t�rm�yor ]]> Malatya �l Emniyet M�d�rl���ne ba�lnarkotik ekiplerince uyu�turucu ile m�cadele kapsam�nda yap�lan �al��malarda 24 �ah�s tutukland 3 �ah�s ise adli kontrol �art�yla serbest kald�.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/narkotik-ekipleri-suclulara-goz-actirmiyor_d5887.html Tue, 09-09-2022 12:00 EEST <![CDATA[ Masterchef T�rkiye Yar��mas�n�n �ekimleri Tarihi Ye�ilyurt Konaklar�nda Yap�ld� ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��nar��n daveti �zerine Ye�ilyurt�a gelen TV8�in fenomen yar��ma programMasterChef T�rkiye Yar��mas�n�n ekibiTarihi Ye�ilyurt Konaklar�nda yapt�klar�ekimlerle Ye�ilyurt�un hem tarihi zenginliklerini hem de tad�na doyulmaz yemeklerini d�nyan�n d�rt bir taraf�ndaki izleyicileriyle bulu�turdular.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/masterchef-turkiye-yarismasinin-cekimleri-tarihi-yesilyurt-konaklarinda-yapildi_d5886.html Tue, 09-09-2022 11:30 EEST <![CDATA[ 4 y�lda 5 Karde� Oda ]]> Malatya Ticaret ve Sanayi Odas(MTSO 4 y�lda 5 ilin Ticaret ve Sanayi Odasile kardeoda protokolimzalad��zellikle ihracat yap�lan limanlara ve s�n�r kap�lar�na yak�n �ehirlerin TSO�larile kardeoda olduklar�nbelirten MTSO Ba�kanO�uzhan Ata Sad�ko�lu�Bir�ok �yemiz kardeodalar�m�z�n �yeleri ile �nemli ticari ibirlikleri yapt�dedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/4-yilda-5-kardes-oda_d5885.html Tue, 09-09-2022 11:29 EEST <![CDATA[ Vali �ahin Yaz�han �l�esinde �ncelemelerde Bulundu ]]> Vali �ahin il�ede yap�mdevam eden yat�r�mlarincelemek amac�yla Yaz�han �l�esini ziyaret etti.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/vali-sahin-yazihan-ilcesinde-incelemelerde-bulundu_d5884.html Tue, 09-09-2022 11:27 EEST <![CDATA[ YMS Ba�kan� Yaman�dan Sad�ko�lu�nun Se�im Ofisine Ziyaret ]]> Yeni Malatyaspor Ba�kanAhmet Yamankul�p y�netimiyle birlikte Malatya Ticaret ve Sanayi Odas(MTSOBa�kanve MTSO Ba�kan AdayO�uzhan Ata Sad�ko�lu�nu se�im ofisinde ziyaret etti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yms-baskani-yamandan-sadikoglunun-secim-ofisine-ziyaret_d5883.html Tue, 08-09-2022 16:35 EEST <![CDATA[ Arapgirspor�un �lk Rakibi Ak�ada�spor ]]> 2022-2023 B�lgesel Amat�r Lig 2.Grup �lk yarfikst�rbelli oldu2.grupda ilk yarArapgirspor- Ak�ada�spor derbisi ile ba�layacak.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/arapgirsporun-ilk-rakibi-akcadagspor_d5882.html Tue, 08-09-2022 16:29 EEST <![CDATA[ Do�anlar Mahallesi�nin 50 Y�ll�k ��me Suyu Sorunu ��z�ld� ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon �daresi (MASK�Genel M�d�rl�� k�rsalda i�me suyu problemlerini tek tek ��z�me kavu�turuyor�al��malar kapsam�nda y�llard�r susuzluk problemi �eken Ak�ada�l�esi Do�anlar Mahallesi�nin i�me suyu sorunu ��z�ld�MASKGenel M�d�rMehmet MertAK Parti Ak�ada�l�e Ba�kanNuri Karadave Do�anlar Mahalle MuhtarBektaAslan yap�lan �al��malaryerinde incelediler.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/doganlar-mahallesinin-50-yillik-icme-suyu-sorunu-cozuldu_d5881.html Tue, 08-09-2022 16:28 EEST <![CDATA[ �n�n� Mahallesinde D�zenlenen �Ye�ilyurt �ocuk �enli�i� B�y�k �lgi G�rd� ]]> �n�nmahallesindeki �ocuklar�n b�y�k ilgi g�sterdikleri �Ye�ilyurt �ocuk �enli�ietkinli�inde mahalle sakinleri ve �ocuklarla bir araya gelen Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��nar�Etkinliklerimizin b�y�k bir co�ku ve kat�l�m alt�nda yap�lmasbizleri mutlu ediyor�n�nmahallemizdeki bu g�zel birliktelikMutlu �nsanlar�n �ehri Ye�ilyurt�a huzur ve mutluluk katm��t�r.diye konu�tu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/inonu-mahallesinde-duzenlenen-yesilyurt-cocuk-senligi-buyuk-ilgi-gordu_d5880.html Tue, 08-09-2022 16:23 EEST <![CDATA[ Emniyetten �� Ayr� Operasyon ]]> Malatya Ka�ak��l�k ve Organize Su�larla M�cadele �ube M�d�rl��g�revlilerince ka�ak��l�k faaliyetlerinin �nlenmesine y�nelik yap�lan �ayr�al��mada1 adet Glock marka tabanca71 adet fi�ek 200 paket g�mr�k ka�a�bandrols�z sigara ve 4 adet �OS i�lemcili cep telefonu ele ge�irildi.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/emniyetten-uc-ayri-operasyon_d5879.html Tue, 08-09-2022 16:22 EEST <![CDATA[ Sad�ko�lu�nun Se�im Ofisi Binlerce Ki�inin Kat�l�m�yla A��ld� ]]> Malatya TSO Ba�kanve 2 Ekim�de yap�lacak se�imlerde Ba�kan AdayO�uzhan Ata Sad�ko�lu�nun Se�im Ofisi d�zenlenen t�renle a��ld�Binlerce ki�inin kat�l�m sa�lad��t�rende konu�an Ba�kan Sad�ko�lu�S�z veriyoruzbir kesimin de�ilher kesimin temsilcisi olmaya devam edece�izdedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/sadikoglunun-secim-ofisi-binlerce-kisinin-katilimiyla-acildi_d5878.html Tue, 08-09-2022 16:20 EEST <![CDATA[ Ba�kan G�rkan, Ankara�da Bir Dizi Ziyaretlerde Bulundu ]]> �e�itli temas ve ziyaretlerde bulunmak �zere Ankara�ya giden Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkan�evre �ehircilik ve �klim De�i�ikli�i BakanMurat Kurum ile bir araya gelerek Malatya�ya yap�lacak olan yat�r�mlar hakk�nda g�r��t�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/baskan-gurkan-ankarada-bir-dizi-ziyaretlerde-bulundu_d5877.html Tue, 08-09-2022 16:18 EEST <![CDATA[ Vali Hulusi �ahin Milli Sporcu Hatice Akba��� Kabul Etti ]]> Vali �ahinUluslararasBoks Birli�i (IBAtaraf�ndan T�rkiyenin ev sahipli�inde�stanbul�da d�zenlenen D�nya Kad�nlar Boks �ampiyonas�nda alt�n madalya kazananmilli sporcu Hatice Akba��Valilik Makam�nda kabul etti.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/vali-hulusi-sahin-milli-sporcu-hatice-akbasi-kabul-etti_d5876.html Tue, 08-09-2022 16:14 EEST <![CDATA[ �atyol Caddesi Alt ve �st Yap� �al��malar�yla Ba�tan Sona Yenilendi ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi vatanda�lar�n daha kaliteli ve konforlu hizmet alabilmesi amac�yla yol ve asfalt �al��malar�nda h�z kesmiyorBu kapsamda �atyol Caddesi�nde ba�lat�lan alt yap�al��malar�n�n bitmesiyle asfaltlama �al��malar�na ba�lan�ld�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/catyol-caddesi-alt-ve-ust-yapi-calismalariyla-bastan-sona-yenilendi_d5875.html Tue, 08-09-2022 16:12 EEST <![CDATA[ Ye�ilyurt Belediye Meclisi Eyl�l Ay� Toplant�lar�na Ba�lad� ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��nar Ba�kanl���nda Eyl�l Ay1.Oturum Toplant�s�nger�ekle�tiren Ye�ilyurt Belediye Meclisig�ndemde ki komisyon raporlar�nve teklifleri karar ba�lad�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurt-belediye-meclisi-eylul-ayi-toplantilarina-basladi_d5874.html Tue, 08-09-2022 16:09 EEST <![CDATA[ Mgc�den Mota��a Ziyaret ]]> Malatya Gazeteciler Cemiyeti Ba�kanVahap G�nerMalatya B�y�k�ehir Belediyesi MOTAGenel M�d�rl���nziyaret etti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/mgcden-motasa-ziyaret_d5873.html Tue, 08-09-2022 16:04 EEST <![CDATA[ Liglerimizde Trib�nler Neden Bo� ? ]]> Yaz�n�n ba�l���ndaki soru c�mlesi bir �ok ger�e�i ortaya koyuyorki o da S�per Lig dahil t�m alt liglerdeki trib�nlerin b�y�k oranda booldu�u ger�e�idirKul�plerfederasyon ve kimi bas�n organlar�zellikle trib�nlerin dolu k�s�mlar�n�n foto�raflar�nyay�nlayorTrib�nlerin booldu�u ger�e�inin �st�n�rtmeye �al��salar da �rtmeye �al��t�klarger�ek g�n gibi ortadaZor de�ilinternet �zerinden birkadakika i�inde T�rkiye�deki stadyum kapasiteleriseyirci say�larve dolay�s�yla herhangi bir m�sabaka �zelinde yahut sezon genelindeki doluluk oranlar�na ula��labilirDaha liglerin ba��nday�z ve bir elin parma��nge�meyecek kadar tak�m trib�nlerini zar zor dolduruyor di�erleri i�in bunu s�ylemek maalesef imkans�z.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/liglerimizde-tribunler-neden-bos-_d5872.html Tue, 25-08-2022 10:54 EEST <![CDATA[ Ba�kan G�rkan Talimat Verdi, Maski Ges �al��malar�na Ba�lad� ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon �daresi (MASK�Genel M�d�rl�� artan enerji maliyetlerini en aza indirgemek ad�na G�neEnerji Santrali (GESi�in harekete ge�ti�al��malar kapsam�nda Ye�ilyurt �l�esi Yaka Mahallesi�nde 5 7 MW g�ce sahip GES projesi i�in �al��malar ba�lad�MASKGenel M�d�rMehmet Mert ve beraberinde teknik heyetten olu�an bir ekip �al��malaryerinde inceledi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/baskan-gurkan-talimat-verdi-maski-ges-calismalarina-basladi_d5871.html Tue, 25-08-2022 10:50 EEST <![CDATA[ Ak Parti Genel Merkez Kad�n Kollar� Ba�kan� Ay�e Ke�ir�den Ba�kan G�rkan�a Ziyaret ]]> Bir dizi programlara kat�lmak �zere Malatya�ya gelen AK Parti Genel Merkez Kad�n KollarBa�kanve D�zce Milletvekili Ay�e Ke�ir ve beraberindeki heyet Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkan�makam�nda ziyaret ederekbir s�re g�r��t�.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/ak-parti-genel-merkez-kadin-kollari-baskani-ayse-kesirden-baskan-gurkana-ziyaret_d5870.html Tue, 25-08-2022 10:47 EEST <![CDATA[ �l Tan�t�m ve Geli�tirme Kurulu Toplant�s� Yap�ld� ]]> �l Tan�t�m ve Geli�tirme Kurulu toplant�sgenibir kat�l�m ile 2022 y�lilk toplant�s�nB�y�k�ehir Belediyesi Nikah Saray�nda ger�ekle�tirdi.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/il-tanitim-ve-gelistirme-kurulu-toplantisi-yapildi_d5869.html Tue, 25-08-2022 10:45 EEST <![CDATA[ Ba�kan G�rkan Mahalle Muhtarlar� �le Bir Araya Geldi ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkan Kernek K�lliyesinde Muhtarlarla bir araya gelerek isti�arelerde bulundu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/baskan-gurkan-mahalle-muhtarlari-ile-bir-araya-geldi_d5868.html Tue, 25-08-2022 10:44 EEST <![CDATA[ Cafana Mahalle Sakinleri Ye�ilyurt Ak�amlar� Sokak Konserine B�y�k �lgi G�sterdi ]]> Ye�ilyurt Belediyesi ile Ye�ilyurt Kent Konseyi i�birli�iyle Cafana mahallesinde d�zenlenen Ye�ilyurt Ak�amlarSokak Konserine b�y�k ilgi g�steren mahalle sakinleri g�n�llerince e�lenip g�zel bir ak�am ya�ad�lar.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/cafana-mahalle-sakinleri-yesilyurt-aksamlari-sokak-konserine-buyuk-ilgi-gosterdi_d5867.html Tue, 25-08-2022 10:41 EEST <![CDATA[ Sad�ko�lu: �T�rkiye Birincili�i Alacaklar�na �nan�yoruz� ]]> TEKNOFEST finalinde Malatya�dan 3 projenin yar��acak olmas�n�n gurur verici oldu�unu s�yleyen Malatya TSO Ba�kanO�uzhan Ata Sad�ko�lu�Odam�z�n proje okulu Yunus Emre Mesleki Teknik Anadolu Lisesi�nin de aralar�nda yer ald��3 okulumuzun ��rencilerini ve dan��man ��retmenlerini g�n�lden kutluyorba�ar�lar diliyorumT�rkiye birincili�i alacaklar�na inan�yoruzdedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/sadikoglu-turkiye-birinciligi-alacaklarina-inaniyoruz_d5866.html Tue, 25-08-2022 10:40 EEST <![CDATA[ Yaprakl� Hes, 2023 Temmuz�da �retime Ba�layacak ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkanMASKGenel M�d�rl��taraf�ndan YapraklSu Deposu�na yap�lmasplanlanan YapraklHidroelektrik Santralinde (HES�n incelemelerde bulundu�nceleme gezisine B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkan��n yans�raB�y�k�ehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal NogayMASKGenel M�d�rMehmet MertMOTAGenel M�d�rCemal Erko MASKGenel M�d�r Yard�mc�larve Daire Ba�kanlarkat�ld�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yaprakli-hes-2023-temmuzda-uretime-baslayacak_d5865.html Tue, 19-08-2022 20:06 EEST <![CDATA[ B�y�k�ehir Zab�ta Ekiplerinden Market Denetimi ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi Zab�ta Dairesi Ba�kanl��ekipleri taraf�ndanmarketlerde temel g�da ve ihtiya�r�nlerine y�nelik etiket denetiminin yan�s�ra unlu mamul sat��yapan i�yerlerinde ayr�ca gramaj ve hijyen kontrolleri de yap�l�yor.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/buyuksehir-zabita-ekiplerinden-market-denetimi_d5864.html Tue, 19-08-2022 20:03 EEST <![CDATA[ Ye�ilyurt Belediyesi, Muhtarlarla �sti�are Toplant�s� D�zenledi ]]> AK Parti MKYK �yesi ve Milletvekili �znur �al�k ile AK Parti Milletvekili Ahmet �ak�rYe�ilyurt Belediyesinin ev sahipli�inde ger�ekle�en �Mahalle Muhtarlar�yla �sti�are ve De�erlendirmeToplant�s�na kat�larakmahalle muhtarlar�n�n talep ve isteklerini dinlediler.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurt-belediyesi-muhtarlarla-istisare-toplantisi-duzenledi_d5863.html Tue, 19-08-2022 20:02 EEST <![CDATA[ Ye�ilyurt Belediyesi�nden Rekor Promosyon! ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��nar��n talimat�yla y�r�t�len ve Ye�ilyurt Belediyesinde g�rev yapan bin 30 personeli kapsayan maapromosyon ihalesi tamamland�Yap�lan ihale sonucundaanla�maya var�lan banka taraf�ndan Ye�ilyurt Belediyesi personellerinin hesab�na tek seferde 27 Bin 50 TLbanka promosyonu yat�r�lacak.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurt-belediyesinden-rekor-promosyon_d5862.html Tue, 19-08-2022 20:00 EEST <![CDATA[ Keskin, �Yeni Sanayi Sitesinde �ncelik Kay�tl� Olan Esnaf�nd�r� ]]> Malatya Esnaf ve Sanatkarlar OdalarBirli�i (MESOBBa�kan�evket Keskinyeni sanayi sitesinde �nceli�in kay�tlolan esnaf�n oldu�unu s�yledi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/keskin-yeni-sanayi-sitesinde-oncelik-kayitli-olan-esnafindir_d5861.html Tue, 19-08-2022 19:58 EEST <![CDATA[ �ahnahan Mahallesinde �Ye�ilyurt �ocuk �enli�i� Heyecan� Ya�and� ]]> �ahnahan Mahallesinde d�zenlenen Ye�ilyurt �ocuk �enli�inde konu�an Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��nar�ocuklar�m�z�n sa�l�kl dinamik ve mutlu bir hayat ya�amas gelece�imizin de o denli mutlu ve huzurlu olmasanlam�na gelmektedir.diye konu�tu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/sahnahan-mahallesinde-yesilyurt-cocuk-senligi-heyecani-yasandi_d5860.html Tue, 19-08-2022 19:55 EEST <![CDATA[ B�y�k�ehir Belediyesi �htiya� Sahibi Ya�l�lara Hizmet Vermeye Devam Ediyor ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi taraf�ndan �YADESprojesi kapsam�nda 65 yave �zeri ya�l�lardan bak�ma ve yard�ma muhtaolanlar�n toplumla sosyal entegrasyonunun sa�lanmas�na y�nelik �al��malar h�zla devam ediyor.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/buyuksehir-belediyesi-ihtiyac-sahibi-yaslilara-hizmet-vermeye-devam-ediyor_d5859.html Tue, 19-08-2022 19:53 EEST <![CDATA[ �Deprem Fark�ndal�k E�itim� Program� D�zenlendi ]]> 17 A�ustos Marmara Depreminin 23Y�ld�n�mnedeniyle Ye�ilyurt Belediyesi ile AFAD �l M�d�rl��taraf�ndan Deprem E�itim Sim�lasyon Merkezi ve Bilim At�lyesinde �Deprem Fark�ndal�k E�itimid�zenlendi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/deprem-farkindalik-egitim-programi-duzenlendi_d5858.html Tue, 19-08-2022 19:49 EEST <![CDATA[ Keskin�den Sanayi Esnaf�na Ziyaret ]]> Malatya Esnaf ve Sanatkarlar OdalarBirli�i (MESOBBa�kan�evket KeskinSanayi Sitesinde esnaflar ziyaret ederekburada sorun ve talepler konusunda isti�arede bulundu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/keskinden-sanayi-esnafina-ziyaret_d5857.html Tue, 19-08-2022 19:48 EEST <![CDATA[ Ye�ilyurt Ak�amlar�, Sokak Konserleriyle Renkli ve Co�ku Dolu Ge�iyor ]]> Ye�ilyurt Belediyesi ile Ye�ilyurt Kent Konseyi i�birli�iyle Bentba�Mahallesinde d�zenlenen Ye�ilyurt Ak�amlarSokak Konserlerine yo�un ilgi g�steren 7�den 70�e t�m vatanda�lars�ylenen birbirinden g�zel �ark�larla keyifli anlar ya�ad�lar.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurt-aksamlari-sokak-konserleriyle-renkli-ve-cosku-dolu-geciyor_d5856.html Tue, 19-08-2022 19:46 EEST <![CDATA[ Maski, 10 Y�ll�k Su Saya�lar�n� De�i�tiriyor ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon �daresi (MASK�Genel M�d�rl�� su saya�lar�nda �l��m hassasiyetinde ya�anmasmuhtemel s�k�nt�lar�n �n�ne ge�mek i�in 10 y�ll�k kullan�m �mr�ntamamlayan su saya�lar�nde�i�tirmeye devam ediyor3 y�l i�inde 31 bin 703 adet su sayacde�i�tirildi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/maski-10-yillik-su-sayaclarini-degistiriyor_d5855.html Tue, 19-08-2022 19:45 EEST <![CDATA[ Ye�ilyurt Belediyesi, 10 Ya��ndaki Berat��n �S�nnet T�reni� Hayalini Ger�e�e D�n��t�rd� ]]> Ye�ilyurt Belediyesi Sosyal Yard�m ��ler M�d�rl��b�nyesinde hizmete sunulan Yetim Koordinasyon Merkezinde ki sosyal ve k�lt�rel etkinliklerinden faydalanan 10 ya��ndaki Berat K�z�lkaya�n�n s�nnet t�reni hayalid�zenlenen renkli bir organizasyonla ger�e�e d�n��t�r�ld�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurt-belediyesi-10-yasindaki-beratin-sunnet-toreni-hayalini-gercege-donusturdu_d5854.html Tue, 19-08-2022 19:43 EEST <![CDATA[ B�y�k�ehir Belediye Meclisi A�ustos Ay� Toplant�lar� Sona Erdi ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Meclisi A�ustos ayIIIbirle�imi toplant�s B�y�k�ehir Belediye Ba�kan Vekili Mehmet �olak Ba�kanl���nda 16 A�ustos Salg�nsaat 14.00�de B�y�k�ehir Belediyesi Meclis Salonu�nda ger�ekle�tirildi.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/buyuksehir-belediye-meclisi-agustos-ayi-toplantilari-sona-erdi_d5853.html Tue, 19-08-2022 19:41 EEST <![CDATA[ K�br�s Bar�� Harek�t�n�n 48. Y�ld�n�m� Nedeniyle T�rkiye Muharip Gaziler Derne�i�ne Ziyaret ]]> Vali Vekili Mustafa �ahin�Ay�e Tatile ��ks�nparolas�yla K�br�s Bar�Harek�t��n�n ikinci a�amasolan14 A�ustosta ba�layan ve 16 A�ustosta Ate�kes ile sona eren K�br�s Bar�Harek�t�n�n 48Y�ld�n�mnedeniyle T�rkiye Muharip Gaziler Derne�i�ni ziyaret etti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/kibris-baris-harektinin-48-yildonumu-nedeniyle-turkiye-muharip-gaziler-dernegine-ziyaret_d5852.html Tue, 19-08-2022 19:40 EEST <![CDATA[ Ba�kan ��nar, Yaz Spor Okullar�ndaki E�itimleri Yerinde Takip Etti ]]> Yaz Spor Okullar�ndaki e�itimleri yerinde takip ederek yetkililerden bilgiler alan Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��narGen�lerin ve Gen�li�in Belediyesi olarak yeni yetenekleri �lke sporuna kazand�rmak amac�yla a�t���m�z Yaz Spor Okullar�m�zda 13 farklbran�ta 4 bin sporcuya e�itim veriyoruz.diye konu�tu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/baskan-cinar-yaz-spor-okullarindaki-egitimleri-yerinde-takip-etti_d5851.html Tue, 16-08-2022 11:18 EEST <![CDATA[ Ba�kan G�rkan, Cumhurba�kan�m�z� Malatya�ya Davet Ettik ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkanCumhurba�kanRecep Tayyip Erdo�an�Malatya�ya davet ettiklerini a��klad�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/baskan-gurkan-cumhurbaskanimizi-malatyaya-davet-ettik_d5850.html Tue, 15-08-2022 21:55 EEST <![CDATA[ Maskiden Depo Temizli�i Uyar�s� ]]> MASKGenel M�d�rMehmet Mertapartman ve i�yerlerindeki su depolar�n�n y�lda en az iki kez temizlik ve bak�m�n�n yap�lmasgerekti�ini vurgulayarak�Vatanda�lar�m�z�n �o�unun bu bak�myapt�rmad���ng�rd�kdedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/maski-den-depo-temizligi-uyarisi_d5849.html Tue, 15-08-2022 21:53 EEST <![CDATA[ Ba�kan G�rkan Konak/Banaz� Mahallesini Ziyaret Etti ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkanAK Parti �l Ba�kan�hsan KocaMASKGenel M�d�rMehmet Mert�irket Genel M�d�rleriGenel Sekreter Yard�mc�lar Daire Ba�kanlarile birlikte Konak/Banazmahallesini ziyaret ederek vatanda�larla ve esnafla bir araya geldi.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/baskan-gurkan-konak-banazi-mahallesini-ziyaret-etti_d5848.html Tue, 15-08-2022 21:51 EEST <![CDATA[ Erkenek Mahallesi�ni Besleyen Kaptajda �al��malar Yap�ld� ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon �daresi (MASK�Genel M�d�rl�� k�rsal b�lgelerde �al��malar�na devam ediyor�al��malar kapsam�nda Do�an�ehir �l�esi�ne ba�lErkenek Mahallesi�ni besleyen kaptajda kaynak geli�tirme ve iyile�tirme yap�ld��al��man�n ard�ndan kaptajda bulunan su iki kat�na ��ktartan sutar�msal sulamaya verildi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/erkenek-mahallesini-besleyen-kaptajda-calismalar-yapildi_d5847.html Tue, 15-08-2022 21:49 EEST <![CDATA[ Ye�ilyurt�un Tarihi Sokaklar� �Sokak Sa�l�kla�t�rma� Projeleriyle Turizme Kazand�r�l�yor ]]> Yak�nca Mahallesi Kileyik meydan�nda ki tarihi binalarda ger�ekle�en restorasyon projelerini inceleyen Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��nar�l�emizin k�lt�rel miraslararas�nda yer alan tarihi yap�lar�n korunmasve gelecek nesillere �z�ne uygun olarak ta��nmasad�na ba�latt���m�z sokak sa�l�kla�t�rma projelerimizle mahallelerimizin tarihi dokusunu �n plana ��kart�yoruz.diye konu�tu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurtun-tarihi-sokaklari-sokak-sagliklastirma-projeleriyle-turizme-kazandiriliyor_d5846.html Tue, 15-08-2022 21:47 EEST <![CDATA[ Maski Vana Montaj �al��malar�n� Tamamlad� ]]> Yaprakli�me suyu deposunu besleyen ana isale hatt�zerinde ger�ekle�tirilen vana montaj�al��malar�ninceleyen Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkan�Sa�lam altyapi�in t�m ekibimizle sahaday�zSu kesintisi i�in vatanda��m�z�n ho�g�r�s�ne s���n�yoruzdedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/maski-vana-montaj-calismalarini-tamamladi_d5845.html Tue, 15-08-2022 21:43 EEST <![CDATA[ Ba�kan G�rkan Kasap Pazar� Esnaflar�n� Ziyaret Etti ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkan beraberinde Ticaret BorsasBa�kanRamazan �zcanAK Parti �l Ba�kan�hsan Koca ve Kasaplar OdasBa�kanYusuf K��er ile birlikte Kasap Pazaresnaflar�yla bir araya geldi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/baskan-gurkan-kasap-pazari-esnaflarini-ziyaret-etti_d5844.html Tue, 13-08-2022 13:04 EEST <![CDATA[ Maski�den Su Kesintisi Uyar�s�! ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon �daresi (MASK�Genel M�d�rl�� hafta sonu Cumartesi�yi Pazar�a ba�layan gece Malatya merkezde 43 mahallede 12 saatlik su kesintisi yap�laca��nduyurduBattalgazi �l�esi�ne ba�lCemal G�rsel Mahallesi�nde bulunan Yapraklsu deposu ana isale hatt�zerinde vana montajnedeniyle kesintinin ya�anaca�belirtilen a��klama ��yle:�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/maskiden-su-kesintisi-uyarisi_d5843.html Tue, 13-08-2022 13:02 EEST <![CDATA[ B�y�k�ehir Belediye Meclisi A�ustos Ay� II. Birle�imi Yap�ld� ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Meclisi A�ustos ayIIbirle�imiB�y�k�ehir Belediyesi Meclis Ba�kan Vekili Selim Pilten Ba�kanl���nda 12 A�ustos Cuma g�nsaat 14.00�de B�y�k�ehir Belediyesi Meclis Salonu�nda ger�ekle�tirildi.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/buyuksehir-belediye-meclisi-agustos-ayi-ii-birlesimi-yapildi_d5842.html Tue, 13-08-2022 13:01 EEST <![CDATA[ Ba�kan ��nar, Cemal G�rsel Mahalle Sakinleriyle A�ure Da��t�m Program�nda Bir Araya Geldi ]]> Cemal G�rsel Mahallesinde d�zenlenen a�ure da��t�m program�na kat�lan Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��narMalatya�n�n en g�zel b�lgelerinden olan Cemal G�rsel mahallemizyeni yat�r�mlar ve d�n���m projelerinden sonra kentimizin yeni cazibe merkezleri aras�nda yerini alacakt�r.diye konu�tu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/baskan-cinar-cemal-gursel-mahalle-sakinleriyle-asure-dagitim-programinda-bir-araya-geldi_d5841.html Tue, 13-08-2022 12:59 EEST <![CDATA[ B�y�k�ehir Belediyesinin Teknik Destekleriyle Malatya�ya 82 Yeni Okul Kazand�r�l�yor ]]> Malatya Valili�iMalatya B�y�k�ehir Belediyesi ve �l Milli E�itim M�d�rl��taraf�ndan Malatya�da yap�lacak olan 82 yeni okul ile ilgili protokol imzaland�.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/buyuksehir-belediyesinin-teknik-destekleriyle-malatyaya-82-yeni-okul-kazandiriliyor_d5840.html Tue, 13-08-2022 12:56 EEST <![CDATA[ Sad�ko�lu: �Uygulamada Olan Projeler, Epdk�n�n Yeni Karar�ndan Muaf Tutulmal�� ]]> Malatya Ticaret ve Sanayi Odas(MTSOBa�kanO�uzhan Ata Sad�ko�luEPDK�n�n lisanss�z elektrik �retimi yapan i�letmelerin t�ketim fazlasenerjinin bedelsiz devri hakk�nda ��kard��yeni y�netmeli�inruhsatlaral�nm�ve uygulamada olan projeleri kapsamamasgerekti�ini s�yledi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/sadikoglu-uygulamada-olan-projeler-epdknin-yeni-kararindan-muaf-tutulmali_d5839.html Tue, 13-08-2022 12:54 EEST <![CDATA[ Ba�kan ��nar, Mehmet K�z�lda� ve Prof.Dr.Sezai Y�lmaz�� Ye�ilyurt Mesleki E�itim Ve Ya�am Merkezinde A��rlad� ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��narArguvan Belediye Ba�kanMehmet K�z�ldaile �n�n�niversitesi Turgut �zal T�p Merkezi Karaci�er Nakli Enstit�sM�d�rProf.DrSezai Y�lmaz�Ye�ilyurt Mesleki E�itim ve Ya�am Merkezinde a��rlayarakk�lt�relsanatsal ve bilimsel kurslar hakk�nda bilgiler payla�t�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/baskan-cinar-mehmet-kizildas-ve-prof-dr-sezai-yilmazi-yesilyurt-mesleki-egitim-ve-yasam-merkezinde-agirladi_d5838.html Tue, 13-08-2022 12:49 EEST <![CDATA[ Malatya�da Tar�ma Dayal� Su �r�nleri Yeti�tiricili�i Osb kuruluyor ]]> Malatya Valisi Hulusi �ahin ve B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkanAK Parti MKYK �yesi Malatya Milletvekili B�lent T�fenkci ile birlikte ilimizde kurulmasplanlanan Tar�ma DayalSu �r�nleri Yeti�tiricili�i Organize Sanayi B�lgesi hakk�nda Arguvan il�esinde incelemelerde bulundular.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/malatyada-tarima-dayali-su-urunleri-yetistiriciligi-osb-kuruluyor_d5837.html Tue, 13-08-2022 12:48 EEST <![CDATA[ Malatya Tso�dan �zel ��retim Kurumlar�na Tam Destek ]]> Malatya TSO Ba�kanO�uzhan Ata Sad�ko�luTOBB ve MEB aras�nda imzalanan Mesleki E�itim Merkezleri �Birli�i Protokol T�reni�nde �zel ��retim kurumlar�n�n ve ki�isel geli�im kurslar�n�n t�m sorun ve taleplerini Bakan �zer�e ilettiklerini s�yledi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/malatya-tsodan-ozel-ogretim-kurumlarina-tam-destek_d5836.html Tue, 13-08-2022 12:47 EEST <![CDATA[ G�rkan Akp�nar Esnaf�yla Bir Araya Geldi ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkan esnaf ziyaretlerine devam ediyorAkp�nar esnaflar�nziyaret eden Ba�kan G�rkan vatanda�larla bir s�re sohbet ettiDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/gurkan-akpinar-esnafiyla-bir-araya-geldi_d5835.html Tue, 13-08-2022 12:46 EEST <![CDATA[ Ye�ilyurt Belediyesi�nde En D���k Personel Maa�� 8 Bin 323 TL Oldu ]]> Ye�ilyurt Belediyesi ile Hak-�Konfederasyonuna ba�lHizmet ��-SendikasMalatya �ube Ba�kanl��aras�nda yap�lan g�r��melerin ard�ndan 2022-2024 y�llar�nkapsayan Toplu �S�zle�mesi imzaland�Yap�lan s�zle�meye g�re i��i maa�lar�nda 100�de 100��n �zerinde bir art�sa�lan�rkenYe�ilyurt Belediyesi�nde en d���k i��i maa�8 bin 323 TLoldu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurt-belediyesinde-en-dusuk-personel-maasi-8-bin-323-tl-oldu_d5834.html Tue, 13-08-2022 12:45 EEST <![CDATA[ Ye�ilyurt Belediyesi Tar�msal �retim ve Ar-Ge Sahas�nda Yeti�en 21 Ton Arpa 239 Aileye �cretsiz Teslim Edildi ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��nar�Tar�msal kalk�nmaydesteklemek ad�na ba�latt���m�z hizmet ata��m�z kapsam�ndaTar�msal �retim ve AR-GE sahas�nda hasadyap�lan 21 ton arpay22 kg�l�k �uvallarda 239 ailemize teslim ederektar�m arazilerimizin hareketlenmesine y�nelik desteklerimize bir yenisini daha ekledik.diye konu�tu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurt-belediyesi-tarimsal-uretim-ve-ar-ge-sahasinda-yetisen-21-ton-arpa-239-aileye-ucretsiz-teslim-edildi_d5833.html Tue, 13-08-2022 12:42 EEST <![CDATA[ Malatya B�y�k�ehir Belediyesi A�ure Program� D�zenledi ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi K�lt�r ve Sosyal ��ler Daire Ba�kanl��taraf�ndanMuharrem Aydolay�s�yla Soykan Park��nda vatanda�lara a�ure programd�zenledi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/malatya-buyuksehir-belediyesi-asure-programi-duzenledi_d5832.html Tue, 13-08-2022 12:41 EEST <![CDATA[ B�y�k�ehir Belediye Meclisi A�ustos Ay� �lk Toplant�s�n� Ger�ekle�tirdi ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Meclisi A�ustos aytoplant�s B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkan Ba�kanl���nda 10 A�ustos �ar�amba g�nsaat 14.00�de B�y�k�ehir Belediyesi Meclis Salonu�nda ger�ekle�tirildi.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/buyuksehir-belediye-meclisi-agustos-ayi-ilk-toplantisini-gerceklestirdi_d5831.html Tue, 13-08-2022 12:39 EEST <![CDATA[ Vali Hulusi �ahin, Yap�m� Devam Eden Okul �n�aatlar�nda ve Melekbaba Gen�lik Merkezinde �ncelemelerde Bulundu ]]> Vali �ahin Battalgazi ve Ye�ilyurt �l�esinde yap�mdevam eden;32 derslikli Feyzullah Ta�k�nsoy �lkokulu24 derslikli Abdulkadir EriMesleki ve Teknik Anadolu Lisesi24 derslikli �ehit Y�zba�HakkAky�z Ortaokulu24 derslikli Kubilay Anadolu �mam Hatip Lisesi24 derslikli Hafize �zal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve 24 derslikli Kaz�m Karabekir �lkokulunda incelemelerde bulundu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/vali-hulusi-sahin-yapimi-devam-eden-okul-insaatlarinda-ve-melekbaba-genclik-merkezinde-incelemelerde-bulundu_d5830.html Tue, 13-08-2022 12:36 EEST <![CDATA[ Maski Genel M�d�r� Mert �Den Personele A�ure �kram� ]]> Her y�l geleneksel olarak d�zenlenen A�ure G�netkinli�inde personele a�ure ikram�nda bulunan MASKGenel M�d�rMehmet Mert�Birlik ve beraberli�imizin artt�r�lmas�na y�nelik yap�lan bu ikramlarbiz M�sl�manlarmanevi a��dan daha da g��lk�l�yorMuharrem Ay �slam Alemi a��s�ndan b�y�k �nem arz etmektedirAllah birlik ve beraberli�imizi bozmas�ndedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/maski-genel-muduru-mert-den-personele-asure-ikrami_d5829.html Tue, 13-08-2022 12:33 EEST <![CDATA[ Hay�rsever �� �nsan� Alp Utku Yi�itvar ile Okul Protokol� �mzaland� ]]> E�itime %100 destek kampanyaskapsam�nda hay�rsever iinsanAlp Utku Yi�itvar taraf�ndan �limiz Ye�ilyurt �l�esi A�a��ba�lar Mahallesinde yapt�r�lacak olan 24 Derslikli Anadolu �mam Hatip Lisesi ProtokolValilik Makam�nda imzaland�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/hayirsever-is-insani-alp-utku-yigitvar-ile-okul-protokolu-imzalandi_d5828.html Tue, 13-08-2022 12:32 EEST <![CDATA[ ��nar, Malatya Muhtarlar Derne�i Ba�kan Ve Y�netimiyle Bir Araya Geldi ]]> Malatya Muhtarlar Derne�i Ba�kan�ahin Demirci ve Y�netim Kuruluyla isti�are toplant�s�nda bir araya gelen Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��narMuhtarlar�m�z�n b�y�k destekleri neticesinde Ye�ilyurt�umuzun her bir noktas�nvizyonel ve projelerle bulu�turupgelece�e haz�rl�yoruz.diye konu�tu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/cinar-malatya-muhtarlar-dernegi-baskan-ve-yonetimiyle-bir-araya-geldi_d5827.html Tue, 13-08-2022 12:21 EEST <![CDATA[ B�y�k�ehir Belediyesi Sanat Soka���na �ki At�lye Ve Bir K�t�phane Kazand�rd� ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi taraf�ndan Sanat Soka���na Damascus At�lyesiTesbih At�lyesi ile Foto�raf Makinesi M�zesi K�t�phanesi daha kazand�r�ld�.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/buyuksehir-belediyesi-sanat-sokagina-iki-atolye-ve-bir-kutuphane-kazandirdi_d5826.html Tue, 13-08-2022 12:19 EEST <![CDATA[ Dilek Eng�zekliler Cem Evinde Yas-I Matem �ftar Program� D�zenledi ]]> Muharrem Ayvesilesiyle Dilek Eng�zekliler Cem ve K�lt�r Evinde d�zenlenen Yas-Matem �ftar Program�nda konu�an Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��nar�Farkl�l�klar�m�zen b�y�k zenginli�imizdirYas-matem orucu tutan canlar�m�z�n niyetleri kabullokmalarmakbulsofralarbereketli olsun.diye konu�tu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/dilek-enguzekliler-cem-evinde-yas-i-matem-iftar-programi-duzenledi-_d5825.html Tue, 13-08-2022 12:17 EEST <![CDATA[ �ehit Piyade P. Uzm. �v�. Halil Ko� Dualarla U�urland� ]]> Kuzey Irak�ta ter�ristlere y�nelik d�zenlenen Pen�e-Kilit Operasyonu b�lgesinde 03.08.2022 tarihinde el yap�mpatlay�c�n�n infilak etmesi sonucu a��r yaralanarakG�lhane E�itim ve Ara�t�rma Hastanesine kald�r�lan ve t�m m�dahalelere ra�men kurtar�lamayarak 08.08.2022 tarihinde �ehit olan PUzm�v�Halil Koi�in cenaze t�reni d�zenlendi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/sehit-piyade-p-uzm-cvs-halil-koc-dualarla-ugurlandi_d5824.html Tue, 13-08-2022 12:15 EEST <![CDATA[ Esnaf Oda Ba�kanlar�ndan Ba�kan G�rkan�a Plaket ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkanKasaplar OdasBa�kanYusuf K��erHaz�r Elbiseciler OdasBa�kanHasan TuncelManifaturac�lar OdasBa�kan�smet Keklik ve Zahireciler OdasBa�kanB�lent Artun�u kabul ederek bir s�re g�r��t�.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/esnaf-oda-baskanlarindan-baskan-gurkana-plaket_d5823.html Tue, 13-08-2022 12:14 EEST <![CDATA[ Kiltepe Meslek Edindirme Kurs Merkezinde Y�lsonu Sergisi Ve A�ure G�n� Program� D�zenlendi ]]> Ye�ilyurt Belediyesi Kiltepe Mesleki E�itim Kurs Halk E�itim KurslarY�l Sonu Sergisi ve A�ure Da��t�m Programd�zenlendiBa�kan ��nar�Dini ve k�lt�rel de�erlerimizin ya�at�lmasve gelecek nesillere ta��nmas�na b�y�k �nem veriyoruz.diye konu�tu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/kiltepe-meslek-edindirme-kurs-merkezinde-yilsonu-sergisi-ve-asure-gunu-programi-duzenlendi_d5822.html Tue, 10-08-2022 12:30 EEST <![CDATA[ S�rg� Mahallesi Kaptaj �al��mas� ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon �daresi (MASK�Genel M�d�rl��i�me suyu temini i�in Malatya genelinde �al��malar�na devam ediyor�al��malar kapsam�nda Do�an�ehir �l�esi�ne ba�lS�rgMahallesi Karap�nar b�lgesine kaptaj yap�l�yorMASKGenel M�d�rMehmet Mert ve teknik ekipten olu�an bir heyet yap�lan �al��malaryerinde incelediler.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/surgu-mahallesi-kaptaj-calismasi_d5821.html Tue, 10-08-2022 12:28 EEST <![CDATA[ �Malatya ve Arslantepe Konulu Posta Sanat� Yar��mas� Ba�vurular� Ba�lad� ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi K�lt�r ve Sosyal ��ler Daire Ba�kanl��taraf�ndan IPosta SanatYar��masve Sergisi �al��masd�zenlendiBu kapsamda ��nsanl�k Medeniyetinin Ba�lad��Anadolu�yu Anayurt Yapan Destan �ehri Malatya ve Arslantepe konulu IPosta Sanatyar��masba�vurularda ba�lad�.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/malatya-ve-arslantepe-konulu-posta-sanati-yarismasi-basvurulari-basladi_d5820.html Tue, 10-08-2022 12:27 EEST <![CDATA[ Muharrem Ay� �ftar Program� D�zenlendi ]]> Malatya Valili�i ve Malatya B�y�k�ehir Belediyesi taraf�ndan Muharrem Aydolay�s�yla B�y�k�ehir Nik�h Saray�nda iftar programd�zenlendi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/muharrem-ayi-iftar-programi-duzenlendi_d5819.html Tue, 10-08-2022 12:25 EEST <![CDATA[ Ba�kan ��nar, Cem Vakf� Malatya �ubesi �le Hac� Bekta�-I Veli K�lt�r Merkezi Vakf�n� Ziyaret Etti ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��nar�Cemal G�rsel ile A�a��ba�lar Mahallelerimizin oldu�u b�lgedeCem VakfMalatya �ubesi Koordinasyonunda in�a edilecek olan Cem Evi Projesi i�in �zerimize d��en ne varsa yerine getirmeye haz�r�z.diye konu�tu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/baskan-cinar-cem-vakfi-malatya-subesi-ile-haci-bektas-i-veli-kultur-merkezi-vakfini-ziyaret-etti_d5818.html Tue, 08-08-2022 12:21 EEST <![CDATA[ Kesintisiz Enerji Hedefiyle 4 �ehirde 100 Km�yi A�an Elektrik Da��t�m A��na �mza Att� ]]> El�z� Bing�lTunceli ve Malatya�da elektrik da��t�m hizmeti sunan F�rat Elektrik Da��t�m A.�(F�rat EDA� kaliteli ve kesintisiz enerji arzhedefiyle 2022�nin ilk yar�s�nda yat�r�mlar�nart�rd�Elektrik da��t�m hatttoplam uzunlu�unu 100 kilometreden daha fazlaya ula�t�rmayba�aran �irkettoplamda 13 km uzunlu�unda da yer altelektrik �ebekesinin kurulumunu sa�lad�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/kesintisiz-enerji-hedefiyle-4-sehirde-100-kmyi-asan-elektrik-dagitim-agina-imza-atti_d5817.html Tue, 06-08-2022 12:12 EEST <![CDATA[ Spor Salonu Temel Atma T�renine Kat�lan Heyet Arguvan Belediyesini Ziyaret Etti ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi taraf�ndan Arguvan il�esinde yap�lacak olan KapalSpor Salonu�nun temel atma t�renine kat�lan Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkanberaberinde AK Parti MKYK �yesi Malatya Milletvekilleri B�lent T�fenkci�znur �al�k ve MHP �l Ba�kanMesut Samanlile birlikte Arguvan Belediye Ba�kanMehmet K�z�lda��ziyaret ederek bir s�re g�r��t�ler.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/spor-salonu-temel-atma-torenine-katilan-heyet-arguvan-belediyesini-ziyaret-etti_d5816.html Tue, 06-08-2022 12:09 EEST <![CDATA[ Ye�ilyurt Belediyesi Pastac�l�k Kursunda Farkl� Ve Yeni Tarifeler G�n Y�z�ne ��k�yor ]]> Ye�ilyurt Belediyesi taraf�ndan Esma Biltaci K�lt�r ve Sanat Merkezinde a��lan pastac�l�k kursuna yo�un ilgi g�steren bayan kursiyerlere pastakurabiye ve �e�itli hamur i�lerinin p�f noktalar�yla ilgili alan�nda deneyimli ustalar ve �efler taraf�ndan bilgiler veriliyor.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurt-belediyesi-pastacilik-kursunda-farkli-ve-yeni-tarifeler-gun-yuzune-cikiyor_d5815.html Tue, 06-08-2022 12:06 EEST <![CDATA[ Arguvan Kapal� Spor Salonunun Temeli At�ld� ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi taraf�ndan Arguvan il�esinde yap�lacak olan ve yakla��k 500 seyirci kapasiteli Arguvan KapalSpor Salonu temel atma t�reni ger�ekle�tirildi.��Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/arguvan-kapali-spor-salonunun-temeli-atildi_d5814.html Tue, 05-08-2022 12:37 EEST <![CDATA[ B�y�k�ehir Belediyesi �le Hizmet �� Sendikas� Aras�nda Toplu �� S�zle�mesi �mzaland� ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi ile Hizmet �Sendikasaras�nda MEL�D Ula��m ve Hizmet GruplarSanve TicAnonim �irketine ba�l5 binden fazla personeli kapsayan Toplu �S�zle�mesi protokol imza t�reni ger�ekle�tirildiAyr�ca Malatya Su ve Kanalizasyon �daresi (MASK�Genel M�d�rl��ile Hizmet �Sendikasaras�nda 716 personeli kapsayan Toplu �S�zle�mesi de imzaland�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/buyuksehir-belediyesi-ile-hizmet-is-sendikasi-arasinda-toplu-is-sozlesmesi-imzalandi_d5813.html Tue, 05-08-2022 12:36 EEST <![CDATA[ Ye�ilyurt Belediye Meclisi A�ustos Ay� �al��malar�n� Tamamlad� ]]> Ye�ilyurt Belediye MeclisiA�ustos Ay2.Oturum Toplant�s�nda Bostanba� Mollakas�mKaynarca ve Yak�nca mahallelerindeki 1/5000 �l�ekli Revizyon Uygulama �mar Planlar�nonayland�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurt-belediye-meclisi-agustos-ayi-calismalarini-tamamladi_d5812.html Tue, 05-08-2022 12:33 EEST <![CDATA[ Hak-�� Genel Ba�kan� Arslan�dan Ba�kan G�rkan�a Ziyaret ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkanHAK-�Genel Ba�kanMahmut ArslanHizmet �Kurucu ve Onursal Ba�kan22-23D�nem Manisa Milletvekili H�seyin Tanr�verdiHizmet �SendikasMalatya �ube Ba�kanB�nyamin Geleri ile beraberindeki heyeti kabul ederek bir s�re g�r��t�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/hak-is-genel-baskani-arslandan-baskan-gurkana-ziyaret_d5811.html Tue, 05-08-2022 12:32 EEST <![CDATA[ B�y�k�ehir Belediyesi Yaz Okulu Final �enlikleri Yap�ld� ]]> Malatya B�y�k�ehir BelediyesiK�lt�r ve Sosyal ��ler Daire Ba�kanl���na ba�lolarak faaliyet g�steren semt konaklar�ndaB�y�k�ehir Belediyesi ve T�rkiye Gen�lik Vakfi�birli�iyle yaz okulunda e�itim g�ren ��renciler i�in �Yaz Okulu Final �enli�id�zenlendi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/buyuksehir-belediyesi-yaz-okulu-final-senlikleri-yapildi_d5810.html Tue, 05-08-2022 12:29 EEST <![CDATA[ Malatya TSO �Malatya Peynirine Co�rafi ��aret Tescili Ald� ]]> Malatya�n�n y�resel peyniriMalatya Ticaret ve Sanayi Odas��n�n giri�imleriyle �Malatya Peyniriad�yla Co�rafi ��aret Tescili ald�Tescil belgesini teslim alan Malatya TSO Ba�kanO�uzhan Ata Sad�ko�lu�Malatya�m�z�n ticari hareketlili�i i�in Co�rafi ��aret Tescilini �nemsiyoruzdedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/malatya-tso-malatya-peyniri-ne-cografi-isaret-tescili-aldi_d5809.html Tue, 05-08-2022 12:27 EEST <![CDATA[ Ye�ilyurt �ocuk �enli�i Keyifli Anlara Sahne Oldu ]]> Ye�ilyurt Belediyesi K�lt�r ve Sosyal ��ler M�d�rl��taraf�ndan Gedik Gen�lik Merkezinde d�zenlenen �Ye�ilyurt �ocuk �enli�ikeyifli anlara sahne olurkenbirbirinden farkletkinliklere kat�lan �ocuklar doyas�ya e�lendiler.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurt-cocuk-senligi-keyifli-anlara-sahne-oldu_d5808.html Tue, 29-07-2022 14:45 EEST <![CDATA[ Ye�ilyurt Belediyesi Park Ve Bah�eler M�d�rl��� Personelinden �rnek Davran��! ]]> Ye�ilyurt Belediyesi Park ve Bah�eler M�d�rl���nde g�revli Berat Eren taraf�ndan Beylerderesi �ehir ParkMillet Bah�esinde bulunan c�zdansahibi Cemal Can �elik�e tutanakla teslim edildi.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurt-belediyesi-park-ve-bahceler-mudurlugu-personelinden-ornek-davranis_d5807.html Tue, 29-07-2022 14:41 EEST <![CDATA[ G�rkan�dan Hicri Y�l ve Muharrem Ay� Mesaj� ]]> Hicri Y�lba��n�n ba�lamasve i�erisinde bir�ok ilahi olayi�inde bar�nd�ran Muharrem Ay�na girmenin huzur ve sevincini ya��yoruz.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/gurkandan-hicri-yil-ve-muharrem-ayi-mesaji_d5806.html Tue, 29-07-2022 14:34 EEST <![CDATA[ Ba�kan Kazgan��n Hicri Y�lba�� ve Muharrem Ay� Mesaj� ]]> Ak�adaBelediye Ba�kanAli Kazgan �Hicri Y�lba��dolay�s�yla bir mesaj yay�nlayarakbu kutsal ay�nt�m T�rk-�slam alemi ve insanl��a bar� huzur ve mutluluk getirmesini diledi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/baskan-kazganin-hicri-yilbasi-ve-muharrem-ayi-mesaji_d5805.html Tue, 29-07-2022 12:27 EEST <![CDATA[ Sporda Toparlanma Stratejileri ]]> �iddetli antrenman�n stresi ve zorlamalar daha g��lve daha h�zlbir sporcu olmak i�in y�klenme ve adaptasyon yaratmak i�in �nemlidir.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/sporda-toparlanma-stratejileri_d5804.html Tue, 29-07-2022 12:24 EEST <![CDATA[ Vali Hulusi �ahin�den Kale �l�esine Ziyaret ]]> Kale Kaymakaml��ve Kale Belediye Ba�kanl���nziyaret eden Vali �ahinKaymakam Abdulselam B��ak ve Belediye Ba�kanMurat Koca�dan il�enin genel durumu hakk�nda bilgiler ald�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/vali-hulusi-sahinden-kale-ilcesine-ziyaret_d5803.html Tue, 29-07-2022 12:23 EEST <![CDATA[ ��nar, �lyas ve Bentba�� Mahallelerinin Birle�me Noktas�nda Yap�m� S�ren 227�nci Park� �nceledi ]]> �lyas ve Bentba�Mahallelerinin birle�me noktas�nda hizmete sunulacak 227�nci parkta devam eden �al��malarinceleyen Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��narYe�ilyurt�umuzun muhtelif b�lgelerine kazand�rd���m�z yeni sosyal ya�am alanlar�m�zla birlikte mahallelerimizi hem g�zelle�tirip hem de var olan de�erlerini �n plana ��kart�yoruz.diye konu�tu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/cinar-ilyas-ve-bentbasi-mahallelerinin-birlesme-noktasinda-yapimi-suren-227nci-parki-inceledi_d5802.html Tue, 29-07-2022 12:20 EEST <![CDATA[ Vali Hulusi �ahin�den Cem Vakf�na Ziyaret ]]> Cem VakfMalatya �ubesi Ba�kanl���nMuharrem Aynedeniyle ziyaret eden Vali �ahinVak�f Ba�kanE�ref Do�an ve y�netim kurulu �yeleri taraf�ndan kar��land�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/vali-hulusi-sahinden-cem-vakfina-ziyaret_d5801.html Tue, 29-07-2022 12:15 EEST <![CDATA[ Malatya Kent Konseyi YKS ��in Dan��manl�k Hizmeti Veriyor ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi K�lt�r Daire Ba�kanl�� Malatya Kent Konseyi E�itim ��retim �al��ma Grubu�stanbul Ayd�n �niversitesiSentez Dershanesi i�birli�inde YKS�ye giren ve tercih yapmayhak eden ��rencilere dan��manl�k hizmeti vermek amac�yla Yeni Cami Meydan�nda Tercih Merkezi a�t�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/malatya-kent-konseyi-yks-icin-danismanlik-hizmeti-veriyor_d5800.html Tue, 29-07-2022 12:12 EEST <![CDATA[ Vali Hulusi �AH�N�den Darende �l�esine Ziyaret ]]> �l�e ziyaretlerine devam eden Vali �ahin Darende �l�esini ziyaret etti�lk olarak Darende Organize Sanayi B�lgesini ziyaret eden Vali �ahin Darende Kaymakam�kkeSafa T�rko�luDarende Belediye Ba�kan�sa �zkan taraf�ndan kar��land�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/vali-hulusi-sahinden-darende-ilcesine-ziyaret_d5799.html Tue, 29-07-2022 12:11 EEST <![CDATA[ Arguvan Spor Kompleksi �n�aat� Devam Ediyor ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkan ve AK Parti MKYK �yesi Malatya Milletvekili B�lent T�fenkci beraberlerindeki heyetle birlikte Arguvan il�esinde yap�mdevam eden Spor Kompleksi in�aat�nda incelemelerde bulundu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/arguvan-spor-kompleksi-insaati-devam-ediyor_d5798.html Tue, 29-07-2022 12:09 EEST <![CDATA[ Mabem�den Lgs Yerle�tirmelerinde B�y�k Ba�ar� ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi�ne ba�lolarak faaliyet g�steren Malatya B�y�k�ehir Belediyesi E�itim Merkezleri (MABEM Liselere Ge�iS�nav(LGSi�in y�r�tt��e�itimlerle ekonomik olarak dezavantajlbir�ok ��rencinin ba�ar�lsonu�lar elde etmesini sa�lad�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/mabemden-lgs-yerlestirmelerinde-buyuk-basari_d5797.html Tue, 27-07-2022 12:31 EEST <![CDATA[ �ak�r, Beylerderesi �ehir Park�n� �nceledi ]]> Ye�ilyurt Belediyesinin gelece�e d�n�k vizyonel yat�r�mlararas�nda yerini alan Beylerderesi �ehir Park�ninceleyen AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet �ak�r1 milyon 350 bin metrekarelik alanda vatanda�lar�m�z�n hizmetine sunulan Beylerderesi �ehir Park Malatya�ya b�y�k de�erler katan dev bir projedir.diye konu�tu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/cakir-beylerderesi-sehir-parkini-inceledi_d5796.html Tue, 27-07-2022 12:29 EEST <![CDATA[ Vali Hulusi �AH�N �den 2. Organize Sanayi B�lgesine Ziyaret ]]> Vali Hulusi �ahin 2Organize Sanayi B�lgesinde ziyaretlerde bulundu�lk olarak 2Organize Sanayi B�lgesinde E�itim veren �n�n�niversitesi Malatya Organize Sanayi B�lgesi Meslek Y�ksekokulunu ziyaret eden Vali �ahin�e �n�n�niversitesi Malatya Organize Sanayi B�lgesi Meslek Y�ksekokulu M�d�rCemal Koyuno�lu sunum yaparak okul hakk�nda bilgiler verdi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/vali-hulusi-sahin-den-2-organize-sanayi-bolgesine-ziyaret_d5795.html Tue, 27-07-2022 12:27 EEST <![CDATA[ Muharrem Zeyno Ad�na D�zenlenen Kurumlar Aras� Futbol Turnuvas� Ba�lad� ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi ve Gen�lik ve Spor �l M�d�rl��taraf�ndan organize edilenge�ti�imiz g�nlerde vefat eden Muharrem Zeyno ad�na d�zenlenen futbol turnuvasba�lad�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/muharrem-zeyno-adina-duzenlenen-kurumlar-arasi-futbol-turnuvasi-basladi_d5794.html Tue, 27-07-2022 12:23 EEST <![CDATA[ Arslantepe H�y��� 1. Y�ld�n�m� Etkinli�i ]]> T�rkiye�nin 19K�lt�r Mirasolarak 26 Temmuz 2021 y�l�nda UNESCO K�lt�r MirasAs�l Listesine al�n���n�n 1Y�ld�n�mnedeniyle bir program d�zenlendi.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/arslantepe-hoyugu-1-yildonumu-etkinligi_d5793.html Tue, 27-07-2022 12:21 EEST <![CDATA[ B�lgenin �lk Model Fabrikas�nda Sona Do�ru ]]> Malatya Ticaret ve Sanayi Odas��nda Sanayi ve Teknoloji Bakanl��Stratejik Ara�t�rmalar ve Verimlilik Genel M�d�rProfDr�lker Murat Ar��n kat�l�m�yla Model Fabrika toplant�sd�zenlendiToplant�da konu�an Malatya TSO Ba�kanO�uzhan Ata Sad�ko�lu�Malatya TSO olarak Do�u Anadolu B�lgesinin ilk Model Fabrikas�nk�sa s�rede sanayicimizin hizmetine sunaca��zdedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/bolgenin-ilk-model-fabrikasinda-sona-dogru_d5792.html Tue, 27-07-2022 12:19 EEST <![CDATA[ Ye�ilyurt Belediyesi Taraf�ndan Barguzu�da �sti�are Toplant�s� D�zenlendi ]]> AK Parti Malatya Milletvekilleri Ahmet �ak�r ve Hakan K�htalile AK Parti �l Ba�kan�hsan Koca ve AK Parti Ye�ilyurt �l�e Ba�kanMuhammed Emin Yal��nkayaYe�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��nar��n ev sahipli�inde Bostanba���na ba�lBarguzu�da ger�ekle�en isti�are toplant�s�nda mahalle sakinlerinin talep ve isteklerini dinlediler.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurt-belediyesi-tarafindan-barguzuda-istisare-toplantisi-duzenlendi_d5791.html Tue, 25-07-2022 17:04 EEST <![CDATA[ Kay�s� Festivali Kapsam�nda Spor �enli�i D�zenlendi ]]> Bu y�l 25�incisi ger�ekle�tirilen Malatya K�lt�r Sanat ve Kay�sFestivali �er�evesinde �Spor �enli�id�zenlendi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/kayisi-festivali-kapsaminda-spor-senligi-duzenlendi_d5790.html Tue, 25-07-2022 17:03 EEST <![CDATA[ 25. Kay�s� Festivali Eypio Ve Serdar Orta� Konserleriyle Sona Erdi ]]> K�lt�r ve Turizm Bakanl�� Malatya Valili�iMalatya B�y�k�ehir Belediyesi taraf�ndan organize edilen ve bu y�l 25�incisi d�zenlenen Malatya UluslararasK�lt�r Sanat Etkinlikleri ve Kay�sFestivali sanat��lar Eypio ve Serdar Ortakonserleriyle sona erdi.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/25-kayisi-festivali-eypio-ve-serdar-ortac-konserleriyle-sona-erdi_d5789.html Tue, 25-07-2022 17:01 EEST <![CDATA[ ��nar, Tarihi Ye�ilyurt Konaklar��nda �zel Misafirlerini A��rlad� ]]> AK Parti MKYK �yesi ve Malatya Milletvekili B�lent T�fenkciMalatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkanGen�lik ve Spor Bakan Yard�mc�s�hsan Selim Bayda Bezmialem Vak�f �niversitesi Rekt�rProfDrR�meyza Kazanc�o�lu ve Y�netim Kurulu �yeleri Tarihi Ye�ilyurt Konaklar�ngezerkenAzerbaycanKazakistanK�rg�zistan ve �zbekistan halk oyunlarekibinin Lezzet Caddesindeki g�sterisi ise renkli anlara sahne olduDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/cinar-tarihi-yesilyurt-konaklarinda-ozel-misafirlerini-agirladi_d5788.html Tue, 25-07-2022 16:59 EEST <![CDATA[ Vali �ahin ve Ba�kan G�rkan Stantlar� Gezdi ]]> K�lt�r ve Turizm Bakanl�� Malatya Valili�i ve Malatya B�y�k�ehir Belediyesi taraf�ndan organize edilen UluslararasK�lt�r Sanat Etkinlikleri ve Kay�sFestivalinde d�zenlenen etkinliklere ve stantlara vatanda�lar yo�un ilgi g�steriyor.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/vali-sahin-ve-baskan-gurkan-stantlari-gezdi_d5787.html Tue, 25-07-2022 16:58 EEST <![CDATA[ Festival Kapsam�nda Cirit M�sabakas� ve Engelsiz Konser D�zenlendi ]]> 25�inci UluslararasK�lt�r Sanat Etkinlikleri ve Kay�sFestivali co�kusu festival kapsam�nda yap�lan etkinliklerle devam ediyorFestival kapsam�nda Yaz�han AtlSpor Kul�btaraf�ndan kay�sfestivaline �zel m�sabaka yap�ld�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/festival-kapsaminda-cirit-musabakasi-ve-engelsiz-konser-duzenlendi_d5786.html Tue, 25-07-2022 16:54 EEST <![CDATA[ Mi�mi� Park Fuar Alan�nda Hande Yener R�zg�r� ]]> Bu y�l 25�inci Malatya UluslararasK�lt�r Sanat Etkinlikleri ve Kay�sFestivali 3G�nger�ekle�tirilen bir�ok etkinlik ve konser programlar�yla h�z kesmeden devam etti.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/mismis-park-fuar-alaninda-hande-yener-ruzgri_d5785.html Tue, 25-07-2022 16:52 EEST <![CDATA[ Uluslararas� Arguvan T�rk� Festivali A��l�� Program�yla Ba�lad� ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkanArguvan Belediyesi taraf�ndan d�zenlenen ve bu y�l 15�incisi ger�ekle�tirilen UluslararasArguvan T�rkFestivali�nin a��l�program�na kat�ld�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/uluslararasi-arguvan-turku-festivali-acilis-programiyla-basladi_d5784.html Tue, 25-07-2022 16:50 EEST <![CDATA[ Kay�s� Festivali B�t�n �o�kusuyla Devam Ediyor ]]> K�lt�r ve Turizm Bakanl�� Malatya Valili�i ve Malatya B�y�k�ehir Belediyesi taraf�ndan organize edilen ve bu y�l 25�inci Malatya UluslararasK�lt�r Sanat Etkinlikleri ve Kay�sFestivali b�t�n h�z�yla devam ediyor.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/kayisi-festivali-butun-coskusuyla-devam-ediyor_d5783.html Tue, 25-07-2022 16:48 EEST <![CDATA[ 200 Bisikletli Malatya Tarihini Tan�mak ��in Malatya�da ]]> Malatya B�y�k�ehir BelediyesiMalatya Kent Konseyi Bisiklet �al��ma GrubuMalatya Bisiklet ve Do�a SporlarKul�bDerne�i i�birli�inde Malatya�n�n tarihi ve k�lt�rel mek�nlar�n�n tan�t�lmas�na katk�da bulunmak amac�yla �Tarih ve Medeniyetin Kalbine Yolculuk Malatya UluslararasBisiklet Festivalid�zenlendiAlmanyaHollanda ba�ta olmak �zere �lkemizin d�rt bir yan�ndan y�zlerce bisiklet sever festivale kat�ld�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/200-bisikletli-malatya-tarihini-tanimak-icin-malatyada_d5782.html Tue, 25-07-2022 16:47 EEST <![CDATA[ Kay�s� Festivali�nde U�ur Aslan ve Buray Malatyal�lar� Co�turdu ]]> Bu y�l 25�incisi ger�ekle�tirilen Malatya UluslararasK�lt�r Sanat Etkinlikleri ve Kay�sFestivali�nin ilk g�n�nde sahne alan U�ur Aslan ve Buray�ark�lar�yla on binleri doyas�ya e�lendirdi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/kayisi-festivalinde-ugur-aslan-ve-buray-malatyalilari-costurdu_d5781.html Tue, 25-07-2022 16:44 EEST <![CDATA[ 25. Malatya K�lt�r Sanat ve Kay�s� Festivali Ba�lad� ]]> Kay�sFestivalinin 25�incisi B�y�k�ehir Belediyesi yan�nda d�zenlenen programla ba�lad�B�y�k�ehir Belediyesi yan�nda d�zenlenen programaAK Parti Genel Ba�kan Vekili Binali Y�ld�r�m��n yan�s�ra Vali Hulusi �ahinB�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkanTBB Ba�kanve Gaziantep B�y�k�ehir Belediye Ba�kanFatma �ahinAK Parti MKYK �yesi Malatya Milletvekilleri �znur �al�kB�lent T�fenkciAK Parti Malatya Milletvekilleri Ahmet �ak�rHakan Kahtal MHP Malatya Milletvekili MCelal Fendo�luCHP Genel Ba�kan Yard�mc�sve Malatya Milletvekili Veli A�babaT�RKSOY UluslararasT�rk K�lt�rTe�kilat Genel Sekreteri Sultan Raev�.�Rekt�rProfDrAhmet K�z�layMalatya eski Belediye Ba�kanlar�ndan Mehmet Ya�ar �er�iHCemal Ak�nSiyasi Partilerin il ve il�e ba�kanlar askeri ve m�lki erkanSTK Ba�kanlar Muhtar Dernekleri ile vatanda�lar kat�ld�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/25-malatya-kultur-sanat-ve-kayisi-festivali-basladi_d5780.html Tue, 25-07-2022 16:39 EEST <![CDATA[ Malatya Tek Y�rek, Mazisine Lay�k �stikbale Y�r�d� ]]> K�lt�r ve Turizm Bakanl�� Malatya Valili�i ve Malatya B�y�k�ehir Belediyesi taraf�ndan organize edilen ve bu y�l 25�incisi kutlanan Malatya UluslararasK�lt�r Sanat Etkinlikleri ve Kay�sFestivali kapsam�nda kortej y�r�y��on binlerin kat�l�m�yla co�kuyla yap�ld�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/malatya-tek-yurek-mazisine-layik-istikbale-yurudu_d5779.html Tue, 25-07-2022 16:37 EEST <![CDATA[ Ak Parti Genel Ba�kan Vekili Binali Y�ld�r�m B�y�k�ehir Belediyesini Ziyaret Etti ]]> 25Malatya UluslararasK�lt�r Sanat Etkinlikleri ve Kay�sFestivaline kat�lmak �zere ilimize gelen son Ba�bakan AK Parti Genel Ba�kan Vekili aynzamanda T�rk Devletleri Te�kilatAK Sakall�lar Konseyi Ba�kanBinali Y�ld�r�mberaberinde kalabal�k bir heyetle birlikte Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkan�makam�nda ziyaret ederek bir s�re g�r��t�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/ak-parti-genel-baskan-vekili-binali-yildirim-buyuksehir-belediyesini-ziyaret-etti_d5778.html Tue, 25-07-2022 16:34 EEST <![CDATA[ Binali Y�ld�r�m Malatya Valili�ini Ziyaret Etti ]]> K�lt�r ve Turizm Bakanl�� Malatya Valili�i ve Malatya B�y�k�ehir Belediyesi taraf�ndan 21-24 Temmuz tarihleri aras�nda d�zenlenen UluslararasK�lt�r Sanat Etkinlikleri ve 25�Kay�sFestivali onur konu�u olarak Malatya�ya gelen eski Ba�bakan ve TBMM Eski Ba�kan AK Parti Genel Ba�kan Vekili Binali Y�ld�r�m Malatya Valili�ini ziyaret etti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/binali-yildirim-malatya-valiligini-ziyaret-etti_d5777.html Tue, 25-07-2022 16:33 EEST <![CDATA[ Arslantepe�de 2022 Y�l� Kaz� �al��malar� Yeniden Ba�l�yor ]]> UNESCO D�nya K�lt�rel Kal�cMirasListesi�ne giren Arslantepe H�y����nde 2022 y�lkaz�al��malar�na ba�lan�yorYap�lacak kaz�n�n yans�ra yeni yap�lacak kar��lama merkezi ile ilgili de �al��malara ba�lan�lacak.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/arslantepede-2022-yili-kazi-calismalari-yeniden-basliyor_d5776.html Tue, 25-07-2022 16:32 EEST <![CDATA[ B�y�k�ehir Belediyesi Kurumlar Aras� Futbol ve Voleybol Turnuvas� D�zenliyor ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi ve Gen�lik Spor �l M�d�rl��taraf�ndan futbol kamuoyunun yak�ndan tan�d�� ge�ti�imiz g�nlerde vefat eden Muharrem Zeyno ad�na futbolvoleybol camias�n�n tan�nan isimlerinden Malatya Voleybol �l Temsilcilerinden olan Mehmet Aslan ad�na voleybol turnuvasd�zenlenecekDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/buyuksehir-belediyesi-kurumlar-arasi-futbol-ve-voleybol-turnuvasi-duzenliyor_d5775.html Tue, 25-07-2022 16:31 EEST <![CDATA[ Ye�ilyurt Belediyesi, �cretsiz Robotik Kodlama ve Arduino Temel Seviye E�itim Kursu A��yor ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��nar25 Temmuz�da Ye�ilyurt Mesleki E�itim ve Ya�am Merkezimizde a�aca��m�z Robotik Kodlama E�itimi ve Arduino Kursumuza 7 ile 14 yaaras�ndaki b�t�n �ocuklar�m�zbekliyoruz.diye konu�tu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurt-belediyesi-ucretsiz-robotik-kodlama-ve-arduino-temel-seviye-egitim-kursu-aciyor_d5774.html Tue, 25-07-2022 16:26 EEST <![CDATA[ Vali �ahin Arapgir�de �ncelemelerde Bulundu ]]> Arapgir il�emiz Samime Ayd�nlar Konferans salonunda �l ve �l�e Kurum M�d�rlerimuhtarlarsivil toplum kurulu�larve kanaat �nderleri ile Vali Hulusi �ahin Ba�kanl���nda bir toplantger�ekle�tirildi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/vali-sahin-arapgirde-incelemelerde-bulundu_d5773.html Tue, 25-07-2022 16:25 EEST <![CDATA[ Silajl�k M�s�r Tohumu Da��t�ld� ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi �reticilere ve �ift�ilere destek olmak ad�na DAP B�lge Kalk�nma �daresi Ba�kanl��i�birli�i ile 2022 y�l�Bitkisel �retimin Alt Yap�s�n�n Geli�tirilmesi Program�kapsam�nda 252 k���k aile i�letmesine Silajl�k M�s�r tohumu da��tt�.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/silajlik-misir-tohumu-dagitildi_d5772.html Tue, 25-07-2022 16:23 EEST <![CDATA[ B�y�k�ehir Belediye Meclisi Temmuz Ay� II. Birle�imi Ger�ekle�ti ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Meclisi Temmuz ayIIBirle�im toplant�s B�y�k�ehir Belediyesi Ba�kan Vekili Selim Pilten Ba�kanl���nda 20 Temmuz �ar�amba g�nsaat 16.00�da B�y�k�ehir Belediyesi Meclis Salonu�nda ger�ekle�tirildi.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/buyuksehir-belediye-meclisi-temmuz-ayi-ii-birlesimi-gerceklesti_d5771.html Tue, 25-07-2022 16:20 EEST <![CDATA[ Hastane Dura��n� Yenileniyor ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi merkezde bulunan otob�s duraklar�n�n yenilenmesinin ard�ndan hastane g�zerg�h�na �al��an minib�s dura��nda da yenileme �al��malar�na ba�lad�.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/hastane-duragini-yenileniyor_d5770.html Tue, 19-07-2022 13:12 EEST <![CDATA[ Ba�kan ��nar, Ye�ilyurt Kent Konseyinde A��lan �ngilizce Kursunu Ziyaret Etti ]]> Ye�ilyurt Kent Konseyinde devam eden �ngilizce Kursunu ziyaret eden Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��nar�Yabancdil ��renmekd�nyadaki yenilikleri ve farkl�l�klartan�makanlamak ve ��renmek i�in b�y�k bir f�rsatt�rGeli�en teknolojiyi yak�ndan tan�makyapay zekalan�nda kendisini geli�tirmekd�nyan�n farklyerlerinde ki yeni geli�meleri an�nda ��renmek isteyen herkesin en az iki yabancdil ��renmesi gerekiyor.diye konu�tu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/baskan-cinar-yesilyurt-kent-konseyinde-acilan-ingilizce-kursunu-ziyaret-etti_d5769.html Tue, 19-07-2022 13:10 EEST <![CDATA[ Keskin�den Kay�s� Festivali Daveti ]]> Malatya Esnaf ve Sanatkarlar OdalarBirli�i (MESOBBa�kan�evket Keskin25Malatya Kay�sFestivali i�in 21 Temmuz Per�embe g�nd�zenlenecek olan kortej y�r�y���ne ve yap�lacak etkinliklere ba�ta esnaf camiasolmak �zere herkesi davet etti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/keskinden-kayisi-festivali-daveti_d5768.html Tue, 19-07-2022 10:35 EEST <![CDATA[ B�y�k�ehir Belediye Meclisi Temmuz Ay� �lk Toplant�s�n� Ger�ekle�tirdi ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Meclisi Temmuz aytoplant�s B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkan Ba�kanl���nda 18 Temmuz Pazartesi g�nsaat 14.00�de B�y�k�ehir Belediyesi Meclis Salonu�nda ger�ekle�tirildi.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/buyuksehir-belediye-meclisi-temmuz-ayi-ilk-toplantisini-gerceklestirdi_d5767.html Tue, 19-07-2022 10:32 EEST <![CDATA[ Tarih ve Medeniyetin Kalbine Yolculuk Malatya Uluslararas� Bisiklet Festivali ]]> Malatya B�y�k�ehir BelediyesiMalatya Kent Konseyi Bisiklet �al��ma Grubu ve Malatya Bisiklet ve Do�a SporlarDerne�i i�birli�inde 20 24 Temmuz tarihleri aras�nda �Tarih ve Medeniyetin Kalbine Yolculuk Malatya UluslararasBisiklet Festivalid�zenlenecek.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/tarih-ve-medeniyetin-kalbine-yolculuk-malatya-uluslararasi-bisiklet-festivali_d5766.html Tue, 19-07-2022 10:31 EEST <![CDATA[ Ye�ilyurt Belediyesi�nden Malatya�n�n Co�rafi ��aret Tescil Ba�vuru S�recine B�y�k Destek! ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��narSanayi ve Teknoloji Bakan�m�z Say�n Mustafa Varank taraf�ndan a��klanan T�rk Patent ve Marka Kurumuna Co�rafi ��aret Tescil Ba�vurular�nda Malatya�n�n ilk s�ralarda yer almas�n�n sevincini ya��yoruzYe�ilyurt Belediyesi olarak bu s�rece b�y�k bir destek verdik11 y�resel �r�n�m�z�n tescil belgesini al�rken20�ye yak�n ba�vurumuz bulunuyor.diye konu�tu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurt-belediyesinden-malatyanin-cografi-isaret-tescil-basvuru-surecine-buyuk-destek_d5765.html Tue, 19-07-2022 10:29 EEST <![CDATA[ Ba�kan G�rkan Personelle Bayramla�t� ]]> B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkanB�y�k�ehir Belediyesi personelleri ile bayramla�t�B�y�k�ehir Belediyesi Hizmet Binaszemin kat�nda d�zenlenen bayramla�ma t�renineB�y�k�ehir Belediyesi y�neticileri ile �al��anlarkat�ld�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/baskan-gurkan-personelle-bayramlasti_d5764.html Tue, 19-07-2022 10:27 EEST <![CDATA[ K���t Toplay�c�lar� Kay�t Alt�na Al�n�yor ]]> Ye�ilyurt Belediyesi�evre�ehircilik ve �klim De�i�ikli�i BakanMurat Kurum�un imzasile yay�mlanan k���t toplay�c�lara mesleki kimlik verilmesine y�nelik genelge do�rultusundaYe�ilyurt �l�esinde ka��t toplay�c�l��yapan 277 vatanda��Ba��ms�z S�f�r At�k Toplay�c�sKart�ile kay�t alt�na alarak S�f�r At�k Bilgi Sistemi�ne kay�tlar�nyapt� Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/kgit-toplayicilari-kayit-altina-aliniyor_d5763.html Tue, 19-07-2022 10:26 EEST <![CDATA[ G�rkan Esnaf Ziyaretlerine Devam Ediyor ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkan esnaf ziyaretlerine devem ediyorEsnaf ziyareti s�ras�nda Ba�kan G�rkan ayr�ca vatanda�larla da bir s�re sohbet etti.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/gurkan-esnaf-ziyaretlerine-devam-ediyor_d5762.html Tue, 19-07-2022 10:24 EEST <![CDATA[ 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik G�n� Kutland� ]]> �15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik G�n�Malatya�m�zda da co�kuyla kutland�Hain darbe giri�iminin 6y�l�nda Malatya�da organize edilen Demokrasi ve Milli Birlik G�n�ne Malatyal�lar yo�un ilgi g�sterdi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/15-temmuz-demokrasi-ve-milli-birlik-gunu-kutlandi_d5761.html Tue, 15-07-2022 14:09 EEST <![CDATA[ 15 Temmuz �ehidi Zekeriya Bitmez Kabri Ba��nda Dualarla Y�d Edildi ]]> Ye�ilyurt �l�e KaymakamOsman U�urlu ile Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��nar15 Temmuz hain darbe giri�imi s�ras�nda �stanbul Atat�rk Havaliman��nda darbecilere kar�direnirken tank�n �zerinden d��erek �ehit olan Zekeriya Bitmez�in kabrinde d�zenlenen anma program�na kat�larakdua ettiler.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/15-temmuz-sehidi-zekeriya-bitmez-kabri-basinda-dualarla-yd-edildi_d5760.html Tue, 15-07-2022 14:05 EEST <![CDATA[ 15 Temmuz �ehitleri Unutulmad� ]]> 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik G�n�n�n 6�ncy�l d�n�m�nde15 Temmuz �ehitleri t�m T�rkiye�de oldu�u gibi Malatya�da da unutulmad�.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/15-temmuz-sehitleri-unutulmadi_d5759.html Tue, 15-07-2022 14:04 EEST <![CDATA[ Ba�kan ��nar�dan 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik G�n� Mesaj� ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��nar15 TemmuzBa�komutan�m�zCumhurba�kan�m�z Say�n Recep Tayyip Erdo�an��n �a�r�s�yla elinde ay y�ld�zlbayrakla meydanlara ko�an her vatan evlad�n�n u�runda �l�mg�ze ald��milli de�erlerimizidemokrasimizibirli�imizi ve ba��ms�zl���m�zebedile�tiren bir simgedir.dedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/baskan-cinardan-15-temmuz-demokrasi-ve-milli-birlik-gunu-mesaji_d5758.html Tue, 15-07-2022 13:57 EEST <![CDATA[ Ba�kan G�rkandan 15 Temmuz Mesaj� ]]> B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkan15 Temmuz �ehitlerini AnmaDemokrasi ve Milli Birlik G�n��n�n 6��ncy�ld�n�mnedeniyle bir mesaj yay�mlad�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/baskan-gurkan-dan-15-temmuz-mesaji_d5757.html Tue, 15-07-2022 13:50 EEST <![CDATA[ Ba�kan �zcandan 15 Temmuz Mesaj� ]]> Malatya Ticaret BorsasY�netim Kurulu Ba�kanRamazan �zcan15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik G�ndolay�s�yla bir mesaj yay�mlad�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/baskan-ozcan-dan-15-temmuz-mesaji_d5756.html Tue, 15-07-2022 13:44 EEST <![CDATA[ Keskin, �Esnaf Camias� Milli �radeye Y�nelik Her T�rl� Tehdidin Kar��s�ndad�r� ]]> T�rkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESKY�netim Kurulu �yesi ve Malatya Esnaf ve Sanatkarlar OdalarBirli�i (MESOBBa�kan�evket Keskin15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik G�nnedeniyle yapt��a��klama da��l�m�ne soka�a d�k�len milletimiz vatan�ni�gal ettirmedibayra��nindirmediezan�nsusturmad milli iradesini i�galcilere teslim etmedi.dedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/keskin-esnaf-camiasi-milli-iradeye-yonelik-her-turlu-tehdidin-karsisindadir_d5755.html Tue, 15-07-2022 13:43 EEST <![CDATA[ B�y�k�ehir Belediyesinden Su Alt� Arama Kurtarma Timine Ara� Takviyesi ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi her alanda oldu�u gibi arama kurtarma �al��malar�nda da daha etkin bir �ekilde hizmet vermek amac�yla hem arahem de yeti�mipersonel say�s�nher ge�en g�n art�rmaya devam ediyor.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/buyuksehir-belediyesinden-su-alti-arama-kurtarma-timine-arac-takviyesi_d5754.html Tue, 15-07-2022 13:40 EEST <![CDATA[ Ye�ilyurt Belediyesi Yaz Spor Okullar�ndaki E�itimler Devam Ediyor ]]> Ye�ilyurt Belediyesi Yaz Spor OkullarY�zme Kursunun a��l���nyapan Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��narYaz Spor Okullar�nda ki 13 farklbran��m�z�n yans�ra y�l boyu devam eden spor okullar�m�zda toplamda 3 bin 500 sporcumuz faydalanmaktad�rGen�lerimizi gelece�e en iyi �ekilde haz�rlamak i�in imk�nlar�m�zseferber ettik.diye konu�tu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurt-belediyesi-yaz-spor-okullarindaki-egitimler-devam-ediyor_d5753.html Tue, 15-07-2022 13:36 EEST <![CDATA[ Bayram Trafi�ine Havadan Denetim ]]> Vali Hulusi �ahin�l Jandarma KomutanJAlbErcan Alt�n ve �l Emniyet M�d�rErcan Da�deviren ile birlikte Kurban Bayramtrafik tedbirleri kapsam�nda karayolu �zerinde Turizm ve Tar�msal ama�lseyahatlerde art�olaca�g�z �n�nde bulundurularak�Trafik yo�unlu�unun olumsuz etkilerini en aza indirmekolastrafik kazalar�n�nlemek maksad�yla ArapgirArguvanYaz�hanYe�ilyurt ve Battalgazi il�e yollar�nve al�nan trafik tedbirlerini helikopter ile havadan kontrol ettiDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/bayram-trafigine-havadan-denetim_d5752.html Tue, 15-07-2022 13:29 EEST <![CDATA[ ��nar, Beylerderesi �ehir Park� Seyir Teras�n� �nceleyip, Yeni Al�nan Ring Arac�n� Test Etti ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��nar�1 milyon 350 bin metrekarelik alanda hizmet vermeye ba�layan Beylerderesi �ehir Park�m�z i�erisindeki Seyir Teras�m�ztamamlarkenziyaret�ilerimizin park�m�z�n tamam�ngezmeleri i�inde yeni ald���m�z ring arac�m�zhizmetlerimiz aras�na ekledik.diye konu�tuDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/cinar-beylerderesi-sehir-parki-seyir-terasini-inceleyip-yeni-alinan-ring-aracini-test-etti_d5751.html Tue, 15-07-2022 13:26 EEST <![CDATA[ 10. Yama Yayla �enlikleri Yap�ld� ]]> �limizin �nemli a�iretlerinden Drijan A�iretinin d�zenledi�i 10Yama Yayla �enli�i yap�ld�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/10-yama-yayla-senlikleri-yapildi_d5750.html Tue, 15-07-2022 13:19 EEST <![CDATA[ ��nar, Tarihi Ye�ilyurt Konaklar�nda Yap�m� Tamamlanan Sinema M�zesini �nceledi ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��narTarihi Ye�ilyurt Konaklar�m�zda yap�mb�y�k oranda tamamlanani�erisinde 1.200�e yak�n nostaljik eserlerin ve aletlerin yer ald��Sinema M�zemizi yak�nda hizmete sunaca��z.diye konu�tu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/cinar-tarihi-yesilyurt-konaklarinda-yapimi-tamamlanan-sinema-muzesini-inceledi_d5749.html Tue, 15-07-2022 13:13 EEST <![CDATA[ Vali �ahin�den Bayram Ziyaretleri ]]> Vali Hulusi �ahinKurban Bayramdolay�s�yla uygulama noktalar Polis Merkezi Amirli�iJandarma Karakol Komutanl�� 112 Acil �a�rMerkeziMalatya E�itim ve Ara�t�rma HastanesiB�y�k�ehir Belediyesi �tfaiye Daire Ba�kanl��ile �ocuk evleri ve Huzurevi ziyaretlerinde bulundu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/vali-sahinden-bayram-ziyaretleri_d5748.html Tue, 15-07-2022 13:06 EEST <![CDATA[ Ye�ilyurt Gedik Namazg�h�ta K�l�nan Bayram Namaz�na Vatanda�lar Yo�un �lgi G�sterdi ]]> Ye�ilyurt Belediyesi taraf�ndan ger�ekle�tirilen yenileme �al��malar�ndan sonra asl�na uygun olarak restore edilip hizmete sunulan Gedik Namazg�h alan�nda k�l�nan Kurban Bayramnamaz�na 7�den 70�e �ok say�da vatandakat�ld�.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurt-gedik-namazghta-kilinan-bayram-namazina-vatandaslar-yogun-ilgi-gosterdi_d5747.html Tue, 15-07-2022 12:44 EEST <![CDATA[ Ba�kan G�rkan, �ehitli�i ve �ehit Ailesini Ziyaret Etti ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkanKurban Bayram��n�n birinci g�n�nde Bayram Namaz�nYak�nca Merkez Camii�nde k�ld�ktan sonravatanda�larla bayramla�t�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/baskan-gurkan-sehitligi-ve-sehit-ailesini-ziyaret-etti_d5746.html Tue, 08-07-2022 17:56 EEST <![CDATA[ Kurban Bayram� Arifesinde �ehitlerimiz ve �ehit Aileleri Unutulmad� ]]> Vali Hulusi �ahin Kurban Bayramdolay�s�yla ilk ziyaretini �ehitli�e ve �ehit ailelerine ger�ekle�tirdiDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/kurban-bayrami-arifesinde-sehitlerimiz-ve-sehit-aileleri-unutulmadi_d5745.html Tue, 08-07-2022 17:55 EEST <![CDATA[ �Kad�na Y�nelik �iddetle M�cadele� 2. D�nem Toplant�s� Yap�ld� ]]> �Kad�na Y�nelik �iddetle M�cadele�l Koordinasyon �zleme ve De�erlendirme 2022 y�l2D�nem toplant�s Vali Hulusi �ahin�in Ba�kanl���nda ger�ekle�tirildi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/kadina-yonelik-siddetle-mucadele-2-donem-toplantisi-yapildi_d5744.html Tue, 08-07-2022 17:51 EEST <![CDATA[ Keskin�den esnaflara bayram tebri�i ziyareti ]]> Malatya Esnaf ve Sanatkarlar OdalarBirli�i (MESOBBa�kan�evket Keskinberaberinde Oda Ba�kanlarile birlikte esnaflarziyaret ederekKurban Bayramlar�ntebrik etti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/keskinden-esnaflara-bayram-tebrigi-ziyareti_d5743.html Tue, 08-07-2022 16:02 EEST <![CDATA[ BA�KAN G�RKANIN KURBAN BAYRAMI MESAJI ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkanKurban Bayramdolay�s�yla bir mesaj yay�nlad�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/baskan-gurkan-in-kurban-bayrami-mesaji_d5742.html Tue, 08-07-2022 15:59 EEST <![CDATA[ MASK�, KURBAN BAYRAMI�NA HAZIR ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon �daresi (MASK�Genel M�d�rl�� Kurban Bayrams�resince kesintisiz su temini i�in g�revinin ba��nda olacakMASKGenel M�d�rMehmet Mertbayramda herhangi bir olumsuzluk ya�anmamasi�in n�bet�i ekipler olu�turduklar�ns�ylediMert�Ekiplerimizi�me suyu ve at�k su tesislerinde olu�abilecek her t�rlar�zaya kar��nlemlerini ald�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/maski-kurban-bayramina-hazir_d5741.html Tue, 08-07-2022 15:56 EEST <![CDATA[ KURBAN BAYRAMI TAT�L� TRAF�K TEDB�RLER� ]]> Malatya �l Emniyet M�d�rl��olarak Bayram Tatili s�resince (07-18 Temmuz 2022trafik d�zeni ve g�venli�inin sa�lanmasile vatanda�lar�m�z�n mutlu ve huzurlu bir bayram ortamge�irebilmeleri i�in 63 trafik ekibi ile 51 farklnoktada denetim faaliyetleri aral�ks�z yap�lacak olup�ehrimizin farklnoktalar�nda Jandarma Trafik ekipleri ile m��terek denetimlerde yap�lacakt�r.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/kurban-bayrami-tatili-trafik-tedbirleri_d5740.html Tue, 08-07-2022 15:54 EEST <![CDATA[ Malatya Polisi �ok Say�da Silah ve G�mr�k Ka�a�� �r�n Ele Ge�irdi ]]> Malatya Emniyeti taraf�ndan 6136 Say�lKanuna Muhalefet kapsam�nda kentte faaliyet g�steren bir i�yerinde silah imalatyap�ld��tespit edildiNarkotik Su�larla M�cadele �ube M�d�rl��ekiplerince bahse konu yerde yap�lan aramada3 Adet Tabanca2 Adet Av T�fe�i1 Adet Kurus�kTabanca2 Adet HavalTabanca26 Adet �arj�r15 Adet Tabanca G�vdesi21 Adet Tabanca S�rg�s 9 Adet Silah Par�as 24 Adet Fi�ek ele ge�irildiKOM �ube ekiplerine teslim edilen ��pheli ��kar�ld��mahkemece tutukland�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/malatya-polisi-cok-sayida-silah-ve-gumruk-kacagi-urun-ele-gecirdi_d5739.html Tue, 08-07-2022 15:51 EEST <![CDATA[ Bayram �ncesi Bayram Co�kusu Ya�ad�lar ]]> Malatya B�y�k�ehir BelediyesiMalatya Kent Konseyi Kad�n MeclisiKent Konseyi Engelliler �al��ma Grubu3 Aral�k Engelsiz Ya�am Derne�i i�birli�inde ��htiyac�n Olmayana �htiyac�m Varprojesi kapsam�nda 100 aileye g�da ve k�yafet deste�i sa�land�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/bayram-oncesi-bayram-coskusu-yasadilar_d5738.html Tue, 08-07-2022 15:48 EEST <![CDATA[ MALATYA MAZ�S�NE LAYIK �ST�KBALE Y�R�YOR ]]> Malatya Kent Konseyi bu y�l 25�incisi d�zenlenecek olan UluslararasK�lt�r Sanat Etkinlikleri ve Kay�sFestivali isti�are toplant�larkapsam�ndaHem�eriK�lt�rSanat ve Spor DernekleriBirlik Ba�kanlarve Meslek Kurulu�lartemsilcilerinin kat�l�m�yla geni�aplbir isti�are toplant�sd�zenledi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/malatya-mazisine-layik-istikbale-yuruyor_d5737.html Tue, 08-07-2022 15:45 EEST <![CDATA[ Malatya Polisinden Anlaml� Kampanya ]]> 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik G�netkinlikleri kapsam�nda Malatya �l Emniyet M�d�rl��ile T�rk K�z�lay Malatya �ubesi koordinesinde Emniyet M�d�rl��yerle�kesinde 251 �ehidimiz ��in 251 �nite Kan Ba���etkinli�i d�zenlendiDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/malatya-polisinden-anlamli-kampanya_d5736.html Tue, 08-07-2022 15:40 EEST <![CDATA[ YE��LYURT�TA BAYRAM HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI, 38 NOKTADA KURBAN SATI� VE KES�M ��LEMLER� YAPILACAK ]]> Kurban Bayram��n�n Ye�ilyurt�ta huzurlumutlu ve g�zel bir �ekilde idrak edilmesi i�in gereken t�m tedbirleri alan Ye�ilyurt BelediyesiYe�ilyurt�un 38 noktas�nda kurban sat�ve kesim yeri belirlerkenil�e genelinde topyek�n temizlik ve �evre d�zenlemeleri h�z kazand�G�revlendirilen ekipler bayram s�resince il�e genelinde mesai yapacak.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurtta-bayram-hazirliklari-tamamlandi-38-noktada-kurban-satis-ve-kesim-islemleri-yapilacak_d5735.html Tue, 08-07-2022 15:33 EEST <![CDATA[ �n�n� �niversitesinde �Bayrak U�runa T�rkiye A�k�na� Temal� Konferans ve Sergi ]]> �n�n�niversitesinde 15 Temmuz Milli Birlik G�ndolay�s�yla �Bayrak U�runa T�rkiye A�k�natemalkonferans d�zenlendi.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/inonu-universitesinde-bayrak-ugruna-turkiye-askina-temali-konferans-ve-sergi_d5734.html Tue, 08-07-2022 15:26 EEST <![CDATA[ YE��LYURT BELED�YE BA�KANI MEHMET �INAR�DAN KURBAN BAYRAMI KUTLAMA MESAJI ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��nar�Bayramlarbizleri f�trat�m�zla bulu�turansevgi ve karde�lik ba�lar�m�zg��lendirenbirlikberaberlikpayla�madayan��ma ve rahmet g�nleridirKurbanRabbimizebirbirimizehakkahakikateiyiyedo�ruya ve g�zele yak�n olmak demektir.diye konu�tu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurt-belediye-baskani-mehmet-cinardan-kurban-bayrami-kutlama-mesaji_d5733.html Tue, 08-07-2022 15:18 EEST <![CDATA[ BA�ARILI ��RENC�LERDEN BA�KAN G�RKAN�A Z�YARET ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkanLiselere Ge�iSistemi (LGSs�nav�nda 500 tam puan alan Bark�n Arda Hazar ve Semih A�demir�i kabul ederek bir s�re g�r��t�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/basarili-ogrencilerden-baskan-gurkana-ziyaret_d5732.html Tue, 08-07-2022 15:11 EEST <![CDATA[ MALATYA�YA YEN� B�R OKUL DAHA KAZANDIRILIYOR ]]> Hay�rsever �insanEnver G�lalio�lu�nun destekleriyle Malatya�ya kazand�r�lacak olan 24 derslikli ilkokulun protokol imza t�reni Vali Hulusi �ahin ve Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkan��n kat�l�mlar�yla ger�ekle�tirildi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/malatyaya-yeni-bir-okul-daha-kazandiriliyor_d5731.html Tue, 08-07-2022 15:08 EEST <![CDATA[ VAL� �AH�N VE BA�KAN G�RKAN BASIN MENSUPLARIYLA B�R ARAYA GELD� ]]> Malatya Valisi Hulusi �ahin ve Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkan��n kat�l�mlar�yla bu y�l 25�incisi d�zenlenecek olan UluslararasK�lt�r Sanat Etkinlikleri ve KayasFestivali bas�n toplant�syap�ld�.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/vali-sahin-ve-baskan-gurkan-basin-mensuplariyla-bir-araya-geldi_d5730.html Tue, 08-07-2022 15:05 EEST <![CDATA[ ��FT��LERE DA�ITILAN TOHUMLAR HASAT ED�L�YOR ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkanTarla G�n��nde �ift�ilerle bir araya gelerek �ubat ay�nda da��t�lan arpa ve bu�day tohumlar�n�n hasat etkinli�ine kat�ld�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/ciftcilere-dagitilan-tohumlar-hasat-ediliyor_d5729.html Tue, 08-07-2022 15:01 EEST <![CDATA[ B�y�k�ehir Belediyesinden Kurban Bayram� Tedbirleri ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi 9-12 Temmuz tarihleri aras�nda kutlanacak olan Kurban Bayrami�in gerekli tedbirleri ald�B�y�k�ehir Belediyesi vatanda�lar�n sorunsuz bir bayram ge�irmesi i�in 7/24 teyakkuzda olacak.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/buyuksehir-belediyesinden-kurban-bayrami-tedbirleri_d5728.html Tue, 08-07-2022 14:59 EEST <![CDATA[ YE��LYURT BELED�YE MECL�S� TEMMUZ AYI �ALI�MALARINI TAMAMLADI ]]> Ye�ilyurt Belediye Meclisinin Temmuz Ay2.Birle�im Toplant�s�n�n a��l���nda konu�an Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��narKonya �ehir Hastanesinde u�rad��sald�rsonucunda hayat�nkaybeden Kardiyoloji UzmanDr.Ekrem Karakaya ile �stanbul�da ki sald�r�da hayat�nkaybeden Avukat Servet Bak�rta��a Allah�tan rahmetkederli aileleri ve sevenlerine ba�sa�l��diliyorumBelediye Meclisi olarak �iddetin her t�rl�s�nk�n�yoruz.diye konu�tu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurt-belediye-meclisi-temmuz-ayi-calismalarini-tamamladi_d5727.html Tue, 08-07-2022 14:53 EEST <![CDATA[ BA�KAN �INAR, MALATYA�NIN GURURU M�LL� BOKS�R HAT�CE AKBAޒI MAKAMINDA A�IRLADI ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��narCezayir�de d�zenlenen 19.Akdeniz Oyunlar�nda 54 kiloda alt�n madalya kazanan milli sporcumuzhem�ehrimiz Hatice Akbabizim milli gururumuzduronunla her zaman iftihar ediyoruz.diye konu�tu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/baskan-cinar-malatyanin-gururu-milli-boksor-hatice-akbasi-makaminda-agirladi_d5726.html Tue, 06-07-2022 21:35 EEST <![CDATA[ Vali Hulusi �ahin, �limiz Ekonomisine ve �stihdam�na Katk� Sunan ��letmeleri Ziyaret Ediyor ]]> 1OSB�de �retim yapan Penteks �plik Fabrikas�nziyaret eden Vali �ahinfabrikan�n ive i�leyi�i hakk�nda fabrika y�neticisi Mustafa �zh�srev�den bilgiler ald�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/vali-hulusi-sahin-ilimiz-ekonomisine-ve-istihdamina-katki-sunan-isletmeleri-ziyaret-ediyor_d5725.html Tue, 06-07-2022 21:33 EEST <![CDATA[ Ba�kan G�rkan Lavanta Hasad�na Kat�ld� ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkanTar�m ve Orman �l M�d�rl��kontrol�nde T�bbi ve Aromatik Bitki Yeti�tiricili�inin Geli�tirilmesi amacile 2018 y�l�nda Arguvan il�esi ��mece mahallesinde 3 dekarl�k alanda Isparta ilinden getirilen 6.000 adet Lavandula Angustifolia �e�idi ile�ekimine ba�lanan Lavanta bitkisinin 2022 y�lhasad�na kat�ld�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/baskan-gurkan-lavanta-hasadina-katildi_d5724.html Tue, 06-07-2022 21:32 EEST <![CDATA[ LGS Birincileri Vali �ahin�i Ziyaret Etti ]]> Liselere Ge�iSistemi (LGSs�nav�nda 500 tam puan alarak birinci olan ��renciler Vali �ahin�i ziyaret ederek ba�ar�lar�npayla�t�lar.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/lgs-birincileri-vali-sahini-ziyaret-etti_d5723.html Tue, 06-07-2022 21:29 EEST <![CDATA[ Ba�kan G�rkan Hekimhan �l�esinde Mahalle Ziyaretlerinde Bulundu ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkan Hekimhan �l�esi Ball�kaya ve Ba�kavak Mahallelerini ziyaret ederekvatanda�larla bir araya geldiDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/baskan-gurkan-hekimhan-ilcesinde-mahalle-ziyaretlerinde-bulundu_d5722.html Tue, 06-07-2022 21:27 EEST <![CDATA[ Ye�ilyurt Belediye Meclisi Temmuz Ay� Toplant�lar�na Ba�lad� ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��nar Ba�kanl���nda Temmuz Ay1.Birle�im Toplant�s�nger�ekle�tiren Ye�ilyurt Belediye Meclisig�ndemde ki komisyon raporlar�nve teklifleri karar ba�lad�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurt-belediye-meclisi-temmuz-ayi-toplantilarina-basladi_d5721.html Tue, 06-07-2022 21:24 EEST <![CDATA[ Sad�ko�lu, Hakk�nda A��lan Soru�turman�n Sonucunu Kamuoyu �le Payla�t� ]]> Malatya Ticaret ve Sanayi Odas(MTSOY�netim Kurulu Ba�kanO�uzhan Ata Sad�ko�lubas�n toplant�sd�zenleyerek Malatya 1Organize Sanayi B�lgesi (OSBy�netim kurulu se�imleri s�recinde �ahs�yla ilgili o d�nemin valisi taraf�ndan baziddialar �zerine �a�r�lan m�fetti�in soru�turma sonucunu kamuoyu ile payla�t�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/sadikoglu-hakkinda-acilan-sorusturmanin-sonucunu-kamuoyu-ile-paylasti_d5720.html Tue, 06-07-2022 21:22 EEST <![CDATA[ ��nar, Canl� Hayvan Pazar�n� Ziyaret Edip, �reticilerle Bir Araya Geldi ]]> Kurban Bayram�ncesinde CanlHayvan Pazar�nziyaret ederek �reticilerle bir araya gelen Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��narYap�lan yenileme �al��malar�yla daha g�zel bir g�r�nt�ye kavu�an CanlHayvan Pazar�m�z b�lge ekonomisinin mihenk ta��d�rt�m �reticilerimize h�y�rlve bereketli kazan�lar dilerim.diye konu�tu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/cinar-canli-hayvan-pazarini-ziyaret-edip-ureticilerle-bir-araya-geldi-_d5719.html Tue, 06-07-2022 21:20 EEST <![CDATA[ Vali �ahin ��ehriban G�nata Anadolu Lisesi�nde �ncelemelerde Bulundu ]]> Vali Hulusi �ahinHay�rsever ��adamSabri G�nata taraf�ndan E�itime %100 Destek Kampanyaskapsam�nda protokolimzalanarak 24 derslikli olarak yap�mdevam eden ��ehriban G�nata Anadolu Lisesi�nde incelemelerde bulundu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/vali-sahin-sehriban-gunata-anadolu-lisesinde-incelemelerde-bulundu_d5718.html Tue, 06-07-2022 21:18 EEST <![CDATA[ �ehit �zdemir Ve Tekedereli �simleri Kav�aklarda Ya�at�lacak ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesivatan bayra�ve milleti i�in �ahadet �erbetini i�en �ehitlerinin isimlerini vermioldu�u kav�aklarda ya�atacak.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/sehit-ozdemir-ve-tekedereli-isimleri-kavsaklarda-yasatilacak_d5717.html Tue, 06-07-2022 21:14 EEST <![CDATA[ Engelli Efe Bu Bayram D��ar� ��kabilecek ]]> Malatya Esnaf ve Sanatkarlar OdalarBirli�i (MESOBBa�kan�evket Keskinma�dur bir vatanda��n 10 ya��ndaki evde yatalak olan engelli �ocu�u i�in talep etti�i tekerlekli sandalyenin temin edilmesine aracolarakKurban Bayram�ncesinde k���k �ocu�un evine g�t�rerek teslim etti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/engelli-efe-bu-bayram-disari-cikabilecek_d5716.html Tue, 06-07-2022 21:12 EEST <![CDATA[ Ye�ilyurt Belediyesi Yeni Hizmet Binas� ve Ye�ilyurt Millet Bah�esinin �n�aat� T�m H�z�yla S�r�yor ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��narTurgut �zal Mahallemizde aynalanda hizmete sunulacak olan Yeni Belediye Hizmet Binam�z ve Ye�ilyurt Millet Bah�emiz farklmimari yap�s k�t�phanesikafeteryas ye�il alanlar sosyal donat�lar spor sahalar otopark �arj istasyonlar engelli otopark �ocuk oyun alanlar y�r�y�ve bisiklet yollar�n�n yer ald��iki dev yat�r�m olarak gelecek nesillere emanet edece�iz.diye konu�tu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurt-belediyesi-yeni-hizmet-binasi-ve-yesilyurt-millet-bahcesinin-insaati-tum-hiziyla-suruyor-_d5715.html Tue, 06-07-2022 21:10 EEST <![CDATA[ 2.Geleneksel Kernek Onur �d�l� Recai Kutan�a Verildi ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkanbu y�l 25�inci UluslararasK�lt�r Sanat Etkinlikleri ve Kay�sFestivali�ne d�hil edilerek 2�incisi ger�ekle�tirilecek olan Kernek Onur �d�lleri kapsam�nda T�rk siyasetinin �nemli isimlerindenMalatya sevdal�sRecai Kutan�a onur �d�l�nAnkara�da ziyaret ederek takdim ettiZiyarette AK Parti MKYK �yesi ve Malatya Milletvekili B�lent T�fenkci�de yer ald�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/2-geleneksel-kernek-onur-odulu-recai-kutana-verildi_d5714.html Tue, 06-07-2022 21:09 EEST <![CDATA[ Yaz Okulu ��rencileri Hayvanat Bah�esini Gezdi ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi ile T�rkiye Gen�lik Vakf�(T�GVAMalatya Temsilcili�i ile ortak olarak ger�ekle�tirilen ortaokul ��rencilerine y�nelik Yaz Okulu Programlar�er�evesinde e�itim g�ren ��renciler B�y�k�ehir Belediyesi�ne ba�lhayvanat bah�esini gezdi.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yaz-okulu-ogrencileri-hayvanat-bahcesini-gezdi_d5713.html Tue, 06-07-2022 21:05 EEST <![CDATA[ Ye�ilyurt Belediyesi Sosyal Tesisleri Kaliteli Hizmetleriyle Yo�un �lgi G�r�yor ]]> Ye�ilyurt Belediyesi taraf�ndan hizmete sunulduktan sonra Ye�ilyurt ��GEM taraf�ndan i�letilen Sosyal Tesislerzengin yemek men�sve kaliteli hizmetleriyle 7�den 70�e t�m vatanda�lar�n yo�un ilgisiyle kar��la��yor.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurt-belediyesi-sosyal-tesisleri-kaliteli-hizmetleriyle-yogun-ilgi-goruyor_d5712.html Tue, 06-07-2022 21:03 EEST <![CDATA[ Ba�kan G�rkan Mehmet Ali Ayd�nlar Fen Lisesinde �ncelemelerde Bulundu ]]> Malatya B�y�k�ehir BelediyesiMalatya genelinde yapm�oldu�u hizmet ve yat�r�mlar�n yan�nda Malatya�n�n ve T�rkiye�nin gelece�ine y�n verecek olan gen�ler i�inde yeni okullark�t�phaneler ve spor tesisleri yapmaya ve yap�lmas�na vesile olmaya devam ediyor.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/baskan-gurkan-mehmet-ali-aydinlar-fen-lisesinde-incelemelerde-bulundu_d5711.html Tue, 03-07-2022 21:23 EEST <![CDATA[ G�rkan Hekimhan �l�esi ��dir Mahallesini Ziyaret Etti ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkan Hekimhan �l�esi ��dir Mahallesini ziyaret ederek vatanda�larla bir araya geldi.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/gurkan-hekimhan-ilcesi-igdir-mahallesini-ziyaret-etti_d5710.html Tue, 03-07-2022 21:20 EEST <![CDATA[ Ye�ilyurt Belediyesi Tar�msal �retim Ve Ar-Ge Sahas�nda Arpa �retimi H�z Kazand� ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��narTar�msal �retim ve AR-GE saham�zda sonbahar ay�nda ekimini yapt���m�z arpan�n hasad�na ba�lad�kNohutfasulyearpabu�daysebze fidesilavantas�s bitkisisalep �retimleri ile fidefidan ve tohumun yans�ra s�vat da��t�mlar�m�zla bug�ne kadar 2.590 �ift�imize destekler sunduk.diye konu�tu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurt-belediyesi-tarimsal-uretim-ve-ar-ge-sahasinda-arpa-uretimi-hiz-kazandi_d5709.html Tue, 03-07-2022 21:17 EEST <![CDATA[ G�rkan Mahalle Muhtarlar�yla Bir Araya Geldi ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkan bu y�l 25�incisi d�zenlenecek olan UluslararasK�lt�r Sanat Etkinlikleri ve Kay�sFestivali �ncesi fikir al��veri�inde bulunmakher kesim ve kesitten genikat�l�m�n sa�lanmasamac�yla isti�are toplant�lar�na devam ediyor.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/gurkan-mahalle-muhtarlariyla-bir-araya-geldi_d5708.html Tue, 03-07-2022 21:15 EEST <![CDATA[ �aml�ca Koleji LGS Ba�ar�lar�n� �d�ls�z B�rakm�yor ]]> LGS s�nav sonucunun a��klanmas�n�n ard�ndan ��rencileri ve velileri tercih tela�sard�5 Temmuzda ba�layacak olan tercih maratonu �ncesi �zel �aml�ca Koleji ��rencilerin ba�ar�lar�n�d�llendirece�ini duyurdu��rencilere y�zde 20deny�zde 100e kadar burs imkansa�lan�yor.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/camlica-koleji-lgs-basarilarini-odulsuz-birakmiyor_d5707.html Tue, 03-07-2022 21:11 EEST <![CDATA[ Malatya�dan Y�l�n �lk Alt� Ay�nda 212 Milyon Dolar �hracat ]]> Malatya�dan 2022 y�l�n�n ilk altay�nda �nceki y�l�n aynd�nemine g�re y�zde 25 art��la 212 milyon 261 bin dolar ihracat ger�ekle�tirildi�ini belirten Malatya TSO Ba�kanO�uzhan Ata Sad�ko�lu�Y�ksek hammadde fiyatlarve enerjideki art��lar sanayicilerimizi olumsuz y�nde etkiliyorT�m bu olumsuzluklara ra�men �lkemiz ve �ehrimiz ihracatta y�kseli�ini s�rd�r�yordedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/malatyadan-yilin-ilk-alti-ayinda-212-milyon-dolar-ihracat_d5706.html Tue, 03-07-2022 21:09 EEST <![CDATA[ �Bir Umut �yk�s�nde Tatl� Tela�� Konulu Hik�ye Yar��mas� Ba�vurular� Ba�lad� ]]> 25�inci UluslararasK�lt�r Sanat Etkinlikleri ve Kay�sFestivali haz�rl�klarkapsam�nda Malatya B�y�k�ehir Belediyesi K�lt�r ve Sosyal ��ler Daire Ba�kanl��taraf�ndan �Bir Umut �yk�s�nde TatlTela�konulu hikaye yar��masd�zenleniyor.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/bir-umut-oykusunde-tatli-telas-konulu-hikye-yarismasi-basvurulari-basladi_d5705.html Tue, 03-07-2022 21:07 EEST <![CDATA[ Sanayi ve Teknoloji �� Birli�i Kurulu Toplant�s� D�zenlendi ]]> Sanayi ve Teknoloji �l M�d�rl��taraf�ndan d�zenlenen Sanayi ve Teknoloji �Birli�i Kurulu (SANTEK2022 y�l1d�nem toplant�sVali Hulusi �ahin ba�kanl���nda d�zenlendi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/sanayi-ve-teknoloji-is-birligi-kurulu-toplantisi-duzenlendi_d5704.html Tue, 03-07-2022 21:05 EEST <![CDATA[ G�rkan Yimpa� Binas�nda �ncelemelerde Bulundu ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkan yenileme �al��malar�n�n devam etti�i Y�MPAbinas�nda incelemelerde bulunarakyenileme �al��malar�ny�r�ten personellerle bir araya geldiDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/gurkan-yimpas-binasinda-incelemelerde-bulundu_d5703.html Tue, 03-07-2022 21:03 EEST <![CDATA[ Tsoda Meslek Liseleri�nin Tan�t�m� Yap�ld� ]]> LGS tercih s�recinde meslek liselerinin daha fazla tan�nmasve fark�ndal�k olu�turulmasad�na Malatya TSO�da �Mesleki E�itime De�er KatFark Yarattemaltoplantd�zenlendi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/tso-da-meslek-liselerinin-tanitimi-yapildi_d5702.html Tue, 30-06-2022 23:44 EEST <![CDATA[ G�rkan Spor Lisesi�ndeki Spor Tesislerini �nceledi ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi ile Malatya Valili�i aras�nda ge�ti�imiz aylarda imzalanan protokol �er�evesinde okullara yap�lacak olan spor tesisleri bir bir tamamlanarak hizmete a��lmaya ba�lad�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/gurkan-spor-lisesindeki-spor-tesislerini-inceledi_d5701.html Tue, 30-06-2022 23:41 EEST <![CDATA[ �30 Haziran Koruyucu Aile G�n�� ]]> Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanl���n�n aile odaklhizmetlerinden Koruyucu Aile uygulamas�n�n yayg�nla�t�r�lmasamac�yla ge�en y�l ilan edilen ve bu y�l ilk kez 81 ilde kutlanan �30 Haziran Koruyucu Aile G�n�kutlamalarkapsam�ndaVali Hulusi �ahinin e�i Malatya G�n�l El�ileri Temsilcisi Ebru �ahinKoruyucu ailelerle kahvaltprogram�nda bulu�tu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/30-haziran-koruyucu-aile-gunu_d5700.html Tue, 30-06-2022 23:39 EEST <![CDATA[ Ad�yaman Valisi �uhadar�dan, Vali �ahin�e Ziyaret ]]> Ad�yaman Valisi Mahmut �uhadarVali Hulusi �ahin�i makam�nda ziyaret etti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/adiyaman-valisi-cuhadardan-vali-sahine-ziyaret_d5699.html Tue, 30-06-2022 23:35 EEST <![CDATA[ Malatya Tso �yelerinin Sorunlar� Cumhurba�kan� Yard�mc�s��na ve Bakanlara Sunuldu ]]> TOBB T�rkiye Ekonomi �uras��na kat�lan TOBB Y�netim Kurulu �yesi ve Malatya TSO Ba�kanO�uzhan Ata Sad�ko�luTSO �yelerinin iletti�i sorunlarve ��z�m �nerilerini haz�rlanan dosyayla Cumhurba�kanYard�mc�sFuat Oktay ile Bakanlara sundu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/malatya-tso-uyelerinin-sorunlari-cumhurbaskani-yardimcisina-ve-bakanlara-sunuldu_d5698.html Tue, 30-06-2022 23:33 EEST <![CDATA[ Kay�s� Festivali �sti�are Toplant�lar� Devam Ediyor ]]> Bu y�l 25�incisi d�zenlenecek olan UluslararasK�lt�r Sanat Etkinlikleri ve Kay�sFestivali �ncesi fikir al��veri�inde bulunmakher kesim ve kesitten genibir kat�l�m�n sa�lanmasi�in isti�are toplant�lar�na devam ediliyor.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/kayisi-festivali-istisare-toplantilari-devam-ediyor_d5697.html Tue, 30-06-2022 23:31 EEST <![CDATA[ Ba�ar�l� Sporculardan Vali �ahin�e Ziyaret ]]> Anadolu Ate�i Spor Kul�bantren�rSavaY�lmaz ve Hokey Tak�msporcularVali �ahin�i ziyaret ederek elde ettikleri ba�ar�larpayla�t�lar.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/basarili-sporculardan-vali-sahine-ziyaret_d5696.html Tue, 30-06-2022 23:30 EEST <![CDATA[ Kay�s� Festivali ��in STK-Sendika ve Amat�r Spor Kul�pleriyle Bir Araya Gelindi ]]> Bu y�l 25�incisi d�zenlenecek olan UluslararasK�lt�r Sanat Etkinlikleri ve Kay�sFestivali �ncesi fikir al��veri�inde bulunmakher kesim ve kesitten genibir kat�l�m�n sa�lanmasi�in isti�are toplant�lar�na devam ediliyorDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/kayisi-festivali-icin-stk-sendika-ve-amator-spor-kulupleriyle-bir-araya-gelindi_d5695.html Tue, 29-06-2022 13:47 EEST <![CDATA[ Haziran Ay� FKA Y�netim Kurulu Toplant�s� Bing�l�de D�zenlendi ]]> F�rat Kalk�nma Ajans2022 y�lHaziran ayB�lge Toplant�s��Bing�l�de ger�ekle�tirildi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/haziran-ayi-fka-yonetim-kurulu-toplantisi-bingolde-duzenlendi_d5694.html Tue, 29-06-2022 13:42 EEST <![CDATA[ Malatya Tso�dan �stanbul Pili�e plaket ]]> Malatya Ticaret ve Sanayi Odas(MTSOBa�kanO�uzhan Ata Sad�ko�luT�rkiye �hracat��lar Meclisinin (T�M2021 y�len fazla ihracat yapan ilk 1000 firma listesine giren �stanbul Pili�i ziyaret ederek plaket takdim etti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/malatya-tsodan-istanbul-pilice-plaket_d5693.html Tue, 29-06-2022 13:40 EEST <![CDATA[ Kay�s� Festivali ��in �sti�are Toplant�s� Yap�ld� ]]> 25�inci UluslararasK�lt�r Sanat Etkinlikleri ve Kay�sFestivali haz�rl�k �al��malarkapsam�nda Malatya B�y�k�ehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal No�ay ba�kanl���nda bir toplantger�ekle�tirildi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/kayisi-festivali-icin-istisare-toplantisi-yapildi_d5692.html Tue, 29-06-2022 13:35 EEST <![CDATA[ El�z�� Valisi Toraman�dan, Vali �ahin�e Ziyaret ]]> El�z�Valisi Dr�mer ToramanVali Hulusi �ahin�i makam�nda ziyaret etti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/elzig-valisi-toramandan-vali-sahine-ziyaret_d5691.html Tue, 29-06-2022 13:30 EEST <![CDATA[ G�rkan Horatada �ncelemelerde Bulundu ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkanyenileme ve �evre d�zenleme �al��malar�n�n tamamland��Horata Mesire alan�nda incelemelerde bulunarakprojede yer alan yenileme �al��malarhakk�nda bilgiler ald�.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/gurkan-horata-da-incelemelerde-bulundu_d5690.html Tue, 29-06-2022 13:25 EEST <![CDATA[ G�rkan Yaz Okullar�n� Ziyaret Etti ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkanSemt Konaklar��nda ba�layan Yaz Okulu ��rencilerini ve ��retmenlerini ziyaret ederek��renci ve ��retmenlerle verilen e�itimler hakk�nda sohbet etti.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/gurkan-yaz-okullarini-ziyaret-etti_d5689.html Tue, 29-06-2022 13:11 EEST <![CDATA[ �Avrupa Ye�il Mutabakat� ve T�rkiye-AB �li�kileri A��s�ndan Etkileri� ]]> Vali Hulusi �ahinMalatya Ticaret ve Sanayi Odas(TSOile �ktisadi Kalk�nma Vakf(�KVibirli�iyle Malatya TSO 15 Temmuz �ehitleri Konferans Salonunda d�zenlenen �Avrupa Ye�il Mutabakatve T�rkiye-AB �li�kileri A��s�ndan Etkilerikonulu konferansa kat�ld�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/avrupa-yesil-mutabakati-ve-turkiye-ab-iliskileri-acisindan-etkileri_d5688.html Tue, 23-06-2022 22:08 EEST <![CDATA[ Sad�ko�lu: ��hracat �r�nlerinde Malatya Kay�s�s� Ad�n�n Kullan�lmas�n� Rica Ediyoruz� ]]> Ege Kuru Meyve ve Mamulleri �hracat��larBirli�i heyetini a��rlayan Malatya TSO Ba�kanO�uzhan Ata Sad�ko�lu�Yapt���n�z ihracatlarda Malatya Kay�s�sad�n�n kullan�lmas�n�nemle rica ediyoruzdedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/sadikoglu-ihracat-urunlerinde-malatya-kayisisi-adinin-kullanilmasini-rica-ediyoruz_d5686.html Tue, 21-06-2022 20:49 EEST <![CDATA[ B�y�k�ehir Belediyesi �tfaiye Daire Ba�kanl��� E�itimlerine Devam ediyor ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi �tfaiye Dairesi Ba�kanl��taraf�ndan Malatya �l Milli E�itim M�d�rl��b�nyesinde g�n�ll�l�k esas�na g�re olu�turulan (AKUTarama kurtarma ekibine ileri seviye arama kurtarma e�itimi verildiDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/buyuksehir-belediyesi-itfaiye-daire-baskanligi-egitimlerine-devam-ediyor_d5685.html Tue, 21-06-2022 20:47 EEST <![CDATA[ �ire Pazar� Esnaflar�ndan Ba�kan G�rkan�a Ziyaret ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkan �ire Pazaresnaflar�yla Belediye Meclis Salon�unda bir araya gelerek isti�arelerde bulundular.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/sire-pazari-esnaflarindan-baskan-gurkana-ziyaret_d5684.html Tue, 21-06-2022 20:44 EEST <![CDATA[ Malatya B�y�k�ehir Belediyesi, YKS Sonras� Gen�lere Konser D�zenledi ]]> Malatya B�y�k�ehir BelediyesiY�ksek ��retim Kurumu S�nav��na (YKSgiren gen�lerin s�nav stresini atlatabilmeleri amac�yla �Yaz Konserlerikapsam�nda Canbay&Wolker konseri d�zenlediB�y�k�ehir Belediyesi yan�nda d�zenlenen konsere kat�lan on binlerce gen doyas�ya e�lendi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/malatya-buyuksehir-belediyesi-yks-sonrasi-genclere-konser-duzenledi_d5683.html Tue, 21-06-2022 20:41 EEST <![CDATA[ Kaymakam U�urlu �le Ba�kan ��nar, Organize Sanayi B�lgesini Ziyaret Etti ]]> Ye�ilyurt �l�e KaymakamOsman U�urlu ile Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��narkent ekonomisi ve istihdam�na katksunan organize sanayi b�lgesindeki fabrikalarziyaret ederekyap�lan �retimler hakk�nda yetkililerden bilgiler ald�lar.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/kaymakam-ugurlu-ile-baskan-cinar-organize-sanayi-bolgesini-ziyaret-etti_d5682.html Tue, 21-06-2022 20:33 EEST <![CDATA[ Malatya K�z�lay�dan Vali �ahin�e Ziyaret ]]> T�rk K�z�lay�Denetim Kurulu �yesi Umut Yal��nMalatya �ube Ba�kanDrHarun Kurt ve il y�netimi Vali �ahin�i makam�nda ziyaret ederek hay�rlolsun dileklerinde bulundular.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/malatya-kizilaydan-vali-sahine-ziyaret_d5681.html Tue, 20-06-2022 21:56 EEST <![CDATA[ Malatya Yader �ocu�a Kar�� �iddeti �nleme Ortakl�k A�� Asil �yesi Oldu ]]> Malatya Yeti�tirme Yurtlar�ndan Ayr�lanlar Yard�mla�ma Derne�i (MALATYA YADERkuruldu�u g�nden bu yana temsil etti�i alan�n sorunlar�na y�nelik olarak yapt���al��malar ve �rnek projeler ile ad�ndan s�z ettirirken �al��malarile de �rnek bir dernek�ilik anlay��ve �al��ma prensipleri geli�tirmektedir.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/malatya-yader-cocuga-karsi-siddeti-onleme-ortaklik-agi-asil-uyesi-oldu_d5680.html Tue, 20-06-2022 21:54 EEST <![CDATA[ B�y�k�ehir Belediyesi Hizmet ��i E�itim Seminerleri Devam Ediyor ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi ve T�rkiye Belediyeler Birli�i ibirli�iyle 2022 y�lHizmet ��i E�itim programkapsam�nda B�y�k�ehir Belediyesi ve il�e belediyelerin kat�l�m�yla �g�n s�recek olan e�itim semineri ba�lad�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/buyuksehir-belediyesi-hizmet-ici-egitim-seminerleri-devam-ediyor_d5679.html Tue, 20-06-2022 21:53 EEST <![CDATA[ Bayram �ncesi �sti�are Toplant�s� Yap�ld� ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi taraf�ndan her y�l Kurban Bayram�ncesindeal�nacak tedbirler ile ilgili olarak d�zenlenen isti�are toplant�lar�ndan2022 y�lKurban Bayram�sti�are Toplant�sB�y�k�ehir Belediyesi F�rat ToplantSalonunda yap�ld�.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/bayram-oncesi-istisare-toplantisi-yapildi_d5678.html Tue, 20-06-2022 21:51 EEST <![CDATA[ Ye�ilyurt Belediyesi Tar�msal �retim ve Ar-Ge Sahas�nda Arpa, Bu�day, Kuru Fasulye Ve Rulo �im �retimleri H�z Kazand� ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��narTar�msal �retim ve AR-GE Saham�zda arpabu�daykuru fasulye ve ye�il alan �al��malar�m�zda kulland���m�z rulo �im �retimlerimize aral�ks�z devam ediyoruzTar�msal alanlardaki hizmetlerimizle �lkemizin tar�m politikalar�na katksunuyoruz.diye konu�tu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurt-belediyesi-tarimsal-uretim-ve-ar-ge-sahasinda-arpa-bugday-kuru-fasulye-ve-rulo-cim-uretimleri-hiz-kazandi_d5677.html Tue, 20-06-2022 21:49 EEST <![CDATA[ Malatya�n�n Ye�il Alan Miktar� Art�r�l�yor ]]> Malatya�n�n ye�il dokusunu art�rmak amac�yla �ehrin bir�ok noktas�nda �al��malar y�r�ten Malatya B�y�k�ehir BelediyesiTecde Mahallesi Alt�n Kay�sBulvar�zerinde bulunan ve 300 d�n�ml�k alana sahip 100Y�l Kent Park�nMalatya�ya kazand�r�yor.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/malatyanin-yesil-alan-miktari-artiriliyor_d5676.html Tue, 20-06-2022 21:46 EEST <![CDATA[ �Babalar G�n�� �zel Program� Yo�un �lgi G�rd� ]]> Ye�ilyurt Belediyesi K�lt�r ve Sosyal ��ler M�d�rl��taraf�ndan Beylerderesi �ehir Park�nda d�zenlenen �Babalar G�n��zel etkinli�ine vatanda�lar yo�un ilgi g�sterdi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/babalar-gunu-ozel-programi-yogun-ilgi-gordu_d5675.html Tue, 19-06-2022 21:18 EEST <![CDATA[ G�rkan �ehit Babas�n� Ziyaret Etti ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkan Babalar G�ndolay�s�yla �ehit ailelerini ziyaret ederek �ehit babalar�n�n babalar g�n�nkutlad�.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/gurkan-sehit-babasini-ziyaret-etti_d5674.html Tue, 19-06-2022 21:16 EEST <![CDATA[ Ye�ilyurt Belediyesi, 226�Nc� Park� Karakavak Mahallesinde Hizmete Sunacak ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��narYe�ilyurt�ta ki�i ba��na d��en ye�il alan miktar�nart�rmak ad�na ba�latt���m�z park ve ye�illendirme �al��malar�m�zaKarakavak mahallesinde yap�m�na ba�lad���m�z 226�ncpark�m�zda ekleyerekil�emizde ya�aman�n ayr�cal�k oldu�unu bir kez daha g��lbir �ekilde hissettirece�iz .diye konu�tu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurt-belediyesi-226nci-parki-karakavak-mahallesinde-hizmete-sunacak_d5673.html Tue, 19-06-2022 21:14 EEST <![CDATA[ G�rkan Kuyumcular �ar��s�nda �ncelemelerde Bulundu ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi Malatya genelinde yapm�oldu�u �al��malarla fiziki a��dan modern�a�dabir Malatya i�in �al��malar y�r�t�rken bir yandan da sokak sa�l�kla�t�rma �al��malar�yla mevcut alanlar�n daha g�zel bir mek�n haline d�n��t�rmeyi ama�l�yor.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/gurkan-kuyumcular-carsisinda-incelemelerde-bulundu_d5672.html Tue, 19-06-2022 21:13 EEST <![CDATA[ Kent Meydan� �al��malar� Devam Ediyor ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi taraf�ndan resmi t�renlerde �ehir merkezinde olu�an trafik s�k���kl���nortadan kald�rmak amac�yla Malatya�ya yeni bir meydan ve t�ren alankazand�rmak i�in ba�lat�lan Kent Meydan�al��malarh�zla devam ediyor.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/kent-meydani-calismalari-devam-ediyor_d5671.html Tue, 19-06-2022 21:11 EEST <![CDATA[ Yaz Okulu Programlar� Ba�l�yor ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi ile T�rkiye Gen�lik Vakf�(T�GVAMalatya Temsilcili�i taraf�ndan ortaokul ��rencilerine y�nelik ortak olarak d�zenlenen Yaz Okulu Programlar20 Haziran�da ba�l�yor.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yaz-okulu-programlari-basliyor_d5670.html Tue, 19-06-2022 21:09 EEST <![CDATA[ Vahap K���k Dualarla An�ld� ]]> Do�an�ehir Belediye Ba�kanoldu�u d�nemde 18 Haziran 2020 y�l�nda vefat eden hay�rsever iinsanVahap K���k �l�m y�ld�n�m�nde an�larak Mevlid-i �erif ve Kur-an-Kerim okunarak dualar edildi.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/vahap-kucuk-dualarla-anildi_d5669.html Tue, 19-06-2022 21:08 EEST <![CDATA[ Benim F�r�am� Resim Sergisinin A��l��� Yap�ld� ]]> Malatya �l Milli E�itim M�d�rl��ile Ye�ilyurt Kent Konseyi taraf�ndan Hayal Engel Tan�maz sloganile ba�lat�lan �Benim F�r�amprojesi kapsam�nda a��lan resim sergisi b�y�k ilgi g�rd�Ba�kan ��nar�zel gereksinimli �ocuklar�n yapt�klareserlerin ayrbir de�er ve anlam ta��d���ns�yledi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/benim-fircam-resim-sergisinin-acilisi-yapildi_d5668.html Tue, 13-06-2022 20:47 EEST <![CDATA[ Maski Personelleri Kan Ba���� ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon �daresi (MASK�Genel M�d�rl��personelleri belirli aral�klarla kan vermeye devam ediyorMASKGenel M�d�rl��hizmet binas�nda T�rk K�z�layMalatya �ubesi taraf�ndan kurulan stantlarda MASK�al��anlarkan ba����nda bulundu.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/maski-personelleri-kan-bagisi_d5667.html Tue, 13-06-2022 20:45 EEST <![CDATA[ Malatya Etnospor K�lt�r Festivalinde Tan�t�ld� ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesibu y�l 5�incisi Atat�rk Havaliman�nda yap�lan D�nyan�n en b�y�k geleneksel spor festivali olan �Etnospor K�lt�r Festivali�ne kat�larak Malatya�n�n tarihi ve k�lt�rel �gelerini ziyaret�ilere tan�tt�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/malatya-etnospor-kultur-festivalinde-tanitildi_d5666.html Tue, 13-06-2022 20:40 EEST <![CDATA[ Sad�ko�lu�ndan Zirai �la� Sekt�r� ��in Af Talebi ]]> Tar�m ve Orman BakanVahit Kiri��i ile g�r��en Ba�kan Sad�ko�luzirai ilasat��yapan firmalara�Bitki Koruma �r�nleri Takip Sistemive �G�bre Takip Sitemi�zerinden kesilen cezalar�n iptalini talep etti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/sadikoglundan-zirai-ilac-sektoru-icin-af-talebi_d5665.html Tue, 13-06-2022 20:37 EEST <![CDATA[ Malatya Polisi Uyu�turucuya Ge�it Vermedi ]]> Malatya polisi uyu�turucuya ve uyu�turucu tacirlerine ge�it vermiyorOperasyonlar kapsam�nda 3 ayr�al��mada3 kilo 625 gram narkotik madde ile 173 uyu�turucu hap ele ge�irildi�i bildirilirkeng�zalt�na al�nan 4 �ah�s tutukland�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/malatya-polisi-uyusturucuya-gecit-vermedi_d5664.html Tue, 13-06-2022 20:35 EEST <![CDATA[ Kazada 6 Ki�i Yaraland� ]]> Malatya �ehir Mezarl��Yaka Mahallesinde meydana gelen trafik kazas�nda 6 ki�i yaraland�Yaral�lar 112 sa�l�k g�revlilerinin ilk m�dahalesinin ard�ndan hastaneye sevk edildi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/kazada-6-kisi-yaralandi_d5663.html Tue, 13-06-2022 20:32 EEST <![CDATA[ Ye�ilyurt Belediyesi Semt Pazar�-2�de D�zenlenen Fuar Etkinlikleri Yo�un �lgi G�rd� ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��nar��n yeni d�nem vaatlerinden olan �Semt Pazarlar�projesi kapsam�nda Ye�iltepe B�lgesinde yap�mtamamlanan Ye�ilyurt Belediyesi Semt Pazar�-2�de d�zenlenen Fuar Etkinliklerine vatanda�lar yo�un ilgi g�sterdi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurt-belediyesi-semt-pazari-2de-duzenlenen-fuar-etkinlikleri-yogun-ilgi-gordu_d5662.html Tue, 13-06-2022 20:30 EEST <![CDATA[ �n�n� �niversitesinde Mezuniyet Sevinci ]]> �n�n�niversitesinde 2021- 2022 Akademik Y�l6000 ��rencinin mezun oldu�u Mezuniyet T�reni b�y�k bir co�ku ile kutland�.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/inonu-universitesinde-mezuniyet-sevinci_d5661.html Tue, 12-06-2022 15:21 EEST <![CDATA[ Jandarma Te�kilat�n�n 183. Kurulu� Y�ld�n�m� Sergisi AVM�de A��ld� ]]> Jandarma Te�kilat�n�n 183kuruluy�ld�n�mnedeniyle Malatya Park Avm�de sergi ve bilgilendirici stantlar�n a��l��yap�ld�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/jandarma-teskilatinin-183-kurulus-yildonumu-sergisi-avmde-acildi_d5660.html Tue, 12-06-2022 15:18 EEST <![CDATA[ Semt Konaklar� ��rencileri Doyas�ya E�lendi ]]> Malatya B�y�k�ehir BelediyesiK�lt�r ve Sosyal ��ler Daire Ba�kanl���na ba�lolarak faaliyet g�steren semt konaklar�nda e�itim g�ren ��renciler i�in y�lsonu �enlikleri d�zenlendi.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/semt-konaklari-ogrencileri-doyasiya-eglendi_d5659.html Tue, 12-06-2022 15:17 EEST <![CDATA[ B�y�k�ehir Belediyesi�ne Bir �d�lde Tarihi Kentler Birli�i�nden ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkanKahramanmara��ta Tarihi Kentler Birli�i Toplant�s��na kat�ld�Ba�kan G�rkanTarihi Kentler Birli�i taraf�ndan 6�nc�sd�zenlenen M�ze �zendirme Yar��mas��nda Malatya Kent M�zesine verilen J�ri �zel �d�l�nald�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/buyuksehir-belediyesine-bir-odulde-tarihi-kentler-birliginden_d5658.html Tue, 12-06-2022 15:15 EEST <![CDATA[ T�rk K�z�lay 154 Ya��nda ]]> 11 Haziran 1868de OsmanlYaralve Hasta Askerlere Yard�m Cemiyeti ad�yla kurulan1877 y�l�nda OsmanlHilal-i Ahmer Cemiyeti1923 y�l�nda T�rkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti1935 y�l�nda da T�rkiye K�z�lay Cemiyeti ad�nalan�T�rk K�z�lay154kuruluy�l d�n�m�nMalatya�da d�zenlenen etkinliklerle kutland�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/turk-kizilay-154-yasinda_d5657.html Tue, 12-06-2022 15:13 EEST <![CDATA[ Vefa Kona�� Sakinlerinin Babalar G�n� Kutland� ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi �evre Koruma ve Kontrol Daire Ba�kanl��taraf�ndanOrduzu KatAt�k Entegre Tesisinde bulunan serada �retimi yap�lan �i�ekler�n�m�zdeki hafta kutlanacak olan Babalar G�n�ncesinde Vefa Kona�sakinlerine hediye edildi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/vefa-konagi-sakinlerinin-babalar-gunu-kutlandi_d5656.html Tue, 12-06-2022 15:12 EEST <![CDATA[ G�rkan, �zel Harek�t Merkezi �n�aat Alan�nda �ncelemelerde Bulundu ]]> �zel Harek�t B�lge M�d�rl���n�n yap�laca�alanda �zel Harek�t B�lge M�d�r�enol �zo�ul ile birlikte incelemelerde bulunan Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkanyap�lan �al��malarla ilgili yetkililerden bilgiler ald�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/gurkan-ozel-harekt-merkezi-insaat-alaninda-incelemelerde-bulundu_d5655.html Tue, 12-06-2022 15:10 EEST <![CDATA[ Zelyurtdan, Cumhurba�kan� Yard�mc�s� Oktay�a Ziyaret ]]> Malatya Do�an�ehir Belediye Ba�kanDurali ZelyurtCumhurba�kanYard�mc�sFuat Oktay�Cumhurba�kanl��K�lliyesi�nde ziyaret etti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/zelyurt-dan-cumhurbaskani-yardimcisi-oktaya-ziyaret_d5654.html Tue, 11-06-2022 18:43 EEST <![CDATA[ Vali �ahin, Geri G�nderme Merkezinde �ncelemelerde Bulundu ]]> Vali Hulusi �ahin Ge�ici Geri G�nderme Merkezi toplantsalonunda �l G��daresi M�d�rl��ve Geri G�nderme Merkezi ile ilgili brifing ald�.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/vali-sahin-geri-gonderme-merkezinde-incelemelerde-bulundu_d5653.html Tue, 11-06-2022 18:42 EEST <![CDATA[ B�y�k�ehir Belediye Meclisi Haziran Ay� II. Birle�imi Ger�ekle�tirildi ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Meclisi2022 y�lHaziran ayIIbirle�imi B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkan Ba�kanl���nda10 Haziran 2022 Cuma g�nsaat 14.00�de Belediye Meclis Salonu�nda ger�ekle�tirdi.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/buyuksehir-belediye-meclisi-haziran-ayi-ii-birlesimi-gerceklestirildi_d5652.html Tue, 11-06-2022 18:36 EEST <![CDATA[ Malatya Ticaret Borsas�ndan Vali �ahin�e Ziyaret ]]> Malatya Ticaret Borsasy�netimig�reve yeni ba�layan Vali Hulusi �ahin�e hay�rlolsun ziyaretinde bulundu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/malatya-ticaret-borsasindan-vali-sahine-ziyaret_d5651.html Tue, 11-06-2022 18:33 EEST <![CDATA[ B�y�k�ehir �tfaiyesi Bo�ulma Olaylar� Konusunda Vatanda�lar� Uyard� ]]> Yaz mevsimi ile birlikte baraj ve g�letlerde s�k s�k bo�ulma vakalarya�anmaya ba�land�Ya�anan bo�ulma vakalar�yla ilgili uyar�larda bulanan Malatya B�y�k�ehir Belediyesi �tfaiye Dairesi Ba�kanl�� �zellikle yaz aylar�nda vatanda�lar�n daha dikkatli olmasgerekti�ini vurgulayarakailelerin ve ��retmenlerin gen�leri s�k s�k bu konularda bilgilendirmelerini istedi.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/buyuksehir-itfaiyesi-bogulma-olaylari-konusunda-vatandaslari-uyardi_d5650.html Tue, 11-06-2022 18:31 EEST <![CDATA[ G�rkan �ire Pazar� Esnaf�n� Ziyaret Etti ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkan�ire pazaresnafile bir araya geldi�ire pazaresnaf�nziyaret eden Ba�kan G�rkanpazar i�erisinde yap�lan �al��malarda yerinde inceleyerek ilgililerden bilgiler ald�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/gurkan-sire-pazari-esnafini-ziyaret-etti_d5649.html Tue, 11-06-2022 18:28 EEST <![CDATA[ Ka�ak Akaryak�t Ele Ge�irildi ]]> 5607 say�lKa�ak��l�kla M�cadele Kanununa muhalefet kapsam�nda Malatya KOM �ube M�d�rl��ekiplerince yap�lan kontrollerde S�rgB�lge Trafik Uygulama Noktas�nda ��phe �zerine durdurulan bir kamyonda G�mr�k Ka�a�Kar���mlAkaryak�t oldu�u de�erlendirilen 12.535 litre Motorin ele ge�irildiS�r�chakk�nda yasal i�lem yap�ld�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/kacak-akaryakit-ele-gecirildi_d5648.html Tue, 11-06-2022 18:23 EEST <![CDATA[ Y�lsonu Etkinlikleri Renkli G�r�nt�lere Sahne Oldu ]]> Ye�ilyurt Belediyesi�nin Kiltepe mahallesinde hizmete a�t�� Ye�ilyurt Mesleki E�itim ve Ya�am Merkezisundu�u hizmetlerle Malatya�n�n k�lt�rel ve sanatsal hayat�na �nemli de�erler kat�yorDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/-yilsonu-etkinlikleri-renkli-goruntulere-sahne-oldu-_d5647.html Tue, 11-06-2022 18:18 EEST <![CDATA[ Sad�ko�lu: �Y�zde 25 �le S�n�rlanan Konut Kira Art��� D�zenlemesi ��yerlerini De Kapsamal�� ]]> Emeksiz Caddesi�nde bulunan i�letmeleri ziyaret eden Malatya TSO Ba�kanO�uzhan Ata Sad�ko�lu�Ge�ti�imiz g�nlerde TBMM Genel Kurulundan ge�en konut kira art��lar�ny�zde 25 ile s�n�rlayan d�zenlemenin i�yeri kiralar�nda kapsamas�ntalep ediyoruzdedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/sadikoglu-yuzde-25-ile-sinirlanan-konut-kira-artisi-duzenlemesi-isyerlerini-de-kapsamali_d5646.html Tue, 31-05-2022 11:21 EEST <![CDATA[ TDP Genel Sekreterli�i ve Te�kilat Ba�kanl���na Teoman Mutlu se�ildi ]]> T�rkiye De�i�im Partisi Genel Sekreterli�i ve Te�kilat Ba�kanl��g�revine Teoman Mutlu se�ildi. Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/tdp-genel-sekreterligi-ve-teskilat-baskanligi-na-teoman-mutlu-secildi_d5645.html Tue, 30-05-2022 20:47 EEST <![CDATA[ �zel �ocuklar�m�z�n B�y�k Ba�ar�s� ]]> T�rkiye genelinde �zel �ocuklar i�in okullar arasAtletizm T�rkiye �ampiyonasd�zenlendiDown Sendromlular ve Otistik ��rencilerin kat�ld��m�sabakada Malatya�ytemsil eden sporcular�m�z alm�olduklarba�ar�lar ile Malatya�ya d�nd�ler.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/ozel-cocuklarimizin-buyuk-basarisi_d5644.html Tue, 30-05-2022 20:45 EEST <![CDATA[ 4 Milyon M2�nin �zerinde Ye�il Alan ]]> Atat�rk HavalimanMillet Bah�esi Fidan Dikim T�reni�ne kat�lan Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkanT�rkiye�deki ye�il alanlar�n d�n��t�r�lmesinin mimar�n�n Cumhurba�kanRecep Tayyip Erdo�an oldu�unu belirterekMalatya�da 4 milyon m2 ye�il alan�n 3 y�l i�erisinde kazand�r�ld���nifade etti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/4-milyon-m2nin-uzerinde-yesil-alan_d5643.html Tue, 30-05-2022 20:43 EEST <![CDATA[ �Bil Bakal�m� Bilgi Yar��mas� D�zenlendi ]]> Malatya B�y�k�ehir BelediyesiK�lt�r ve Sosyal ��ler Daire Ba�kanl��taraf�ndan Battalgazi �ehit O�uzhan G�nayd�n Halk E�itim Merkezi Konferans Salonu�nda Semt Konaklar�nda e�itim g�ren 5 ve 6s�n�f ��rencilerine y�nelik Bil Bakal�m bilgi yar��masd�zenlendi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/-bil-bakalim-bilgi-yarismasi-duzenlendi_d5642.html Tue, 30-05-2022 20:41 EEST <![CDATA[ Malatya Emniyeti Kades Bilgilendirmelerine Devam Ediyor ]]> Malatya �l Emniyet M�d�rl��Asayi�ube M�d�rl��g�revlilerince KADES uygulamasve �6284 say�lAilenin KorunmasVe Kad�na Kar��iddetin �nlenmesine Dair Kanunhakk�nda bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/malatya-emniyeti-kades-bilgilendirmelerine-devam-ediyor_d5641.html Tue, 30-05-2022 20:38 EEST <![CDATA[ Vahap K���k �Sivil Toplum ve Gazetecilik Ba�ar� �d�l T�ren Tarihi Belirlendi ]]> �lki ge�ti�imiz y�l YE��LDER taraf�ndan tertip edilen Geleneksel�Vahap K���k Gazetecilik ve Sivil Toplum Ba�ar�d�llerininikincisi 14 Haziran Salg�n MABESAM Konferans salonunda yap�laca�belirtildi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/vahap-kucuk-sivil-toplum-ve-gazetecilik-basari-odul-toren-tarihi-belirlendi_d5640.html Tue, 30-05-2022 20:36 EEST <![CDATA[ Sad�ko�lu: ��sti�are K�lt�r�n� �nemsiyoruz� ]]> �YParti Malatya �l Ba�kanHakan Y�lmaz�a iadeyi ziyarette bulunan Malatya TSO Ba�kanO�uzhan Ata Sad�ko�lu��yelerimizin ve ilimizin problemlerini siyasi partilerle payla�arak isti�are etme k�lt�r�n�nemsiyoruzdedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/sadikoglu-istisare-kulturunu-onemsiyoruz_d5639.html Tue, 30-05-2022 20:34 EEST <![CDATA[ ��nar, Ba�ak�ehir Belediye Ba�kan� Yasin Karto�lu�nu Misafir Etti ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��narmemleketi Malatya�ya gelerek bazziyaretlerde bulunan�stanbul Ba�ak�ehir Belediye Ba�kanYasin Karto�lu�nu misafir ederekYe�ilyurt�taki b�y�k de�i�im ve d�n���manlatt�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/cinar-basaksehir-belediye-baskani-yasin-kartoglunu-misafir-etti-_d5638.html Tue, 30-05-2022 20:32 EEST <![CDATA[ Ruhsats�z Silahlar Ele Ge�irildi ]]> Elaz��-Malatya Yolu Uygulama Noktas�nda durdurulan bir yolcu otob�s�nde Emniyet ekiplerince yap�lan kontrollerde bir �ahsa ait yast�k i�ine gizlenmivaziyette ruhsats�z 2 Tabanca ele ge�irildi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/ruhsatsiz-silahlar-ele-gecirildi_d5637.html Tue, 29-05-2022 21:31 EEST <![CDATA[ Semt Konaklar� Aras� Masa Tenisi Turnuvas� Finali Yap�ld� ]]> Malatya B�y�k�ehir BelediyesiK�lt�r ve Sosyal ��ler Daire Ba�kanl����na ba�lhizmet veren Semt Konaklar�nda e�itim g�ren ��renciler aras�nda masa tenisi turnuvasyap�ld�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/semt-konaklari-arasi-masa-tenisi-turnuvasi-finali-yapildi_d5636.html Tue, 29-05-2022 21:29 EEST <![CDATA[ �Ulusal Su ve At�ksu Ar�tma �al��tay�� Sona Erdi ]]> MASKGenel M�d�rMehmet MertMalatya�da d�zenlenen Ulusal Su ve At�ksu Ar�tma �al��tay�n�n (USA��ok verimli ge�ti�ini ifade ederek��ehrimizde b�y�k bir organizasyon ger�ekle�tirdikSonu�lar�n�n d�nyaya�lkemize ve �ehrimize hay�rlolmas�ntemenni ediyorumdedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/ulusal-su-ve-atiksu-aritma-calistayi-sona-erdi_d5635.html Tue, 29-05-2022 21:27 EEST <![CDATA[ Dikkat �eken Tiyatro G�sterimi ]]> Malatya B�y�k�ehir BelediyesiSa�l�k Sosyal Hizmetler Daire Ba�kanl��taraf�ndan Sokak �ocuklar�na �efkat Haftasetkinlikleri kapsam�nda Malatya�da fark�ndal�k olu�turmak amac�yla sokakta tiyatro g�sterimi ger�ekle�tirildi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/dikkat-ceken-tiyatro-gosterimi_d5634.html Tue, 29-05-2022 21:23 EEST <![CDATA[ ��nar, Turgut �zal Mahallesi Kentsel D�n���m Binalar�n� �nceledi ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��narSe�im vaatlerimiz aras�nda yer alan ve yap�mplanlad��gibi ilerleyen Turgut �zal Mahallesi Kentsel D�n���m Projemiz ile Ye�ilyurt�umuza modern ve vizyonel bir eser daha kazand�rm�olaca��z.diye konu�tu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/cinar-turgut-ozal-mahallesi-kentsel-donusum-binalarini-inceledi_d5633.html Tue, 29-05-2022 21:20 EEST <![CDATA[ �T�rk Mutfa�� Haftas�� Kapsam�nda �Malatya K�lt�r�, Ya�am� Ve Gastronomisi� Paneli D�zenlendi ]]> Cumhurba�kanl��himayesindeK�lt�r ve Turizm Bakanl����n�n deste�i ile 21-27 May�s tarihleri aras�nda ger�ekle�tirilen �T�rk Mutfa�Haftas�etkinlikleri �Malatya K�lt�r Ya�amve Gastronomisipaneliyle sona erdi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/turk-mutfagi-haftasi-kapsaminda-malatya-kulturu-yasami-ve-gastronomisi-paneli-duzenlendi_d5632.html Tue, 29-05-2022 21:19 EEST <![CDATA[ MTSO Sigortac�l�k Meslek Komitesinden Ba�kan G�rkan�a Ziyaret ]]> Malatya Ticaret ve Sanayi OdasSigortac�l�k Meslek KomitesiSigortac�l�k Haftasdolay�s�yla Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkan�makam�nda ziyaret etti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/mtso-sigortacilik-meslek-komitesinden-baskan-gurkana-ziyaret_d5631.html Tue, 29-05-2022 21:17 EEST <![CDATA[ Ba�kan ��nar, �n�n� �niversitesindeki L�semi ��in Fark�ndal�k Y�r�y���ne Kat�ld� ]]> �n�n�niversitesinde l�semi hastal���na dikkat �ekmek amac�yla ger�ekle�tirilen Fark�ndal�k Y�r�y���ne kat�lan Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��narL�seminin tedavi edilebilen bir hastal�k olmasumutlarye�erten bir olgudurL�semiyle m�cadelede minik y�reklerin yan�nda yer alman�n en b�y�k ve en etkili g�oldu�una inan�yorum.diye konu�tu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/baskan-cinar-inonu-universitesindeki-losemi-icin-farkindalik-yuruyusune-katildi_d5630.html Tue, 25-05-2022 19:09 EEST <![CDATA[ �ehit Piyade S�zle�meli Er Celal Tekedereli Dualarla U�urland� ]]> Vali Hulusi �ahinKuzey Irak�ta ter�ristlere y�nelik d�zenlenen Pen�e-Kilit Operasyonunda 4 silah arkada�ile birlikte �ehit d��en Piyade S�zle�meli Er Celal Tekedereli�nin cenaze t�renine kat�ld�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/sehit-piyade-sozlesmeli-er-celal-tekedereli-dualarla-ugurlandi_d5629.html Tue, 25-05-2022 19:08 EEST <![CDATA[ ��renme Teknolojileri ]]> Milenyum �a�ile birliktekendini durmaks�z�n geli�tiren teknolojiyaz�l�m d�nyas�n�n kodlarve kod k�melerinik�t�phanelerinde geli�tirdik�e ��renme yetisi kazanmaya ba�lad��zellikle yaz�l�m ara y�zlerinin ve g�rsel verilerinin arkas�na yaz�lan kodlarkod yazan programlar taraf�ndan haz�r verildik�eteknolojilerin ��renme yetene�i kazanmas yeni fikirlerin ortaya ��kmas�na olduk�a yard�mcoldu ve olacakt�r.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/ogrenme-teknolojileri_d5628.html Tue, 25-05-2022 19:05 EEST <![CDATA[ Nezaket Okullar� Y�lsonu Etkinli�i ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi K�lt�r ve Sosyal ��ler Dairesi Ba�kanl��b�nyesinde hizmet veren Yayg�n E�itim ve K�lt�r Tesisleri �ube M�d�rl��ile �l M�ft�l��i�birli�i ile a��lan �Nezaket Okullar��na kay�tl��renciler taraf�ndan Kongre ve K�lt�r Merkezi�nde y�lsonu g�sterisi d�zenlendi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/nezaket-okullari-yilsonu-etkinligi_d5627.html Tue, 25-05-2022 19:04 EEST <![CDATA[ Ukome May�s Ay� Toplant�s� Yap�ld� ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanl��Ula��m Koordinasyon Merkezi�(UKOME paydakurum temsilcilerinin kat�l�mile 2022 y�lMay�s aygenel kurul toplant�sger�ekle�tirildi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/ukome-mayis-ayi-toplantisi-yapildi_d5626.html Tue, 25-05-2022 19:02 EEST <![CDATA[ Farkl� Olanla Birlikte Ya�amak Semineri ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi �nsan Kaynaklarve E�itim Daire Ba�kanl��taraf�ndan daire ba�kanlarve �ube m�d�rlerine y�nelik Sanat Merkezi Kongre Salonu�nda �FarklOlanla Birlikte Ya�amakkonulu e�itim semineri d�zenlendi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/farkli-olanla-birlikte-yasamak-semineri_d5625.html Tue, 25-05-2022 19:01 EEST <![CDATA[ ��p Evden 1 Kamyon ��p ��kt� ]]> Ye�ilyurt Belediyesi Zab�ta M�d�rl��ile Temizlik ��leri M�d�rl��ekipleribiriktirilen ��pler nedeniyle �evre ve insan sa�l���na zarar verecek bir g�r�nt�ye ula�an TOKYavuz Selim Mahallesinde ki bir evi ba�tan a�a��ya temizleyerek dezenfekte ettiEvden bir kamyon ��p ��kart�l�rkenapartman sakinleri de rahat bir nefes ald�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/cop-evden-1-kamyon-cop-cikti_d5624.html Tue, 25-05-2022 18:58 EEST <![CDATA[ Malatya Polisi G�z A�t�rm�yor ]]> Asayi���ube M�d�rl��ekipleri operasyonlar�nson h�z s�rd�r�yor.��Son yap�lan denetimlerdeyse iki i�letmede kumar oynand��tespit edildi�i bildirilirkenKumar oynad��tespit edilen toplam 8 �ahsa Kabahatler Kanuna istinaden idari i�lem yap�ld��aktar�ld�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/malatya-polisi-goz-actirmiyor_d5623.html Tue, 24-05-2022 22:36 EEST <![CDATA[ B�y�k�ehir Belediyesi �n� Tar�m ��lenine Sahne Oluyor ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi ve Tar�m Orman �l M�d�rl��i�birli�i ile mera ve yaylalarda bulunan hayvanlar�n i�mesuyu ihtiyac�nkar��lamak amac�yla temin edilen s�vatlar�n da��t�mger�ekle�tirildi Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/buyuksehir-belediyesi-onu-tarim-solenine-sahne-oluyor_d5622.html Tue, 24-05-2022 22:33 EEST <![CDATA[ Maski, Ulusal Su ve At�ksu Ar�tma �al��tay� D�zenliyor ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon �daresi (MASK�Genel M�d�rl�� 26 27 May�s 2022 tarihleri aras�nda �Ulusal Su ve At�ksu Ar�tma �al��tay�d�zenliyor�al��tay ile ilgili MASKGenel M�d�rl��Konferans Salonu�nda bas�n bilgilendirme toplant�syap�ld�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/maski-ulusal-su-ve-atiksu-aritma-calistayi-duzenliyor_d5621.html Tue, 24-05-2022 22:31 EEST <![CDATA[ B�y�k�ehir �lan ve Reklam Vergisinin �lk Taksit �demeleri 31 May�s Pazartesi G�n� Sona Eriyor ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi�lan Reklam Vergisi�nin birinci taksit �demeleri 31 May�s 2021 Pazartesi g�nsona eriyorDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/buyuksehir-ilan-ve-reklam-vergisinin-ilk-taksit-odemeleri-31-mayis-pazartesi-gunu-sona-eriyor_d5620.html Tue, 24-05-2022 22:29 EEST <![CDATA[ Maski�den Su Kesintisi Uyar�s�! ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon �daresi (MASK�Genel M�d�rl�� Battalgazi �l�esi�ne ba�l9 mahallede planlsu kesintisinin ya�anaca��nbildirdi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/maskiden-su-kesintisi-uyarisi_d5619.html Tue, 24-05-2022 22:28 EEST <![CDATA[ SGK �l M�d�r�nden Ba�kan Sad�ko�lu�na Ziyaret ]]> Malatya TSO Ba�kanO�uzhan Ata Sad�ko�lu�nu ziyaret eden Sosyal G�venlik Kurumu (SGKMalatya �l M�d�rTekin Kutlukay�t d��istihdam�n �nlenmesi konusunda Malatya�n�n iyi bir noktada oldu�unu s�yledi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/sgk-il-mudurunden-baskan-sadikogluna-ziyaret_d5618.html Tue, 24-05-2022 22:26 EEST <![CDATA[ Bakkal Esnaf�n�n Talepleri Paland�ken�e �letildi ]]> Malatya Bakkallar ve Bayiler Esnaf OdasBa�kanNejdet �zyal�naynzamanda T�rkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonu Ba�kanda olan T�rkiye Esnaf ve SanatkarlarKonfederasyonu (TESKGenel Ba�kanBendevi Paland�ken�i ziyaret ederekbakkal esnaf�n�n �ekere ula��mkonusu ba�ta olmak �zere sorun ve talepleri aktard�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/bakkal-esnafinin-talepleri-palandokene-iletildi_d5617.html Tue, 24-05-2022 22:24 EEST <![CDATA[ 9�Uncu Malatya Anadolu Kitap ve K�lt�r Fuar� Sona Erdi ]]> Malatya Valili�i ile Malatya B�y�k�ehir Belediyesi K�lt�r ve Sosyal ��ler Daire Ba�kanl��taraf�ndan d�zenlenenorganizasyonunu ise K�lt�r A.�.�nin yapt�� 9�uncu Malatya Anadolu Kitap ve K�lt�r Fuarkapan�program�yla sona erdi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/9uncu-malatya-anadolu-kitap-ve-kultur-fuari-sona-erdi_d5616.html Tue, 24-05-2022 22:21 EEST <![CDATA[ Ye�ilyurt Belediyesi, �niversite S�navlar�na Haz�rlanan ��rencilere (Ayt) Soru Bankas� Kitab� Da��tt� ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��nar�niversite s�nav�na haz�rlanan genkarde�lerimizin hayallerine ula�malar�na katksunmak i�in temin etti�imiz Alan Yeterlilik Test Kitab(AYTda��t�m�nger�ekle�tirdik.diye konu�tu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurt-belediyesi-universite-sinavlarina-hazirlanan-ogrencilere-ayt-soru-bankasi-kitabi-dagitti_d5615.html Tue, 24-05-2022 22:20 EEST <![CDATA[ Arguvan Lisesi- Kariyer G�nleri ]]> Arguvan BelediyesiArguvan ve K�yleri E�itim K�lt�r Vakf Arguvan �l�e Milli E�itim M�d�rl��ve Arguvan �ehit Tuncay G�ksu �ok ProgramlAnadolu Lisesinin birlikte organize etti�i Kariyer G�nleri yo�un bir kat�l�mla tamamland�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/arguvan-lisesi-kariyer-gunleri_d5614.html Tue, 24-05-2022 22:16 EEST <![CDATA[ Ye�ilyurt Kent Konseyi�nde D�zenlenen Sanat �enli�i Renkli Ve Co�ku Dolu Anlara Sahne Oldu ]]> Malatya �l Milli E�itim M�d�rl��ile Ye�ilyurt Kent Konseyi taraf�ndan Hayal Engel Tan�maz sloganile d�zenlenen �Benim F�r�amprojesi kapsam�ndaki Sanat �enli�i renkli ve co�ku dolu anlara sahne oldu�zel gereksinimli �ocuklar ve ��retmenleri taraf�ndan sergilenen el eme�i g�z nuru eserler b�y�k be�eni toplad�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurt-kent-konseyinde-duzenlenen-sanat-senligi-renkli-ve-cosku-dolu-anlara-sahne-oldu_d5613.html Tue, 22-05-2022 16:36 EEST <![CDATA[ Ba�kan L�leci G�ven Tazeledi ]]> 2022-2025 y�lyap�lan genel kurul toplant�s�nda Burhan L�LECba�kanl���ndaki Yusuf �ZDA Abdullah Ba�t�rkAhmet KURDA Cengiz DO�ANYal��n G�ZEL�brahim DEM�R y�netim kurulu tekrar g�ven tazeleyerek se�ilmi�tirDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/baskan-luleci-guven-tazeledi_d5612.html Tue, 20-05-2022 15:55 EEST <![CDATA[ 4 �ah�s Su� �st� Yakaland� ]]> H�rs�zl�k ve TCK 191 Uyu�turucu Madde bulundurmaDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/4-sahis-suc-ustu-yakalandi_d5611.html Tue, 20-05-2022 15:53 EEST <![CDATA[ Vali Saran�dan Vali �ahin�e �Hay�rl� Olsun� Ziyareti ]]> Malatya eski Valisi ProfDrUlvi SaranCumhurba�kanl��kararnamesi ile Batman Valisi iken ilimize atanan Vali Hulusi �ahin�e hay�rlolsun ziyaretinde bulundu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/vali-sarandan-vali-sahine-hayirli-olsun-ziyareti_d5610.html Tue, 20-05-2022 15:52 EEST <![CDATA[ Kernek K�lliyesinde e�itim g�ren ��renciler tarihi mekanlar� gezdi ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi K�lt�r ve Sosyal ��ler Dairesi Ba�kanl��M�zeler Haftasnedeniyle Kernek K�lliyesinde e�itim g�ren ��renciler i�in Kent M�zesi ve Arslantepe A��k Hava M�zesine bir gezi programd�zenledi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/kernek-kulliyesinde-egitim-goren-ogrenciler-tarihi-mekanlari-gezdi_d5609.html Tue, 20-05-2022 15:51 EEST <![CDATA[ ��KEN METRUK EV �LE �LG�L� A�IKLAMA ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi �tfaiye Daire Ba�kanl��ekipleri F�rat Mahallesi�nde ��ken bina ihbar�nal�r almaz olay yerine ula�arakarama- kurtarma �al��malar�na ba�lad�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/coken-metruk-ev-ile-ilgili-aciklama_d5608.html Tue, 20-05-2022 15:49 EEST <![CDATA[ 9 May�s Etkinlikleri Gen�lik Konseriyle sona erdi ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi 19 May�s Atat�rk�Anma Gen�lik ve Spor Bayramkutlama etkinlikleri �er�evesinde B�y�k�ehir Belediye binasyan�nda d�zenlenen Gen�lik Konseri binlerce Malatyalgenci bir araya getirdi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/9-mayis-etkinlikleri-genclik-konseriyle-sona-erdi_d5607.html Tue, 20-05-2022 15:47 EEST <![CDATA[ I. ODT� SAVUNMA SANAY�� Z�RVES� 24 MAYIS�TA TOPLANIYOR! ]]> Milli savunma sanayii alan�nda �ncfirmalar ODTSavunma Sanayii Toplulu�u �at�salt�nda dev bir Savunma Sanayii Zirvesi�nde bulu�uyor!Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/i-odtu-savunma-sanayii-zirvesi-24-mayista-toplaniyor_d5606.html Tue, 20-05-2022 15:44 EEST <![CDATA[ �S�vat Deste�i ile Hayvanc�l���n Geli�mesine Katk� Sunuyoruz� ]]> Ye�ilyurt Belediyesi ile �l Tar�m ve Orman M�d�rl��taraf�ndan yap�lan organizasyonlaYe�ilyurt �l�esinde meraya dayalhayvanc�l�k yap�lan alanlardab�y�kbave k���kbahayvanlar�n temiz su ihtiyac�nkar��lamak amac�yla haz�rlanan s�vatlar (hayvan sulu�u d�zenlenen t�renle �ift�ilere teslim edildi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/sivat-destegi-ile-hayvanciligin-gelismesine-katki-sunuyoruz_d5605.html Tue, 18-05-2022 21:17 EEST <![CDATA[ Ba�kan G�rkan 100. Y�l Park�nda incelemelerde bulundu ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkan ge�ti�imiz g�nlerde �evre �ehircilik ve �klim De�i�ikli�i BakanMurat Kurum taraf�ndan temeli at�lan 100Y�l Kent Park�nda incelemelerde bulunarak yap�lan �al��malar hakk�nda ilgililerden bilgiler ald�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/baskan-gurkan-100-yil-parkinda-incelemelerde-bulundu_d5604.html Tue, 18-05-2022 21:15 EEST <![CDATA[ Keskin�den 19 May�s Mesaj� ]]> Malatya Esnaf ve Sanatkarlar OdalarBirli�i (MESOBBa�kan�evket Keskin19 May�s Atat�rkAnmaGen�lik ve Spor Bayramnedeniyle yay�nlad��mesaj�nda�19 May�s 1919 ruhu ve iradesibug�n milletimizin y�re�inde ki tazeli�ini korumakta ve ya�at�lmaktad�r.dediDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/keskinden-19-mayis-mesaji_d5603.html Tue, 11-05-2022 13:45 EEST <![CDATA[ Engelliler Haftas� M�nasebetiyle Vali Baru��u Ziyaret ]]> Engelliler HaftasnedeniyleEngelsiz Ya�amBak�m Rehabilitasyon ve Aile Dan��ma Merkezi sakinleri Vali Ayd�n Baru��u ziyaret etti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/engelliler-haftasi-munasebetiyle-vali-barusu-ziyaret_d5602.html Tue, 11-05-2022 13:41 EEST <![CDATA[ BA�KAN G�DER: �SENEDE B�R G�N DE��L HER G�N YANLARINDAYIZ� ]]> Battalgazi Belediye Ba�kanOsman G�der10-16 May�s Engelliler Haftasm�nasebetiyle Malatya hizmet veren Ak�emseddin ��itme Engelliler Okulu�ndaki ��renci ve ��retmenlerini konuk ederekbu �zel haftalar�nkutlad�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/baskan-guder-senede-bir-gun-degil-her-gun-yanlarindayiz_d5601.html Tue, 11-05-2022 13:40 EEST <![CDATA[ �Cumhurba�kan�m�z k�rs�den inmeden konut fiyatlar� 300-400 bin TL artt�r�ld�� ]]> Malatya Esnaf ve Sanatkarlar OdalarBirli�i (MESOBBa�kan�evket Keskinekonomik s�k�nt�lar�n atlat�lmasi�in t�m destek ve uygulamalar�n tabanak�yl�ye�ift�iye ve esnafa verilmesi gerekti�ini belirterek�Say�n Cumhurba�kan�m�z ev kredisi m�jdesini verdi�inde daha k�rs�den inmeden ev fiyatlarb�y�k oranda artt�r�ld�dedi Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/cumhurbaskanimiz-kursuden-inmeden-konut-fiyatlari-300-400-bin-tl-arttirildi_d5600.html Tue, 11-05-2022 13:36 EEST <![CDATA[ �U-18 Tak�m�m�za Kahramanmara��ta ki Turnuva ��in Ba�ar�lar Diliyorum� ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��nar12 ile 15 May�s g�nleri aras�nda Kahramanmara��ta d�zenlenecek olan T�rkiye �ampiyonasU-18 Birinci Kademe Turnuvasi�in haz�rl�klar�ntamamlayan Ye�ilyurt Belediyespor U-18 Tak�m�nyolcu etti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/u-18-takimimiza-kahramanmarasta-ki-turnuva-icin-basarilar-diliyorum_d5599.html Tue, 11-05-2022 13:34 EEST <![CDATA[ Asayi� Ve G�venli�in Temini Y�n�nde �al��malar Kararl�l�kla Devam Ediyor. ]]> Malatya Emniyet M�d�rl���ne ba�lbirimlerce asayive g�venli�in temini y�n�nde �al��malar kararl�l�kla devam ediyor.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/asayis-ve-guvenligin-temini-yonunde-calismalar-kararlilikla-devam-ediyor-_d5598.html Tue, 11-05-2022 13:31 EEST <![CDATA[ Ba�kan �zkan; �Hay�rseverlerimize Can� G�n�lden Te�ekk�r Ediyorum� ]]> Darende Belediye Ba�kan�sa �zkanhay�rsever iinsanlar�n�n il�eye yapt��g�da ekmek ve giyim yard�mlar�ndan dolayte�ekk�r etti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/baskan-ozkan-hayirseverlerimize-cani-gonulden-tesekkur-ediyorum_d5597.html Tue, 11-05-2022 13:29 EEST <![CDATA[ �G�nd�zbey Sosyal Tesislerimiz ile B�lge Turizmini Hareketlendirece�iz� ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��nar�ehrimizin do�al lezzetleritarihi ve turistik mek�nlar�n� daha genikesimlere tan�tmak amac�yla se�im vaatlerimiz aras�nda yer verdi�imiz G�nd�zbey Sosyal Tesislerimizb�lge turizminin hareketlenmesine katksunacak dev bir yat�r�md�r.diye konu�tu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/gunduzbey-sosyal-tesislerimiz-ile-bolge-turizmini-hareketlendirecegiz_d5595.html Tue, 11-05-2022 13:27 EEST <![CDATA[ Siber Su�lar�n Engellenmesi ]]> Darende�de Siber Su�lar�n engellenmesine y�nelik fark�ndal�k ve bilin�lendirme Semineri d�zenlendiDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/siber-suclarin-engellenmesi_d5594.html Tue, 11-05-2022 13:25 EEST <![CDATA[ Vali Baru�, �zel ��rencilerin Sergisini Ziyaret Etti ]]> Her y�l 10-16 May�s tarihleri aras�nda kutlanan �Engelliler Haftas�� dolay�s�yla �zel ��rencilerin haz�rlad�klarresimlerin ve el i�i �r�nlerinin yer ald��serginin a��l��ger�ekle�tirildi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/vali-barus-ozel-ogrencilerin-sergisini-ziyaret-etti_d5593.html Tue, 11-05-2022 13:22 EEST <![CDATA[ KADES 3,6 Milyon Kullan�c�ya Ula�t� ]]> AK Parti Merkez Karar Y�netim Kurulu �yesi ve Malatya Milletvekili �znur �al�kAile i�i ve kad�na y�nelik �iddetle m�cadelede etkinli�iyle bir�ok kad�n�n imdat �a�r�solan Kad�n Acil Destek �hbar Sisteminin (KADES3 6 milyon kullan�c�ya ula�t���nbelirterek�15 ya�zeri 33 milyon kad�n�n y�zde 11�i yani neredeyse her 9 kad�ndan biri KADES uygulamas�nindirmivaziyette.dedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/kades-36-milyon-kullaniciya-ulasti_d5592.html Tue, 05-05-2022 15:16 EEST <![CDATA[ Ar�tma Tesisi Alan�na 300 Fidan Dikildi ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon �daresi (MASK�Genel M�d�rl�� �leri Biyolojik At�ksu Ar�tma Tesisi alan�na MASKGenel M�d�r� Mehmet Mert ve Battalgazi �l�esi Has�rc�lar �mam Hatip Ortaokulu ��rencilerin kat�l�m�yla 300 fidan dikildi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/aritma-tesisi-alanina-300-fidan-dikildi_d5591.html Tue, 05-05-2022 15:14 EEST <![CDATA[ B�y�k�ehir Belediyesi Olarak Her Zaman Dayan��ma ��erisinde Olaca��z ]]> B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkanB�y�k�ehir Belediyesi personelleri ile bayramla�t�B�y�k�ehir Belediyesi Hizmet Binaszemin kat�nda d�zenlenen bayramla�ma t�renineB�y�k�ehir Belediyesi y�neticileri ve �al��anlarkat�ld�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/buyuksehir-belediyesi-olarak-her-zaman-dayanisma-icerisinde-olacagiz_d5590.html Tue, 05-05-2022 15:11 EEST <![CDATA[ ��ocuklar�m�z�n Yetenekleri ve Gayreti Her T�rl� Takdirin �zerindedir� ]]> Ye�ilyurt Belediyesi Gen�lik ve Spor Hizmetleri M�d�rl��ile Malatya Wushu Kung Fu �l Temsilcili�i taraf�ndan ortakla�a d�zenlenen �Minikler ve Y�ld�zlarGeleneksel Wushu Kung Fu �ampiyonasrenkli ve heyecanlanlara sahne oldu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/cocuklarimizin-yetenekleri-ve-gayreti-her-turlu-takdirin-uzerindedir_d5589.html Tue, 05-05-2022 15:09 EEST <![CDATA[ �350 Y�ll�k A�a��k�y Hac� Bekir Camimizi Asl�na Uygun Restore Ettik� ]]> Ye�ilyurt�un tarihi ve k�lt�rel hazinelerini teker teker �n plana ��karmaya devam eden Ye�ilyurt Belediyesi A�a��k�y mahallesinde 350 y�ll�k tarihe bir ge�mi�e sahip HacBekir Camiyi restore ederek yeniden ibadete a�t�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/350-yillik-asagikoy-haci-bekir-camimizi-aslina-uygun-restore-ettik_d5588.html Tue, 05-05-2022 14:55 EEST <![CDATA[ Bu D���ncelere Sahip Olan Milliyet�ilerin, A��r Bedeller �demek Zorunda Kald��� D�nemler Olmu�tur. ]]> *M�LL�YET�HAREKET PART�S(MHPMALATYA M�LLETVEK�L� VE MYK �YESMEHMET FENDO�LU3 MAYIS M�LL�YET��LER G�N� NEDEN�YLE B�R KUTLAMA MESAJI YAYIMLADI*Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/bu-dusuncelere-sahip-olan-milliyetcilerin-agir-bedeller-odemek-zorunda-kaldigi-donemler-olmustur-_d5587.html Tue, 05-05-2022 14:51 EEST <![CDATA[ Horata Mesire Alan�n�n Yenilemesinde Sona Gelindi ]]> Malatya genelinde ba�lat�lan ye�il alanlarart�rma �al��malaryo�un bir �ekilde devam ederkenHorata Mesire alan�ndaki yenileme ve ye�illendirme �al��malar�nda ise sona gelindi. Bahar�n da gelmesiyle birlikte �al��malar�nyo�un bir �ekilde s�rd�ren Malatya B�y�k�ehir Belediyesi Park Bah�eler Daire Ba�kanl��ekipleriparklarye�il alanlarkav�ak ye�illendirilmesi ve a�a�land�ra devam ediyor.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/horata-mesire-alaninin-yenilemesinde-sona-gelindi_d5586.html Tue, 28-04-2022 16:53 EEST <![CDATA[ �Suyumuza Birlikte Sahip ��kal�m� ]]> Krize ra�men b�y�k yat�r�mlar yapmaya devam ettiklerini belirten MASKGenel M�d�rMehmet Mert��artlara bakmadan k�rsal mahallelerimize ekonomik krize ra�men hizmet g�t�rmeye devam ediyoruzG�r�yoruz kii�me suyu babah�e sulamas�nda kullan�l�yor. Kay�p ka�ak sular ba�ta olmak �zere vatanda�tan tek iste�im suyumuza birlikte sahip ��kal�mdedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/suyumuza-birlikte-sahip-cikalim_d5585.html Tue, 28-04-2022 16:47 EEST <![CDATA[ Ba�kan G�rkan, P�t�rge � Do�anyol E�itim Yard�mla�ma Vakf��N�n �ftar Program�na Kat�ld� ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkanP�t�rge - Do�anyol E�itim Yard�mla�ma Vakf��n�n �stanbul�da d�zenledi�i iftar program�na kat�ld�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/baskan-gurkan-puturge-doganyol-egitim-yardimlasma-vakfinin-iftar-programina-katildi_d5584.html Tue, 28-04-2022 16:42 EEST <![CDATA[ B�y�k�ehir Belediye Tiyatrosu Do�an�ehir Ve Yaz�han�Da ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi K�lt�r ve Sosyal ��ler Dairesi Ba�kanl��Sanat Etkinlikleri �ube M�d�rl��b�nyesinde faaliyetlerini s�rd�rmekte olan Malatya B�y�k�ehir Belediyesi �ehir Tiyatrosu (MB�TRamazan ay�na �zel ortaoyunu etkinli�iyle Do�an�ehir ve Yaz�han il�elerini ziyaret etti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/buyuksehir-belediye-tiyatrosu-dogansehir-ve-yazihanda_d5583.html Tue, 28-04-2022 16:29 EEST <![CDATA[ T�rkiye �ampiyonas��ndan Malatya�ya 15 Madalya ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkanPara Atletizm B�y�kler �ampiyonas��ndan 15 madalya ile d�nen engelli sporcularmakam�nda a��rlad�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/turkiye-sampiyonasindan-malatyaya-15-madalya_d5582.html Tue, 28-04-2022 16:26 EEST <![CDATA[ �Kadir Gecesi Hepimiz ��in Kurtulu� ve Ma�firetin Kap�lar�n� A�maktad�r� ]]> Ye�ilyurt Belediyesi Semt Pazar�nda �Ramazan AyEtkinlikleri kapsam�nda d�zenlenen �Kadir Gecesi� �zel program�na vatanda�lar b�y�k ilgi g�sterdiBa�kan ��nar�Bin aydan daha hay�rlolan Kadir Gecesi hepimiz i�in bir kurtulu�un bir ma�firetin kap�lar�na�maktad�r.dedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/kadir-gecesi-hepimiz-icin-kurtulus-ve-magfiretin-kapilarini-acmaktadir_d5581.html Tue, 28-04-2022 16:25 EEST <![CDATA[ �Yard�mla�ma ve Dayan��ma Ruhumuzu G��l� ve Diri Tutuyoruz� ]]> �G�n�l Belediyecili�ihizmetlerindeki aktif ve etkin faaliyetleriyle Ye�ilyurt�un ad�n�lke �ap�nda duyuran Ye�ilyurt Belediyesib�lgenin en b�y�k sosyal yard�mla�ma noktasolan Emanet �ar��da haz�rlanan yard�m paketlerini Ramazan Bayram�ncesinde ihtiyasahiplerine ula�t�r�yor.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yardimlasma-ve-dayanisma-ruhumuzu-guclu-ve-diri-tutuyoruz_d5580.html Tue, 28-04-2022 16:20 EEST <![CDATA[ Keskin�den Esnaf Ziyareti, �Bayram Al��veri�inizi Esnaftan Yap�n� ]]> Malatya Esnaf ve Sanatkarlar OdalarBirli�i (MESOBBa�kan�evket Keskin beraberinde Malatya Seyyar Pazarc�lar Esnaf OdasBa�kan�mit Emre ile birlikte Zaviye Mahallesi Mevl�t Aslano�lu Caddesi �zerine kurulan pazarda bulunan esnaflarziyaret ettiKeskinayr�ca Tevfik Temelli Caddesi �zerinde bulunan t�m esnaflarda tek tek i�yerlerine girerek ziyaret etti Keskin ve Emrepazarda tezgah a�an t�m esnaflartek tek ziyaret ederek hem Kadir Gecelerinihem de Ramazan Bayramlar�ntebrik ettiKeskinpazara al��veri�e gelen vatanda�larla da sohbet ederekonlar�nda Kadir Gecelerini ve Ramazan Bayramlar�ntebrik ettiDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/keskinden-esnaf-ziyareti-bayram-alisverisinizi-esnaftan-yapin-_d5579.html Tue, 23-04-2022 14:49 EEST <![CDATA[ Kay�s�y� don vurdu zarar ne kadar ? / Kay�s� fiyatlar� / Malatya da �eker krizi devam ediyor mu ? ]]> Kay�s�ydon vurdu zarar ne kadar Kay�sfiyatlarMalatya da �eker krizi devam ediyor mu ?Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/kayisiyi-don-vurdu-zarar-ne-kadar-kayisi-fiyatlari-malatya-da-seker-krizi-devam-ediyor-mu-_d5578.html Tue, 20-04-2022 18:14 EEST <![CDATA[ G�rkan, D�nya Kay�s� Ticaret Merkezin �ncelemelerde Bulundu ]]> �al��malardevam eden D�nya Kay�sTicaret Merkezi (�ire Pazar�Projesi in�aat alan�nda incelemelerde bulunan Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkanyap�lan �al��malar hakk�nda bilgiler ald�Ba�kan G�rkan�a inceleme gezisinde AK Parti MKYK �yesi ve Malatya Milletvekili B�lent T�fenkci ve ilgili daire ba�kanlarda e�lik etti Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/gurkan-dunya-kayisi-ticaret-merkezin-incelemelerde-bulundu_d5577.html Tue, 20-04-2022 18:13 EEST <![CDATA[ B�y�k�ehir �ftarda ve Sahurda Vatanda�lar� Yaln�z B�rakm�yor ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi her y�l oldu�u gibi bu y�lda Ramazan ay�n�n gelmesiyle birlikte binlerce vatanda�aynanda iftar �ad�r�nda bir araya getirirken aynzamanda 65 ya�stengelliyaln�z ya�ayan ve yemek yapamayacak durumda olanlarda evlerinde ziyaret ederek iftar ve sahur ikram�nda bulunuyor Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/buyuksehir-iftarda-ve-sahurda-vatandaslari-yalniz-birakmiyor_d5576.html Tue, 20-04-2022 18:12 EEST <![CDATA[ �l �stihdam ve Mesleki E�itim Kurulu Toplant�s� D�zenlendi ]]> 2022 y�likinci �l �stihdam ve Mesleki E�itim Kurulu toplant�sVali Ayd�n BaruBa�kanl���nda ger�ekle�tirildiDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/il-istihdam-ve-mesleki-egitim-kurulu-toplantisi-duzenlendi_d5575.html Tue, 20-04-2022 18:10 EEST <![CDATA[ Ba�kan G�rkan Kuyumcular �ar��s�nda �ncelemelerde Bulundu ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkansokak sa�l�kla�t�rma �al��malarkapsam�nda Hamidiye Mahallesinde yap�lan �al��malaryerinde inceleyerek�al��malar hakk�nda bilgiler aktard�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/baskan-gurkan-kuyumcular-carsisinda-incelemelerde-bulundu_d5574.html Tue, 20-04-2022 18:09 EEST <![CDATA[ Tops���t�l� �ocuklar Ye�ilyurt Belediyesinin K�lt�rel Etkinli�inde G�n�llerince E�lendi ]]> Ramazan Ay�n�n co�ku ve heyecan�n�n Ye�ilyurt�un d�rt bir taraf�nda ya�anmasi�in programlar�na devam eden Ye�ilyurt Belediyesi taraf�ndan Tops���t mahallesinde d�zenlenen sosyal ve k�lt�rel etkinliklere ilgi g�steren Tops���t�l�ocuklar g�n�llerince e�lenipkeyifli anlar ya�ad�lar.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/topsogutlu-cocuklar-yesilyurt-belediyesinin-kulturel-etkinliginde-gonullerince-eglendi_d5573.html Tue, 20-04-2022 18:07 EEST <![CDATA[ Turizm Payda�lar� De�erlendirme Toplant�s� Ger�ekle�tirildi ]]> Vali Ayd�n BaruBa�kanl���nda46Turizm Haftasetkinlikleri kapsam�nda Turizm Payda�larDe�erlendirme ve �sti�are Toplant�sger�ekle�tirildi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/turizm-paydaslari-degerlendirme-toplantisi-gerceklestirildi_d5572.html Tue, 20-04-2022 18:06 EEST <![CDATA[ Mabesem E�itim �al��malar� 5 g�nl�k ara tatilden sonra tekrar ba�lad� ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi Sanat ve E�itim Merkezi�nde kurslar yo�un bir �ekilde devam ediyorD�zenlenen kurslar sadece e�itim ve hobi ama�lde�ilaynzamanda mesleki anlamda da kursiyerlere bir�ok avantaj sa�l�yor.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/mabesem-egitim-calismalari-5-gunluk-ara-tatilden-sonra-tekrar-basladi_d5571.html Tue, 20-04-2022 18:03 EEST <![CDATA[ Beyda�� Tabiat Park��n�n devri imzalanan protokolle B�y�k�ehir Belediyesi�ne yap�ld� ]]> Ba�kan G�rkan�ehrin merkezinde 3 milyon 300 bin m2�lik bir alan�n halk�m�z�n hizmetine a��lmasMalatya�m�z a��s�ndan b�y�k bir �anst�rAyr�ca T�rkiye genelinde de zannedersem �ehir merkezinde b�yle bir mek�n ve imk�n s�z konusu de�ildirYani Amerika�daki Central Park�ngiltere�deki Hyde Park gibi �ehir merkezinde ve �ehir merkezinin yararlanabilece�i bir imk�n d�hilinde b�t�n Malatyalhem�erilerimize sunulmasayr�ca bir g�zelliktir.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/beydagi-tabiat-parkinin-devri-imzalanan-protokolle-buyuksehir-belediyesine-yapildi_d5570.html Tue, 20-04-2022 18:02 EEST <![CDATA[ ��nar, �n�n� Mahallesinde ki Ye�il Spor Kompleksinde Gen�lerle Bulu�tu ]]> �n�nmahallesinde hizmete sunulan Ye�il Spor Kompleksinde gen�lerle bulunan Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��narGelece�imizi emanet edece�imiz gen�lerimizin sa�l�kl dinamik ve ba�ar�lbir hayata sahip olmalari�in b�t�n imk�nlar�m�zseferber ettik.diye konu�tu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/cinar-inonu-mahallesinde-ki-yesil-spor-kompleksinde-genclerle-bulustu_d5569.html Tue, 17-04-2022 19:07 EEST <![CDATA[ Malatya Belediyesi Eski Ba�kanlar�ndan Fendo�lu, Mezar� Ba��nda An�ld� ]]> Malatya Belediyesi eski ba�kanlar�ndan olan1978 y�l�nda hain sald�r�da iki torunu ve geliniyle birlikte hayat�nkaybeden Hamit Fendo�lumezarba��nda dualarla an�ld�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/malatya-belediyesi-eski-baskanlarindan-fendoglu-mezari-basinda-anildi_d5568.html Tue, 17-04-2022 19:05 EEST <![CDATA[ Usta �agirt K�mbetinde �al��malar Devam Ediyor ]]> Malatya�daki bir�ok tarihi ve k�lt�rel eserleri gelecek nesillere ta��mak i�in aya�a kald�ran ve bu anlamda �al��malar�na devam eden Malatya B�y�k�ehir BelediyesiBattalgazi �l�esi Karahan Mahallesinde bulunan Usta �agirt K�mbetinde yapt���al��malar�ns�rd�r�yorDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/usta-sagirt-kumbetinde-calismalar-devam-ediyor_d5567.html Tue, 17-04-2022 19:03 EEST <![CDATA[ G�rkan, 8. Cumhurba�kan� Turgut �zal� Anma Program�na Kat�ld� ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkan17 Nisan 1993 y�l�nda vefat eden T�rkiye Cumhuriyeti�nin 8�nci Cumhurba�kanTurgut �zal��n vefa�n�n 29y�l d�n�mdolay�s�yla Turgut �zal �niversitesinde ger�ekle�tirilen anma t�renine kat�ld�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/gurkan-8-cumhurbaskani-turgut-ozal-i-anma-programina-katildi_d5566.html Tue, 17-04-2022 19:01 EEST <![CDATA[ Horata�dan ��kan Su Bereket Olarak Yans�yacak ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkanKonak (Banaz�Mahallesi�nde bulunan Horata suyunun ��kt��kaynakta incelemelerde bulundu Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/horatadan-cikan-su-bereket-olarak-yansiyacak_d5565.html Tue, 17-04-2022 18:59 EEST <![CDATA[ ��nar, Yeni Belediye Hizmet Binas� ve Kentsel D�n���m �n�aat Alan�n� �nceledi ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��nar�n�aatdevam eden Yeni Belediye Hizmet Binam�z ve Turgut �zal Mahallesi Kentsel D�n���m Projemizle birlikte Ye�ilyurt�un gelece�ine iki de�erli eser daha emanet etmiolaca��z.diye konu�tu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/cinar-yeni-belediye-hizmet-binasi-ve-kentsel-donusum-insaat-alanini-inceledi_d5564.html Tue, 17-04-2022 18:58 EEST <![CDATA[ Nezir K�z�lkaya�n�n Yazd��� �Gen�ler ��in Turgut �zal� Kitab�, Kitapseverlerle Bulu�tu ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi K�lt�r ve Sosyal ��ler Dairesi taraf�ndan bas�mger�ekle�tirilenMalatyalAra�t�rmacYazar Nezir K�z�lkaya�n�n �Gen�ler i�in Turgut �zalkitab�n�n tan�t�mve imza t�reni ger�ekle�tirildiDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/nezir-kizilkayanin-yazdigi-gencler-icin-turgut-ozal-kitabi-kitapseverlerle-bulustu_d5563.html Tue, 17-04-2022 18:57 EEST <![CDATA[ Sad�ko�lu: �Kay�s�yla �lgili T�m Sekt�rler Desteklenmeli� ]]> Malatya�da meydana gelen zirai donun ekonomik anlamda bir�ok sekt�rolumsuz etkileyece�ini belirten Malatya TSO Ba�kanO�uzhan Ata Sad�ko�lu��reticimizin bel ba�lad��kay�s�m�zdon vurduBu nedenle �reticimiz ba�ta olmak �zere kay�s�yla ilgili t�m sekt�rlerin bor�lar�telenmelifaizsiz kredi destekleri sunulmal�dedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/sadikoglu-kayisiyla-ilgili-tum-sektorler-desteklenmeli_d5562.html Tue, 17-04-2022 18:56 EEST <![CDATA[ ��nar, Konak Mahalle Sakinleriyle Bir Araya Geldi ]]> Konak mahalle sakinleriyle �Mahalle MeclisleriToplant�s�nda bir araya gelip sohbet eden Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��nar�l�emizin geli�ime a��k mahallelerinden Konak��n gerek alt ve �st yapgerekse de sosyalk�lt�rel ve sportif y�nden de�i�imi ve geli�imi i�in yat�r�mlar�m�z s�r�yor.�eklinde konu�tu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/cinar-konak-mahalle-sakinleriyle-bir-araya-geldi_d5561.html Tue, 15-04-2022 22:13 EEST <![CDATA[ Muhtarlardan Kanbay tepkisi ]]> P�t�rge Muhtarlar Derne�i Ba�kanAhmet Aslan68 mahalle muhtarile birlikte bas�n toplant�sd�zenleyerek Milli E�itim M�d�rBattal Kanbay��n g�revden al�nmas�na ve al�nma �ekline tepki g�sterdilerDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/muhtarlardan-kanbay-tepkisi_d5560.html Tue, 12-04-2022 11:56 EEST <![CDATA[ Down Sendromlu �ocuklar, Ye�ilyurt Belediyesinin G�n�ll� �evre M�fetti�i Oldu ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��nargeri d�n���m malzemelerinden farklobje ve aksesuarlar yaparak do�an�n korunmasnoktas�nda �rnek bir davran�sergileyen down sendromlu �ocuklarAmbalaj At��Toplama Ay�rma Tesisinde a��rlayarakg�n�ll�evre m�fetti�i belgesi verdi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/down-sendromlu-cocuklar-yesilyurt-belediyesinin-gonullu-cevre-mufettisi-oldu_d5559.html Tue, 12-04-2022 11:54 EEST <![CDATA[ Sad�ko�lu: �Emlak��lara G�venin� ]]> Malatya Emlak��lar Odas��nziyaret eden Malatya TSO Ba�kanO�uzhan Ata Sad�ko�lu�Emlak��larilimizdeki ticari d�ng�n�n olu�mas�nsa�l�yorVatanda�lar�m�za al�msat�m ve kiralama konular�nda emlak��lara g�venmeleri ve onlarla hareket etmelerini tavsiye ediyorumdedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/sadikoglu-emlakcilara-guvenin_d5558.html Tue, 12-04-2022 11:52 EEST <![CDATA[ Ye�ilyurt Belediyesi�nden Tar�ma ve �ift�ilere B�y�k Destek ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurt-belediyesinden-tarima-ve-ciftcilere-buyuk-destek_d5557.html Tue, 12-04-2022 11:50 EEST <![CDATA[ Arguvan�da �ift�ilere 20.500 kg Nohut Tohumu Da��t�m� Yap�ld� ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkanTar�m ve Orman Bakanl��ile birlikte ger�ekle�tirilen �Tar�m Alanlar�n�n Kullan�m�n�n Etkinle�tirilmesiprojesi kapsam�nda Arguvan�da nohut da��t�m t�renine kat�ld�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/arguvanda-ciftcilere-20-500-kg-nohut-tohumu-dagitimi-yapildi_d5556.html Tue, 12-04-2022 11:45 EEST <![CDATA[ G�rkan Gen�lik Kamp�nda �ncelemelerde Bulundu ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkanBeyda�Tabiat Parki�erisinde yap�mdevam eden Gen�lik Kampalan�nda incelemelerde bulunduBa�kan G�rkan�a AK Parti MKYK �yesi B�lent T�fenkciB�y�k�ehir Belediyesi Genel Sekreter Yard�mc�sMehmet S���rcve ilgili daire ba�kanlarda e�lik etti.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/gurkan-genclik-kampinda-incelemelerde-bulundu_d5555.html Tue, 12-04-2022 11:40 EEST <![CDATA[ Ye�ilyurt Belediyesi Semt Pazar�nda ki �Ramazan Ay� Etkinlikleri� B�y�k �lgi G�r�yor ]]> Ye�ilyurt BelediyesiYe�ilyurt Kent Konseyi ve Ye�il Spor Komplekslerinin i�birli�iyle 8 Nisan�da ba�lay�p 1 May�s�a kadar devam edecek olan Ramazan AyEtkinliklerine 7�den 70�e t�m vatanda�lar b�y�k ilgi g�steriyor.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurt-belediyesi-semt-pazarinda-ki-ramazan-ayi-etkinlikleri-buyuk-ilgi-goruyor_d5554.html Tue, 12-04-2022 11:37 EEST <![CDATA[ Karaka� �iftli�i�nin ��me Suyu Sorunu ��z�l�yor ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon �daresi (MASK�Genel M�d�rl�� Malatya genelinde altyap�al��malar�na ara vermeden devam ediyor�al��malar kapsam�nda Battalgazi �l�esi Karaka�iftli�i Mahallesi�nin i�me suyu terfi hattyenileniyorMASKGenel M�d�rMehmet MertKaraka�iftli�i Mahalle Muhtar�evket Yavuz ve A��lyazMahalle MuhtarYa�ar Adak ile birlikte yap�lan �al��malaryerinde inceledi.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/karakas-ciftliginin-icme-suyu-sorunu-cozuluyor_d5553.html Tue, 12-04-2022 11:28 EEST <![CDATA[ �F�rat Eda� Cepte� �le T�m Elektrik Hizmetleri Parma��n�z�n Ucunda ]]> Hizmet b�lgesinde kaliteli ve kesintisiz enerji arzsunma hedefiyle 7/24 �al��an F�rat Elektrik Da��t�m A.�(F�rat EDA� abonelerine daha h�zlve kolay i�lem yapabilmeleri i�in sundu�u �F�rat EDACepteuygulamas�nyenilediYenilenen uygulama ile sorunlar�n h�zl��z�mve m��teri memnuniyetinin art�r�lmashedefleniyor.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/firat-edas-cepte-ile-tum-elektrik-hizmetleri-parmaginizin-ucunda_d5552.html Tue, 06-04-2022 13:25 EEST <![CDATA[ Malatya Trafi�i Yeni Cadde ve Bulvarlarla Nefes Alacak ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkanM�hl�dut Caddesi devam�nda �al��malar�n b�y�k oranda tamamland��35 metrelik yolda incelemelerde bulunarak devam eden �al��malar hakk�nda da bilgiler verdi.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/malatya-trafigi-yeni-cadde-ve-bulvarlarla-nefes-alacak_d5551.html Tue, 06-04-2022 13:23 EEST <![CDATA[ ��nar, Beylerderesi �ehir Park�nda ki �al��malar� �nceledi ]]> Malatya�n�n hem ekonomik hem de turizm potansiyelinin hareketlenmesine b�y�k katksunacak olan Beylerderesi �ehir Park�nda ki yenileme ve d�zenleme �al��malarinceleyen Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��narBelediyemizin en b�y�k yat�r�mlar�ndan olan Beylerderesi �ehir Park�m�zgelecek nesillere emanet edece�imiz �zel bir parkt�r.diye konu�tu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/cinar-beylerderesi-sehir-parkinda-ki-calismalari-inceledi_d5550.html Tue, 06-04-2022 13:15 EEST <![CDATA[ F�rat Eda� Sahada �st�n Performans G�steren 144 �al��an�n� �d�llendirdi ]]> Sorumluluk sahas�nda bulunan El�z� MalatyaTunceli ve Bing�l�dekaliteli ve kesintisiz enerji arzsunma hedefiyle faaliyetlerini s�rd�ren F�rat Elektrik Da��t�m A.�(F�rat EDA� 2021 y�l�nda �zverili �al��malar�yla �st�n performans g�steren saha �al��anlar�n�d�llendirdi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/firat-edas-sahada-ustun-performans-gosteren-144-calisanini-odullendirdi_d5549.html Tue, 06-04-2022 13:13 EEST <![CDATA[ Mert�ten Do�an�ehir �l�esi�ne Ziyaret ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon �daresi (MASK�Genel M�d�rl�� altyap�al��malar�na devam ediyor�al��malar kapsam�nda Do�an�ehir �l�esi S�rgMahallesi�nde fiziki kay�p ka�ak sular�n �n�ne ge�mek i�in i�me suyu rehabilitasyon ve izole �al��malarba�lad�MASKGenel M�d�rMehmet MertDo�an�ehir Belediye Ba�kanDurali Zelyurt ve S�rgMahalle MuhtarTamer Aktayap�lan �al��malaryerinde inceledi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/mertten-dogansehir-ilcesine-ziyaret_d5548.html Tue, 06-04-2022 13:11 EEST <![CDATA[ Kay�s� Tatl�s� Oscar Men�s�nde ]]> 27 Mart 2022 tarihinde Los Angelesta Dolby Tiyatrosunda ger�ekle�tirilen sinema d�nyas�n�n en ihti�aml�d�l t�renlerinden biri olan 94Akademi �d�lleri (Oscart�reni sonrasd�zenlenen partide davetlilere bu y�l ilk kez T�rk yemekleri ikram edildi1995ten beri Oscar partisinin men�s�nhaz�rlayan �nl�ef Wolfgang Puckpartinin men�s�nde KaymaklKay�sTatl�sve Karadeniz Pidesine yer verdi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/kayisi-tatlisi-oscar-menusunde_d5547.html Tue, 30-03-2022 02:56 EEST <![CDATA[ Malatyada 2 binada tahliye i�lemi ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/malatya-da-2-binada-tahliye-islemi_d5546.html Tue, 29-03-2022 18:27 EEST <![CDATA[ KESK�N: KIZI ALAN �SK�DAR�I GE�T� ]]> Malatya Esnaf ve Sanatk�rlar OdasBa�kan�evket Keskin Ramazan ay�n�n yakla�masdolay�sile esnaflaryerinde ziyaret ederek esnaflar�n sorun ve taleplerini dinlediKeskin ziyaret esnas�nda yapt��a��klamada esnaf�n zor g�nler ge�irdi�ini ifade etti. Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/keskin-kizi-alan-uskudari-gecti_d5544.html Tue, 27-03-2022 23:11 EEST <![CDATA[ Malatyada kay�s� sat�� fiyatlar� ne kadar ? - Sokak r�portaj� ]]> Malatyada Kay�sfiyatlarne kadar Kay�s�da son durum-Sokak r�portaj� Malatya edit�r olarak bug�n sizler i�in kay�sfiyatlar�nsorduk. Kay�ssat�fiyatlarne kadar ? Malatyal�lar kay�sfiyatlarhakk�nda neler s�yledi Fiyatlar�n ne kadar olmasgerek #malatya #kay�s#malatyakay�s�s#kay�s�fiyatlar#g�nkurusu #sar�kay�s#malatyahaber #malatyaedit�r #sokakr�portaj#mikrofonung�c�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/malatya-da-kayisi-satis-fiyatlari-ne-kadar-sokak-roportaji_d5543.html Tue, 25-03-2022 11:30 EEST <![CDATA[ ��nar, Yak�nca Mahallesinde Ger�ekle�en Yol A�ma �al��malar�n� �nceledi ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��nar�l�emizin bir �ok noktas�na ge�ig�zerg�h�nda bulunankonut alanlarve i�yerleriyle hareketli bir yap�ya sahip Yak�nca Mahallemizin ya�am kalitesini ve cazibesini art�ran yat�r�mlar�m�za devam ediyoruz.diye konu�tu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/cinar-yakinca-mahallesinde-gerceklesen-yol-acma-calismalarini-inceledi_d5542.html Tue, 25-03-2022 11:29 EEST <![CDATA[ Vali Baru� Huzurevi Sakinleriyle Bir Araya Geldi ]]> Vali Ayd�n Baru Ya�l�lar Haftasm�nasebetiyle Huzurevini ziyaret ederek ya�l�lar�m�zla bir araya geldi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/vali-barus-huzurevi-sakinleriyle-bir-araya-geldi_d5541.html Tue, 25-03-2022 11:28 EEST <![CDATA[ AK Parti �evre, �ehir ve K�lt�r Ba�kan Yard�mc�s� Kurt, G�rkan� Ziyaret Etti ]]> Bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak �zere ilimize gelen AK Parti Genel Merkez �evre�ehir ve K�lt�r Ba�kan Yard�mc�sve 25-26D�nem �orum Milletvekili L�tfiye �lksen Cerito�lu Kurtberaberindeki heyet ile birlikte B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkan�makam�nda ziyaret ettiDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/ak-parti-cevre-sehir-ve-kultur-baskan-yardimcisi-kurt-gurkan-i-ziyaret-etti_d5540.html Tue, 25-03-2022 11:26 EEST <![CDATA[ Hac� Sad�k Polat Ortaokulu ��rencilerinden Ziyaret ]]> Arapgir HacSad�k Polat Ortaokulu ��rencileri Arapgir Belediye Ba�kanHaluk C�merto�lu�nu makam�nda ziyaret etti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/haci-sadik-polat-ortaokulu-ogrencilerinden-ziyaret_d5539.html Tue, 25-03-2022 11:26 EEST <![CDATA[ B�y�k�ehir Belediyesinden Ya�l�lar Haftas� Etkinli�i ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi Sa�l�k ve Sosyal ��ler Dairesi Ba�kanl��ve Turgut �zal �niversitesi ��birli�iyle �Aktif ve Sa�l�klYa�lanmakonulu bir panel d�zenlendiDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/buyuksehir-belediyesinden-yaslilar-haftasi-etkinligi_d5538.html Tue, 25-03-2022 11:25 EEST <![CDATA[ �ocuklara Di� Sa�l��� Anlat�ld� ]]> Malatya Kent Konseyi Gen�lik Meclisi organizasyonu ile �n�n�niversitesi DiHekimli�i Fak�ltesi son s�n�f ��rencileri Kale �l�esi Bent Ortaokulu�nda �ocuklara disa�l��ve bak�mkonusunda e�itim verdi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/cocuklara-dis-sagligi-anlatildi_d5537.html Tue, 25-03-2022 11:18 EEST <![CDATA[ Beyda�� Kenstel D�n���mde Sona Gelindi ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkan Beyda�eteklerinde in�a edilen ve Kentsel D�n���m Projesi alan�nda yap�mb�y�k oranda tamamlanan konutlarda incelemelerde bulundu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/beydagi-kenstel-donusumde-sona-gelindi_d5536.html Tue, 25-03-2022 11:16 EEST <![CDATA[ Vali Baru� Orman Haftas�nda Fidan Da��tt� ]]> Vali Ayd�n BaruOrman Haftasm�nasebetiyle vatanda�lara fidan da��tt�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/vali-barus-orman-haftasinda-fidan-dagitti_d5535.html Tue, 25-03-2022 11:13 EEST <![CDATA[ Uluslararas� Ye�ilyurt Futbol Turnuvas�nda Dereceye Giren Tak�mlar�n �d�lleri Da��t�ld� ]]> Ye�ilyurt Belediyesi�n�n�niversitesi�nsani Yard�m VakfMalatya �ubesi ve (M�SAMalatya UluslararasMisafir ��renci Derne�i taraf�ndan ortakla�a d�zenlenen UluslararasYe�ilyurt Futbol Turnuvasfinal ma�lar�yla tamamlan�rkendereceye giren tak�mlar�n �d�lleri d�zenlenen t�renle takdim edildi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/uluslararasi-yesilyurt-futbol-turnuvasinda-dereceye-giren-takimlarin-odulleri-dagitildi-_d5534.html Tue, 25-03-2022 10:43 EEST <![CDATA[ Arapgirliler M�zi�e Doydu ]]> Malatya�n�n �nemli k�lt�r ve sanat merkezinden biri olan Arapgir�de il�e belediyesi ile Kemaliye K�lt�r Turizm ve Folklor Derne�i�nin organizasyonunda �Y�resel M�zik Dinletisiprogramger�ekle�tirildi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/arapgirliler-muzige-doydu_d5533.html Tue, 25-03-2022 10:42 EEST <![CDATA[ Ye�ilyurt Belediye Fen ��leri Ekipleri, Tecde Mahallesinde ki �mar Yollar�n� A��yor ]]> 2022 Y�lYat�r�m Program�na al�nan yat�r�mlar i�in saha �al��malar�na h�z veren Ye�ilyurt Belediyesi Fen ��leri M�d�rl��Ekiplerison d�nemlerde h�zla geli�en Tecde Mahallesinin G�l SuyuHayrettin Abac G��er ve Alibey Sokaklar�n�n ba�lantyollar�nbirle�tirmek i�in yol a�ma ve geni�letme�al��malar�na h�z verdi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurt-belediye-fen-isleri-ekipleri-tecde-mahallesinde-ki-imar-yollarini-aciyor_d5532.html Tue, 25-03-2022 10:41 EEST <![CDATA[ Kay�s� �i�e�i �enlikleri Ba�lad� ]]> 25-27 Mart 2022 tarihleri aras�nda ger�ekle�tirilecek olan 2Kay�s�i�e�i �enlikleri �evre ilerden gelen 50 tenis�inin kat�l�mile start ald�Tenis Turnuvas Malatya Valisi Ayd�n Baruve Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkan��n ba�lama vuru�u ile start ald� Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/kayisi-cicegi-senlikleri-basladi_d5531.html Tue, 24-03-2022 10:24 EEST <![CDATA[ Sad�ko�lu: �Esnaf Odas� Ba�kanlar�m�z�n Gayretine �ahidiz� ]]> Malatya TSO Ba�kanO�uzhan Ata Sad�ko�lu�Esnaf Odasba�kanlar�m�z�yelerinin sorunlar�n�n ��z�mi�in elini de�ilbedenini ta��n alt�na koyuyor buna �ahidizdedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/sadikoglu-esnaf-odasi-baskanlarimizin-gayretine-sahidiz_d5530.html Tue, 24-03-2022 10:23 EEST <![CDATA[ Malatyal� Niyazi M�sri Malatya�da An�lmaya Devam Ediyor ]]> Malatya Kent Konseyi Niyazi M�sri �al��ma Grubu organizasyonunda �Niyazi M�sri Haftas�m�nasebetiyle devam eden programlar kapsam�nda Ensar Vakf��nda Niyazi M�sri konferansve Tasavvuf Musikisi Dinletisi programve Malatya Kernek Karag�zl�ler Cami�sinde Mevlit programger�ekle�tirildi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/malatyali-niyazi-misri-malatyada-anilmaya-devam-ediyor_d5529.html Tue, 24-03-2022 10:12 EEST <![CDATA[ 2. Kay�s� �i�e�i �enlikleri Start Ald� ]]> Malatya�n�n k�lt�rsanat ve turizm potansiyelinin ortaya ��kar�lmasve Malatya�n�n �zellikle gastronomi alan�nda tan�t�m�n�n yap�lmasamac�yla Malatya B�y�k�ehir Belediyesi K�LT�R A.organizesinde ger�ekle�tirilecek olan 2Kay�s�i�e�i �enlikleri 23 Mart �ar�amba g�nd�zenlenen tenis turnuvasile start ald�.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/2-kayisi-cicegi-senlikleri-start-aldi_d5528.html Tue, 24-03-2022 10:11 EEST <![CDATA[ B�y�k�ehir Belediyesinden 4-6 Ya� Grubundaki �ocuklara Psiko-Motor E�itimi ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesinin Cemal Aslan Temel Beceri ve E�itim Merkezinde �ocuklar�n hem fiziksel hem de zihinsel geli�imlerine katksa�layacak �ekilde e�itimlere devam ediliyorDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/buyuksehir-belediyesinden-4-6-yas-grubundaki-cocuklara-psiko-motor-egitimi_d5527.html Tue, 24-03-2022 10:08 EEST <![CDATA[ Okullararas� Oryantring T�rkiye �ampiyonas� Malatya�da Yap�ld� ]]> Gen�lik ve Spor Bakanl��T�rkiye Oryantring FederasyonuB�y�k�ehir Belediyemiz ve Gen�lik Spor �l M�d�rl��i�birli�i ile OkullararasOryantring T�rkiye �ampiyonasMalatya�da yap�ld�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/okullararasi-oryantring-turkiye-sampiyonasi-malatyada-yapildi_d5526.html Tue, 24-03-2022 10:03 EEST <![CDATA[ G�rkan Yimpa� Binas�nda �ncelemelerde Bulundu ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkang��lendirme �al��malar�n�n devam etti�i Y�MPAbinas�nda incelemelerde bulunarak �al��malar hakk�nda ilgililerden bilgiler ald�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/gurkan-yimpas-binasinda-incelemelerde-bulundu_d5525.html Tue, 24-03-2022 10:02 EEST <![CDATA[ Keskin, �Akaryak�tta tek ��z�m devletin KDV ve �TV�den vazge�mesidir� ]]> alatya Esnaf ve Sanatkarlar OdalarBirli�i (MESOBBa�kan�evket Keskin12 ayl�k s�rede benzine y�zde 177motorine ise y�zde 240 oran�nda art�geldi�ini belirterek�Akaryak�ttaki art�sadece ta��ma yapan taksiciyiminib�s��y servis�iyikamyoncuyuotob�s��yde�ilt�m sekt�rleri olumsuz etkiliyorAkaryak�t zamlar�na kar�tek ��z�m devletin KDV ve �TV�den vazge�mesidir�uanda ta��mac�l�k sekt�rakaryak�t maliyetini bile kar��layamaz durumdad�r.dedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/keskin-akaryakitta-tek-cozum-devletin-kdv-ve-otvden-vazgecmesidir_d5524.html Tue, 24-03-2022 10:01 EEST <![CDATA[ Tekrar Oynayal�m! ]]> Bilgisayar oyunlar�nda s�k�a kullan�l�r bu c�mle�lk oyuna ba�lad���n�z ve oyun kurallarile a�amalar�n��renmeye devam etti�iniz s�re i�erisindesize verilen g�c�n�z�n sonunda�GAME OVER (Oyun Bitti)yazarBu yaz�yg�rd���n�zde ilk akl�n�za gelenoyunu tekrar oynamak olur.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/tekrar-oynayalim_d5523.html Tue, 24-03-2022 09:57 EEST <![CDATA[ Ye�ilyurt Belediyespor Tekvando Tak�m� Oyuncusu Esra Nisa Dikenli, T�rkiye �kincisi Oldu ]]> Ye�ilyurt Belediyespor Tekvando Tak�msporcular�ndan Esra Nisa DikenliVan�da d�zenlenen Okullar arasY�ld�zlar T�rkiye �ampiyonas�nda ikinci olupb�y�k bir ba�ar�n�n alt�na imza att�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurt-belediyespor-tekvando-takimi-oyuncusu-esra-nisa-dikenli-turkiye-ikincisi-oldu_d5522.html Tue, 24-03-2022 09:56 EEST <![CDATA[ Vali Baru� Malatya E�itim Vakf��n� Ziyaret Etti ]]> Vali Ayd�n Baru Malatya E�itim Vakf��n(MEVziyaret ederek yap�lan e�itim �al��malarhakk�nda bilgiler ald�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/vali-barus-malatya-egitim-vakfini-ziyaret-etti_d5521.html Tue, 24-03-2022 09:55 EEST <![CDATA[ Ba�kan ��nar, Beylerderesi �le G�nd�zbey Aras�nda Devam Eden D�n���m Projelerini �nceledi ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��narBeylerderesi ile G�nd�zbey aras�nda devam eden dere �slah ve ta�k�n koruma projelerimizin yans�ra y�r�y�ve bisiklet yollar do�al sporlaralanlarve dinlenme alanlar�yla birlikte burayMalatya�n�n en g�zde ve en cazip b�lgesi haline getirece�iz.diye konu�tu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/baskan-cinar-beylerderesi-ile-gunduzbey-arasinda-devam-eden-donusum-projelerini-inceledi_d5520.html Tue, 24-03-2022 09:50 EEST <![CDATA[ F�rat Eda� Y�netimi, M��teri Memnuniyetine Y�nelik 426 Milyon Tl�Lik Yat�r�m Plan�n� G�zden Ge�irdi ]]> Sorumluluk sahas�nda bulunan El�z� MalatyaTunceli ve Bing�l�dekaliteli ve kesintisiz enerji arzhedefiyle faaliyetlerini s�rd�ren F�rat Elektrik Da��t�m A.�(F�rat EDA�y�netimibirinci �nceli�i olan m��teri memnuniyetini en �st seviyeye ta��mak i�in yap�lacak olan 2022 y�lyat�r�mlar�nde�erlendirdiAyr�ca b�lgedeki olasdo�al afetlere y�nelik haz�rl�klaryerinde denetledi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/firat-edas-yonetimi-musteri-memnuniyetine-yonelik-426-milyon-tllik-yatirim-planini-gozden-gecirdi_d5519.html Tue, 24-03-2022 09:49 EEST <![CDATA[ Vali Baru�, Yak�nca ve Hamidiye Mahalle Muhtarlar�n� Ziyaret Etti ]]> Vali Ayd�n Baru ba�ta asayiolmak �zere sa�l�k ve e�itim yat�r�mlar�n sa�l�k merkezi ve okul durumlar�nve di�er s�k�nt�lardinlemek �zere mahalle muhtarlar�nziyaret edip s�k�nt�laryerinde g�zlemleyerek incelemelerine devam ediyor.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/vali-barus-yakinca-ve-hamidiye-mahalle-muhtarlarini-ziyaret-etti_d5518.html Tue, 24-03-2022 09:48 EEST <![CDATA[ �inar��n Yeni D�nem Vaatlerinden �Et Entegre Tesisi� Hizmete Girdi ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��nar��n yeni d�nem vaatlerinden olan �Et Entegre Tesisi Ye�ilyurt ��GEM b�nyesindeki Yemek Fabrikas�nda hizmete girdi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/cinarin-yeni-donem-vaatlerinden-et-entegre-tesisi-hizmete-girdi_d5517.html Tue, 24-03-2022 09:46 EEST <![CDATA[ G�rkan Hizmet �� Sendikas�n� Ziyaret Etti ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkanHak-��l Temsilcisi ve Hizmet �SendikasMalatya �ube Ba�kanl���na yeniden se�ilen B�nyamin Geleri ve y�netim kurulu �yelerine hay�rlolsun ziyaretinde bulundu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/gurkan-hizmet-is-sendikasini-ziyaret-etti_d5516.html Tue, 24-03-2022 09:46 EEST <![CDATA[ Sad�ko�lu: �Cem Vakf� �ehrimiz ��in Denge Unsurudur� ]]> CEM VakfMalatya �ubesi�ni ziyaret eden Malatya TSO Ba�kanO�uzhan Ata Sad�ko�lu��ehrimizdeki toplumsal dengenin ve sosyal bar���n sa�lanmas�nda CEM VakfMalatya �ubesi�nin �nemli bir rolbulunuyordedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/sadikoglu-cem-vakfi-sehrimiz-icin-denge-unsurudur_d5515.html Tue, 24-03-2022 09:44 EEST <![CDATA[ D�nya Down Sendromlular G�n�n� Etkinliklerle Kutland� ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi ile Malatya Down Sendromlular Spor Kul�bDerne�i taraf�ndan 21 Mart D�nya Down Sendromlular G�nnedeniyle Nik�h Saray��nda bir etkinlik d�zenlendi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/dunya-down-sendromlular-gununu-etkinliklerle-kutlandi_d5514.html Tue, 24-03-2022 09:42 EEST <![CDATA[ Bu Zafer 107 Ya��nda ]]> 18 Mart �anakkale Zaferi�nin 107y�l d�n�mm�nasebetiyle Malatya Kent Konseyi ve Malatya B�y�k�ehir Belediyesi K�lt�r ve Sosyal ��ler Daire Ba�kanl��i�birli�inde Mabesem Konferans Salonunda �Kahramanl�k T�rk�lerikonseri d�zenlendi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/bu-zafer-107-yasinda_d5513.html Tue, 24-03-2022 09:41 EEST <![CDATA[ G�rkan dan Mimarlar Odas�na Ziyaret ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkange�ti�imiz g�nlerde TMMOB Mimarlar OdasMalatya �ubesinin yap�lan genel kurulu ile g�reve se�ilen Yunus Emre Fidanel�i ve y�netim kurulunu ziyaret etti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/gurkan-dan-mimarlar-odasina-ziyaret_d5512.html Tue, 24-03-2022 09:24 EEST <![CDATA[ Sad�ko�lu: �Esnaf�m�z Pandemide B�y�k Yara Ald�� ]]> Esnaf Odalar�na hay�rlolsun ziyaretlerine devam eden Malatya TSO Ba�kanO�uzhan Ata Sad�ko�lu�Ya�anan t�m sosyal ve ekonomik s�k�nt�lardan an�nda etkilenen esnaf�m�z �zellikle pandemide b�y�k yara ald�dedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/sadikoglu-esnafimiz-pandemide-buyuk-yara-aldi_d5511.html Tue, 24-03-2022 09:23 EEST <![CDATA[ Kilo Kontrol� ]]> Yard�mc�nerileri incelemeden �ncekilo vermenin anahtar�n�n g�n boyunca s�rekli olarak yakt���m�zdan daha az kalori t�ketmemizi sa�lamak oldu�unu anlamakta fayda varSihirli kilo verdiren yiyecekler yoktur.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/kilo-kontrolu_d5510.html Tue, 24-03-2022 09:22 EEST <![CDATA[ K�lt�r El�ileri Yeti�tirme E�itimi Ba�lad� ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi ile Milli E�itim �l M�d�rl����n�n ibirli�iyle K�lt�r Ya�am Derne�i projelerinden olan ve bu y�l 4��nc�suygulanacak �K�lt�r El�ileri Yeti�tirme E�itimiba�lad�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/kultur-elcileri-yetistirme-egitimi-basladi_d5509.html Tue, 24-03-2022 09:20 EEST <![CDATA[ Y�l�n En �yi Uluslararas� K�lt�r Etkinlik �d�l� ]]> AK Parti Yerel Y�netimler ile �evre�ehircilik ve K�lt�r Ba�kanl�klartaraf�ndan d�zenlenen �AK Parti Yerel Y�netimler K�lt�r Sanat Kongresi20 Mart Pazar g�nyap�lan kapan�program�yla sona erdiKapan�t�reninde Malatya 10UluslararasFilm Festivali�Y�l�n En �yi K�lt�r Etkinlik �d�l��n�n sahibi oldu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yilin-en-iyi-uluslararasi-kultur-etkinlik-odulu_d5508.html Tue, 24-03-2022 09:18 EEST <![CDATA[ ��nar��n Yeni D�nem Vaatlerinden Savunma Sanayi ve Sava� Makinalar� A��k Hava M�zesinin B�y�k Bir K�sm� Tamamland� ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��nar��n yeni d�nem vaatlerinden olupi�erisinde milattan �nceki T�rk tarihinden �slam ve Osmanld�nemineKurtuluSava�lar�ndan Cumhuriyetimizin kuruldu�u d�nemlerde kullan�lan askeri te�hizatlar�n sergilenece�i Savunma Sanayi ve SavaMakinalarA��k Hava M�zesinin b�y�k bir k�smtamamland�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/cinarin-yeni-donem-vaatlerinden-savunma-sanayi-ve-savas-makinalari-acik-hava-muzesinin-buyuk-bir-kismi-tamamlandi_d5507.html Tue, 21-03-2022 09:21 EEST <![CDATA[ G�rkan, K�z�lcahamam�da K�lt�r Sanat Kongresine Kat�ld� ]]> AK Parti Yerel Y�netimler ile �evre�ehircilik ve K�lt�r Ba�kanl�klartaraf�ndan K�lt�r Sanat Kongresi �AK Parti Yerel Y�netimler K�lt�r Sanat Kongresid�zenlendiDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/gurkan-kizilcahamamda-kultur-sanat-kongresine-katildi_d5506.html Tue, 18-03-2022 19:08 EEST <![CDATA[ B�y�kler Tenis Turnuvas� Yap�lacak ]]> 2Kay�s�i�e�i �enlikleri kapsam�nda b�y�kler tenis turnuvasd�zenlendiBu y�l 25-27 Mart tarihleri aras�nda d�zenlenecek olan 2Kay�s�i�e�i �enlikleri�nde sportif etkinlikler de yer alacakDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/buyukler-tenis-turnuvasi-yapilacak_d5505.html Tue, 18-03-2022 19:05 EEST <![CDATA[ Malatya Kent Konseyi Gen�lerinden �ehitlere Vefa ]]> 18 Mart �anakkale Zaferi�nin 107y�l d�n�mm�nasebetiyle Malatya Kent Konseyi ve Turgut �zal �niversitesi i�birli�inde �ehir Mezarl����nda yer alan Asker ve Polis �ehitli�i�nin �evre bak�mger�ekle�tirildiDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/malatya-kent-konseyi-genclerinden-sehitlere-vefa_d5504.html Tue, 18-03-2022 19:04 EEST <![CDATA[ Vali Baru�, 18 Mart �ehitler G�n� Anma Program�na Kat�ld� ]]> Vali Ayd�n Baru �anakkale Deniz Zaferinin 107Y�lve �ehitleri Anma G�ndolay�sile Malatya Kongre ve K�lt�r Merkezinde d�zenlenen programa kat�ld�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/vali-barus-18-mart-sehitler-gunu-anma-programina-katildi_d5503.html Tue, 18-03-2022 19:00 EEST <![CDATA[ Hekimhan Heyeti Maski Ziyareti ]]> Hekimhan �l�esi mahalle muhtarlar�yla toplantyapan MASKGenel M�d�rMehmet Mert�Ekip ruhu ile gece g�nd�z demeden �al���yoruzBiz herkesin b�y�k�ehriyizayr�m gayr�m yapmadan hizmet etmek zorunday�zdedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/hekimhan-heyeti-maski-ziyareti_d5502.html Tue, 18-03-2022 18:56 EEST <![CDATA[ �anakkale T�rk Milletinin Dirili� Destan�d�r ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kan Vekili Vahap Erdem18 Mart �anakkale Zaferi�nin 107�nci y�l d�n�mve �ehitleri Anma G�ndolay�s�yla �ehitlikte yap�lan �elenk Sunma T�reni�ne ve Anma G�nprogramlar�na kat�ld�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/canakkale-turk-milletinin-dirilis-destanidir_d5501.html Tue, 18-03-2022 18:55 EEST <![CDATA[ Ye�ilyurt Belediyesi, �anakkale Zaferinin 107. Y�l� An�s�na Ho�af ve Arpa Ekmek Da��tt� ]]> Ye�ilyurt Belediyesi K�lt�r ve Sosyal ��ler M�d�rl�� �anakkale Zaferinin 107Y�ld�n�m�nde �ehitlerin ve gazilerin hat�ras�ny�d etmek maksad�yla Yak�nkent Asife Rahmi Ak�ncCamiide Cuma Namazsonras�nda vatanda�lara arpa ekme�i ve ho�af ikram etti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurt-belediyesi-canakkale-zaferinin-107-yili-anisina-hosaf-ve-arpa-ekmek-dagitti_d5500.html Tue, 18-03-2022 18:53 EEST <![CDATA[ Arapgirde 18 Mart �anakkale Zaferi Ve �ehitleri Anma G�n�n�n 107. Y�l D�n�m� Kutland� ]]> 18 Mart �anakkale Zaferinin 107Y�l d�n�mve �ehitleri Anma G�ndolay�s�yla 18 Mart 2022 Cuma g�nsaat 9.30da H�k�met Kona��n�nde �elenk t�reni ger�ekle�tirildi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/arapgir-de-18-mart-canakkale-zaferi-ve-sehitleri-anma-gunu-nun-107-yil-donumu-kutlandi_d5499.html Tue, 18-03-2022 18:51 EEST <![CDATA[ Keskin, �Hakl�n�n Yan�nda, Haks�z�n Kar��s�nda Olaca��z� ]]> Malatya Esnaf ve Sanatkarlar OdalarBirli�i (MESOBBa�kan�evket Keskin beraberindeki Oda ba�kanlarile birlikte Battalgazi Esnaf ve Sanatkarlar OdasBa�kanAdil Culha�yve Eskimalatya�dakiesnafziyaret ettiler.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/keskin-haklinin-yaninda-haksizin-karsisinda-olacagiz_d5498.html Tue, 18-03-2022 18:44 EEST <![CDATA[ �Mesleki E�itimde Kolektif Etki �al��tay��n�n Raporu Bakan �zer�e Sunuldu ]]> Malatya Ticaret ve Sanayi Odasile Milli E�itim M�d�rl����n�n birlikte d�zenledi�i �Mesleki E�itimde Kolektif Etki �al��tay��n�n raporu haz�rland�Haz�rlanan raporbir tak�m temalarda bulunmak �zere Malatya�ya gelen Milli E�itim BakanProfDrMahmut �zer�e sunuldu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/mesleki-egitimde-kolektif-etki-calistayinin-raporu-bakan-ozere-sunuldu_d5497.html Tue, 18-03-2022 10:37 EEST <![CDATA[ Malatyada Korkutan Yang�n ]]> Nuriye MhMimar Sinan CdMerdiven bo�lu�unda bebek arabalarve bisikletlerin b�rak�ld��alanda yanma meydana gelmi�tir.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/malatya-da-korkutan-yangin_d5496.html Tue, 18-03-2022 10:36 EEST <![CDATA[ Malatya Kent Konseyi Malatyal� Niyazi M�sri�yi Tan�t�yor ]]> Malatya Kent Konseyi Niyazi M�sri �al��ma Grubu 16-22 Mart Niyazi M�sri Haftasm�nasebetiyle hafta boyunca bir dizi anma programger�ekle�tirecekMalatya B�y�k�ehir Belediyesi K�lt�r ve Sosyal ��ler Dairesi i�birli�i ile ger�ekle�tirilecek olan programlarda MalatyalNiyazi M�sri yerel ve ulusal olarak daha �ok tan�t�lmasplanlan�yor.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/malatya-kent-konseyi-malatyali-niyazi-misriyi-tanitiyor_d5495.html Tue, 18-03-2022 10:34 EEST <![CDATA[ Ba�kan Keskinden �anakkale Zaferi Mesaj� ]]> �anakkale ZaferiAnadolu�nun Tek MilletTek DevletTek Bayrak olarak d�nyaya meydan okuyu�unun destan�d�r.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/baskan-keskin-den-canakkale-zaferi-mesaji_d5494.html Tue, 18-03-2022 10:33 EEST <![CDATA[ Ba�kan Ko�akdan �anakkale Zaferi Mesaj� ]]> Ankara P�t�rgeliler Derne�i Ba�kanG�zin Ko�ak�anakkale Deniz Zaferinin vatanseverli�in ve cesaretin destanoldu�unu s�yledi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/baskan-kocak-dan-canakkale-zaferi-mesaji_d5493.html Tue, 18-03-2022 10:32 EEST <![CDATA[ Ba�kan G�rkandan �anakkale Zaferi Mesaj� ]]> �anakkale Zaferi�nin 107y�ld�n�mdolay�s�yla bir mesaj yay�mlayan Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkan��anakkale Zaferi ve �ehitleri Anma G�n��nkutlayarakt�m �ehitlere rahmet diledi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/baskan-gurkan-dan-canakkale-zaferi-mesaji_d5492.html Tue, 18-03-2022 10:30 EEST <![CDATA[ Keskin, �Ta��mal� E�itim Servisi Yapan Esnaflar�n Sorunu ��z�lecek� ]]> Malatya Esnaf ve Sanatk�rlar OdalarBirli�i (MESOBBa�kan�evket Keskinta��male�itim servisi yapan �of�r esnaf�n�n sorunlar�nMalatya�ya gelen Milli E�itim BakanMahmut �zer�e aktard���nve sorunun k�sa s�rede ��z�lece�ine dair s�z verildi�ini a��klad�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/keskin-tasimali-egitim-servisi-yapan-esnaflarin-sorunu-cozulecek_d5491.html Tue, 18-03-2022 10:29 EEST <![CDATA[ Maski Genel M�d�r� Mert: K�rsala A��rl�k Verece�iz ]]> Arapgir �l�esi Mahalle Muhtarlarile bir araya gelen MASKGenel M�d�rMehmet Mert2022 y�li�inde �zellikle k�rsal b�lgelere yo�unluk vereceklerini belirterek��artlar ne olursa olsun halk�m�z�n emrindeyizdedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/maski-genel-muduru-mert-kirsala-agirlik-verecegiz_d5490.html Tue, 18-03-2022 10:28 EEST <![CDATA[ Ye�ilyurt Belediyespor Futbol Tak�m�, Be�ikta���n Eski Futbolcusu Yusuf Toka�a Emanet ]]> T.F.F3.Lig 2.Grupta 27 puanla 17.s�rada yer alan Ye�ilyurt Belediyespor Futbol Tak�m�n�n Teknik Direkt�rl���ne Be�ikta���n eski futbolcular�ndan Yusuf TokagetirildiTak�m�n ba��nda ilk antrenman�na ��kan Yusuf Toka tek hedeflerinin hafta sonunda oynayacaklarAlag�z Holding I�d�rspor ma��ngalibiyete kapatmak oldu�unu s�yledi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurt-belediyespor-futbol-takimi-besiktasin-eski-futbolcusu-yusuf-tokaca-emanet_d5489.html Tue, 18-03-2022 10:24 EEST <![CDATA[ Bakan �zerden B�y�k�ehir Belediyesine Ziyaret ]]> Malatya�ya bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulunmak i�in gelen Milli E�itim BakanProfDrMahmut �zerMalatya B�y�k�ehir Belediyesini ziyaret etti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/bakan-ozer-den-buyuksehir-belediyesine-ziyaret_d5488.html Tue, 18-03-2022 10:23 EEST <![CDATA[ Ba�kan ��nar�dan 18 Mart �anakkale Zaferi ve �ehitleri Anma G�n� Mesaj� ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��nar�Kazand��nice zaferlerle tarihe ad�nalt�n harflerle yazd�ran Kahraman Ordumuzun en b�y�k destanlar�ndan biri olan �anakkale Zaferinin 107Y�l�na ula�man�n onuru ve gururunu ya��yoruz18 Mart 1915 �anakkale ZaferiT�rk ve d�nya tarihine damga vurmue�ine az rastlan�r b�y�k bir kahramanl�k destan�d�rdedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/baskan-cinardan-18-mart-canakkale-zaferi-ve-sehitleri-anma-gunu-mesaji_d5487.html Tue, 18-03-2022 10:22 EEST <![CDATA[ Ba�kan G�rkan Erman Il�cak Fen Lisesi A��l���na Kat�ld� ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkanR�nesans E�itim Vakftaraf�ndan yapt�r�lan Malatya Erman Il�cak Fen Lisesi�ninMilli E�itim BakanMahmut �zer�in te�rifleriyle a��l���n�n ger�ekle�ti�i programa kat�ld�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/baskan-gurkan-erman-ilicak-fen-lisesi-acilisina-katildi_d5486.html Tue, 18-03-2022 10:20 EEST <![CDATA[ Ye�ilyurt�un E�siz Lezzetleri Ntv�nin �Halk�n Mutfa��� Program�nda Tan�t�ld� ]]> Ye�ilyurt Belediyesinin yapt��giri�imler neticesinde Co�rafi ��aret Tescil Belgesine kavu�an Ye�ilyurt �l�esinin zengin yemek mutfa��ndaki y�resel lezzetlerher hafta Pazar g�nNTV ekranlar�nda yay�nlananyap�mc�l���ngastronomi uzmanC�neyt Asan ve Adnan �ahin�in yapt��Halk�n Mutfa��program�nda tan�t�ld�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurtun-essiz-lezzetleri-ntvnin-halkin-mutfagi-programinda-tanitildi_d5485.html Tue, 17-03-2022 21:40 EEST <![CDATA[ MALATYALILAR HAYATLARINDAN NE KADAR MEMNUN ? ]]> MALATYALILAR HAYATLARINDAN NE KADAR MEMNUN ?Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/malatya-lilar-hayatlarindan-ne-kadar-memnun-_d5484.html Tue, 16-03-2022 20:27 EEST <![CDATA[ Ba�kan B�lb�lo�lunun Berat Kandili Mesaj� ]]> �MKON Genel Ba�kan Yard�mc�sve M�MDER Ba�kanMehmet B�lb�lo�lu Berat Kandili dolay�s�yla bir mesaj yay�mlad�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/baskan-bulbuloglu-nun-berat-kandili-mesaji_d5483.html Tue, 16-03-2022 20:12 EEST <![CDATA[ �naldan Akaryak�t A��klamas� ]]> MALATYA AKARYAKIT�ILAR DERNEK BA�KANI B�LENT �NALDAN AKARYAKIT A�IKLAMASIDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/onaldan-akaryakit-aciklamasi_d5482.html Tue, 16-03-2022 20:09 EEST <![CDATA[ Uyu�turucu ve Tarihi Eser Ele Ge�irildi ]]> Do�an�ehirde yap�lan uyu�turucu uoperasyon8unda iki �ah�stan toplamda 135 37 gram uyu�turucu madde ele ge�irildiOlayla ilgili soru�turma ba�lat�ld�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/uyusturucu-ve-tarihi-eser-ele-gecirildi-_d5481.html Tue, 16-03-2022 20:07 EEST <![CDATA[ �al�k: �Yasal D�zenlemede Kolayla�t�r�c� Bir Us�l Geli�tirilsin �stiyoruz� ]]> AK Parti MKYK �yesi ve Malatya Milletvekili �znur �al�kDo�an�ehirli t�t�n �reticilerinin sorunlarve taleplerini ilgili yerlere ilettiklerini ifade ederekyasal d�zenlemede kolayla�t�r�cbir us�l geli�tirilmesi i�in �al��malara devam ettiklerini s�yledi.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/calik-yasal-duzenlemede-kolaylastirici-bir-usul-gelistirilsin-istiyoruz_d5480.html Tue, 16-03-2022 20:05 EEST <![CDATA[ Ba�kan Ko�ak�tan Berat Kandili Mesaj� ]]> Ankara P�t�rgeliler Derne�i Ba�kanG�zin Ko�akBerat Kandili Dolay�s�yla Bir Mesaj Yay�mlad�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/baskan-kocaktan-berat-kandili-mesaji_d5479.html Tue, 16-03-2022 20:03 EEST <![CDATA[ Gazilerimize Devlet �v�n� Madalyas� ve Berat� Verildi ]]> Vali Ayd�n Barutaraf�ndan iki gazimize Devlet �v�nMadalyasve Berattakdim edildi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/gazilerimize-devlet-ovunc-madalyasi-ve-berati-verildi_d5478.html Tue, 16-03-2022 20:02 EEST <![CDATA[ Kuyulu�nun Kanalizasyon Sorunu Tarihe Kar���yor ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon �daresi (MASK�Genel M�d�rl�� Malatya genelinde ba�latt��altyap�al��malar�na ara vermeden devam ediyor�al��malar kapsam�nda Ye�ilyurt �l�esi Kuyulu Mahallesine kanalizasyon hattyap�lacak.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/kuyulunun-kanalizasyon-sorunu-tarihe-karisiyor_d5477.html Tue, 16-03-2022 19:59 EEST <![CDATA[ T�rk Halk M�zi�i Konserine Yo�un Kat�l�m ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi K�lt�r ve Sosyal ��ler Daire Ba�kanl��taraf�ndan Kongre ve K�lt�r Merkezi�nde �G�n�l CemresiT�rk Halk M�zi�i konseri ger�ekle�tirildi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/turk-halk-muzigi-konserine-yogun-katilim_d5476.html Tue, 16-03-2022 19:57 EEST <![CDATA[ Ye�ilyurt Belediye Ba�kan� Mehmet ��nar�Dan Berat Kandili Mesaj� ]]> Berat Kandili dolay�s�yla bir mesaj yay�mlayan Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��narBerat Kandili kurtulu ba���lanma ve ar�nma gecesidirBerat Kandilibizlere tefekk�r etmekendimizi sorgulamadarg�nl�klar k�sl�kleri giderme ve g�n�l d�nyam�ztemizleme f�rsatsunar.diye konu�tu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurt-belediye-baskani-mehmet-cinardan-berat-kandili-mesaji_d5475.html Tue, 16-03-2022 19:55 EEST <![CDATA[ Chp �l Ba�kan� ve 3 Belediye Ba�kan�n�n Temaslar� ]]> Manifaturac�lar Esnaf OdasBa�kan�smet KEKL�K Eski ve Haz�r Elbiseciler Esnaf OdasBa�kanHasan TUN�ELZahireciler Esnaf OdasBa�kanB�lent ARTUN ve Kasaplar OdasBa�kanYusuf KO�ER�e CHP Malatya �l Ba�kanEnver K�RAZHekimhan Belediye Ba�kanTuran KARADA Arguvan Belediye Ba�kanMehmet KIZILDAve Arapgir Belediye Ba�kanHaluk C�MERTO�LU ile yeniden se�ilen oda ba�kanlar�nziyaret ettiler.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/chp-il-baskani-ve-3-belediye-baskaninin-temaslari_d5474.html Tue, 16-03-2022 19:50 EEST <![CDATA[ Sensiz Olmaz! ]]> �nsan ya�amboyunca binlerce ki�i ile tan���r�yerindemahalledeTuristik gezilerdevbher tan��t��insanki�iye bir bilgi aktar�rHerkes birilerinden bir �eyler ��renirKendisini geli�tirir ve zamanla ��rendiklerini kendisi de payla�maya ba�larYailerledik�e de ��rendikleri onu bilgele�tirirsayg�nl�k kazand�r�rHo�g�r�s�ng��lendirirkibirden uzakla�t�r�r.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/sensiz-olmaz_d5473.html Tue, 16-03-2022 19:47 EEST <![CDATA[ G�rkandan Berat Kandili Mesaj� ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkanBerat Kandili nedeniyle bir mesaj yay�nlad�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/gurkan-dan-berat-kandili-mesaji_d5472.html Tue, 16-03-2022 19:45 EEST <![CDATA[ G�rkandan Attarlar Odas�na Ziyaret ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkanAttarlar Esnaf OdasBa�kanl���na yeniden se�ilen Sinan Cavlak ve Y�netim Kurulu �yelerini ziyaret ederek g�revlerinde ba�ar�lar diledi.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/gurkan-dan-attarlar-odasina-ziyaret_d5471.html Tue, 16-03-2022 19:42 EEST <![CDATA[ Sad�ko�lu: �Projeleri �ehrimizin Mimarlar� �izmeli� ]]> Malatya Mimarlar Odasziyaretinde konu�an Malatya TSO Ba�kanO�uzhan Ata Sad�ko�lu��ehrimizde yap�lacak bir projenin�ehir d���ndaki bir mimara �izdirilmesinin do�ru olmad���na inan�yoruzDesteklenmesi gereken mimarlar odas�ndaki genve ba�ar�lekiptirdedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/sadikoglu-projeleri-sehrimizin-mimarlari-cizmeli_d5470.html Tue, 16-03-2022 19:39 EEST <![CDATA[ Ye�ilyurt Belediyesi �Aktif Ya�amda Bende Var�m� Projesi Kapsam�nda Kad�nlara Y�nelik Bilgilendirme Programlar� D�zenliyor ]]> 2022 Y�l�n�Kad�n ve Aile Y�l�olarak ilan ettikten sonra bu y�ndeki projelerine h�z veren Ye�ilyurt BelediyesiKad�n ve Aile Hizmetleri M�d�rl��b�nyesinde ba�layan �Aktif Ya�amda Bende Var�mProjesi kapsam�nda Ye�ilyurt�lu kad�nlara y�nelik farklkonu ba�l�klar�nda e�itim programlar�na h�z verdi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurt-belediyesi-aktif-yasamda-bende-varim-projesi-kapsaminda-kadinlara-yonelik-bilgilendirme-programlari-duzenliyor_d5469.html Tue, 16-03-2022 09:46 EEST <![CDATA[ Sertifikalar�n� Ba�kan G�rkan�dan Alan Muhtarlar Kep At�p ]]> Malatya B�y�k�ehir BelediyesiTurgut �zal �niversitesi ve Kent Konseyi i�birli�inde ger�ekle�tirilen �Muhtar Akademisi�ne kat�lan muhtarlar i�in Nik�h Saray�nda bir program d�zenlendiDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/sertifikalarini-baskan-gurkandan-alan-muhtarlar-kep-atip_d5468.html Tue, 16-03-2022 09:44 EEST <![CDATA[ B�y�k�ehir Belediyesi Taraf�ndan D�zenlenen Muhtar Akademisi Sona Erdi ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi ile Turgut �zal �niversitesi ve Kent Konseyi i�birli�inde B�y�k�ehir Belediyesi Fuar Merkezi Konferans Salonunda iki g�n s�ren �Muhtar Akademisi15 Mart Salg�nNik�h Saray��nda ger�ekle�tirilen sertifika t�reniyle sona erdi Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/buyuksehir-belediyesi-tarafindan-duzenlenen-muhtar-akademisi-sona-erdi_d5467.html Tue, 16-03-2022 09:43 EEST <![CDATA[ Vali Baru�, Avrupa Muaythai �ampiyonu Eyl�l Aslan�� Makam�nda Kabul Etti ]]> Vali Ayd�n Baru Avrupa Muaythai �ampiyonas�nda alt�n madalya kazanan Malatya�lsporcu Eyl�l Aslan�makam�nda kabul etti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/vali-barus-avrupa-muaythai-sampiyonu-eylul-aslani-makaminda-kabul-etti_d5466.html Tue, 16-03-2022 09:42 EEST <![CDATA[ �a�da� Sanat Sergisi Sanatseverlerle Bulu�tu ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi ile �n�n�niversitesi ��retim �yesi DrDo�an Akbulut taraf�ndan d�zenlenen resim sergisi Malatya B�y�k�ehir Belediyesi Sanat Merkezi (MABESEM)�de sanatseverlerle bulu�tu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/cagdas-sanat-sergisi-sanatseverlerle-bulustu_d5465.html Tue, 16-03-2022 09:41 EEST <![CDATA[ B�y�k�ehir Belediye Meclisi Mart Ay� Toplant�s� Sona Erdi ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Meclisi Mart aytoplant�laryap�lan IVBirle�im ile sona erdiDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/buyuksehir-belediye-meclisi-mart-ayi-toplantisi-sona-erdi_d5464.html Tue, 16-03-2022 09:40 EEST <![CDATA[ ��nar, Ak Parti ve Mhp �l�e Y�netimi Ve Meclis �yeleriyle �sti�are Toplant�s� Yapt� ]]> AK Parti ve MHP Ye�ilyurt �l�e Y�netimiYe�ilyurt Belediye Meclis �yeleriYe�ilyurt Belediye Ba�kan Yard�mc�larve Ye�ilyurt Belediyesi Birim M�d�rleriyle isti�are toplant�syapan Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��nar�Ye�ilyurt�un tarihinek�lt�r�negastronomisinesanayisinesporuna ve tar�m�na de�er katacak birbirinden �zel yat�r�mlarve projeleri hep birlikte �al��arak hayata ge�iriyoruz�l�emizdeki ba�ar�lyat�r�mlar�n merkezinde birlikberaberlik ve dayan��ma ruhu vard�r.diye konu�tu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/cinar-ak-parti-ve-mhp-ilce-yonetimi-ve-meclis-uyeleriyle-istisare-toplantisi-yapti_d5463.html Tue, 16-03-2022 09:37 EEST <![CDATA[ Ba�kan Sad�ko�lu: �Sorunlar�m�z Ortak� ]]> Esnaf Odasba�kanlar�na hay�rlolsun ziyaretinde konu�an Malatya TSO Ba�kanO�uzhan Ata Sad�ko�lu�Son zamanlarda esnaf Odas�yelerinin ve Odam�z �yelerinin sorunlarortakMaliyet art��larve karl�l�k oranlar�n�n dibe vurmast�m ticarethaneleri olumsuz etkiliyordedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/baskan-sadikoglu-sorunlarimiz-ortak_d5462.html Tue, 16-03-2022 09:36 EEST <![CDATA[ Vali Baru� �Hekime Kald�r�lan El Lanetlenmelidir� ]]> Vali Ayd�n Baru 14 Mart T�p Bayramm�nasebetiyle Malatya Tabipler OdasBa�kanl��taraf�ndan d�zenlenen programa kat�ld�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/vali-barus-hekime-kaldirilan-el-lanetlenmelidir_d5461.html Tue, 16-03-2022 09:35 EEST <![CDATA[ Ukrayna�da Ya�ayan T�rk Aile Malatya�ya Getirildi ]]> Rusya�n�n Ukrayna�ya savaa�mas�n�n ard�ndan �lkeden tahliye edilen Korkmaz ailesi memleketleri Malatya�ya geldi18 y�ld�r Ukrayna�da ya�ayan Fatih Korkmaz a�abeyi Ahmet KorkmazUkraynale�i Katiya Korkmaz ve �ocuklar1 5 ayl�k Melik�ah ve 2 ya��ndaki Emir Gazi ile memleketlerine d�nmenin mutlulu�unu ya��yorDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/ukraynada-yasayan-turk-aile-malatyaya-getirildi_d5460.html Tue, 16-03-2022 09:33 EEST <![CDATA[ Sad�ko�lu�ndan �Reel Fiyat Fark� ve Tasfiye Hakk�� Talebi ]]> Kamuya iyapan m�teahhitlerin ciddi bir kriz ya�ad���nifade eden Malatya Ticaret ve Sanayi OdasBa�kanO�uzhan Ata Sad�ko�lu�Reel fiyat farkve tasfiye hakk�talebini yineledi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/sadikoglundan-reel-fiyat-farki-ve-tasfiye-hakki-talebi_d5459.html Tue, 16-03-2022 09:31 EEST <![CDATA[ Esnaf Kurulu�lar�ndan Bal�kc��Ya �Hay�rl� Olsun� Ziyareti ]]> Malatya Esnaf ve Sanatkarlar OdalarBirli�i (MESOBBa�kan�evket Keskinberaberinde Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Ba�kanAli Evren ve Oda ba�kanlarile birlikte yeni g�reve ba�layan Malatya Vergi Dairesi Ba�kanAhmet Bal�kc��yi ziyaret ederekg�revinde ba�ar�lar dilediler.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/esnaf-kuruluslarindan-balikciya-hayirli-olsun-ziyareti-_d5458.html Tue, 15-03-2022 18:38 EEST <![CDATA[ ��nar, Hasan �al�k Devlet Hastanesi Doktor ve Sa�l�k �al��anlar�yla Bir Araya Geldi ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��nar14 Mart T�p Bayramdolay�s�yla Hasan �al�k Devlet Hastanesi Ba�hekimiBa�hekim Yard�mc�lar doktorlarhem�ireler ve sa�l�k �al��anlar�yla bir araya gelipg�nlerini kutlad�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/cinar-hasan-calik-devlet-hastanesi-doktor-ve-saglik-calisanlariyla-bir-araya-geldi_d5457.html Tue, 15-03-2022 18:36 EEST <![CDATA[ Karabulut, �Sa�l�k Hayatt�r, T�p, Hayat� Payla�ma Sanat�d�r� ]]> Malatya Turgut �zal �niversitesi Rekt�rProfDrAysun Bay Karabulut14 Mart T�p Bayramdolay�s�yla bir mesaj yay�mlad�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/-karabulut-saglik-hayattir-tip-hayati-paylasma-sanatidir_d5456.html Tue, 15-03-2022 18:35 EEST <![CDATA[ B�y�k�ehir Belediyesinden Kar Mesaisi ]]> Meteorolojiden yap�lan uyarsonras�nda gerekli b�t�n tedbirleri alan Malatya B�y�k�ehir Belediyesi ekipleri hafta sonu yo�un bir �ekilde devam eden kar ya����na an�nda m�dahale ederek olasolumsuzluklar�n ya�anmas�nengelliyor Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/buyuksehir-belediyesinden-kar-mesaisi_d5455.html Tue, 14-03-2022 12:20 EEST <![CDATA[ �Uluslararas� Ye�ilyurt Futbol Turnuvas�� Ba�lad� ]]> Malatya�da e�itim hayat�ns�rd�ren yabanc��rencilerin kat�l�m�yla 9 farkl�lkeden 14 tak�m�n kat�ld��UluslararasYe�ilyurt Futbol Turnuvas�ba�lad�Turnuvan�n a��l���nda konu�an Ba�kan ��narbirlikberaberlik ve karde�lik ortam�na katksunan uluslararasbir turnuvaya ev sahipli�i yapman�n gururunu ya�ad�klar�ns�yledi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/uluslararasi-yesilyurt-futbol-turnuvasi-basladi_d5454.html Tue, 14-03-2022 12:18 EEST <![CDATA[ A�baba; As�ls�z �ddialar �le �ftira At�yorlar ]]> CHP Genel Ba�kan Yard�mc�sve Malatya Milletvekili Veli A�babaSa�l�k �Sendikasziyaretinde yapt��konu�mada �eker fabrikas�nda ya�an�lanlara sessiz kal�nd��iddialarve 12 y�ld�r verilmeyen otel ruhsatile ilgili sert a��klamalarda bulunduA�baba �Bazg�zler k�rbaz�larart niyetliErdo�an��n pe�inde ko�anlarVeli A�baba ile u�ra��yor.Hayas�zca iftira at�yorlar.�dedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/agbaba-asilsiz-iddialar-ile-iftira-atiyorlar_d5453.html Tue, 14-03-2022 12:15 EEST <![CDATA[ Kar Yollar� Kapad�, Okullar Tatil Edildi ]]> Yo�un kar ya���Malatya�yetkisi alt�na al�rkenil�e yollarve k�y yallarula��ma kapand�Malatya Valili�i okullarbir g�n s�reyle kapatt�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/kar-yollari-kapadi-okullar-tatil-edildi_d5452.html Tue, 13-03-2022 17:09 EEST <![CDATA[ MALATYALILAR YA� F�YATLARI HAKKINDA NE D���N�YOR? (SOKAK R�PORTAJI) ]]> MALATYALILAR YAF�YATLARI HAKKINDA NE D���N�YOR(SOKAK R�PORTAJI)Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/malatyalilar-yag-fiyatlari-hakkinda-ne-dusunuyor-sokak-roportaji_d5451.html Tue, 13-03-2022 17:03 EEST <![CDATA[ YEN� MALATYASPORDA C�HAT ASLAN D�NEM� ]]> YENMALATYASPORDA C�HAT ASLAN D�NEM�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yeni-malatyaspor-da-cihat-aslan-donemi_d5450.html Tue, 13-03-2022 14:53 EEST <![CDATA[ Maski Genel M�d�r� Mert, Kale �l�esi Muhtarlar� �le Bir Araya Geldi ]]> Kale �l�esi heyeti ile bir araya gelen MASKGenel M�d�rMehmet MertMalatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkan��n talimatlardo�rultusunda MASKekiplerinin 7/24 saha �al��t���nbelirterek2022 y�l�n�n MASKi�in yo�un ge�ece�ini s�ylediMert�Kale �l�esi halkhizmetin en iyisine lay�kdedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/maski-genel-muduru-mert-kale-ilcesi-muhtarlari-ile-bir-araya-geldi_d5449.html Tue, 13-03-2022 14:51 EEST <![CDATA[ Erdem Okulu ��rencilerinin ��stiklal Mar��� Etkinli�i B�y�k Be�eni Toplad� ]]> �stiklal Mar��m�z�n T.B.M.M�de kabul edili�inin 101.Y�ld�n�mve Mehmet Akif Ersoy�u Anma G�netkinlikleri kapsam�nda Ye�ilyurt Belediyesi K�lt�r ve Sosyal ��ler M�d�rl��taraf�ndan organizasyonu yap�l�p4 ile 6 yaaral���ndaki Erdem Okulu ��rencileri taraf�ndan sahnelenen �Minik Y�reklerde AkifDillerde H�rriyetetkinli�i b�y�k be�eni toplad�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/erdem-okulu-ogrencilerinin-istiklal-marsi-etkinligi-buyuk-begeni-topladi_d5448.html Tue, 13-03-2022 14:49 EEST <![CDATA[ B�K M�d�r� Yal�nba�dan G�rkana Ziyaret ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkan Bas�n �lan Kurumu (B�KMalatya �ube M�d�r�brahim Yal�nba��makam�nda kabul ederek bir s�re g�r��t�.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/bik-muduru-yalinbas-dan-gurkan-a-ziyaret_d5447.html Tue, 13-03-2022 14:46 EEST <![CDATA[ �zcan, �Muhtarlar Devlet �le Millet Aras�ndaki En �nemli K�pr�d�r� ]]> Malatya Muhtarlar Dernek Ba�kan�ahin Demirci ve y�netim kurulu �yeleri Malatya Ticaret BorsasBa�kanRamazan �zcan�ziyaret etti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/ozcan-muhtarlar-devlet-ile-millet-arasindaki-en-onemli-koprudur_d5446.html Tue, 13-03-2022 14:44 EEST <![CDATA[ Fendo�lu; Art�k T�rkiyede Bir Ger�ek Vard�r. O Da Cumhur �ttifak�d�r ]]> Milliyet�i Hareket Partisi Malatya �l Ba�kanl�� Milliyet�i Hareket Partisi Genel Merkezi taraf�ndan ba�lat�lan Ad�m Ad�m 2023�l�e �l�e Anlatma ve Ayd�nlatma programlarkapsam�ndaki etkinliklerine h�zlbir tempo ile ba�lad�Arguvan ve Hekimhan �l�elerinde art zamanlger�ekle�tirilen programa ilgi ve kat�l�m olduk�a fazlayd�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/fendoglu-artik-turkiye-de-bir-gercek-vardir-o-da-cumhur-ittifakidir_d5445.html Tue, 13-03-2022 14:43 EEST <![CDATA[ �stiklal Mar��n�n Kabul�n�n 101. Y�l D�n�m� ve Mehmet Akif Ersoy�u Anma T�reni D�zenlendi ]]> Vali Ayd�n Baru Kongre ve K�lt�r Merkezinde d�zenlenen��stiklal Mar��n�n Kabul�n�n 101Y�l D�n�mve Mehmet Akif Ersoy�u Anma T�renine kat�ld�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/istiklal-marsinin-kabulunun-101-yil-donumu-ve-mehmet-akif-ersoyu-anma-toreni-duzenlendi_d5444.html Tue, 13-03-2022 14:40 EEST <![CDATA[ C�merto�lundan Sekizsu ve Y�netimine Hay�rl� Olsun Ziyareti ]]> Arapgir Belediye Ba�kanHaluk C�merto�luEsnaf ve Sanatk�rlar OdasGenel Kurulunda yeni d�nem i�in yeniden se�ilen �enol Sekizsu ve y�netimine �Hay�rlOlsunziyareti ger�ekle�tirdi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/comertoglu-ndan-sekizsu-ve-yonetimine-hayirli-olsun-ziyareti_d5443.html Tue, 13-03-2022 14:36 EEST <![CDATA[ F�rat Eda�, �sg E�itimlerine Malatya�da Devam Ediyor ]]> F�rat Elektrik Da��t�m A.�(F�rat EDA� d�zenli olarak ger�ekle�tirdi�i �Sa�l��ve G�venli�i (�SGe�itimleri ile �al��anlar�na fark�ndal�k kazand�rmaya devam ediyor �SG uygulamalar�yla fark yaratan �irketson olarak Malatya�da �al��anlar�nTemel �G�venli�i Kurallarkonusunda bilin�lendirdi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/firat-edas-isg-egitimlerine-malatyada-devam-ediyor_d5442.html Tue, 07-03-2022 12:06 EEST <![CDATA[ Ye�ilyurt Belediyesi Yetim Koordinasyon Merkezinin A��l�� T�reni Yap�ld� ]]> Ye�ilyurt �l�esindeki yetim ve �ks�z �ocuklar ile ailelerine y�nelik sosyalk�lt�relpsikolojik ve e�itim hizmetlerinin verilece�i Ye�ilyurt Belediyesi Yetim Koordinasyon Merkezi d�zenlenen t�renle hizmete sunuldu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurt-belediyesi-yetim-koordinasyon-merkezinin-acilis-toreni-yapildi_d5441.html Tue, 04-03-2022 16:01 EEST <![CDATA[ Vali Baru�, Kurumlardan Brifing Almaya Devam Ediyor ]]> Vali Ayd�n Baru ilimizdeki kamu kurum ve kurulu�lar�na y�nelik inceleme ve bilgi alma ziyaretlerini s�rd�r�yor.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/vali-barus-kurumlardan-brifing-almaya-devam-ediyor_d5440.html Tue, 04-03-2022 16:00 EEST <![CDATA[ Ye�ilyurt Belediyesi�Nden Ger�e�i Aratmayan Deprem Tatbikat� ]]> Ye�ilyurt Belediyesi taraf�ndan hizmete sunulan ve T�rkiye�nin say�lAfet E�itim Merkezlerinden birisi olan Deprem E�itim Sim�lasyon Merkezi ve Bilim At�lyesinde deprem haftasetkinlikleri kapsam�nda ��rencilere y�nelik d�zenlenen deprem tatbikatger�e�ini aratmad�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurt-belediyesinden-gercegi-aratmayan-deprem-tatbikati-_d5439.html Tue, 04-03-2022 15:58 EEST <![CDATA[ Keskin, �Esnaf Satt��� �r�n� Ayn� Fiyata Raf�na Koyam�yor� ]]> Malatya Esnaf ve Sanatkarlar OdalarBirli�i (MESOBBa�kan�evket Keskin esnaflar�n satm�oldu�u �r�naynfiyata yeniden raf�na koyamad��bir s�recin ya�and���nbelirterek�Bir an �nce piyasalara ve akaryak�t fiyatlar�na bir istikrar getirilmeliEsnaf �u anda satm�oldu�u �r�naynfiyata raf�na tekrar koyam�yor Bizler hem s�k�nt�lar�n ��z�m�nisteyece�izhem de devletimize sahip ��kaca��zdedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/keskin-esnaf-sattigi-urunu-ayni-fiyata-rafina-koyamiyor_d5438.html Tue, 04-03-2022 15:58 EEST <![CDATA[ 81 �l �le Birlikte Malatya�daki Okullarda Deprem Tatbikat� Yap�ld� ]]> Vali Ayd�n Baru 1-7 Mart Deprem HaftasM�nasebetiyle 81 ilimizdeki t�m okullarda d�zenlenen Deprem Anve Tahliye Tatbikat��na kat�ld�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/81-il-ile-birlikte-malatyadaki-okullarda-deprem-tatbikati-yapildi_d5437.html Tue, 04-03-2022 15:56 EEST <![CDATA[ Ye�ilyurt Belediye Meclisi Mart Ay� �al��malar�n� Tamamlad� ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��nar Ba�kanl���nda Mart Ay2.Toplant�s�nger�ekle�tiren Ye�ilyurt Belediye Meclisikomisyon raporlarve teklifleri g�r���p karara ba�lad�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurt-belediye-meclisi-mart-ayi-calismalarini-tamamladi_d5436.html Tue, 04-03-2022 15:53 EEST <![CDATA[ G�rkan Kuluncak Muhtarlar� �le Bir Araya Geldi ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkanMalatya�ya hizmet etmek i�in yo�un bir gayret i�erisinde olduklar�nifade ederek��ehrin temel sorunlarnoktas�nda h�k�metimizden de Cumhurba�kan�m�zdan da gerekli destekleri ald�kSizlerin ad�na kendilerine te�ekk�r ediyorumdedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/gurkan-kuluncak-muhtarlari-ile-bir-araya-geldi_d5435.html Tue, 04-03-2022 15:51 EEST <![CDATA[ B�y�k�ehir Belediyesi Ve Vak�flar B�lge M�d�rl��� Protokol �mzalad� ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi ile Malatya Vak�flar B�lge M�d�rl��aras�ndaOsmanlD�nemine ait Malatya Sanca�ve �lemininKent M�zesinde Sergilenmek �zere B�y�k�ehir Belediyesine teslim edilmesini i�eren protokol d�zenlenen t�renle imzaland�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/buyuksehir-belediyesi-ve-vakiflar-bolge-mudurlugu-protokol-imzaladi_d5434.html Tue, 04-03-2022 15:49 EEST <![CDATA[ Semt Konaklar�nda E�itim G�ren 44 ��renci Gen�lik Kamp�na Kat�lmak ��in �anakkale�ye U�urland� ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi ile Gen�lik ve Spor �l M�d�rl��taraf�ndan d�zenlenen ve B�y�k�ehir Belediyesi semt konaklar�nda e�itim g�ren 44 ��renci�anakkale Eceabat Milli M�cadele Gen�lik Kamp��na kat�lmak i�in �anakkale�ye u�urland�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/semt-konaklarinda-egitim-goren-44-ogrenci-genclik-kampina-katilmak-icin-canakkaleye-ugurlandi_d5433.html Tue, 04-03-2022 15:47 EEST <![CDATA[ Sad�ko�lu, �l�� ve Tart� Aletleri Cezalar�na �Af� �stedi ]]> �l�ve tartaletleri i�in kesilen fahicezalara dikkat �eken Malatya Ticaret ve Sanayi Odas(MTSOBa�kanO�uzhan Ata Sad�ko�lu�nce deprem ard�ndan pandemi s�recinde kepenk kapatan esnafa kesilen cezalar i�in af talep etti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/sadikoglu-olcu-ve-tarti-aletleri-cezalarina-af-istedi_d5432.html Tue, 04-03-2022 15:46 EEST <![CDATA[ Malatya Kent Konseyi �ocuk Meclisi Ba�kan�n� Se�ti ]]> Malatya Kent Konseyi b�nyesinde �al��malar�ns�rd�ren �ocuk Meclisi 5Ola�an Genel Kurul Toplant�sile �ocuk Meclisi Ba�kan�nve Y�r�tme Kurulunu se�ti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/malatya-kent-konseyi-cocuk-meclisi-baskanini-secti_d5431.html Tue, 04-03-2022 15:40 EEST <![CDATA[ B�y�k�ehir ile Fka Aras�nda �Kay�s� �i�e�i Festivali� Protok�l� �mzaland� ]]> Bu y�l ikincisi d�zenlenecek olan �Kay�s�i�e�i Festivaliile ilgili olarak Malatya B�y�k�ehir Belediyesi ile F�rat Kalk�nma Ajansaras�nda bir protokol imzaland�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/buyuksehir-ile-fka-arasinda-kayisi-cicegi-festivali-protokulu-imzalandi_d5430.html Tue, 04-03-2022 15:39 EEST <![CDATA[ Ye�ilyurt Belediyesi �le �n�n� �niversitesi Taraf�ndan Yerel Y�netimler Ve Kad�n �al��tay� D�zenlendi ]]> Malatya �n�n�niversitesi ile Ye�ilyurt Belediyesi taraf�ndan d�zenlenen Yerel Y�netimler ve Kad�n �al��tay�nda�Kad�n ve Y�netim �Kariyer ve Meslek �Kad�n�n Toplumdaki Yeri �K�lt�r ve Sanatta Kad�nile �Dijitalle�me ve Kad�nba�l�klaralt�nda toplant�lar d�zenlendiToplant�lara kat�lan 80�e yak�n davetli taraf�ndan kad�n�n toplumdaki yeri ve �nemi �zerine haz�rlanan sunumlar payla��ld�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurt-belediyesi-ile-inonu-universitesi-tarafindan-yerel-yonetimler-ve-kadin-calistayi-duzenlendi_d5429.html Tue, 04-03-2022 15:38 EEST <![CDATA[ �niversitelerimizin G�venli�i i�in Toplant� D�zenlendi ]]> Vali Ayd�n BaruBa�kanl���nda �n�n�niversitesi ve Malatya Turgut �zal �niversitesi�nde ��renim g�ren ��rencilere daha huzurlu ve g�venli bir ya�am ve e�itim ortamolu�turmak ad�na yap�lan �niversite G�venlik Toplant�sger�ekle�tirildi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/universitelerimizin-guvenligi-icin-toplanti-duzenlendi_d5428.html Tue, 04-03-2022 15:37 EEST <![CDATA[ Ziraat Odalar� Ba�kanlar�ndan G�rkana Ziyaret ]]> T�rkiye Ziraat OdalarBirli�i B�lge Koordinat�rYunus K�l�ve il�elerin Ziraat OdasBa�kanlar�ndan olu�an bir heyeti B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkan�a ge�ti�imiz g�n ger�ekle�tirilen tohumluk bu�day da��t�mve �ift�ilere vermioldu�u desteklerden dolayte�ekk�r ziyaretinde bulundularDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/ziraat-odalari-baskanlarindan-gurkan-a-ziyaret_d5427.html Tue, 03-03-2022 11:41 EEST <![CDATA[ Sad�ko�lu: �Muhasebeciler Resmi Kurumlarla Aram�zda K�pr� G�revi G�r�yor� ]]> 1-7 Mart Muhasebeciler Haftasdolay�s�yla Malatya Serbest Muhasebeci ve Mali M��avirler Odas��nziyaret eden Malatya Ticaret ve Sanayi Odas(MTSOBa�kanO�uzhan Ata Sad�ko�lumuhasebecilerin i�letmelerle resmi kurumlar aras�nda k�prg�revi g�rd���ns�yledi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/sadikoglu-muhasebeciler-resmi-kurumlarla-aramizda-kopru-gorevi-goruyor_d5426.html Tue, 03-03-2022 11:40 EEST <![CDATA[ Malatyada 3 Mahallenin 30 Y�ll�k ��me Suyu Hatt� Yenileniyor ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon �daresi (MASK�Genel M�d�rl��taraf�ndan Malatya genelinde s�rd�r�len altyap�al��malart�m h�z�yla devam ediyor�al��malar kapsam�ndaBattalgazi �l�esi�ne Ba�lKemerk�pr Serintepe ve Ali�ar Mahallelerinin i�me suyu altyap�syenileniyorMASKGenel M�d�rMehmet MertAli�ar Mahalle MuhtarRamazan Da�deviren ve Serintepe Mahalle MuhtarAbuzer Apaki devam eden �al��malaryerinde inceledi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/malatya-da-3-mahallenin-30-yillik-icme-suyu-hatti-yenileniyor_d5425.html Tue, 03-03-2022 11:38 EEST <![CDATA[ Turkcell Kros S�per Ligi 1. Kademe Yar��lar� Malatya�da Yap�ld� ]]> Gen�lik ve Spor Bakanl�� T�rkiye Atletizm Federasyonu ile B�y�k�ehir Belediyesi taraf�ndan d�zenlenen Turkcell Kul�pler Kros S�per Ligi 1Kademe yar��malarMalatya�da tek g�n yap�larak tamamland�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/turkcell-kros-super-ligi-1-kademe-yarislari-malatyada-yapildi_d5424.html Tue, 03-03-2022 11:36 EEST <![CDATA[ Mart Ay� FKA Y�netim Kurulu Toplant�s� Elaz��da D�zenlendi ]]> F�rat Kalk�nma Ajans2022 Y�lMart ayY�netim Kurulu Toplant�sMalatya Valisi ve FKA Y�netim Kurulu D�nem Ba�kanAyd�n BaruBa�kanl���nda Elaz��da d�zenlendi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/mart-ayi-fka-yonetim-kurulu-toplantisi-elazigda-duzenlendi_d5423.html Tue, 26-02-2022 10:35 EEST <![CDATA[ F�r�nc�lar Odas� Ba�kan� B�y�kel�i, ��malat�� Esnaf�m�z �eker Sorunu Ya��yor� ]]> Malatya F�r�nc�lar ve Unlu Maddeler �malat��larEsnaf OdasBa�kanMehmet B�y�kel�ioda �yesi tatlimalatyapan esnaflar�n piyasada �eker bulmakta zorland���na��klayarakt�m milletvekillerini esnaf�n sorununa ��z�m bulmaya davet ettiDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/firincilar-odasi-baskani-buyukelci-imalatci-esnafimiz-seker-sorunu-yasiyor-_d5422.html Tue, 26-02-2022 10:34 EEST <![CDATA[ Ye�ilyurt Belediyespor Masa Tenisi Tak�m�, Gen�ler T�rkiye �ampiyonas�na Damga Vurdu ]]> Ye�ilyurt Belediyesi Gen�lik ve Spor Hizmetleri M�d�rl��b�nyesinde kurulan Masa Tenisi Tak�m Kocaeli�de d�zenlenen Gen�ler T�rkiye �ampiyonas��nda elde etti�i ba�ar�lar�n ard�ndan T�rkiye�de en iyi 16 tak�m aras�na ad�nyazd�rd�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurt-belediyespor-masa-tenisi-takimi-gencler-turkiye-sampiyonasina-damga-vurdu_d5421.html Tue, 26-02-2022 10:33 EEST <![CDATA[ Vali Baru�, Muhtarlarla Bir Araya Geldi ]]> Vali Ayd�n Baru Battalgazi Muhtarlar Dernek Ba�kan���Abdulvahap Orta��n ba�kanl���nda d�zenlenen isti�are toplant�s�na konuk oldu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/vali-barus-muhtarlarla-bir-araya-geldi_d5420.html Tue, 26-02-2022 10:31 EEST <![CDATA[ T�rkmenistan Ankara B�y�kel�isi �le K�rg�zistan Cumhurba�kan� Dan��man Yard�mc�s�, Tarihi Ye�ilyurt Konaklar�n� �nceledi ]]> T�rkmenistan Ankara B�y�kel�isi ��ankuli Amanl�yevK�rg�zistan Cumhurba�kanDan��man Yard�mc�s K�rk K�rg�z Boyunun Ba�kanAmanbay ToktoroviOmurzakov�al�k Holding Y�netim Kurulu Ba�kanAhmet �al�k ile �n�n�niversitesi Rekt�rProfDrAhmet K�z�layYe�ilyurt�un tarihsel ve k�lt�rel hazinelerini �n plana ��kartan Tarihi Ye�ilyurt Konaklar ile Gedik K�lt�r Merkezini incelediler.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/turkmenistan-ankara-buyukelcisi-ile-kirgizistan-cumhurbaskani-danisman-yardimcisi-tarihi-yesilyurt-konaklarini-inceledi_d5419.html Tue, 26-02-2022 10:27 EEST <![CDATA[ B�y�k�ehir Belediyesi �ehir Tiyatrosu Etkinliklerine Devam Ediyor ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi �ehir Tiyatrosu (MB�T�Ne Olsam B�y�y�nceisimli m�zikli teatral etkinlikleMalatya�daki okullarziyaret etmeye devam ediyor.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/buyuksehir-belediyesi-sehir-tiyatrosu-etkinliklerine-devam-ediyor_d5418.html Tue, 26-02-2022 10:26 EEST <![CDATA[ T�rkmenistan Cumhurba�kan� Berdimuhammedov�un Kitab�n�n Tan�t�m� Yap�ld� ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkan�n�n�niversitesi Turgut �zal Kongre ve K�lt�r Merkezi�nde d�zenlenen T�rkmenistan Cumhurba�kanKurbankulu Berdimuhammedov�un kaleme ald��ve T�rk�e�ye �evrilen �AK �EHR�M A�KABAT�adlkitab�n ve T�rkmenistan foto�raf sergisinin tan�t�m toplant�s�na kat�ld�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/turkmenistan-cumhurbaskani-berdimuhammedovun-kitabinin-tanitimi-yapildi_d5417.html Tue, 26-02-2022 10:20 EEST <![CDATA[ DEVA Partisi �l�e Ba�kanl���nda De�i�ikli�e Gitti ]]> DEVA Partisi Arapgir �l�e ba�kanl���nda de�i�ikli�e giderek Naci G�LEǒ�N yerine Erol AV�ARO�LU�nu atand�.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/deva-partisi-ilce-baskanliginda-degisiklige-gitti-_d5416.html Tue, 25-02-2022 12:11 EEST <![CDATA[ K�RAZ: �EKER FABR�KASINDA K� �DD�ALAR SKANDAL �TES� ]]> CHP Malatya �l Ba�kanEnver Kiraz �eker Fabrikas�nda ki iddialar hakk�nda skandal ifadelerini kulland�Kiraz ayr�ca akaryak�t zammve KDV indirimi hakk�nda da a��klamalar da bulunduDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/kiraz-seker-fabrikasinda-ki-iddialar-skandal-otesi-_d5415.html Tue, 23-02-2022 11:48 EEST <![CDATA[ Vali Baru�, Ye�ilyurt Belediyesi �ahnahan Ye�il Konak Kursiyerlerinin �al��malar�n� �nceledi ]]> Malatya Valisi Ayd�n Baru sosyalk�lt�rel ve e�itim kurslar�n�n yans�ra kad�nlara y�nelik meslek edindirme kurslar�na ev sahipli�i yapan Ye�ilyurt Belediyesi �ahnahan Ye�ilkonak Hizmet Binas�nziyaret ederekkursiyerlerin ele eme�i g�z nuru �al��malar�ninceledi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/vali-barus-yesilyurt-belediyesi-sahnahan-yesil-konak-kursiyerlerinin-calismalarini-inceledi_d5414.html Tue, 23-02-2022 08:52 EEST <![CDATA[ Yang�n �ncesi Al�nmas� Gereken Tedbirler ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi �tfaiye Daire Ba�kanl�� resmi kurumlarla birlikte okullardafabrikalarda ve �zel iyerlerinde yang�n ile ilgili e�itim �al��malar�ns�rd�r�yor.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yangin-oncesi-alinmasi-gereken-tedbirler_d5413.html Tue, 23-02-2022 08:49 EEST <![CDATA[ G�rkan, Kuzey Ku�ak Yolunda �ncelemelerde Bulundu ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkanKuzey Ku�ak Yolu�nda yap�lan �al��malaryerinde inceleyerek �al��malar hakk�nda ilgililerden bilgi ald�Ba�kan G�rkan�Malatya�n�n trafik y�k�nb�y�k oranda rahatlatacak olan Kuzey Ku�ak yolundaki �al��malar devam ediyordediDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/gurkan-kuzey-kusak-yolunda-incelemelerde-bulundu_d5412.html Tue, 23-02-2022 08:47 EEST <![CDATA[ Vali Baru�, Ye�ilyurt Tepek�y, Suluk�y ve �ahnahan Mahalle Muhtarlar�n� Ziyaret Etti ]]> Vali Ayd�n Baru beraberinde �l Jandarma KomutanJ.Kd.AlbErcan Alt�n�l Sa�l�k M�d�rProfDrRecep Bentli�l Milli E�itim M�d�rBattal Kanbay ve �dare ve Denetim M�d�r�smet Timur ile birlikte Ye�ilyurt �l�esi Ye�ilyurt Tepek�ySuluk�y ve �ahnahan Mahalle Muhtarlar�nziyaret etti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/vali-barus-yesilyurt-tepekoy-sulukoy-ve-sahnahan-mahalle-muhtarlarini-ziyaret-etti_d5411.html Tue, 22-02-2022 10:35 EEST <![CDATA[ Ba�kan ��nar�dan Nakliyat��lar Derne�i �le Mobilyac�lar Esnaf Odas�na Ziyaret ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��narNakliyat��lar Derne�i ile Mobilyac�lar Esnaf ve Sanatk�rlar OdasY�netimiyle bir araya geliptalep ve �neriler �zerine isti�are toplant�sd�zenledi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/baskan-cinardan-nakliyatcilar-dernegi-ile-mobilyacilar-esnaf-odasina-ziyaret_d5410.html Tue, 22-02-2022 10:34 EEST <![CDATA[ Bakan Yard�mc�s� Erg�ne�, Vali Baru��u Ziyaret Etti ]]> Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak �zere Malatya�ya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yard�mc�s�smail Erg�ne Vali Ayd�n Baru��u makam�nda ziyaret etti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/bakan-yardimcisi-ergunes-vali-barusu-ziyaret-etti_d5409.html Tue, 22-02-2022 10:32 EEST <![CDATA[ �nanm��lar�n Tak�m� ]]> B�lgesel Amat�r Liginde (BALArguvan Belediyespor f�rt�nasesmeye devam ediyorDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/inanmislarin-takimi_d5408.html Tue, 22-02-2022 10:29 EEST <![CDATA[ Ba�kan Sad�ko�lu�ndan Sertifikal� Fidan Vurgusu ]]> Malatya Fidanc�lar Kooperatif Ba�kanAbuzer Yumrutepe�yi ziyaret eden Malatya TSO Ba�kanO�uzhan Ata Sad�ko�lu�Do�ru ve kaliteli tar�m i�in sertifikalfidan b�y�k �nem ta��yordedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/baskan-sadikoglundan-sertifikali-fidan-vurgusu_d5407.html Tue, 22-02-2022 10:27 EEST <![CDATA[ B�y�k�ehir Belediyesinden Malatya�n�n Ye�il Dokusuna �nemli Katk� ]]> Park Bah�eler Dairesi Ba�kanl��taraf�ndan 2021 y�li�erisinde 515 bin adet yazl�k251 bin 500 adet k��l�k olmak �zere toplamda 766 bin 500 adet �i�ek dikimi ger�ekle�tirildiDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/buyuksehir-belediyesinden-malatyanin-yesil-dokusuna-onemli-katki-_d5406.html Tue, 22-02-2022 10:25 EEST <![CDATA[ Keskin�den �ok Sert A��klama� ]]> Malatya Esnaf ve Sanatkarlar OdalarBirli�i (MESOBBa�kan�evket KeskinMalatya �eker Fabrikas�nda �retilen �ekerin 3 el de�i�tirdikten sonra �zel bir �irket taraf�ndan piyasaya pahalbir �ekilde sunuldu�unu a��klayarak �265 TL�lik torba �ekeribug�n 400 TL�nin �zerinde g�r�yorlaryar�n 1 ay ge�tikten sonra �ekeri 500 TL�den paketleyerek satacaklar.dedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/keskinden-cok-sert-aciklama_d5405.html Tue, 22-02-2022 10:23 EEST <![CDATA[ Erg�ne��ten Ba�kan G�rkan�a Ziyaret ]]> Bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulunmak �zere Malatya�ya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yard�mc�s�smail Erg�ne Malatya B�y�k�ehir Belediyesini ziyaret etti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/ergunesten-baskan-gurkana-ziyaret_d5404.html Tue, 22-02-2022 09:53 EEST <![CDATA[ Vergi Haftas�nda Vergi Dairesi Ba�kanl���ndan Vali Baru��a Ziyaret ]]> Vergi Dairesi Ba�kanFatih G�leVergi Haftaskutlama etkinlikleri kapsam�nda Vali Ayd�n Baru��u ziyaret etti. Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/vergi-haftasinda-vergi-dairesi-baskanligindan-vali-barusa-ziyaret_d5403.html Tue, 16-02-2022 14:19 EEST <![CDATA[ Malatya B�y�k�ehir Belediyesi, Eski Malatya Yolunda Asfalt �al��malar�n� S�rd�r�yor ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi Yol ve AltyapKoordinasyon Daire Ba�kanl��ekipleri taraf�ndan Malatya il genelinde k��artlarg�z �n�nde bulundurularak asfalt ve yama �al��malardevam ediyorDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/malatya-buyuksehir-belediyesi-eski-malatya-yolunda-asfalt-calismalarini-surduruyor_d5402.html Tue, 16-02-2022 14:18 EEST <![CDATA[ �Aileyi Korumak Fethimizdir� Projesi Kapsam�nda Dedemin Dilinden Ge�mi�te Aile S�yle�isi D�zenlendi ]]> Ye�ilyurt Belediyesi ile E�itim Bir-Sen Malatya �ube Ba�kanl��taraf�ndan ba�lat�lan �Aileyi Korumak Fethimizdirprojesi kapsam�nda E�itimci-Yazar Adil Akkoyunlu�un sunumuyla �Dedemin Dilinden Ge�mi�te Ailekonulu s�yle�i d�zenlendi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/aileyi-korumak-fethimizdir-projesi-kapsaminda-dedemin-dilinden-gecmiste-aile-soylesisi-duzenlendi_d5401.html Tue, 16-02-2022 14:16 EEST <![CDATA[ Maski, Su Fiyatlar�nda Kdv �ndirimi Yapt� ]]> Cumhurba�kanRecep Tayyip Erdo�an��n a��klad�� �Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma De�er Vergisi Oranlar�n�n Tespitine �li�kin Kararda De�i�iklik Yap�lmas�na Dair Cumhurba�kanKarar�Resmi Gazetede yay�mland�Malatya B�y�k�ehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon �daresi (MASK�Genel M�d�rl��14 �ubat 2022 Pazartesi g�n�nden ge�erli olmak �zere su fiyatlar�nda Katma De�er Vergisi�ni (KDVy�zde 8�deny�zde 1�e indirdi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/maski-su-fiyatlarinda-kdv-indirimi-yapti_d5400.html Tue, 16-02-2022 14:15 EEST <![CDATA[ B�y�k�ehir Belediye Meclisi �ubat Ay� Son Birle�imi Yap�ld� ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Meclisi �ubat aytoplant�sIVbirle�imi Meclis Ba�kan Vekili Vahap Erdem Ba�kanl���nda15 �ubat 2022 Salg�nsaat 14.00�de Belediye Meclis Salonu�nda ger�ekle�tirildiDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/buyuksehir-belediye-meclisi-subat-ayi-son-birlesimi-yapildi_d5399.html Tue, 16-02-2022 14:13 EEST <![CDATA[ Ba�kan G�rkan, Dilek Mahallesinde Esnaf Ve Vatanda�lari Ziyaret Etti ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkanDilek Mahallesini ziyaret ederekvatandave esnaflarla sohbet ettiDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/baskan-gurkan-dilek-mahallesinde-esnaf-ve-vatandaslari-ziyaret-etti_d5398.html Tue, 16-02-2022 14:11 EEST <![CDATA[ Vali Baru�, Ye�ilyurt Gedik ve G�nd�zbey Mahalle Muhtarlar�n� Ziyaret Etti ]]> Vali Ayd�n Baru beraberinde �l Emniyet M�d�rErcan Da�deviren�l Sa�l�k M�d�rProfDrRecep Bentli�l Milli E�itim M�d�rBattal Kanbay ve �dare ve Denetim M�d�r�smet Timur ile birlikte Ye�ilyurt �l�esi Gedik ve G�nd�zbey Mahalle Muhtarlar�nziyaret etti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/vali-barus-yesilyurt-gedik-ve-gunduzbey-mahalle-muhtarlarini-ziyaret-etti_d5397.html Tue, 16-02-2022 14:07 EEST <![CDATA[ Mert, P�t�rgede Muhtarlar �le Bir Araya Geldi ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon �daresi (MASK�Genel M�d�rMehmet MertP�t�rge �l�esi mahalle muhtar�yla bir araya geldiToplant�yaMASKGenel M�d�rMehmet MertP�t�rge Belediye Ba�kanMikail S�l�kAK Parti P�t�rge �l�e Ba�kanB�lent Karay�lanP�t�rge Muhtarlar Dernek Ba�kanAhmet AslanBelediye Meclis �yeleriMASKGenel M�d�r Yard�mc�larve P�t�rge �l�esi mahalle muhtarlarkat�ld�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/mert-puturge-de-muhtarlar-ile-bir-araya-geldi_d5396.html Tue, 16-02-2022 14:06 EEST <![CDATA[ �inar, Hizmet ��-Sendikas� �ube Ba�kan� Geleri ve Y�netimini Ziyaret Etti ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��narHak-��l Temsilcisi ve Hizmet �SendikasMalatya �ube Ba�kanl���na yeniden se�ilen B�nyamin Geleriye ve yeni Y�netim Kuruluna �h�y�rlolsunziyaretinde bulundu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/cinar-hizmet-is-sendikasi-sube-baskani-geleri-ve-yonetimini-ziyaret-etti_d5395.html Tue, 16-02-2022 13:57 EEST <![CDATA[ Hayvanseverlerden Ge�ici Hayvan Bak�mevi�ne Ziyaret ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi Yenik�y Ge�ici Hayvan Bak�mevi�nde sokak hayvanlar�n�n kald��bir padokta k�peklerin bir birlerine zarar verdi�i g�r�nt�n�n sosyal medyada yer almas�zerinehayvanseverler dernek temsilcilerimahalle muhtarve Malatya B�y�k�ehir Belediyesi Tar�msal Hizmetler Daire Ba�kanHanifi AcarYenik�y�deki Ge�ici Hayvan Bak�mevi�nde a��klamalarda bulunduDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/hayvanseverlerden-gecici-hayvan-bakimevine-ziyaret_d5394.html Tue, 16-02-2022 13:55 EEST <![CDATA[ Ahmet �al�k An�s�na D�zenlenen Pes Turnuvas�nda �d�ller Sahiplerini Buldu ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��narge�irdi�i trafik kazas�nda hayat�nkaybeden S�per 1.Futbol Ligi tak�mlar�ndan �ttifak Holding Konyaspor�un futbolcusu Ahmet �al�k an�s�na d�zenlenen PES Turnuvas�nda dereceye giren pes tutkunlar�na �d�llerini takdim etti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/ahmet-calik-anisina-duzenlenen-pes-turnuvasinda-oduller-sahiplerini-buldu_d5393.html Tue, 16-02-2022 13:53 EEST <![CDATA[ Sad�ko�lu: �6 Puanl�k Sigorta Prim Te�viki Ve Asgari �cret Deste�i Devam Etmeli� ]]> Malatya Ticaret ve Sanayi Odas(MTSOBa�kanO�uzhan Ata Sad�ko�lu31 Aral�k 2021 tarihinde son bulan 6 puanl�k sigorta i�veren prim te�vikinin ve asgari �cret deste�inin i�letmelere destek olmak�retim ve istihdam�n s�reklili�ini sa�lamak amac�yla yeniden uzat�lmasgerekti�ini dile getirdi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/sadikoglu-6-puanlik-sigorta-prim-tesviki-ve-asgari-ucret-destegi-devam-etmeli_d5392.html Tue, 11-02-2022 08:17 EEST <![CDATA[ B�y�k�ehir Belediyesi Meclis Salonu�nda Yeni Yap�lacak Cami �le �lgili Bir Sunum Ger�ekle�tirildi ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi Meclis Salonu�ndaMalatya�ya simge bir eser olarak kazand�r�lmasplanlanan ve yeni yap�lacak olan cami ile ilgili bir sunum ger�ekle�tirildiDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/buyuksehir-belediyesi-meclis-salonunda-yeni-yapilacak-cami-ile-ilgili-bir-sunum-gerceklestirildi_d5391.html Tue, 11-02-2022 08:15 EEST <![CDATA[ B�y�k�ehir Belediyesinden E�itime B�y�k Destek ]]> Malatya Valili�i ile Malatya B�y�k�ehir Belediyesi aras�nda 15 okula spor tesisleri yap�mi�in kar��l�klibirli�i projesi kapsam�nda protokol imzaland�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/buyuksehir-belediyesinden-egitime-buyuk-destek_d5390.html Tue, 11-02-2022 08:14 EEST <![CDATA[ G�rkan Tapu ve Kadastro M�d�rl���n� Ziyaret Etti ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkanKadastro �l M�d�rMehmet Onur Sadio�lu�nu ziyaret ederek ge�ti�imiz g�nlerde hizmete giren yeni Tapu ve Kadastro M�d�rl��hizmet binas�ngezdi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/-gurkan-tapu-ve-kadastro-mudurlugu-nu-ziyaret-etti_d5389.html Tue, 11-02-2022 08:13 EEST <![CDATA[ Ye�ilyurt Belediyesi Meslek Edindirme Kursu Kursiyerlerinden �rnek Davran��! ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��nar Ye�ilyurt�un farklb�lgelerinde hizmete sundu�umuz e�itim merkezlerimizde ki tekstil ve giyim kurslar�m�za kat�lan kursiyerlerimizin haz�rlad�klark��l�k malzemeler �Ye�ilyurt�lu Annelerden Suriyeli �ocuklara �efkat Eliprojesi kapsam�nda Suriyede ki yard�ma muhtaaileler ve �ocuklara g�nderilmek �zere �nsani Yard�m VakfMalatya �ube Ba�kanl���na teslim ettik.dedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurt-belediyesi-meslek-edindirme-kursu-kursiyerlerinden-ornek-davranis_d5388.html Tue, 01-02-2022 10:23 EEST <![CDATA[ Ye�ilyurt Belediyesi�nden ��rencilere Robotik Kodlama Temel Seviye E�itimi ]]> Ye�ilyurt Belediyesi taraf�ndan Kiltepe Mahallesinde hizmete sunulan Ye�ilyurt Mesleki E�itim ve Ya�am Merkezinde7 ile 14 yaaral���ndaki ��rencilere Robotik Kodlama Temel Seviye E�itimleri veriliyor.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurt-belediyesinden-ogrencilere-robotik-kodlama-temel-seviye-egitimi-_d5387.html Tue, 01-02-2022 10:22 EEST <![CDATA[ G�der�den Keskin�e Ziyaret ]]> Battalgazi Belediye Ba�kanOsman G�derMalatya Esnaf ve Sanatkarlar OdalarBirli�i Ba�kan�evket Keskin�eaynzamanda ba�kanl���ny�r�tt�� Malatya �of�rler ve Otomobilciler Esnaf OdasGenel Kurulunda g�ven tazelemesi nedeniyle hay�rlolsun ziyaretinde bulundu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/guderden-keskine-ziyaret-_d5386.html Tue, 01-02-2022 10:20 EEST <![CDATA[ G�rkan Kar Temizleme �al��malar�n� Yerinde �nceledi ]]> �ehir merkezindeki kar kald�rma �al��malar�na devam eden Malatya B�y�k�ehir Belediyesi ekipleri Fahri Kayahan b�lgesinde �al��malar�ns�rd�r�yorDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/gurkan-kar-temizleme-calismalarini-yerinde-inceledi_d5385.html Tue, 01-02-2022 10:18 EEST <![CDATA[ Ye�ilyurt Belediyesinin D�zenledi�i �Karda Do�a Y�r�y���� Etkinli�i Yo�un �lgi G�rd� ]]> AK Parti MKYK �yesi ve Malatya Milletvekili �znur �al�k ile AK Parti �l Ba�kan�hsan KocaBeylerderesi �ehir ParkMillet Bah�esinde yo�un bir kat�l�m alt�nda ger�ekle�en �Karda Do�a Y�r�y���etkinli�inden dolayYe�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��nar�tebrik ettiler.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurt-belediyesinin-duzenledigi-karda-doga-yuruyusu-etkinligi-yogun-ilgi-gordu_d5384.html Tue, 29-01-2022 12:01 EEST <![CDATA[ Manisa Milletvekili Hikmet Tanr�verdi, Ba�kan G�rkan� Ziyaret Etti ]]> Hizmet-�SendikasKurucu ve Onursal Ba�kan- AK Parti 22-23 ve 24D�nem Manisa Milletvekili H�seyin Tanr�verdi ve beraberindeki heyetMalatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkan�ziyaret etti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/manisa-milletvekili-hikmet-tanriverdi-baskan-gurkan-i-ziyaret-etti_d5383.html Tue, 29-01-2022 12:00 EEST <![CDATA[ G�rkan, Dezavantajl� Ki�ilerin �� G�c� Piyasas�na S�rd�r�lebilir Entegrasyonu Operasyonu Konferans�nda Konu�tu ]]> F�rat Kalk�nma Ajanstaraf�ndan TRB1 B�lgesindeki DezavantajlKi�ilerin �G�cPiyasas�na S�rd�r�lebilir Entegrasyonu Operasyonu a��l�konferansger�ekle�tirildiDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/gurkan-dezavantajli-kisilerin-is-gucu-piyasasina-surdurulebilir-entegrasyonu-operasyonu-konferansinda-konustu_d5382.html Tue, 29-01-2022 11:58 EEST <![CDATA[ Yolda Kalan Vatanda�lar�n �mdad�na Ye�ilyurt Belediyesi Karla M�cadele Ekipleri Yeti�ti ]]> Malatya-�elikhan yolunda kar ya���ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan �mer Manay ve �mer Deniz isimli vatanda�lar�n ihbar�zerine olay yerine ula�an Ye�ilyurt Belediyesi Karla M�cadele Ekipleri yapt���al��malar�n ard�ndan iki vatanda�kurtard�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yolda-kalan-vatandaslarin-imdadina-yesilyurt-belediyesi-karla-mucadele-ekipleri-yetisti_d5381.html Tue, 29-01-2022 11:57 EEST <![CDATA[ Kardan �Kral Tarhunza� Heykeli B�y�k �lgi G�r�yor ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi Sanat Merkezi Heykel Kursu ��retmenlerinden Heykelt�raArif ToprakB�y�k�ehir Belediyesi arkas�ndaki alana kardan Kral Tarhunza heykelini yapt�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/kardan-kral-tarhunza-heykeli-buyuk-ilgi-goruyor_d5380.html Tue, 29-01-2022 11:56 EEST <![CDATA[ Ba�kan G�rkan�dan Di� Hekimleri Odas��na Ziyaret ]]> Kat�l�mcbelediyecilik ilkesi do�rultusunda STK ziyaretlerine b�y�k �nem veren B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkanDiHekimleri OdasBa�kanMurat Canberk�i ziyaret ederek isti�arelerde bulunduDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/baskan-gurkandan-dis-hekimleri-odasina-ziyaret_d5379.html Tue, 29-01-2022 11:55 EEST <![CDATA[ G�rkan ve Fendo�lu Maski Genel M�d�rl���n� Ziyaret etti ]]> AK Parti MKYK �yesi ve Malatya Milletvekili B�lent T�fenk�iMilliyet�i Hareket Partisi (MHPMalatya Milletvekili ve MYK �yesi Mehmet Celal Fendo�luMalatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkanAK Parti �l Ba�kan Yard�mc�sMustafa DuyarMHP �l Ba�kanMesut Samanlve MHP Battalgazi �l�e Ba�kan�lhan �lhanhep birlikte MASKGenel M�d�rl����nziyaret ettiler.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/gurkan-ve-fendoglu-maski-genel-mudurlugunu-ziyaret-etti_d5378.html Tue, 29-01-2022 11:54 EEST <![CDATA[ Ba�kan G�rkan�dan Oda Ba�kanlar�na Ziyaret ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkanEsnaf ve Sanatk�rlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (ESKKKBa�kanAli Evren ile Mahrukat��lar Esnaf OdasBa�kanOrhan �zbek Elektrik�iler OdasBa�kan�brahim Halil ��en ve Madeni E�ya OdasBa�kan�zzet Demirci ile Y�netim Kurulu �yelerini ziyaret ederek bir s�re g�r��t�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/baskan-gurkandan-oda-baskanlarina-ziyaret_d5377.html Tue, 29-01-2022 11:52 EEST <![CDATA[ G�rkan Kar Temizleme �al��malar�n� �nceledi ]]> Malatya genelinde �al��malar�na aral�ks�z bir �ekilde devam eden Malatya B�y�k�ehir Belediyesi ekipleri �ehir merkezindeki �al��malar�nda b�y�k bir titizlikle s�rd�r�yorDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/gurkan-kar-temizleme-calismalarini-inceledi_d5376.html Tue, 29-01-2022 11:51 EEST <![CDATA[ Ba�kan ��nar, Cadde ve Sokaklardaki Kar Temizleme �al��malar�n� Yak�ndan Takip Ediyor ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��narGe�en haftadan itibaren il�emizin d�rt bir taraf�nda kar mesaisi yapan Karla M�cadele Ekiplerimizmerkez ve k�rsal b�lgelerde ki �al��malar�n7/24 aral�ks�z s�rd�r�yor.diye konu�tu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/baskan-cinar-cadde-ve-sokaklardaki-kar-temizleme-calismalarini-yakindan-takip-ediyor_d5375.html Tue, 29-01-2022 11:50 EEST <![CDATA[ Vali Baru� Darende�de Yol Temizleme �al��malar�na Kat�ld� ]]> Vali Ayd�n Baru ilimizdeki yo�un kar ya���nedeniyle yollar�n durumunu kontrol etmek amac�yla Darende�de incelemelerde bulundu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/vali-barus-darendede-yol-temizleme-calismalarina-katildi_d5374.html Tue, 29-01-2022 11:49 EEST <![CDATA[ Ye�ilyurt Kent Konseyinde D�zenlenen �1.Kartopu Ve Kardan Adamlar �enlikleri� Renkli Anlara Sahne Oldu ]]> Ye�ilyurt Belediyesi ile Ye�ilyurt Kent Konseyi taraf�ndan d�zenlenen �1.Kartopu ve Kardan Adamlar �enliklerirenkli anlara sahne olduEn g�zel kardan adam�n se�ildi�i yar��maybirinci tamamlayan O�uzhan Efe Karaduman- Y�ld�z Karaaslan ikilisi verilen para �d�l�nMalatya�da ikamet eden Suriye�li ailelere ba���lad�lar.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurt-kent-konseyinde-duzenlenen-1-kartopu-ve-kardan-adamlar-senlikleri-renkli-anlara-sahne-oldu_d5373.html Tue, 29-01-2022 11:48 EEST <![CDATA[ Ba�kan G�rkan Ekipleri Ziyaret Etti ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkanMalatya�ya kar�n ya�d��ilk andan itibaren sahada �al��malar�n7/24 esas�na g�re s�rd�ren B�y�k�ehir Belediyesi ekiplerini ziyaret ederekpersonellere �e�itli ikramlarda bulundu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/baskan-gurkan-ekipleri-ziyaret-etti_d5372.html Tue, 29-01-2022 11:47 EEST <![CDATA[ Muhtarlardan B�y�k�ehir Belediyesi Ekiplerine Te�ekk�r ]]> Malatya�ya ilk kar�n ya�masile birlikte b�t�n tedbirleri alarak vatanda�lar�n herhangi bir s�k�ntile kar��la�mamasi�in �al��malar�nyo�un bir �ekilde s�rd�ren Malatya B�y�k�ehir Belediyesine ve sahada �al��malar�n�zveri ile yapan personellere Mahalle Muhtarlar�ndan te�ekk�rDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/muhtarlardan-buyuksehir-belediyesi-ekiplerine-tesekkur_d5371.html Tue, 29-01-2022 11:46 EEST <![CDATA[ �l �stihdam ve Mesleki E�itim Kurulu Toplant�s� D�zenlendi ]]> 2022 y�l1Ola�an �l �stihdam ve Mesleki E�itim Kurulu toplant�sVali Ayd�n BaruBa�kanl���nda ger�ekle�tirildiDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/il-istihdam-ve-mesleki-egitim-kurulu-toplantisi-duzenlendi_d5370.html Tue, 29-01-2022 11:44 EEST <![CDATA[ Malatya B�y�k�ehir Belediyesi Mahsur Kalan Vatanda�lar�n �mdad�na Yeti�iyor ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi ekipleribir yandan kar k�remeyol a�ma ve tuzlama �al��masy�r�t�rkenbir yandan da gelen ihbarlar �zerine hasta ve mahsur kalan vatanda�lar�n imdad�na yeti�iyorDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/malatya-buyuksehir-belediyesi-mahsur-kalan-vatandaslarin-imdadina-yetisiyor_d5369.html Tue, 29-01-2022 11:41 EEST <![CDATA[ B�y�k�ehir Belediyesinden Dev Proje ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi MASKGenel M�d�rl��taraf�ndan yap�lan �al��malar sonucundaG�nd�zbey Kaptaj Tesisinden �ehir Merkezine kadar olan 45 km�lik ana isale hatt�n�n yenilenmesi i�in gerekli giri�imler yap�larakana isale hatt�n�n DStaraf�ndan yap�lmasi�in anla�ma sa�land�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/buyuksehir-belediyesinden-dev-proje_d5368.html Tue, 26-01-2022 10:28 EEST <![CDATA[ Arguvan Eski Sa�l�k Oca�� Yeni �tfaiye Binas� Olarak Hizmet Verecek ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi ile Sa�l�k �l M�d�rl��aras�nda Arguvan �l�esinde bulunan ancak kullan�lmayan Arguvan Toplum Sa�l��Merkezi�nin Malatya B�y�k�ehir Belediyesi �tfaiye Dairesi Ba�kanl���na 5 y�ll���na devri i�in protokol imza t�reni d�zenlendiDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/arguvan-eski-saglik-ocagi-yeni-itfaiye-binasi-olarak-hizmet-verecek_d5367.html Tue, 26-01-2022 10:27 EEST <![CDATA[ B�y�k�ehir Belediyesi Sokak Hayvanlar�n� Unutmad� ]]> K��artlar�nda ve son g�nlerde ya�an yo�un kar ya����n�n da etkisiyle sokak hayvanlari�in b�y�k sorun olan yiyecek ihtiya�lar�n�n kar��lanmasi�in �ehrin belirli noktalar�nda yemleme yapan Malatya B�y�k�ehir Belediyesi Sokak hayvanlar�nunutmad�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/buyuksehir-belediyesi-sokak-hayvanlarini-unutmadi_d5366.html Tue, 26-01-2022 10:24 EEST <![CDATA[ Muhtarlar Derne�i Ba�kan G�rkan� Ziyaret Etti ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkan T�rkiye Muhtarlar Derne�i Muhtarlar Federasyonu Malatya �ube Ba�kanMustafa Eren ve beraberindeki muhtarlarB�y�k�ehir Belediyesinde kabul ederek bir s�re g�r��t� Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/muhtarlar-dernegi-baskan-gurkan-i-ziyaret-etti_d5365.html Tue, 26-01-2022 10:23 EEST <![CDATA[ ��nar Hasta, Hasta Yak�nlar�, Sa�l�k Ve Belediye Personellerine S�cak �orba �kram�nda Bulundu ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��narMalatya E�itim ve Ara�t�rma Hastanesine gelen hasta ve hasta yak�nlar hastane personeli ile hastane �evresinde kar k�reme �al��malaryapan Ye�ilyurt Belediyesi Karla M�cadele Ekiplerine s�cak �orban�n yans�ra simit ve po�a�a ikram�nda bulundu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/cinar-hasta-hasta-yakinlari-saglik-ve-belediye-personellerine-sicak-corba-ikraminda-bulundu_d5364.html Tue, 26-01-2022 10:22 EEST <![CDATA[ M�hl�dut ve Fahri Kayahan Caddelerinde Kar K�reme �al��malar� Devam Ediyor ]]> Karla m�cadele kapsam�nda aral�ks�z bir �ekilde devam etmekte olan �al��malaryerinde inceleyen Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkanM�hl�dut ve Fahri Kayahan Caddeleri�nde gece gesaatlere kadar yap�lan kar temizleme �al��malar�na da i�tirak etti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/mihlidut-ve-fahri-kayahan-caddelerinde-kar-kureme-calismalari-devam-ediyor_d5363.html Tue, 26-01-2022 10:21 EEST <![CDATA[ Malatya�l� K�zlar T�rkiye Boks �ampiyonu Oldu ]]> Vali Ayd�n Baru Zonguldakta ger�ekle�tirilen Nuri Ero�lu B�y�k Erkekler ve B�y�k Kad�nlar T�rkiye Ferdi Boks �ampiyonas��nda T�rkiye �ampiyonu olan MalatyalHatice Akbave Rabia Topuz�u makam�nda kabul etti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/malatyali-kizlar-turkiye-boks-sampiyonu-oldu_d5362.html Tue, 26-01-2022 10:20 EEST <![CDATA[ ��nar, Temizlik ��ler M�d�rl��� Personeline Te�ekk�r Ziyaretinde Bulundu ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��naryo�un kar ya����n�n ard�ndan Ye�ilyurt�un her noktas�nda 24 saat boyunca kesintisiz hizmet sunan Temizlik ��ler M�d�rl���nziyaret ederekfedak�r ve �zverili bir �ekilde saha �al��malar�ny�r�ten personellere te�ekk�rlerini sundu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/cinar-temizlik-isler-mudurlugu-personeline-tesekkur-ziyaretinde-bulundu_d5361.html Tue, 26-01-2022 10:19 EEST <![CDATA[ G�rkan �Allah Bir Daha B�yle Ac� G�stermesin� ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkan24 Ocak 2020 tarihinde merkez �ssElaz�Sivrice olan depremin y�ld�n�m�nde Gelincik Tepe�deki deprem ma�durlar�nyeni konutlar�nda ziyaret ettiDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/gurkan-allah-bir-daha-boyle-aci-gostermesin_d5360.html Tue, 26-01-2022 10:18 EEST <![CDATA[ G�rkan Yol A�ma �al��malar�n� �nceledi ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkanTOKKarag�z b�lgesinde s�rd�r�len karla m�cadele �al��malar�nyerinde inceleyerek�al��malararal�ks�z bir �ekilde s�rd�ren ekiplere gayretli �al��malar�ndan dolayte�ekk�r ettiDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/gurkan-yol-acma-calismalarini-inceledi_d5359.html Tue, 26-01-2022 10:16 EEST <![CDATA[ B�y�k�ehir Belediyesinden Ma�ti�de Misafir Edilen Yolculara S�cak �orba �kram� ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi karla m�cadele �al��malar�n�n yans�rayo�un kar ya���nedeniyle �ehirlerarasyolculuk yapan ve yollar�n kapalolmas�ndan dolayMalatya�da misafir edilen yolculara MA�Tݒde Sa�l�k Sosyal Hizmetler Dairesi Ba�kanl��ile KIZILAY taraf�ndan s�cak �orba ikram�nda bulunulduDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/buyuksehir-belediyesinden-mastide-misafir-edilen-yolculara-sicak-corba-ikrami_d5358.html Tue, 26-01-2022 10:14 EEST <![CDATA[ Milletvekili T�fenk�i �le Belediye Ba�kan� ��nar, Yeni Sanayi Sitesindeki �al��malar� �nceledi ]]> AK Parti MKYK �yesi ve Malatya Milletvekili B�lent T�fenk�iYe�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��narMalatya B�y�k�ehir Belediyesi Genel Sekreter Yard�mc�sLatif Okyay ile MASKGenel M�d�rMehmet MertYeni Sanayi Sitesinde ki kar k�reme ve �evre d�zenleme �al��malar�nyerinde inceleyipesnaflar�n taleplerini dinlediler.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/milletvekili-tufenkci-ile-belediye-baskani-cinar-yeni-sanayi-sitesindeki-calismalari-inceledi_d5357.html Tue, 26-01-2022 10:13 EEST <![CDATA[ OSB�lerdeki Enerji Sorunu �sti�are Edildi ]]> Malatya TSO Ba�kanO�uzhan Ata Sad�ko�luOSB�lerde ya�anan enerji sorunu g�ndemiyle d�zenlenen Sanayi ve Enerji Bakanlar�n�n da bulundu�u toplant�ya kat�ld�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/osblerdeki-enerji-sorunu-istisare-edildi_d5356.html Tue, 26-01-2022 10:10 EEST <![CDATA[ Ye�ilyurt Belediyesi Karla M�cadele Seferberli�inin Boyutunu Geni�letti ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��narFen ��leriPark ve Bah�eler ile Temizlik ��ler M�d�rl���ne ba�lb�t�n ekiplerimizin �zveriyle y�r�tt�kleri karla m�cadele �al��malar�m�z�n boyutunukentimizi yeniden etkisi alt�na alan kar ya����yla birlikte geni�lettik.diye konu�tu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurt-belediyesi-karla-mucadele-seferberliginin-boyutunu-genisletti_d5355.html Tue, 26-01-2022 10:09 EEST <![CDATA[ Yollar�n Kapanmas�yla Binlerce Yolcu Malatya�da Mahsur Kald� ]]> Yo�un kar ya���nedeniyle Malatya�da misafir edilen yolcular�n ihtiya�laryollar�n a��laca�ve g�venli seyahatin sa�lanaca�ana kadar B�y�k�ehir Belediyesi Esenlik �irketiKIZILAY ve AFAD taraf�ndan kar��lan�yorDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yollarin-kapanmasiyla-binlerce-yolcu-malatyada-mahsur-kaldi_d5354.html Tue, 18-01-2022 09:18 EEST <![CDATA[ �al�k: �Cumhur �ttifak� Olarak Y�r�d���m�z Yol �ok K�ymetli� ]]> AK Parti Merkez Karar Y�netim Kurulu �yesi ve Malatya Milletvekili �znur �al�kilk olarak Malatya �lkOcaklarBa�kanTurgay �eng�n�l�ziyaret etti.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/calik-cumhur-ittifaki-olarak-yurudugumuz-yol-cok-kiymetli_d5353.html Tue, 18-01-2022 09:15 EEST <![CDATA[ B�y�k�ehir Belediyesi �ehir Tiyatrosu Etkinliklerine Devam Ediyor ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi �ehir Tiyatrosu (MB�T�Ne Olsam B�y�y�nceisimli etkinlikle Malatya�daki okullarziyaret etmeye devam ediyor.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/buyuksehir-belediyesi-sehir-tiyatrosu-etkinliklerine-devam-ediyor_d5352.html Tue, 18-01-2022 09:14 EEST <![CDATA[ G�rkan, Malatya Muhtarlar Derne�ini Ziyaret Etti ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkan Malatya Muhtarlar Derne�i Ba�kan�ahin Demirci ve Y�netim Kurulu �yelerini ziyaret ederek bir s�re g�r��t�.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/gurkan-malatya-muhtarlar-dernegini-ziyaret-etti_d5351.html Tue, 18-01-2022 08:45 EEST <![CDATA[ B�y�k�ehir Belediye Meclisi Ocak Ay� IV. Birle�imi Yap�ld� ]]> ��rencilere yap�lan ula��m hizmetinde indirim yap�lmasad�na��renci abonman kartlar�nda yeni tarife ile eski tarife aras�ndaki fark�n Malatya B�y�k�ehir Belediyesi taraf�ndan kar��lanmas�na karar verildiDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/buyuksehir-belediye-meclisi-ocak-ayi-iv-birlesimi-yapildi_d5350.html Tue, 18-01-2022 08:24 EEST <![CDATA[ ��nar, �Kesi�me: �yi ki Vars�n Eren� Sinema Filmini �ehit Yak�nlar� ve Gazilerle Birlikte �zledi ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��narTrabzon�un Ma�ka �l�esinde PKK�lter�ristlerin a�t��atesonucu �ehit olan Eren B�lb�l ve onu korumaya �al���rken �ehit edilen Jandarma Astsubay K�demli Ba��avuFerhat Gedikin hayat hik�yesinin konu edildi�i �Kesi�me �yiki Vars�n ErenSinema Filmini �ehit ve gazi aileleriyle birlikte izledi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/cinar-kesisme-iyi-ki-varsin-eren-sinema-filmini-sehit-yakinlari-ve-gazilerle-birlikte-izledi_d5349.html Tue, 17-01-2022 09:17 EEST <![CDATA[ �al�k: �Esnaf�m�z�n Her Zaman Yan�nda Olduk� ]]> AK Parti Merkez Karar Y�netim Kurulu �yesi (MKYKve Malatya Milletvekili �znur �al�kpandemi s�recinde esnafa ciddi desteklerin verildi�inibundan sonra da desteklerin s�rece�ini s�yledi Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/calik-esnafimizin-her-zaman-yaninda-olduk_d5348.html Tue, 17-01-2022 09:14 EEST <![CDATA[ 27 Mahallede Kar K�reme ve Yol A�ma �al��malar� Devam Ediyor ]]> Malatya B�y�k�ehir BelediyesiMalatya merkez olmak �zere ya���lar�n yo�un olarak g�r�ld��k�rsal mahalleler ile rak�my�ksek olan il�elerde karla m�cadele �al��malar�ns�rd�r�yor.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/27-mahallede-kar-kureme-ve-yol-acma-calismalari-devam-ediyor_d5347.html Tue, 17-01-2022 09:10 EEST <![CDATA[ G�rkan 10 Ocak �al��an Gazeteciler G�n� Program�na Kat�ld� ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkan10 Ocak �al��an Gazeteciler G�nm�nasebetiyle 1Haydar Karaduman GazetecilikHizmet ve Tan�t�m �d�l T�reninde gazetecilerle bir araya geldi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/gurkan-10-ocak-calisan-gazeteciler-gunu-programina-katildi_d5346.html Tue, 17-01-2022 08:53 EEST <![CDATA[ Milletvekili �al�k �le Belediye Ba�kan� ��nar, �G�da Destek� Projesinden Faydalanan �niversite ��rencilerini Ziyaret Etti ]]> AK Parti MKYK �yesi ve Malatya Milletvekili �znur �al�kYe�ilyurt Belediyemizin �G�n�l Belediyecili�ihizmetleri �er�evesinde Ye�ilyurt�ta kirada oturan �niversiteli ��rencilere y�nelik ba�latt��G�da Destekprojesihaf�zalardan silinmeyecek �zel bir projedir.diye konu�tu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/milletvekili-calik-ile-belediye-baskani-cinar-gida-destek-projesinden-faydalanan-universite-ogrencilerini-ziyaret-etti_d5345.html Tue, 17-01-2022 08:51 EEST <![CDATA[ ��rencilerden Ba�kan G�rkan�a Deneme S�nav� Te�ekk�r� ]]> E�itimde f�rsat ve imk�n e�itli�ini sa�lamak amac�yla Malatya B�y�k�ehir Belediyesi taraf�ndan LGS ve YKS s�navlar�na haz�rlanan ��renciler i�in deneme s�navdeste�i sa�land�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/ogrencilerden-baskan-gurkana-deneme-sinavi-tesekkuru_d5344.html Tue, 17-01-2022 08:47 EEST <![CDATA[ G�rkan �tfaiye Daire Ba�kanl��� Ziyaret Etti ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkanitfaiye ekipleriyle bir araya gelerekB�y�k�ehir �tfaiye �al��anlar�yla hem sohbet ettihem de yap�lan �al��malar hakk�nda bilgi ald�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/gurkan-itfaiye-daire-baskanligi-ziyaret-etti_d5343.html Tue, 17-01-2022 08:42 EEST <![CDATA[ Keskin, Do�an�ehir�de Esnaf Gezisi Yapt� ]]> Malatya Esnaf ve Sanatkarlar OdalarBirli�i(MESOBBa�kan�evket KeskinDo�an�ehir il�esinde esnaf ziyaretlerinde bulunarak ���Birlikte ��z�m �retecekeksikleri ortak ak�lla giderece�izdedi.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/keskin-dogansehirde-esnaf-gezisi-yapti-_d5342.html Tue, 15-01-2022 11:33 EEST <![CDATA[ �al�k: 2022 Y�l�nda Malatya�daki Kamu Projelerine 450 Milyon Lira �denek ]]> AK Parti Merkez Karar Y�netim Kurulu �yesi ve Malatya Milletvekili �znur �al�kMalatya�da yap�mdevam eden ve yeni ba�lan�lacak olan bazkamu projelerine 2022 y�li�in ilk etapta yakla��k 450 milyon lira �denek ayr�ld���nbelirtti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/calik-2022-yilinda-malatyadaki-kamu-projelerine-450-milyon-lira-odenek-_d5341.html Tue, 15-01-2022 10:43 EEST <![CDATA[ Malatyada Yap�lan Asayi� Uygulamalar�nda ]]> Malatya �l Emniyet M�d�rl��Asayi�ube M�d�rl��g�revlilerce yap�lan �al��malarda durumundan ��phelenilerek durdurulan �ah�slar�n �zerinden toplam 550 adet uyu�turucu hap1 adet t�fek1 adet kurusuk 3 adet tabanca ve �ok say�da fi�ek ele ge�irilmi�tir.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/malatya-da-yapilan-asayis-uygulamalarinda_d5340.html Tue, 15-01-2022 10:40 EEST <![CDATA[ B�y�k�ehir Belediye Meclisi Ocak Ay� III. Birle�imi Yap�ld� ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Meclisi Ocak aytoplant�sIIIbirle�imi B�y�k�ehir Belediye Ba�kan Vekili Selim Pilten Ba�kanl���nda14 Ocak 2022 Cuma g�nsaat 15.00�de Belediye Meclis Salonu�nda ger�ekle�tirildi.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/buyuksehir-belediye-meclisi-ocak-ayi-iii-birlesimi-yapildi_d5339.html Tue, 15-01-2022 10:35 EEST <![CDATA[ Sa�l�k Caddesinde 10 Bin Lira �alan �ah�s Yakaland� ]]> Battalgazi �l�e Emniyet M�d�rl��Su�nleme ve Soru�turma B�ro Amirli�imizce g�revlilerince yap�lan �al��malarda;Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/saglik-caddesinde-10-bin-lira-calan-sahis-yakalandi_d5338.html Tue, 15-01-2022 10:33 EEST <![CDATA[ Mev Malatya �ubesi G�rkan� Ziyaret Etti ]]> Malatya E�itim VakfMalatya �ube Ba�kanNaim �erafettin Kay�s�cve y�netim kurulu �yeleriMalatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkan�ziyaret ederek �al��malarhakk�nda isti�arelerde bulundular.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/mev-malatya-subesi-gurkan-i-ziyaret-etti_d5337.html Tue, 15-01-2022 10:30 EEST <![CDATA[ G�rkan, Kurum M�d�rleri �le Bir Araya Geldi ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkang�reve geldi�i g�nden itibaren Malatya�da yap�lan hizmet ve yat�r�mlarb�lge m�d�rleri ve Malatya�da bulunan kamu kurumlar�n�n il m�d�rlerine tan�tt�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/gurkan-kurum-mudurleri-ile-bir-araya-geldi_d5336.html Tue, 15-01-2022 10:29 EEST <![CDATA[ Keskin, Kavga Eden Aileleri Bar�� Yeme�inde Bulu�turdu ]]> Malatya Esnaf ve Sanatkarlar OdalarBirli�i (MESOBBa�kan�evket Keskin�zbay ve Arslan aileleri aras�nda ��kan kavga sonras�nda aile b�y�klerini bar�yeme�inde bir araya getirdi.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/keskin-kavga-eden-aileleri-baris-yemeginde-bulusturdu_d5335.html Tue, 15-01-2022 10:27 EEST <![CDATA[ Ba�kan ��nar, �n�n� Mahallesi Spor Kompleksini �nceledi ]]> �n�nmahallesinde yap�mtamamlanan Spor Kompleksini inceleyen Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��nar�n�nmahallemizdeki toplam 6.760 m2 alanda hizmete sundu�umuz futbolbasketbol ve voleybol sahalar�n�n yans�ra bocce sahasve tenis kortuyla spor kenti olma hedefimize �nemli bir katksunmuolduk.diye konu�tu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/baskan-cinar-inonu-mahallesi-spor-kompleksini-inceledi-_d5334.html Tue, 15-01-2022 10:22 EEST <![CDATA[ Gelece�in Senin Elinde Projesine Kat�lanlara Belgeleri Verildi ]]> Malatya �l Emniyet M�d�rl��Toplum Destekli Polislik �ube M�d�rl��koordinesinde hayata ge�irilen �OGEP �Gelece�in Senin ElindeProjesi kapsam�nda ger�ekle�tirilen Kaynak Kursunu ba�arile tamamlayarak Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanan 6 kursiyere belgeleri taktim edilmi�tir.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/gelecegin-senin-elinde-projesine-katilanlara-belgeleri-verildi_d5333.html Tue, 14-01-2022 12:00 EEST <![CDATA[ Malatyada 1 Milyon Tl De�erinde Uyu�turucu Ele Ge�irildi ]]> Malatya �l Emniyet M�d�rl��Narkotik Su�larla M�cadele �ube M�d�rl��g�revlilerince zehir tacirlerine y�nelik uyu�turucu madde sevkiyat ve ticaretinin �nlenmesi kapsam�nda yap�lan �al��malarda...Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/malatya-da-1-milyon-tl-degerinde-uyusturucu-ele-gecirildi_d5332.html Tue, 14-01-2022 11:53 EEST <![CDATA[ 2 Adet Ruhsats�z Tabanca Ele Ge�irildi ]]> KOM �ube M�d�rl��ekiplerince 5607 Say�lKanuna Muhalefet kapsam�nda yap�lan �al��malarda Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/2-adet-ruhsatsiz-tabanca-ele-gecirildi_d5331.html Tue, 14-01-2022 11:51 EEST <![CDATA[ B�y�k�ehir Belediyesi ve �n�n� �niversitesi Aras�nda �� Protokol� �mzaland� ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi ve �n�n�niversitesi aras�nda Ye�iltepe Engelsiz Ya�am ve Spor Merkezinde uygulanmak �zere iprotokolimzaland�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/buyuksehir-belediyesi-ve-inonu-universitesi-arasinda-is-protokolu-imzalandi_d5330.html Tue, 14-01-2022 11:48 EEST <![CDATA[ B�y�k�ehir Belediye Meclisi Ocak AYI II. Birle�imi Yap�ld� ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Meclisi Ocak aytoplant�sIIbirle�imi B�y�k�ehir Belediye Ba�kan Vekili Selim Pilten Ba�kanl���nda13 Ocak 2022 Per�embe g�nsaat 15.00�de Belediye Meclis Salonu�nda ger�ekle�tirildi.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/buyuksehir-belediye-meclisi-ocak-ayi-ii-birlesimi-yapildi_d5329.html Tue, 14-01-2022 11:47 EEST <![CDATA[ Karla M�cadele �al��malar� S�r�yor ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi�zellikle ya���lar�n yo�un olarak g�r�ld��k�rsal mahalleler ile rak�my�ksek olan il�elerde karla m�cadele �al��malar�ns�rd�r�yor.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/karla-mucadele-calismalari-suruyor_d5328.html Tue, 14-01-2022 11:44 EEST <![CDATA[ Kad�n Meclisi �yelerine Geleneksel ve Tamamlay�c� T�p Konferans� ]]> Malatya Kent Konseyi Kad�n Meclisi kad�nlar�n sosyalsa�l�kekonomikk�lt�rel vbalanlarda geli�imlerine katk�da bulunmak amac�yla yapm�oldu�u bilin�lendirme �al��malar�na aral�ks�z devam ediyorBu kapsamda kad�n meclisi �yelerine �Geleneksel ve Tamamlay�cT�pkonulu bir konferans d�zenlendi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/kadin-meclisi-uyelerine-geleneksel-ve-tamamlayici-tip-konferansi-_d5327.html Tue, 14-01-2022 11:43 EEST <![CDATA[ G�rkan�dan 1966 Malatyaspor Taraftarlar Derne�ine Ziyaret ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkan1966 Malatyaspor Taraftarlar Derne�i�ni ziyaret ederek taraftarlarla bir araya geldi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/gurkandan-1966-malatyaspor-taraftarlar-dernegine-ziyaret_d5326.html Tue, 14-01-2022 11:39 EEST <![CDATA[ Vali Baru� ve Ba�kan ��nar, Yat�r�mlar� �ncelediler ]]> Malatya Valisi Ayd�n Baruile Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��nar�l�e Kaymakam �l ve �l�e Jandarma Komutanlarve Kurum M�d�rleriyle birlikte Dilek Mahallesindeki yat�r�mlarinceleyipesnaflar�n ve vatanda�lar�n taleplerini dinlendiler.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/vali-barus-ve-baskan-cinar-yatirimlari-incelediler_d5325.html Tue, 13-01-2022 21:00 EEST <![CDATA[ �yi Parti Malatya �l Ba�kan� Sar�ba� �stifa Etti ]]> �yi parti Malatya �l Ba�kanS�leyman Sar�ba �l Ba�kanl���ndan istifa etti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/iyi-parti-malatya-il-baskani-saribas-istifa-etti_d5324.html Tue, 13-01-2022 20:48 EEST <![CDATA[ Esenlik�ten Yeni Malatyaspor�a Destek ]]> 𝐄𝐬𝐞𝐧𝐥𝐢𝐤ten al fi�i Trib�n de bitir i�i Yeni Malatyaspora 𝐄𝐒𝐄𝐍𝐋𝐢𝐊ten Tam DestekDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/esenlikten-yeni-malatyaspora-destek_d5323.html Tue, 13-01-2022 11:05 EEST <![CDATA[ Kosgeb�in H�zl� Destek Program�na Ba�vuru Nas�l Yap�l�r? ]]> Malatya TSO E�itim Akademisi�nde konu�an KOSGEB Malatya M�d�rMurat Sekisalg�ndan etkilenen mikro ve k���k i�letmelerin KOSGEB�in H�zlDestek Program�ndan nas�l faydalanaca��nanlatt�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/kosgebin-hizli-destek-programina-basvuru-nasil-yapilir-_d5322.html Tue, 13-01-2022 10:58 EEST <![CDATA[ Keskin�den Oda Ba�kanlar�na �Hay�rl� Olsun� Ziyareti ]]> TESK Y�netim Kurulu �yesiMalatya Esnaf ve Sanatkarlar OdalarBirli�i (MESOBBa�kan�evket Keskinola�an genel kurullartamamlanan odalar�n ba�kan ve y�netimlerini ziyaret ederekhay�rlolsun dileklerinde bulundu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/keskinden-oda-baskanlarina-hayirli-olsun-ziyareti_d5321.html Tue, 13-01-2022 10:54 EEST <![CDATA[ Vali Baru� Dilek Mahallesinde �ncelemelerde Bulundu ]]> Vali Ayd�n BaruYe�ilyurt �l�esinde bulunan Dilek Mahallesini ziyaret ederek muhtar Ali Aslan�dan mahallenin s�k�nt�lar�ndinledi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/vali-barus-dilek-mahallesinde-incelemelerde-bulundu_d5320.html Tue, 13-01-2022 10:51 EEST <![CDATA[ Y�ksek Kesimlerde Karla M�cadele �al��malar� S�r�yor ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi�zellikle ya���lar�n yo�un olarak g�r�ld��k�rsal mahalleler ile rak�my�ksek olan il�elerde karla m�cadele �al��malar�na aral�ks�z bir �ekilde devam ediyor.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yuksek-kesimlerde-karla-mucadele-calismalari-suruyor_d5319.html Tue, 13-01-2022 10:48 EEST <![CDATA[ B�y�k�ehir Belediye Meclisi 2022 Y�l� �lk Toplant�s� Yap�ld� ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Meclisi2022 y�lOcak ayilk toplant�s�nB�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkan Ba�kanl���nda12 Ocak 2022 �ar�amba g�nsaat 14.00�da Belediye Meclis Salonunda ger�ekle�tirdi.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/buyuksehir-belediye-meclisi-2022-yili-ilk-toplantisi-yapildi-_d5318.html Tue, 13-01-2022 10:13 EEST <![CDATA[ ��nar�dan Keskin�e �Hay�rl� Olsun� Ziyaret ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��narMalatya �of�rler ve Otomobilciler Esnaf OdasBa�kanl��a yeniden se�ilen Malatya Esnaf ve Sanatkarlar OdalarBirli�i (MESOBBa�kan�evket Keskine hay�rlolsun ziyaretinde bulundu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/cinardan-keskine-hayirli-olsun-ziyaret_d5317.html Tue, 13-01-2022 10:09 EEST <![CDATA[ Ba�kan G�rkan T�sekon�un D�zenledi�i Programa Kat�ld� ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkanT�rkiye S�r�cKurslarve E�itimcileri Konfederasyonu taraf�ndan ger�ekle�tirilen programa kat�laraks�r�ckurslarve e�itimcilerle bir araya geldi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/baskan-gurkan-tusekonun-duzenledigi-programa-katildi_d5316.html Tue, 13-01-2022 10:06 EEST <![CDATA[ G�rkan T�rk E�itim Sen Malatya �ubesini Ziyaret Etti ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkange�ti�imiz g�nlerde yap�lan se�imle g�reve gelen T�rk E�itim Sen Malatya �ube Ba�kanFevzi �ahin ve y�netimini ziyaret etti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/gurkan-turk-egitim-sen-malatya-subesini-ziyaret-etti_d5315.html Tue, 13-01-2022 10:04 EEST <![CDATA[ Vali Baru�, Battalgazi ve K�r�uval Mahalle Muhtarlar�n� Ziyaret Etti ]]> Vali Ayd�n Baru beraberinde �l Emniyet M�d�rErcan Da�deviren�l Sa�l�k M�d�rProfDrRecep Bentli�l Milli E�itim M�d�rBattal Kanbay ve �dare ve Denetim M�d�r�smet Timur ile birlikte Battalgazi ve K�r�uval�Mahalle Muhtarlar�nziyaret etti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/vali-barus-battalgazi-ve-kircuval-mahalle-muhtarlarini-ziyaret-etti_d5314.html Tue, 13-01-2022 10:01 EEST <![CDATA[ Mekke�nin Fethi Konulu Program D�zenlendi ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi K�lt�r ve Sosyal ��ler Dairesi Ba�kanl��ve Malatya Kent Konseyi Genel Sekreterli�i organizasyonunda 11 Ocak 2022 y�l�n�n Mekke�nin Fethi�nin 1392y�l d�n�molmasvesilesi ile bir program d�zenlendi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/mekkenin-fethi-konulu-program-duzenlendi_d5313.html Tue, 13-01-2022 10:00 EEST <![CDATA[ Ba�kan ��nar�dan A�a� Sanatkarlar� Ve Mahrukat��lar Odas�na �Hay�rl� Olsun� Ziyareti ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��narA�aSanatkarlarEsnaf Odasile Mahrukat��lar Esnaf Odas�nziyaret ederekyap�lan se�imlerin ard�ndan g�reve getirilen Ba�kan ve Y�netim Kurullar�ntebrik etti.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/baskan-cinardan-agac-sanatkarlari-ve-mahrukatcilar-odasina-hayirli-olsun-ziyareti_d5312.html Tue, 13-01-2022 09:58 EEST <![CDATA[ Vali Baru�, Polis Memuru Ferhat �zcan��n Cenaze T�renine Kat�ld� ]]> Vali Ayd�n Baru Hakk�ri �l Emniyet M�d�rl���zel Harek�t �ube M�d�rl����nde g�revde iken silah kazassonucu ba��ndan yaralanarak hayat�nkaybeden Polis MemuruFerhat �zcan��n cenaze t�renine kat�ld�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/vali-barus-polis-memuru-ferhat-ozcanin-cenaze-torenine-katildi_d5311.html Tue, 13-01-2022 09:56 EEST <![CDATA[ B�y�k�ehir Belediyesinden Personellere Y�nelik Siber G�venlik E�itimi ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesikurum i�erisinde personelin g�ncel olarak bilgilendirilmesi ve yap�lan �al��malarda personellerin verimlili�inin art�r�lmasnoktas�nda yapt��hizmet i�i e�itimlerine devam ediyor.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/buyuksehir-belediyesinden-personellere-yonelik-siber-guvenlik-egitimi_d5310.html Tue, 13-01-2022 09:52 EEST <![CDATA[ Orduzu-Han�m�n�iftli�i ��me Suyu Hatt� Tamamlan�yor ]]> MASKGenel M�d�rMehmet MertOrduzu-Han�m�n�iftli�i i�me suyu hatt�al��malar�ninceleme s�ras�nda yapt��a��klamada�Ekip olarak sahada olursak ��zemeyece�iz hi�bir iyokVatanda��m�z bize gelmedenbiz vatanda��m�z�n aya��na giderek sorunlar��zme gayretinde olaca��zdedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/orduzu-haniminciftligi-icme-suyu-hatti-tamamlaniyor_d5309.html Tue, 13-01-2022 09:49 EEST <![CDATA[ Han�m�n�iftli�i-Ta�tepe Viyad��� Tamamland� ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi taraf�ndan Kuzey Ku�ak Yolu projesi kapsam�nda yap�lan Han�m�n�iftli�i-Ta�tepe Viyad���nde �al��malar tamamland�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/haniminciftligi-tastepe-viyadugu-tamamlandi_d5308.html Tue, 13-01-2022 09:46 EEST <![CDATA[ Vali Baru�, TRT GAP Radyosu �Y�remizden� Program�nda Malatya�n�n 2021 ve 2022 Y�l�n� De�erlendirdi ]]> Vali Ayd�n Baru TRT GAP Diyarbak�r Radyosunun �Y�remizdenProgram�na canltelefon ba�lant�sile kat�ld�Programda 2021 y�lde�erlendirilirken 2022 y�l�n�n beklentileri konu�uldu.�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/vali-barus-trt-gap-radyosu-yoremizden-programinda-malatyanin-2021-ve-2022-yilini-degerlendirdi_d5307.html Tue, 13-01-2022 09:44 EEST <![CDATA[ �ire Pazar� Esnaflar�ndan Ba�kan G�rkan�a Te�ekk�r Ziyareti ]]> Kuru kay�sticaretinde d�nyada �nemli bir yere sahip olan Malatya�ya yak���r bir �ekilde yap�mdevam eden D�nya Kay�sTicaret Merkezindeesnaflara verdi�i desteklerden dolay�ire pazaresnaflar Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkan�a te�ekk�r ziyaretinde bulundular.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/sire-pazari-esnaflarindan-baskan-gurkana-tesekkur-ziyareti_d5306.html Tue, 13-01-2022 09:41 EEST <![CDATA[ ��gem Projesinin Y�zde 60�� Tamamland� ]]> Malatya TSO�nun ��GEM Mesleki E�itim Merkezi Projesinin in�aat �al��malar�ninceleyen Malatya Ticaret ve Sanayi Odas(MTSOBa�kanO�uzhan Ata Sad�ko�luin�aat �al��malar�n�n y�zde 60��n�n tamamland���nbelirterekiarayan gen�lere umut olacak projenin �ok yak�n zamanda faaliyete ge�ece�ini m�jdeledi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/isgem-projesinin-yuzde-60i-tamamlandi_d5305.html Tue, 13-01-2022 09:36 EEST <![CDATA[ Milletvekili Ahmet �ak�r, Kiltepe Meslek Edindirme Kurs Merkezini �nceledi ]]> Ye�ilyurt Belediyesinin k�lt�rel yat�r�mlar kapsam�nda hizmete sundu�u Kiltepe Meslek Edindirme Kurs Merkezini inceleyen AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet �ak�rHem�ehrilerimizin sosyalsanatsal ve k�lt�rel a��dan geli�melerini destekleyecek yat�r�mlara a��rl�k veren Ye�ilyurt Belediyesini tebrik ediyorum.diye konu�tu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/milletvekili-ahmet-cakir-kiltepe-meslek-edindirme-kurs-merkezini-inceledi_d5304.html Tue, 11-01-2022 09:49 EEST <![CDATA[ Malatya B�y�k�ehir Belediyesinden Kar Mesaisi ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi�zellikle ya���lar�n yo�un olarak g�r�ld��k�rsal mahalleler ile rak�my�ksek olan il�elerde karla m�cadele �al��malar�na aral�ks�z bir �ekilde devam ediyor.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/malatya-buyuksehir-belediyesinden-kar-mesaisi_d5303.html Tue, 11-01-2022 09:46 EEST <![CDATA[ Taf Ba�kan� Fatih �intimar�dan Ba�kan G�rkan�a Ziyaret ]]> Malatya�ya bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak i�in gelen T�rkiye Atletizm Federasyonu Ba�kanFatih �intimar ve beraberindeki heyetMalatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkan�ziyaret ederek bir s�re g�r��t�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/taf-baskani-fatih-cintimardan-baskan-gurkana-ziyaret_d5302.html Tue, 11-01-2022 09:44 EEST <![CDATA[ Ba�kan G�rkan Kuluncak �l�esi Heyeti ile Bir Araya Geldi ]]> Kuluncak Belediye Ba�kanErhan CengizKuluncak Belediye Meclis �yeleriSiyasi Parti Temsilcileri ve Kuluncak Mahalle Muhtarlar Kuluncak �l�esi�ne yap�lan yat�r�mlardan dolayMalatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkan�a te�ekk�r etmek i�in MASKGenel M�d�rl����nde bir araya geldilerDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/baskan-gurkan-kuluncak-ilcesi-heyeti-ile-bir-araya-geldi-_d5301.html Tue, 11-01-2022 09:25 EEST <![CDATA[ Minib�s��ler ve Servis�ilerden Ba�kan G�rkana Ziyaret ]]> Malatya Minib�s��ler ve Umum Servis Ara�larEsnaf OdasBa�kanMesut �nce ile minib�s ve servis�i esnaflar Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkan�a te�ekk�r ziyaretinde bulundu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/minibusculer-ve-servisciler-den-baskan-gurkan-a-ziyaret_d5300.html Tue, 11-01-2022 09:23 EEST <![CDATA[ Keskin, �Malatya Bu Kadar Sessiz Bir Memleket De�ildi?� ]]> Malatya Esnaf ve Sanatkarlar OdalarBirli�i (MESOBBa�kan�evket Keskinisimlerin gelip ge�icikentin ortak sevdasMalatyaspor�un kal�coldu�unu belirterekherkesi ve her kesimi yap�lan haks�zl�klar kar��s�nda tak�ma sahip ��kmaya davet ederek�Malatya bu kadar sessiz bir memleket de�ildidedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/keskin-malatya-bu-kadar-sessiz-bir-memleket-degildi-_d5299.html Tue, 11-01-2022 09:20 EEST <![CDATA[ 10 Ocak �dareciler G�n� M�nasebetiyle Vali Baru��a Ziyaret ]]> 10 Ocak �dareciler G�nm�nasebetiyle Vali Yard�mc�larve �l�e KaymakamlarVali Ayd�n Baru��u makam�nda ziyaret ederek 10 Ocak �dareciler G�n��nkutlad�lar.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/10-ocak-idareciler-gunu-munasebetiyle-vali-barusa-ziyaret_d5298.html Tue, 11-01-2022 09:19 EEST <![CDATA[ �107�Nci Y�l�nda Ye�ilyurt�tan B�r�cek Yaylas�na 5.Sar�kam�� �ehitlerimizi Anma Bisiklet Turu� D�zenlendi ]]> Ye�ilyurt BelediyesiYe�ilyurt Kent Konseyi ve Malatya Bisiklet ve Do�a SporlarDerne�i i�birli�iyle�107�nci Y�l�nda Ye�ilyurt�tan B�r�cek Yaylas�na 5.Sar�kam��ehitlerimizi Anma Bisiklet Turud�zenlendi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/107nci-yilinda-yesilyurttan-burucek-yaylasina-5-sarikamis-sehitlerimizi-anma-bisiklet-turu-duzenlendi_d5297.html Tue, 11-01-2022 09:15 EEST <![CDATA[ Ba�kan Sad�ko�lu, Gazetecilerin G�n�n� Kutlad� ]]> Malatya Ticaret ve Sanayi Odas(MTSOBa�kanO�uzhan Ata Sad�ko�lu10 Ocak �al��an Gazeteciler G�ndolay�s�yla bir kutlama mesajyay�mlad�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/baskan-sadikoglu-gazetecilerin-gununu-kutladi_d5296.html Tue, 11-01-2022 09:13 EEST <![CDATA[ Ba�kan Apohan �Bas�n Her Zaman G��l� Olmal�� ]]> K�sa ad(B�MYADolan Bas�n �nternet Medya Yay�nc�lar Derne�i Genel Ba�kanSelim ApohanT�rkiyedebas�n emek�ilerinin sosyal ve ekonomik haklar�ng�vence alt�na alan 212 Say�lBas�n Yasas�n�n 1961de y�r�rl��e girdi�i g�n olan 10 Ocak �al��an Gazeteciler G�nnedeniyle bir mesaj yay�mlad�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/baskan-apohan-basin-her-zaman-guclu-olmali_d5295.html Tue, 10-01-2022 10:24 EEST <![CDATA[ MEHMET B�LB�LO�LU 10 OCAK �ALI�AN GAZETECILER G�N� KUTLAMA MESAJI ]]> �N�AAT M�TEAHH�TLERKONFEDERASYONU (�MKONGENEL BA�KAN YARDIMCISI VE MALATYA �N�AAT M�TEAHH�TLERDERNE�(M�MDERBA�KANI MEHMET B�LB�LO�LU 10 OCAK �ALI�AN GAZETECILER G�NKUTLAMA MESAJI YAYIMLADI. Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/mehmet-bulbuloglu-10-ocak-calisan-gazeteciler-gunu-kutlama-mesaji-_d5294.html Tue, 09-01-2022 19:23 EEST <![CDATA[ Ba�kan G�rkan �znur Kablo Yeni Malatyaspor Tak�m�n� Ziyaret Etti ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkanS�per Lig�in 21Haftas�nda sahas�nda G�ztepe ile kar��la�acak olan �znur Kablo Yeni Malatyaspor�un antrenman�nziyaret ederek teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/baskan-gurkan-oznur-kablo-yeni-malatyaspor-takimini-ziyaret-etti_d5293.html Tue, 09-01-2022 19:22 EEST <![CDATA[ Keskin Tek Liste �le G�ven Tazeledi ]]> Malatya Esnaf ve Sanatkarlar OdalarBirli�i(MESOBBa�kan�evket Keskin Malatya �of�rler ve Otomobilciler Esnaf Odas��n�n genel kurulunda tek liste ile yeniden oda ba�kanse�ildi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/keskin-tek-liste-ile-guven-tazeledi_d5292.html Tue, 09-01-2022 19:21 EEST <![CDATA[ Ye�ilyurt Belediye Ba�kan� Mehmet ��nar�dan Diyarbak�r Annelerine Destek Ziyareti ]]> 3 Eyl�l 2019dan itibaren �ocuklar�n�n da�a ka��r�lmas�ndan sorumlu tuttuklarHDP�nin Diyarbak�r �l Ba�kanl���n�nde evlat n�beti tutan Diyarbak�r Annelerini ziyaret ederek destek veren Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��nar�Tarihe alt�n harflerle yaz�lacak �anlbir m�cadele verip �ocuklar�na kavu�maybekleyen Diyarbak�r Anneleri asla yaln�z de�ildir.diye konu�tuDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurt-belediye-baskani-mehmet-cinardan-diyarbakir-annelerine-destek-ziyareti_d5291.html Tue, 09-01-2022 19:20 EEST <![CDATA[ �ehit Mehmet �elik ��in Mevlid-i �erif Okundu ]]> Diyarbak�r �li Lice K�rsal�nda �ehit olan JUzm�v�Mehmet �EL�K i�in �ehadetinin sene-i devriyesindeMevlid-i �erif okundu.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/sehit-mehmet-celik-icin-mevlid-i-serif-okundu_d5290.html Tue, 09-01-2022 19:19 EEST <![CDATA[ Ye�ilyurt Belediye Ba�kan� Mehmet ��nar�Dan 10 Ocak �al��an Gazeteciler G�n� Kutlama Mesaj� ]]> Ye�ilyurt Belediye Ba�kanMehmet ��nar10 Ocak �al��an Gazeteciler G�ndolay�s�yla yay�mlad��mesaj�ndagece g�nd�z demeden halk�n haber alma hakki�in fedak�rca �al��an bas�n mensuplar�n�n �al��malar�ntakdirle kar��lad�klar�ns�yledi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/yesilyurt-belediye-baskani-mehmet-cinardan-10-ocak-calisan-gazeteciler-gunu-kutlama-mesaji_d5289.html Tue, 09-01-2022 19:18 EEST <![CDATA[ Maski, Yeni �mar B�lgelerinde Altyap� �al��malar�na Devam Ediyor ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon �daresi (MASK�Genel M�d�rl�� Ye�ilyurt �l�esi�ne ba�lBostanba�ve Tecde Mahallesi s�n�rlari�inde kalan 35 metrelik imar yolu �zerinde altyap�al��malar�na devam ediyor�lk etapta bin 500 metre kanalizasyon30 adet muayene bacasve 20 adet abone ba�lant�al��masger�ekle�tirilecekMASKGenel M�d�rMehmet Mert ve beraberindeki heyet yap�lan �al��malaryerinde inceledi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/maski-yeni-imar-bolgelerinde-altyapi-calismalarina-devam-ediyor_d5288.html Tue, 09-01-2022 19:16 EEST <![CDATA[ Malatya B�y�k�ehir Belediyesi Semt Kona�� ��rencileri �Kesi�me; �yi Ki Vars�n Eren� Filmini �zledi ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediyesi semt konaklar�nda e�itim g�ren ��rencilerEren B�lb�l��n do�um g�nolan 1 Ocak�ta g�sterime giren �Kesi�me�yi ki Vars�n Erenfilmini sinemada izlediler.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.malatyaeditor.com/malatya-buyuksehir-belediyesi-semt-konagi-ogrencileri-kesisme-iyi-ki-varsin-eren-filmini-izledi_d5287.html Tue, 09-01-2022 19:14 EEST <![CDATA[ Ba�kan G�rkan 10 Ocak �al��an Gazeteciler G�n� Dolay�s�yla Bir Mesaj Yay�nlad� ]]> Malatya B�y�k�ehir Belediye Ba�kanSelahattin G�rkan10 Ocak �al��an Gazeteciler G�ndolay�s�yla bir mesaj yay�nlayarak t�m bas�n mensuplar�n�n g�nlerini kutlad�